Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Ingyenesség a köznevelésben

Az iskoláztatás indokolt és indokolatlan költségei

A közoktatási törvény 2003. és 2006. évi módosítása (anno) sokat tett az iskolák „kifehérítése” érdekében, amikor a szülői kiadások csökkentése érdekében a jogalkotó garanciákat épített a törvénybe, és korlátozásokat állapított meg az iskolák indokolatlan pénzköveteléseivel szemben.

Az ingyenesség törvényi meghatározása

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban: Nkt. 2. §-a szerint:

(1) Az Alaptörvényben foglalt ingyenes és kötelező alapfokú, ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása az érettségi megszerzéséig, illetve az első szakképzettség megszerzését biztosító első szakmai vizsga befejezéséig a magyar állam közszolgálati feladata.

(2) Az állami, települési önkormányzati fenntartású intézményekben, továbbá az állami feladatellátásban részt vevő nemzetiségi önkormányzati, egyházi és magánintézményekben az óvodai nevelés, az óvodai nevelést és az iskolai nevelés-oktatást kiegészítő pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele, valamint a kollégiumi ellátás az ingyenes oktatásban részt vevő, e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő gyermekek, tanulók számára térítésmentes.

Térítésmentes köznevelési szolgáltatások köre itt!

Figyelem!

Ha az egyházi és magánintézmény nem vesz részt az állami feladatellátásban (vagyis nem kötött köznevelési megállapodást) az óvodai, iskolai, kollégiumi felvétel, továbbá az óvodai elhelyezés, a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági viszony fenntartása – írásbeli megállapodásban – fizetési kötelezettséghez köthető. [Nkt. 31. § (2) c) pont]

Ez azt jelenti, hogy a fizetős óvodában, iskolákban annyi megállapodást kell kötni, ahány gyermek vagy tanuló jár az adott intézménybe. Hanem kötöttek megállapodást a szülővel, akkor a szülő visszakérheti a befizetett összeget, ha meri.

Szülői nyilatkozat beszerzése fizetési követelés előtt

A tanuló, a gyermek, a kiskorú tanuló szülőjének írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan óvodai, iskolai, kollégiumi döntéshez, amelyből a tanulóra, gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülőre fizetési kötelezettség hárul. [Nkt. 83. § (2) a)]

Ha egy 300 fős iskolában évente ötször döntenek úgy, hogy a szülőnek fizetni kell valamiért, akkor 5x300 db, azaz 1500 szülői nyilatkozatott kell megőrizni, minimum a következő tanév végéig. Még nem találtunk ilyen nyilatkozatokat, pedig a nyilatkozatok hiánya súlyos törvénysértés.

Figyelem!

A szülő nyilatkozhat úgy, hogy gyermeke joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően részben vagy egészben mentesüljön a köznevelési törvényben meghatározott, a gyermekeket, tanulókat terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a részletekben való fizetésre. [Nkt. 46. § (4)] 

A törvényen kívüli pénzkövetelés nincs az iskolában, ugye?

Az indokoltan vagy indokolatlanul beszedett óvodai, iskolai pénzkövetelések dokumentálása

Alapvető igény, hogy az iskola a kereskedelmi - és adótörvények alapján tételes elismervényt, kérésre számlát adjon ki a befizető szülőknek, illetve tanulóknak az átvett pénzekről, akármilyen címen szedi azokat. A beszedett pénzeket adminisztrálni kell (bevételezés, könyvelés, elszámolás), és felhasználásukról tájékoztatni kell az érdekelteket (álláspontunk szerint az illegálisan beszedett osztálypénz is idetartozik).

Az iskola fiatal állampolgárokat nevel, többek között a társadalmi beilleszkedésre, ezen belül a jogkövető magatartásra, akkor mutasson példát az intézményben folyó pénzmozgások szabályos kezelésében.

Az iskoláztatás költségei a helyi önkormányzatok és az állami szervek által fenntartott nevelési - oktatási intézményekben (többek között)

A tanulók oktatásához elengedetlenül szükséges eszközök felszerelések, amelyeknek megvásárlását az iskola kérheti a szülőktől

Tankönyvcsomag a 10.11.12.13.14. évfolyamokon

A tankönyvrendelés elkészítéséhez az iskola igazgatója beszerzi az iskolaszék, iskolaszék hiányában az iskolai szülői szervezet (közösség) és az iskolai diákönkormányzat véleményét. A tankönyvrendelésbe azokat a könyveket, amelyek szerepelnek a tankönyvjegyzékben csak a szakmai munkaközösség, az iskolaszék, iskolaszék hiányában az iskolai szülői szervezet (közösség) és az iskolai diákönkormányzat egyetértésével lehet felvenni.

Az ingyenességre jogosultaktól semmilyen címen sem lehet „ráfizetés” kérni a tankönyvcsomagra.

Az iskolai tankönyvellátásról és az 1-9 évfolyamokon bevezetett inyenesen kölcsönzött tankönyvekről itt találhatnak bővebb információt!

Taneszközök, felszerelések beszerzése

A törvény értelmében a pedagógus - a minőség, típus és ár megjelölése nélkül - olyan ruházati vagy más felszerelés beszerzését kérheti a tanulótól, amely nélkülözhetetlen az általa tartott tanórai foglalkozáson való részvételhez, illetve a tanított tananyag elsajátításához, és amelyet a tanórai foglalkozáson egyidejűleg minden tanulónak rendszeresen kell alkalmaznia. Az e körbe nem tartozó felszerelések biztosítása az iskola feladata.

Társadalmi kontroll

Az iskolaszék - annak hiányában az iskolai szülői szervezet (közösség) és az iskolai diákönkormányzat - ruházati felszerelések megvételével kapcsolatosan és más a szülőkre háruló kiadások tekintetében korlátozásokat állapíthat meg.

Térítési díjas vagy tandíjas oktatási szolgáltatások igénybevétele, amelyek a tanuló speciális helyzetéből adódóan szükségesek

Térítési díjas az óvodai, iskolai étkeztetés.

Térítési díjas a második évfolyamismétlés, az érettségi javítóvizsga.

Az alapfokú művészetoktatásban a meghatározottakat meghaladó tanórai foglalkozás.(229/2013. kormányrendelet)

Önkéntes szülői hozzájárulások a gyermekek körülményeinek javítása érdekében iskolai (vagy nem is olyan önkéntesek?)

Osztálypénz gyűjtése

Alapítványi befizetések (1%).

Önkéntes szülői munka az iskolai eszközök karbantartására, takarítás.

Iskolabálok és más rendezvények szervezése, sütemény üdítőital biztosítása, szülői belépőjegy kifizetése.

Óvodai, iskolai évzáró bankett, érettségi bankett, érettségi ruha költségei,különórák, előkészítő tanfolyamok díja.

A különórákról bővebben itt!

Az osztályterem „csinosítása”, virágok, függöny stb. megvétele.

A dologi kiadásokhoz hozzájárulás: kréta, másolópapír, takarító eszközök, WC papír hiánya (ÁNTSZ ügy), szalvéta, stb.

Tanítási időn kívül, délután vagy szünidőben, a tanuló szabadidejében szervezett - nem kötelező - kirándulás, külföldi út, színházjegy költségei.

Az indokolatlan pénzkövetelések, iskolai és a tanulói juttatások, szolgáltatások megvonása

A tanítási napon (tanítási időben) szervezett kötelező tanulmányi kirándulás, erdei iskola múzeumlátogatás, uszoda, korcsolyapálya belépő vagy bérlet, a testnevelési órán különböző külsős szakemberek által végzett (pl. karate, aerobik, stb.) foglalkozás ingyenes köznevelési szolgáltatás, ezekért nem lehet semmilyen díjat, költségtérítést beszedni.

Tankönyvrendelésben nem szereplő, tankönyvjegyzéken kívüli tankönyvek, nyelvkönyvek, munkakönyvek árát sem lehet kifizettetni az ingyenességre jogosultakkal.

Az ellenőrző könyv iskolai nyomtatvány, amelyért tilos pénzt kérni.

Nem illik az osztályterem festésére, padok javítására pénzt kérni a szülőktől.  Sok helyen a szülők finanszírozzák az állagmegóvást a fenntartó helyett.

Nem etikus az iskolai rendezvényeken belépődíj szedése olyan tanulóktól, akik az adott iskolába járnak.

Tiltott a térítési díj vagy tandíj beszedése a tanórán kívüli egyéni vagy csoportos felzárkóztató foglalkozásokért, tehetséggondozásért, szakkörökért.

Súlyos mulasztás a finanszírozott tanórai és tanórán kívüli foglalkozások elmaradása, pl. a mindennapos testedzés kihagyása, a szakhelyettesítés nélküli „lyukas" óra).

Tilos a tagdíjfizetés előírása az ingyenes iskolai sportköri (ISK) foglalkozásokért.

Tilos a szakképző iskolákban, a gyakorlati képzésben használt munkaruha és az alapanyagok kifizettetése.

Szakképzésben tilos a felelősségbiztosítás megkötésének elmulasztása miatt, a nem szándékosan okozott kár kifizettetése a tanulóval.

Tiltott a tanulószerződésnél és a nyári összefüggő szakmai gyakorlatok esetén a tanulók pénzbeli juttatásának és természetbeni (munkaruha, védőeszköz, védőital, utaztatás) visszatartása.

Törvénysértő a gyakorlati képzőhely biztosításáért nagy összegű szülői hozzájárulás kikényszerítése a szakképzésben a keresett szakmák esetén.

Jogszabálysértés, ha a tanulók által készített termékek értékesítéséből származó bevételből nem részesítik a tanulót.

 Stb.


Az iskolai pénzkövetelések hatása a családokra

Az iskoláztatással kapcsolatos valódi költségeket akkor lehet igazán meghatározni, ha a szülőktől kért pénzekből leszámítjuk az indokolatlanul kért befizetéseket. Kiderülhet, hogy a közoktatás valóban ingyenes és az iskoláztatás költségeit az iskola indokolatlan pénzkövetelései, és a szülők önkéntes vállalásai teszik elviselhetetlenné a többség számára.

A család és az iskola közötti viszonyt nagyban befolyásolja az iskola kvázi hatósági szerepe és pénzbeszedő tevékenysége, amely nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a szülők nem működnek együtt az iskolával, bizalmatlanná és közömbössé válnak az iskola pozitív irányú törekvéseivel szemben is.

Az iskola a család ellen neveli a gyermeket, amikor a szülők anyagi erejét meghaladó pénzeket kér a tanulótól. "Milyen szülő vagy te, ha még ezt sem tudod kifizetni, bezzeg az osztálytársaim szülei" mondják a gyerekek! A túlzott mértékű iskolai befizetések sokszor a tanuló életnívóját csökkentik, nem marad elég családi pénz a kasszában a mindennapi szükségletekre.

A jogszabályok tájékoztatási kötelezettséget írnak elő az óvodának, iskolának és tájékozódási kötelezettséget a szülőknek. A tájékozatlan szülő félrevezethető, a tájékozott szülő, egyetértve az oktatási célkitűzésekkel, a nevelés, oktatás hatékonyságát növelő tényező lehet a közoktatásban.


Néhány javaslat a problémák kezelésére

 Az iskolának ne legyen szociális hatásköre, csak ellátási feladata

Az iskola részt vehet a szociális ellátások működtetésében (napközi, gyermekétkeztetés, tankönyvkiosztás stb.), de a szociális támogatásokra való jogosultság megállapítása és kifizetése az önkormányzat feladata legyen. Az iskola javaslatot tehet további szociális kedvezményekre, de nem dönthet a támogatások mértékéről.

Az iskoláztatás költségeinek csökkentése vagy átvállalása érdekében, az állam különböző normatív kedvezményeket biztosít a tanulók számára, amit a szülőknek kell igényelni. Sajnálatos, hogy a fenntartó vagy az iskola visszatartja ezeket a pénzeket, és a szülőknek kell "kiharcolni" a jogos támogatásokat. A szakképzésben biztosított természetbeni és pénzbeli tanulói juttatások megszerzéséért se kelljen küzdeni az érdekelteknek.

Az iskola nem hatóság, ne lásson el hatósági feladatokat

Az ingyenes tankönyvellátásra jogosultság megállapítása valójában, hasonlóan az étkezési támogatáshoz az önkormányzat feladata (rendeletben kellene szabályozni).

Az iskola nem teheti meg, hogy - sokszor koncepciós fegyelmi eljárás útján - eltávolítsa a nehezebben kezelhető 16 éven felüli „túlkoros” tanulókat az intézményből.

Az iskola nem teheti meg, hogy szabálysértési eljárást kezdeményez a szülővel szemben, ha a tanköteles tanuló - szülő által igazolt – „de igazolatlannak tekintett” óráinak száma meghaladja a 10-30-50 órát. Az alkotmány szerint elsősorban a szülő felel gyermeke oktatásáért, álláspontunk szerint nem lehet korlátozni, hány órát igazol gyermekének a jogszabályban előírt 250 óra „hiányzási” kereten belül.

Az intézményvezető egyáltalán nem teheti meg, hogy fegyelmi úton eltávolítsa a tanulót az óvodából, iskolából, kollégiumból, ha valamilyen tartozása van (most megteheti). A bizonyítványt semmilyen indokkal nem lehet visszatartani!

Az iskola nem teheti meg, hogy nem engedi független vizsgabizottság elé a tanulót, akár hány tantárgyból buktatják meg.

 Stb.

Javaslatok központi intézkedésekre, jogszabályok módosítására

Teljesen ingyenes tankönyv- és tanszerellátás biztosítása valamennyi tanuló számára.

 Ingyenes utazás a tanköteles tanulók számára, hogy költség nélkül jussanak el az általuk választott iskolákba, hasonlóan azokhoz a társaikhoz, akiknek nem kell igénybe venni tömegközlekedési eszközt.

 Meg kell szüntetni a visszaélésekre is lehetőséget biztosító, nem kötelező, drága diákigazolványt. Vissza kell állítani a tanulói azonosító kártya intézményét, amelyet valamilyen indokból nem régen vontak vissza.

 Érvényesíteni kell a közoktatási törvény és a kapcsolódó jogszabályok ingyenességre és a tanulói juttatásokra vonatkozó rendelkezéseit.

 Minden szakiskolai tanuló számára képzési támogatást (ösztöndíjat) kell biztosítani, hogy ne maradjanak ki az iskolából anyagi problémák miatt.

 Vissza kell állítani a 2002-ben megszüntetett vendégtanulói normatívát, hogy ki lehessen használni az iskolák szabad oktatási kapacitását.

Kiegészítő állami normatívát kell bevezetni a kétszintű érettségire felkészítés való finanszírozásához, a tanulók tanórán kívüli délutáni foglalkoztatására, hogy ne kelljen drága előkészítő tanfolyamokon részt venniük, egyik városból a másikba utazniuk.

A magántanulói jogviszony központi finanszírozása akkor is, ha a szülő kezdeményezi az iskolán kívüli felkészülést.

A kereskedelmi és adótörvényeknek megfelelően oktatási jogszabályban kell előírni, hogy elismervény, nyugta kiadása kötelező, kérésre számlaadás az iskola által beszedet minden fillérről.

Az iskolai oktatás tizenegyedik évfolyamától is ingyenesen kell biztosítani a tanulók napközbeni ellátását, a napközis foglalkozást és a tanulószobát.

Az iskola nem folytathat semmilyen vállalkozási tevékenységet, amely a szülőket vagy a tanulókat anyagilag hátrányosan érinti.

A pedagógusképzésben, továbbképzésben tananyag legyen a közoktatással kapcsolatos jogszabályok értelmezése.

A felsorolások több ezer szülői panasz feldolgozása alapján készültek, elnézést kérünk az általánosításért azon iskoláktól, ahol az említett szabálytalanságok nem fordulnak elő.

A tanulmányi kirándulás ingyenessége itt!

Az osztálypénzről itt található bővebb információ!

.

Az iskoláztatás havi költsége a KSH adatai szerint:

http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=576&v=marad&fid=82&hol=jobb


 
Térítésmentes szolgáltatások

Tanulmányi kirándulás, erdei iskola

Tanulmányi kirándulás jogszabályi háttere

Osztálypénz helyett közözösségi pénz

Osztálypénz, csoportpénz

Iskolakezdési költségek

Árnyékoktatás, különórák

Állami támogatások az óvodában, iskolában

Zsebpénz

Szülői vélemények osztálypénz

Iskoláztatás költségei a KSH adatai szerint


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum