Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nyitóoldal: Óvoda 2018-2019-2020

Óvodavezető „választás” 2019.

 Az óvodavezetői pályázati eljárás előkészítésével összefüggő feladatokat a köznevelési intézményt fenntartó települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: pályáztató) látja el.

„Az intézményvezetők kiválasztása nyilvános pályázat útján történik.” [Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 67. § (7)]

A települési önkormányzat képviselőtestülete (a munkáltató) a saját hatáskörében - függetlenül a szülők, a tanulók és a pedagógusok véleményétől - belátása szerint dönt az óvodavezetők megbízásáról öt évre.

Tehát az óvodavezetőket nem választják, hanem a munkáltató választja ki egy speciális munkakör betöltésére!

Figyelem! A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a települési önkormányzat képviselőtestülete és az óvoda nevelőtestülete egyetért.

Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező.

Az intézményvezetői állásra pályázók vezetési programjának véleményezése (formaság)

A települési önkormányzat képviselőtestülete a köznevelési intézmény vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával véleményének kialakítása előtt köteles beszerezni pályázat részét képező vezetési programmal kapcsolatosan

az intézmény alkalmazotti közössége (pedagógusok és más munkavállalók),

az óvodaszék (ha van),

az óvodai szülői szervezet, közösség,

véleményét.

A vélemény kialakításához minden olyan információt időben hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói javaslat meghozatalához rendelkezésére áll.

Jogszabály értelmében az óvodaszék, az óvodai szülői szervezet, illetőleg más véleményezési joggal rendelkezők maguk határozzák meg, hogy miképpen alakítják ki álláspontjukat a vezetői programról.

Figyelem! A laikus óvodai szülői közösségnek nincs meg a felkészültsége ahhoz, hogy a pályázók vezetési programját szakmailag elemezze, ezért a vezetői program szakmai véleményezéséhez az Oktatási Hivatal által nyilvántartott köznevelési szakértőt kell biztosítani a laikus szülők számára!

A szakértői vélemény költségeit a fenntartó az óvoda költségvetésében tervezi (60-100 000 Ft).

Szakértő hiányában az óvodai szülői szervezet csak „szimpátia” alapján tud dönteni a pályázó személyéről!

Az óvodai szülői szervezet (közösség) feladata az óvodavezető kiválasztásánál

Az óvodai szülői szervezet elnöksége a véleményezésre megküldött pályázati dokumentumok alapján tájékoztatja az csoportszintű szülői közösségeket a pályázók személyéről és/vagy programjukról.

Az „csoportszintű” szülői közösségek által delegált szülői képviselők az elnök által összehívott óvodai szülői szervezeti ülésen megvitatják a pályázati programot vagy programokat.

Az óvodai szülői szervezeti értekezletre meg kell hívni azt, aki pályázatot nyújtott be. A pályázónak lehetőséget kell biztosítani, hogy a pályázatával kapcsolatos döntés előtt ismertesse elképzeléseit.

A pályázó nem vehet részt a szülői szervezet döntésének meghozatalában akkor, amikor személyéről, illetőleg az általa benyújtott vezetési programról szavaznak.

Végül a rendelkezésre álló információk alapján megszavazzák (kérésre titkosan) az általuk támogatott pályázó személyét. A titkos szavazást egy szülő is kérheti.

Az írásos véleményt átadják regnáló óvodavezetésnek és dokumentálják az ülést (meghívó, jelenléti ív, jegyzőkönyv).

A szülői szervezeti ülésen a pályázati programmal kapcsolatban kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye (a szavazatok száma) közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. [Nkt. 67. § (8)]

Figyelem! A befolyásolás (megfélemlítés) lehetőségének elkerülésének érdekében az óvodai szülői szervezet „véleményező összejövetele” az óvodafenntartó és az óvodapedagógusok képviselői számára nem nyilvános.

Észrevétel szülői panaszok nyomán: Nem a szülői szervezet vezetője (elnöke) véleményez „egyes szám első személyben”, nem a saját véleményét írja alá, hanem az összes szülő véleményét közvetíti a fenntartó felé.

Az óvodai szülői szervezet (közösség) véleményének formái

<!--[if !supportLists]-->1.  <!--[endif]-->Az óvodai szülői szervezet véleményének beszerzése kötelező, de a szülők nem kötelesek írásban véleményt nyilvánítani a pályázatokról.

(Ha a véleményezésre jogosult szülői szervezet nem kívánja álláspontját nyilvánosságra hozni, mert pl. tart a megtorlástól, vagy nem akarja kiadni elképzeléseit, akkor megteheti, hogy nem él véleményezési jogával.)

<!--[if !supportLists]-->2.  <!--[endif]-->Ha a szülői szervezet vállalja, hogy írásban nyilvánít véleményt, akkor nem köteles indokolni a véleményét!

Írásos vélemények lehetnek:

„A szülői szervezet megismerte XY pályázó vezetői programját, az abban foglaltakkal egyetértett és támogatja a pályázatot. Véleményünket nem kívánjuk indokolni.”

„A szülői szervezet megismerte XY pályázó vezetői programját, az abban foglaltakkal nem ért egyet, ezért nem támogatja a pályázatot. Véleményünket nem kívánjuk indokolni.”

„A szülői szervezet a vezetői program (programok) szakmai tartalmát köznevelési szakértő véleménye alapján megtárgyalta, majd ezt követően szavaztunk róla. A szavazás eredményeként XY pályázó vezetői programját támogatjuk. Véleményünket nem kívánjuk indokolni.”

„A szülői szervezet XY pályázót támogatja az óvodavezetői állás betöltésére.

Indokolás: A vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény hiányában a szülői szervezet ülésén, szimpátia alapján került sor a pályázók személyével kapcsolatos szavazásra.”

„A szülői szervezet azzal a feltétellel támogatja XY pályázó vezetői programját, amennyiben, vállalja, hogy kiegészíti a szülői szervezet által kért intézkedések teljesítésével.

Az elfogadott szülői követelések a jegyzőkönyvben kerültek rögzítésre.”

Stb.

Figyelem! A települési önkormányzat képviselőtestülete - mint munkáltató - jelenleg nem köteles támogatni annak az óvodavezetői álláshelyre pályázónak a pályázatát sem, akit az összes szülő támogat!

        Az óvodavezető „megbízásának” mente

A települési önkormányzat jegyzője – mint pályáztató - javaslatot tesz az önkormányzat fenntartásában lévő köznevelési intézmény vezetőjének kinevezésére és megbízására, megbízásának visszavonására települési önkormányzat képviselőtestületének.

A pályáztató (jegyző) feladatai

Pályázat kiírása és nyilvánosságra hozatala

A pályázat véleményezésére jogosultak tájékoztatása (értesítése) és az írásos vélemények begyűjtése.

A települési önkormányzat képviselőtestületének feladata

A települési önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmény vezetőjét – a törvényben foglalt szervezetek, közösségek, személyek véleményének kikérésével és a jegyző javaslata alapján – települési önkormányzat képviselőtestülete bízza meg öt évre.

A települési önkormányzat képviselőtestülete saját hatáskörében - függetlenül a szülők véleményétől - saját belátása szerint dönt az óvodavezető megbízásáról és felmentéséről.

Figyelem! A véleményezők körének támogató vagy elutasító véleménye a pályázók vezetői programjáról csak tájékoztató jellegű melléklete a jegyző javaslatának, érdemben nem befolyásolja a települési önkormányzat képviselőtestületének döntését.

Logikusnak tűnik, hogy az óvodafenntartó települési önkormányzat mint munkáltató szeretné kiválasztani beosztottjait, az általa fenntartott intézmények vezetőit.

Óvodavezetői megbízás az egyházi és magán köznevelési intézményekben

Az egyházi és magán köznevelési intézmény, vezetőjét a fenntartó bízza meg, a munkáltatói jogokat az óvoda (iskola) fenntartója gyakorolja.

Az óvodavezető törvényben előírt feladatai itt!

 
Óvodai Szülői Szervezet működési szabályzata

Szakértői vizsgálat eljárásrendje 2020.

Óvoda nyitva tartás

Iskolaérettség fogalma

Óvodai alapprogram

Nyolc fős óvoda minden településen

Óvodai szülői szervezet gazdálkodása

Óvoda régen (2014-2015. nevelési év)

Óvodavezető feladatai

Óvodavezető "választás"

Óvodai szakvélemény beiskolázáshoz

Óvodai csoportlétszám és a csoport beosztás szabályai

Óvodai gyermekbántalmazás

Óvodai közzétételi lista

Beiratkozás a körzeti óvodába

Óvodai munkaterv

Anamnézis

Óvodai hiányzás


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum