Állami iskolafenntartás 2017.

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

KLIK 2016.

Gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter munkásságának rendkívüli eredményeit áttekintve tisztelettel és hálával adózunk emléke előtt, példaként tartva szem előtt az oktatás és műveltség iránti elkötelezettség e nagyszerű példáját.

Ugyanakkor méltatlannak tartjuk, hogy az oktatáspolitika Klebelsberg Kunó nevét használta fel „állami iskolafenntartó központ” elnevezéséhez.

Nemzeti tragédia, hogy Magyarországnak nincs Oktatási Minisztériuma és 70 éve nincs igazi, az oktatás iránti elkötelezett oktatási minisztere.Gróf Klebelsberg Kunó élete és munkássága

Klebelsberg Kunó 1875. november 13-án született Magyarpécskán. Az apai család grófi címét egy osztrák származású őse kapta, aki Buda 1683-as, török alóli felszabadításakor tanúsított hősiességével tüntette ki magát. Édesapja korai halála után családja Székesfehérvárott telepedett le.

Az ifjú Klebelsberg a ciszterci gimnázium elvégzése után a bécsújhelyi katonai akadémiára került családja kívánságára, de végül saját érdeklődésétől vezéreltetve a pesti egyetem jogi karán szerzett diplomát, majd államtudományi doktorátust. Tehát nem volt pedagógus!

1900-ban kötött házasságot Botka Saroltával.

Tanulmányai befejeztével különböző államigazgatási posztokat töltött be: miniszteri osztálytanácsosként, közigazgatási bíróként, miniszterelnökségi államtitkárként, majd belügyminiszterként is dolgozott. 1922-ben, 47 éves korában bízták meg a vallás- és közoktatásügyi minisztérium vezetésével. Ezt a tisztséget tíz esztendőn át gyakorolta. Ehhez az évtizedhez kötődik a magyar közoktatás történetének legjelentősebb reformja, amelynek nagyszerű eredményei között szerepel többek között Szeged egyetemi várossá fejlesztése valamint telepünk iskolájának alapítása is. Március 15. nemzeti ünneppé nyilvánításáról 1926-ban, Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi minisztersége alatt született törvényerejű rendelet. 

A klebelsbergi iskolareform

Klebelsberg 1922. és 1931. közötti kultuszminisztersége idején az oktatási és nevelési intézményrendszer egészére kiterjedő országos programot dolgozott ki munkatársaival. Ehhez az évtizedhez kötődik a magyar közoktatás történetének legjelentősebb reformja.

A reformprogram keretében elsőként a népoktatást fejlesztették mind mennyiségi, mind minőségi tekintetben. Ennek keretében 1923-ban alakították ki az 5 évfolyamos tanítóképzést; 1924-ben 4 évesre növelték az óvónőképzés idejét. 1925-ben olyan új tantervet vezettek be a 6 osztályos elemi népiskolákba, amely összhangban állt a korabeli modern európai reformpedagógiai törekvésekkel is. Az analfabetizmus felszámolását célul kitűző népiskola-építési program keretében 5 esztendő alatt ötezer népiskolát létesítettek. Ez alig kevesebb, mint amennyi az azt megelőző 900 évben épült a történelmi Magyarországon és világviszonylatban is példa nélküli.

Törvénnyel tiltja a gyermekmunkát, 18 éven aluliaknak szesz fogyasztását, 16 éven aluliaknak bizonyos filmek nézését. 500 kisdedóvót építtet tejkonyhával, 1555 népkönyvtár létesül, rendeletekkel írja elő gyermekjátszóterek kialakítását. Sokat foglalkozik az iskola-egészségüggyel, az iskolaorvosi hálózat megszervezésével.

Ekkor kezdődnek el a szülői értekezletek, tanulmányi versenyek, indulnak el a pályaválasztási tanácsadók, rádióban a Szülők Iskolája és egészségügyi műsorok stb.

Törvény írja elő, hogy minden tehetséges gyermeket a miniszternek jelenteni kell, "mert kevés országban széles e világon, ahol aránylag több lenne a tehetség mint Magyarországon. De még kevesebb ország van, ahol a tehetségek teljes kifejlődésének annyi gátja lenne, mint éppen nálunk.

Klebelsberg életművének központi eszménye a gyermek, a gyermek oktatása, testi és lelki egészségének megőrzése.

Mentől műveltebb, civilizáltabb és erkölcsösebb egy nemzet, annál jobb dolga van annál a nemzetnél a gyermeknek. Ez a nemzetek kultúrfokának az én meggyőződésem szerint az első fokmérője".

A kultuszminiszter "a gyermek minisztere" is.

Klebelsberg volt az első "sportminiszter", felismerve a sport propagandisztikus szerepét a nemzetek versenyében. Az ő alkotása a Testnevelési Főiskola Budapesten és a Nemzeti Sportuszoda is. Megalapítja a Magyar Olimpiai Bizottságot, melynek első elnöke is ő.

Sportpolitikájának köszönhető a magyar sport akkor kezdődő és még máig is tartó, világraszóló sikersorozata az olimpiákon, világversenyeken.

Mindez jelzi, hogy Klebelsberg az oktatásra, mint hosszú távú befektetésre gondolt. A felnövekvő nemzedék taníttatásába, magas színvonalú képzésébe fektetett tőke nélkül elképzelhetetlennek tartotta Magyarország felvirágoztatását.

Bár sokan támadták az oktatási beruházások mértékét, mégis el tudta érni, hogy a költségvetésből kellő anyagi részesedét kapjon művelődéspolitikai koncepciójának megvalósítása. A kultusztárca részesedése a költségvetésből a következőképpen alakult: 1896-1900:2,7%, 1824-1925:8,7%, 1928-1929:10,5% és 1931:15% mely nemzetközileg is egyedülálló.

Figyelem!

Klebelsberg Kunó munkásságának rendkívüli eredményeit áttekintve tisztelettel és hálával adózunk emléke előtt, példaként tartva szem előtt az oktatás és műveltség iránti elkötelezettség e nagyszerű példáját.

Ugyanakkor méltatlannak tartjuk, hogy az oktatáspolitika Klebelsberg Kunó nevét használta fel „állami iskolafenntartó központ” elnevezéséhez.

Nemzeti tragédia, hogy Magyarországnak nincs Oktatási Minisztériuma és 70 éve nincs igazi, az oktatás iránti elkötelezett, oktatásminisztere.

MSZOE vélemény KLIK működéséről

A Klebelsberg állami iskolafenntartó központnak (KLIK) méltónak kell lenni névadójához (kellene).

Ez nem egyszerű dolog.

Az állami iskolafenntartás lényege a törvényesen és etikusan működő iskolahálózat.

Azt vártuk az állami iskoláktól, hogy szakmailag jól felkészült iskolaigazgatók, hivatástudattal rendelkező jól fizetett pedagógusok maradéktalanul betartják a köznevelési jogszabályokban előírt rendelkezéseket.

Szülői nézőpontból (szülői panaszok alapján) az iskolarendszer működtetésének két neuralgikus pontja van, a családokat indokolatlanul terhelő iskolai pénzkövetések és a tanulók teljesítményének fegyelmező jellegű szubjektív értékelése, minősítése:

Tilos anyagi hozzájárulás kérni az ingyenes köznevelési szolgáltatások igénybevételéért. (Az iskola, a pedagógusok és a szülők között nincs semmilyen pénzmozgás! Nincs alapítványi befizetés nincs osztálypénz, nincz ajándékozás. A térítési- és tandíjakat és más jogos pénzkövetelés, pl. ebédpénzt, kártérítést a fenntartó kezeli.)

A korrupció és az okirat hamisítás gyanújának elkerülése érdekében, biztosítani kell a tanulói teljesítmények értékelésének  és minősítésének átláthatóságát, az érdemjegyeket nyilvántartó dokumentumok, így az osztálynapló hiteles vezetését.  (Egy órán három egyes, utólagosan beírt érdemjegyek, illegális ötösök, stb.)

Minden más jogos szülői és tanulói igény ezek után következik.  

Az állami iskolafenntartás jelenleg szakmai és morális válságban van.

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Házirend 2017.

Óvoda 2017-2018.

Érettségi vizsga 2017.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR) 2017.

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2017.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Táborozás 2017.

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2017.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSOK 2016.

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2017-2018.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Testnevelés mindennap 2018.

TANKÖNYV 2017.

Érettségi vizsga

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum