Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nyitólap: Ingyenesség a köznevelésben 2019-2020.                       

Osztályszintű szülői szervezet gazdálkodása

Az osztálypénz illegális beszedése helyett

"közösségi pénz"

 

Az iskolai szülői szervezet működését szabályozó alapvető rendelkezések

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) szerint:

Nkt. 73. § (1) Az óvodában, az iskolában és a kollégiumban a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre.

20/2012. EMMI rendelet szerint:

119. § (2) A szülői szervezet, közösség

a) saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról,

b) tisztségviselőinek megválasztásáról szótöbbséggel dönt.

Nkt. 24. § (2) A nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében – jogszabályban meghatározottak szerint – részt vesznek a pedagógusok, a tanulók és a szülők, valamint képviselőik.

Figyelem!

Ez a néhány jogszabály is elég, hogy bizonyítsa a szülői szervezet legitimitását és szükségességét. Szülői szervezet nélkül az iskola törvénytelenül működik.

Az iskolaszintű Szülői Szervezet és az osztály szülői közösségek kapcsolata

Az iskolaszintű szülői szervezet hierarchikus felépítése

Az iskolai szintű szülői szervezet ideális helyzetben úgy alakulhat meg, hogy az osztályszintű „mini” szülői szervezetek egy-két főt választanak és delegálnak az intézményi szintű szülői szervezet vezető szervébe, amit a szó szoros értelmében választmánynak lehet nevezni.

A szülői választmány (vezetőség) tagjai késztik el a működésüket szabályozó dokumentumokat (SZMSZ, munkaterv, stb.).

A választmány tagjai választják meg maguk közül a tisztségviselőket (elnökség) nem az iskola igazgatója.

A szülői szervezet választott „vezetője” (elnök) hívja össze a szülői szervezet üléseit, nem az iskolaigazgatója.

Az iskolai szülői szervezet tagja az iskolába járó gyermekek szülei, az összes szülő. Ülései a szülők számára nyilvánosak.  Az intézményvezető és a pedagógusok meghívott vendégként vesz részt az üléseken. Bővebb információ a szülői szervezet működtetéséről itt található: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=23&v=igen&hol=jobb

Az osztályszintű „mini”Szülői Szervezet működtetése

Az osztály szintű szülői szervezet tagjai az osztályba járó tanulók szüleinek összessége.

Az esetleges viták elkerülése érdekében célszerű meghatározni a szülői közösség által létrehozott osztályszintű szülői szervezet működési szabályait (pl. a szavazati arányok meghatározása, a gazdálkodási szabályok lefektetése, stb.), érdekvédelmi tevékenységét (közösségi céljait), szervezet felépítését (tisztségviselők pl. elnök, elnökhelyettes, gazdasági vezető).

A szeptemberi első osztály szülői értekezlet után (vagy máskor) a jelenlévő szülők szülői szervezeti ülés keretében megválasztják vagy újraválasztják maguk közül egy tanévre a tisztségviselőket és azokat a szülőket, akik képviselik az osztály szülői közösségét az iskolaszintű szülő szervezet választmányában. (Szavazati arány a jelenlevők többsége.) 

A legitimitás érdekébe célszerű meghívót kiküldeni a  szülőknek (napirendi pontokkal), jelenléti ívet vezetni, jegyzőkönyvet készíteni, amit elektronikusan vagy gyermekükkel kell elküldeni a távolmaradó szülőknek.

Ha szülők úgy érzik, anyagilag is támogatják „szeretett” iskolájukat, akkor fontos az osztály szülői szervezet törvényes gazdálkodási tevékenységének rögzítése a szervezeti és működési szabályzatban, az illegális osztálypénz szedés és behajtás intézményének felszámolása érdekében.

Figyelem!

Az utóbbi években eldurvult az osztálypénz (óvodában csoportpénz) kivetésének és behajtásának gyakorlata. Az iskolába, óvodába járó gyermekek szülei úgy érzékelik, hogy az „osztálypénz”, „csoportpénz” befizetése olyan szülői kötelesség, amelynek elmulasztása (megtagadása) esetén valamilyen szabálysértés követnek el.

Az osztálypénzt kezelő szülők mindent megtesznek a megszavaztatott „havi díjak” beszedése érdekében. Szóban, írásban (ellenőrző könyvben, elektronikus levélben) molesztálják a fizetésben elmaradó szülőket, kiteszik a nevüket a faliújságra, a közösségi oldalakon vegzálják őket.

A fizetési hátralékkal küszködő szülők gyermekeit nem viszik el - az osztálypénzből illegálisan finanszírozott - tanítási időben szervezett iskolán kívüli foglalkozásokra, kulturális, és sportfoglalkozásokra, kirándulásra. Az így kirekesztett tanulókat egy másik osztályban helyezik el, ami a törvény szerint súlyos fegyelmi büntetésnek számit.

A szülői bejelentések alapján készült osztálypénzzel kapcsolatos elemző cikkünk itt található:

http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=183&v=marad&fid=82&hol=jobb

Minek nevezhető az osztálypénz?

Önkéntes befizetés, adakozás, ajándékozás, adomány, támogatás, pénzgyűjtés (kéregetés, perselyezés), vagy valami más?

Ezekbe a „jogi kategóriákba” nem illik bele az intézményesített osztálypénz megszavaztatása, összegyűjtése, behajtása és felhasználása (elköltése).

Akkor mi legyen?

Ki kell kérni a hivatalos szervek véleményét (igazságügyi hatóságok, pl. az ügyészség, a KÚRIA) véleményét az osztály szülői közösségek által kezdeményezett pénzgyűjtés szabályairól.

Szülők anyagi hozzájárulásai az oktatás színvonalának emeléséhez

Ha az állami fenntartású iskolákba járó tanulók szülei úgy érzik, hogy pénzbeli vagy természetbeni támogatással szeretnék hozzájárulni az iskolai nevelés, oktatás, színvonalának emeléséhez az ingyenes köznevelésben, akkor jobb, ha törvényes keretek közözött teszik és írásban rögzítik az osztályszintű szülői szervezet gazdálkodási szabályait.

Figyelem!

A nem állami, nem önkormányzati fenntartású nevelési, oktatási intézményekben (egyházi-, alapítványi-, magán iskola, óvoda) nincs törvényes akadálya annak, hogy pénzt kérjenek a szülőktől. Lásd Nkt. 31. §

Osztályszintű Szülői Szervezet gazdálkodásának alapelvei

Az osztályközösség pénzgazdálkodásának forrásai lehetnek

Az önkéntes szülői befizetések.

A szülői és tanulói közösség által végzett önkéntes munka bevételei (pl. papírgyűjtés).

Más támogatók, szponzorok (pl. vállalkozók) befizetései.

Stb.

Az önkéntes szülői befizetések mértéke

A szülő anyagi helyzete alapján önként dönt a munkatervben meghatározott célokhoz való hozzájárulása mértékéről. A szülői közösség pénze közösségi pénz, amelynek felhasználásából megvásárolt javakból és szolgáltatásokból az osztály tanulói egyenlő arányban részesülnek. Azok is, akik nem befizetők.

Titkosság (adatvédelem)

A befizető szülők neve és az „adomány” összeg titkos. A névszerinti adatokat csak a szülő kifejezett kérésére lehet nyilvánosságra hozni.

Munkaterv és költségvetés

Az intézmény területén működő "osztály" szülői szervezet éves költségvetést, pénzkezelési szabályzatot készít a munkatervében meghatározott önként vállalt feladatok finanszírozásának átláthatósága érdekében.

A gazdasági ügyeket vállaló szülői tisztségviselő feladata a pénzkezelési szabályok betartása a számviteli szabályok szerint, pl.

Befizetés: személyes pénzátadás (átvételi elismervény), banki befizetés, átutalás

Bevételezés: pénztári bizonylat

Kifizetések: számla vagy átvételi elismervény ellenében

Belső könyvelés: bevétel, kiadás, egyenleg (naprakészen)

Pénzügyi és szakmai beszámoló: félévben és tanév végén

Figyelem!

Célszerűnek látszik egy szülőkből álló 2-3 fős ellenőrzőbizottság megválasztása is.

A gazdálkodás eredményének felhasználása (működési célok)

-   Az osztály szülői közösség és a tanulók tájékoztatása tanulókat érintő oktatási kérdésekről (szülői honlap készítés és fenntartás, szülői kiadványok, szórólapok szerkesztése, sokszorosítása, terjesztése a szülők között).

-   Szülőképzés (az osztály szülői szervezet tisztségviselőnek képzése, továbbképzése).

-   Oktatási, nevelési, érdekvédelmi szakmai kiadványok beszerzése, előfizetése.

-   A kötelező szülői vélemény kialakításához hiteles szakértők megbízási díjai (köznevelési szakértők, pénzügyi és jogi szakértők, pedagógiai szakmai szekértők, számvitelei szakértők, stb.).

-   Működési kiadások (postaköltség, telefonköltség, írószer, stb.).

-   Költségtérítés (az önkéntes munkát végző szülők költségeinek megtérítése).

-   Természetbeni és pénzbeli ösztönző díjak tanulóknak.

-   Természetbeni és pénzbeli ösztönző díjak a többlet feladatokat vállaló pedagógusoknak.

-   Stb.

Az osztály szülői közösség „pénze” intézményfenntartásra nem fordítható

Az állagmegóvás, a különböző javítások, a kötelező eszközlista, a dologi kiadások (másolópapír, kréta, az egészségügyi előírásoknak megfelelő tisztasági eszközök, stb.) finanszírozása az iskolafenntartó feladata.

Az iskola nem kérhet, és nem fogadhat el szülői hozzájárulást (térítést) az ingyenes köznevelési közszolgáltatásokért

Az iskola nem kérhet, és nem fogadhat el szülői hozzájárulást a tanítási időben az iskolában vagy az iskolán kívül szervezett tanórai és egyéb foglalkozásokért

Az iskola nem kérhet, és nem fogadhat el szülői hozzájárulást a pedagógiai programban előírt és a pedagógiai programhoz kapcsolódó iskolán kívüli foglalkozásokért (pl. úszásoktatás, tanulmányi kirándulás, erdei iskola, sportverseny, stb.)

Figyelem!

Ha az osztály szülői közösségek engednek az iskolavezetés vagy az egyes pedagógus követelésének esetleg kérésének, és hozzájárulnak a pedagógiai programban előírt vagy a pedagógiai programhoz kapcsolódó iskolán kívül foglalkozások költségihez, pl. tanítási időben szervezett úszásoktatás vagy a tanulmányi kirándulás költségeihez, akkor törvénysértést követnek el.

Figyelem!

Igazi megoldás az osztálypénz megszüntetésére a Szülői Alapítvány létesítése lehet, amelyről bővebb információ itt található: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=279&v=marad&fid=23&hol=jobb

A szülői szervezet alapításának szükségszerűsége itt!

http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=203&v=marad&fid=23&hol=jobb

 

 
Térítésmentes szolgáltatások

Tanulmányi kirándulás, erdei iskola

Tanulmányi kirándulás jogszabályi háttere

Osztálypénz helyett közözösségi pénz

Osztálypénz, csoportpénz

Iskolakezdési költségek

Árnyékoktatás, különórák

Állami támogatások az óvodában, iskolában

Zsebpénz

Szülői vélemények osztálypénz

Iskoláztatás költségei a KSH adatai szerint


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum