Szakiskolai ösztöndíj elvonása

Hiány-szakképesítések listája 2016/2017.

Hiány-szakképesítések 2015/2016.

Ösztödíj folyósítása

 
 
 
Partnereink:

Szabóky Adolf szakképzési ösztöndíj 2017.

A Szabóky Adolf* Szakképzési Ösztöndíj az első, az adott tanévre vonatkozó 252/2016.  Kormányrendeletben meghatározott hiány-szakképesítések körébe tartozó szakképesítésre felkészítő, államilag támogatott nappali, iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók részére, tanulmányi eredményük alapján nyújtható támogatás.

*Szabóky Adolf bölcseleti doktor, kegyes-tanítórendi áldozópap és tanár, író, lapszerkesztő volt.

A jogalkotó szerint ez a támogatás garancia arra, hogy valós igényeken alapuló döntésesek esetén a szakképző iskolában bevezetett ösztöndíjjal valóban olyan szakképesítések megszerzése kerül támogatásra, amelyekkel a fiatalok könnyebben és tartósan helyezkedhetnek el. Ezt a mai ismereteink alapján már kétségbe vonjuk!

*Hiány-szakképesítés az a szakképesítés, amelyhez a helyi munkaerő-piaci és gazdasági szempontok alapján a megyei és fővárosi igényeknek megfelelő szakképzett munkaerő nehezen biztosítható. A tanulók piacképes szakmaválasztását a hiány-szakképesítések meghatározása orientálja, amelyet a szakiskolai tanulmányi ösztöndíj rendszer támogat.

A szakiskolai vagy szakközépiskolai ösztöndíj jogosultság feltételei

A szakiskolai vagy szakközépiskolai tanulmányokat folytató tanuló ösztöndíjra attól a tanévtől kezdődően válik jogosulttá, amelyben az általa szakképzési évfolyamon tanult szakképesítés hiány-szakképesítésként kerül meghatározásra.

Figyelem!

A szakképzési ösztöndíj családja vagyoni és jövedelmi helyzetétől függetlenül jár az arra jogosult tanulónak.

A szakgimnáziumi tanulmányokat folytató tanuló ösztöndíja

1. A szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó hiány-szakképesítés

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 12. § (1) bekezdése alapján érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó, hiány-szakképesítésnek minősülő szakképesítés szakmai vizsgájára felkészítő tizenharmadik évfolyamon jogosult ösztöndíjra.

Ha a tanuló másik szakgimnáziumban tesz az adott ágazathoz tartozó szakmai érettségi vizsgát, akkor beiratkozhat a szakgimnázium 13. szakképzési évfolyamára.

2. A gimnáziumi érettségi végzettséghez és a szakmai érettségi vizsga ágazatához nem tartozó szakmai érettségi vizsgához kötött hiány-szakképesítés

Az Nkt. 12. § (4) bekezdése alapján érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához nem tartozó – a tizenharmadik vagy tizennegyedik évfolyam valamelyikére vonatkozóan hiány-szakképesítésnek minősülő – szakképesítés szakmai vizsgájára felkészítő tizennegyedik évfolyamon jogosult ösztöndíjra.

Tehát a gimnáziumi érettségivel rendelkező tanulók is jelentkezhetnek a szakgimnázium két éves 13-14 szakképzési évfolyamára, de csak a 14. évfolyamon jogosultak az ösztöndíjra

Az ösztöndíj finanszírozása

Az ösztöndíj forrása a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésze, tehát nem terheli az állami költségvetést.

szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 16. § szerint az állam az alaprész pénzeszközeiből a szakiskola szakképzési évfolyamán, az első szakképesítésre felkészítő, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, tanulói jogviszonyban lévő, hiány-szakképesítést tanulók részére szakiskolai tanulmányi ösztöndíj biztosításával, a rendelkezésre álló költségvetési évre megállapított keretösszeg mértékéig támogatást nyújthat.

Figyelem!

A tanulmányi ösztöndíj folyósítása független a tanulónak más jogcímen fizetett egyéb juttatásoktól, pl. a tanulószerződés alapján járó pénzbeli és természetbeni juttatásoktól. (A tanulói juttatásokat és a tanulmányi ösztöndíjat is oda kell adni a tanulóknak!)

A szakképzési ösztöndíj mértéke

Az ösztöndíj mértéke szakközépiskolai vagy szakiskolai tanulmányok esetében az első szakképzési évfolyam első félévében egységesen havonta 10 000 forint

Ösztöndíj mértéke szakközépiskolai vagy szakiskolai tanulmányok esetén

Az ösztöndíj havi mértéke a 9. évfolyam első félévét követően a további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény

a) 2,51 és 3,0 között van, 10 000 forint,

b) 3,01 és 3,5 között van, 15 000 forint,

c) 3,51 és 4,0 között van, 20 000 forint,

d) 4,01 és 4,5 között van, 27 000 forint,

e) 4,51 és 5,0 között van, 35 000 forint.

Ösztöndíj mértéke a szakgimnáziumokban

Az ösztöndíj havi mértéke szakgimnáziumok szakképzési évfolyamain folytatott tanulmányok esetében, ha a tanulmányi átlageredmény

a) 3,01 és 3,5 között van, 20 000 forint,

b) 3,51 és 4,0 között van, 30 000 forint,

c) 4,01 és 4,5 között van, 40 000 forint,

d) 4,51 és 5,0 között van, 50 000 forint.

Figyelem!

A tanuló az ösztöndíjra a tanulmányait lezáró szakmai vizsga vagy komplex szakmai vizsga utolsó vizsgarészének letételére – a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet alapján – meghatározott időszak végéig jogosult, amely időtartamot nem hosszabbítja meg a javító- vagy pótló vizsga időpontja.

A tanulmányait megszakító szakgimnáziumi tanuló ösztöndíja

Ha a szakgimnáziumi érettségi végzettséget szerzett tanuló tanulmányokat nem folyamatos tanulói jogviszony alapján, hanem későbbi tanévtől kezdődően folytatja, az ösztöndíjra jogosító tizenharmadik vagy tizennegyedik évfolyam első félévére havonta egységesen 10 000 forint, a második félévére tanulmányi átlageredményétől függően fent meghatározott összegű ösztöndíjra jogosult.

Tehát, ha a tanuló a szakmai érettségi után nem folytatja tanulmányait az iskola a 13. szakképzési évfolyamán, akkor nem a 12. évfolyam tanulmányi eredménye alapján kapja az ösztöndíjat, az első félévben, hanem 10 000 forinttal kezd és csak a félévi osztályzatainak megismerése után kaphat magasabb ösztöndíjat.

Gyengébben teljesítő tanulók felzárkóztatása a szakiskolában és a szakközépiskolában

Ha szakközépiskolai vagy szakiskolai tanulmányokat folytató ösztöndíjban részesülő tanuló félévi értékelése során bármely tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott, vagy tanulmányi átlageredménye nem éri el a 2,51-et, vagy második félévi értékelése alapján évfolyamot kell ismételnie, a tanulót felzárkóztató oktatásban kell részesíteni annak érdekében, hogy a szakképesítés megszerzéséhez szükséges kompetenciák a megfelelő szintre fejlesztésre kerüljenek, és ezáltal a tanuló ismételten jogosulttá válhasson az ösztöndíjra.

A felzárkóztató oktatást az Nkt.-ben meghatározott tanítási év időtartama alatt, heti két órában és maximum négyfős csoportokban kell megszervezni. A felzárkóztató órákról foglalkozási naplót kell vezetni, amelyben fel kell tüntetni az oktatás időtartamát, tárgyát és az abban részt vevő tanulók nevét. [252/2016. EMMI rendelet 6. § (1) bekezdés]

A felzárkóztatást végző pedagógusok többletdíjazása

A felzárkóztató oktatást végző tanárt, ha ezirányú oktatói tevékenységét az Nkt. 62. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott időkereteken felül végzi, az elvégzett többletmunkáért havonta 30 000 forint díj illeti meg. Ha a felzárkóztató oktatást végző tanár a heti 2 óránál kevesebb órát tart, a díjazását arányosan csökkenteni kell.

Figyelem!

Szülők és tanulók panaszolják, hogy az iskola nem biztosítja az arra jogosult tanulók felzárkóztatását, arra hivatkozva, hogy nincs elég pedagógus a feladat elvégzésére.

A tanulók felzárkóztatása kötelező iskolai feladat. Ha a szakiskola vagy a szakképző iskola nem szervezi meg a felzárkóztató oktatást, akkor jogszabálysértést követ el (szabotázs).

De ez nem érdekel senkit! A szülőket sem?

Hogyan állapítják meg, hogy melyek a hiány-szakképesítések?

A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítésre a gazdasági és iparkara által működtetett megyei fejlesztési és képzési bizottság (a továbbiakban: MFKB) tesz javaslatot megyénként legfeljebb 20 szakképesítésre.

Az átfedések miatt összesen 20-30 hiány-szakképesítés van 19 megyében és Budapesten. Van olyan szakképesítés, amelyik a megyék többségében indítható, de vannak olyanok is, amelyeket csak kettő, három, négy, öt megyében vagy a fővárosban lehet indítani.

Figyelem!

Ha a tanuló olyan hiány-szakképesítést választ, amelyik csak néhány megyében indítható, akkor megyéket átívelő utazásra kényszerül, ha a kívánt szakképesítést akarja megszerezni!

A hiány-szakképesítések listája

Az MFKB a javaslatát a javaslattal érintett tanévet megelőző évben március utolsó munkanapjáig teszi meg elsősorban a munkaerő-piaci kereslet, a hiány-szakképesítések és a szakképzés-fejlesztési koncepciója alapján, a fenntartók által részére megküldött javaslatok figyelembevételével.

A Kormány rendeletében meghatározza az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartói tekintetében, fenntartónként a hiány-szakképesítések keretszámait (korlátozó szakmaszerkezeti döntés). A fenntartó költségvetési hozzájárulást korlátozott keretszámok alapján igényelhet (beiskolázási arány).

A keretszámok megosztására vonatkozó javaslatot az állami intézményfenntartó központ (KLIK) tudja adekvát módon megtenni megyénként és a fővárosra vonatkozóan. érintett tanévet megelőző év április utolsó munkanapjáig.

A bizottság javaslatát az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) készíti elő a Kormány döntésének meghozatala céljából.

 

A 2016-2017. tanévre meghatározott hiány-szakképesítések megyénkénti listája itt található!

Az ösztöndíj folyósításáról (kifizetéséről) szóló tájékoztatás itt!


 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum