Pedagógus kompetencia

Miskolci pedagógusok 12 ponja

Tanmenet minta

Pedagógus létszám hiány a köznevelésben

Pedagógus szakszervezetk megállapodása a kormánnyal 2013.

Pedagógus joga és kötelessége

A pedagógusok diszkrecionális joga

A pedagógusok munkaidejének beosztása

Eltérő jogszabályok az egyházi és magán intézményekben

Pedagógusok Sztrájkbizottsága követelései 2016.

Pedagógus sztrájk 2013.

Miért szeretik a tanárok a munkájukat

Pedagógus az állam megbizottja

 
 
 
Partnereink:

Pedagógusszakma vagy hivatás elemzés szülői nézőpontból

Mi a pedagógus szakma?

Az irodalom szerint 4 fő kritériuma van a pedagógus szakmának (hivatás):

  • szakértelem (elméleti tudáson alapszik),
  • erkölcsi magatartási kódex (világosan körülírva),
  • felelősség (nehéz döntéseket vállalni, amelyek más emberek életét befolyásolják, arájuk bízott gyermekek, tanulók életét),
  • mások altruista kiszolgálása (különösen az ügyfeleket, a gyermekeik tanításáért elsősorban felelős szülőket)

Megállapították, hogy a pedagógusok szaktudása (különösen az általános iskolában) körülbelül félhivatásos, de ez a nézet csak a szaktudást hangsúlyozza; ha az altruista szolgálat kritérium, akkor a tanárok hivatásos státusát a szolgálat legalább annyira meghatározza, mint a szaktudás. Az ő szolgálatuk a családok felé irányulhat. Vitatható, hogy a szülők teljes mértékben az iskola ügyfelei-e (hiszen a szülők alkotmányos kötelessége gyermekeik taníttatása), vagy csak részben, de a professzionális szolgálatnak minden esetben a családokkal való rendszeres kommunikációra kell irányulnia.

Ha a tanulók iskolai teljesítményére erőteljes hatással van a szülői támogatás, akkor a szaktudás hozzásegíti valószínűleg a tanárokat ahhoz, hogy megtalálják ezt a támogatást.

A hivatás fogalmának újabb és újabb meghatározásai arra engednek következtetni, hogy néhány foglalkozás inkább lehet hivatás, mint mások, valamint egy azonos szakmán belül némelyik dolgozó hivatásos elkötelezettsége nagyobb, mint a többieké, azaz nincs éles választó vonal a hivatások és a nem hivatások között

Ha ezt elfogadjuk, akkor nem az a kérdés, hogy a tanári pálya hivatás-e vagy sem, hanem az, hogy az egyes tanár mennyire felel meg a hivatásbeliség követelményeinek (alkalmasság).

Az otthon-iskola kapcsolattartás professzionális értékű lehet, mert segíti megismerni a tanár munka természetét és törődik a szülőkkel, mint ügyfelekkel, valamint a diákokkal, mint fogyasztókkal.

Szülői státus

Tanulói státus itt!

Iskola-otthon kapcsolat a tanár szakmai kötelessége

A hivatások jutalmai és privilégiumai hagyományos autonómiát, társadalmi presztízst, fizetést és versenykorlátozást foglaltak magukba. Ezek nem a hivatás szükségszerű kritériumai, de hagyományos velejárói, amik országonként különbözőek. A hivatás fogalmának alapvető eleme az önzetlen szolgálat, míg a csereelmélet az emberi cselekvésben az egyéni hasznot látja, ideértve a társadalmi elismerést is. Az ilyen üzleties szemlélet felteszi a kérdést az iskola-otthon kapcsolat esetében is: „Milyen személyes haszna származik a pedagógusnak abból, ha intenzívebben működik együtt a családokkal?” Mivel a juttatások leginkább a gyermekeknek és a családoknak szólnak (ahogyan azt a tanári munka nagy része is), a tanárok kedvezményei maximum a közösségben kapott kiemelt státussal véget érnek.

A szorosabb együttműködés a családokkal (főként a szülőkkel) felveti a kérdést, hogy a tanítás hivatás-e vagy munka. Milyen méretekben teljesítenek és teljesítik a pedagógusok a kötelességet hivatásbeli (szakmai és altruista) szolgálatként vagy csereüzletként (egyéni haszon)?  Ez a probléma folyamatosan felmerül a tanári szervezeteknél és az egyes tanároknál is.

Az egyik módja e fogalmi dilemma megoldásának az, hogy azt mondjuk, a hivatásbeli dolgozók a társadalommal megalkudtak (csereelmélet), hogy szakértelmükért és az egyén iránt altruista hozzáállásukért cserébe fizetést és más jutalmakat kapnak. Más szavakkal, az egyéni hivatásszerű teljesítés az országos csereüzlet kereteiben alakul. E nézet szerint a napi munka (amelynek része az otthon-iskola kapcsolattartás) a hivatásbeli kötelesség része, akkor is, ha a jutalmat országosan is kell kiharcolni.

Írásunk rendeltetése miatt feltételezzük, hogy a tanítás hivatás és a pedagógusok hivatásként is fogják fel, ahogy a fentiekben meghatároztuk.

Az iskola-otthon közötti kontaktust a tanár szakmai kötelességének részeként foghatjuk fel, négy fő okból.

  1. A szülők felelősek jogilag gyermekeik oktatásáért egészben vagy részben, és ezért az iskola ügyfelei.
  2. A gyermek nevelésének nagyobb része az iskolán kívül zajlik. A tanárok professzionális érdeke, hogy az iskolai oktatás összhangban legyen az iskolán kívülivel.
  3. Egyértelmű, hogy a tanuló iskolai teljesítménye mennyire függ az otthoni körülményektől, különösen a szülői hozzáállástól. Ezért az oktatás hatékonyságát növelheti az iskola és a család együttműködése.
  4. A családok érdekeltek az iskolában és ezért képviseltetni akarják magukat az iskolai menedzsmentben, ahogy a tanárok is.

A négy elem kölcsönhatásban van egymással, de egymagukban is döntő és önálló okot nyújtanak a kapcsolattartás indoklására. Ha az egyiket feleslegesnek tartjuk, ott van még a többi ok. Ha a munka során tekintettel vannak az egyik összetevőre (például, hogy az iskolaszékben jelen vannak a szülők képviselői), az nem jelenti azt, hogy a többieknél figyelmen kívül hagyhatják a tanári kötelezettségeket. Gyakorlati kérdések okoznak gondot az oktatási hatóságoknak és az iskoláknak.

Így különösen az alábbiak:

Sok tanár szakmai munkamenetéből hiányzik a családdal, a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás. Hogyan lehetne őket rávenni valami más hozzáállásra, gyakorlatra, különösen akkor, ha ez plusz erőfeszítést igényel részükről és gyakran a szabadidejüket is csökkenti.

Számos szülő rosszul tájékoztatott és nincsenek tisztában saját kötelességeikkel, sőt azt hiszik, hogy az oktatást rá kell hagyni az iskolára. Ha a tanárok korábban elvették a szülők kedvét a kontaktustól, akkor a szülők felkészületlensége nagyobb és gyakori szülői apátia. Ráadásul mindenki a másikra hárítja a felelősséget, a szülők a tanárt vádolják közömbösséggel, és fordítva). Ha így van, mit tehetünk ilyenkor?

A szülők felkészületlenségének mértéke a szociális háttértől függően változhat. Közismert, hogy a középosztálybeli szülők gyorsabban reagálnak, ha az iskolai kapcsolatok kezdeményezéséről van szó. Mi az igazság, a szülők az iskola által tett kezdeményezések természetének köszönhetők-e a kapcsolatok?

Az iskola mérete befolyásolja-e a körülményeket. Nagyobb iskolákban nehezebb bizalmas együttműködést kialakítani, hogyan segíthetnénk őket?

Ha az új kezdeményezések az iskolából erednek, alkalmazza-e az iskola az otthon-iskola kapcsolat specialitásait, vagy minden tanár kezdeményezzen?

Bármit is választunk, az a kérdés, hogyan tanítsuk a kapcsolattartást?

Hogyan jelentkezik mindez a tanárok kötelességeiben és fizetésében?

Mit ér a nyilvánosság, a szülői szervezetek és a média munkája?

Mindezek nagyhorderejű szakmai kérdések. Talán egyszerűbb és olcsóbb lenne az oktatási hatóságoknak, ha nem foglalkoznának problémával, vagy csak szimbolikus cselekedeteket hajtanának végre. (pl. szülői szervezet működtetése, vagy alkalmi találkozók), mintha megváltoztatnák a szakmai szokásokat. Pedagógiai érvekkel nem lehetne alátámasztani a központi szakmai kérdések elhanyagolását.

Ezt és ehhez kapcsolódó témákat az további lapokon fejtjük ki, és igyekszünk néhány konstruktív javaslatot tenni. Lásd szülőpolitika itt!

 A pedagógus kötelességei és jogai

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum