Állami iskolafenntartás 2017.

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nyitóoldal: ÁLTALÁNOS ISKOLA

Általános iskolai oktatás szervezése

Osztálylétszámok az általános iskolában

A

B

C

D

Intézménytípus/Oktatási forma

Osztálylétszámok

 

minimum

maximum

átlag

Általános iskola 1–4. évfolyama

14

27

23

Általános iskola 5–8. évfolyama

14

27

23

(4. melléklet a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényhez)

Figyelem! Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról – a

szakmai munkaközösség,

annak hiányában a nevelőtestület véleményének kikérésével – az igazgató dönt.


Az általános iskolai tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási időkerete

A

B

C

D

E

évfolyam

gyermek, tanuló heti óraszáma

osztályok heti időkerete

nemzeti-
ségi iskolai nevelés-oktatás többlet tanórai foglal-
kozásai-
nak száma

sajátos nevelési igényű tanulók heti egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásainak száma (óvoda esetében a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatásának időkerete)

 

BA testne-
velés nélkül

BB testne-
velés

BC órák testne-
veléssel

CA engedé-
lyezett

CB a hittan több-
let óra-
kerete egyházi intéz-
mények-ben

CC 6 és 8 évf. gimná-
zium többlet-
órái

DA nemzeti-
ség

EA értelmi fogya-
tékos

EB gyen-
génlátó

EC vak, nagyot-
halló, mozgás- és beszéd-
fogyaté-
kos

EE siket és autista

EF egyéb

első évfolyam

20

5

25

52

1

 

2

3

7

8

10

3

második évfolyam

20

5

25

52

1

 

2

3

7

8

10

3

harmadik évfolyam

20

5

25

52

1

 

2

3

7

8

10

3

negyedik évfolyam

22

5

27

55

1

 

2

3

7

8

11

3

ötödik évfolyam

23

5

28

51

1

2

2

3

8

9

11

3

hatodik évfolyam

23

5

28

51

1

2

2

3

8

9

11

3

hetedik évfolyam

26

5

31

56

1

2

2

4

8

10

12

4

nyolcadik évfolyam

26

5

31

56

1

2

2

4

8

10

12

4

(6. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez)

A fenti finanszírozott (engedélyezett) heti időkeret felosztása

Osztálybontás

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 27. § (4) bekezdése szerint:A tanuló heti kötelező tanóráinak számát, beleértve a választható tanóráinak számát a 6. melléklet határozza meg. Az iskola a tanuló heti kötelező tanóráinak száma és az osztályok engedélyezett heti időkerete különbözetét (a fenti kék és a sárga oszlop különbsége) tanórai foglalkozás, egyéb foglalkozás megtartásához és osztálybontásHOZ veheti igénybe.”

Egyéni és csoportos foglalkozás

Az iskolában a nevelés-oktatást – ha e törvény másképp nem rendelkezik – a nappali

 

oktatás munkarendje szerint a kötelező és választható, egyéni és csoportos, tanórai


és egyéb foglalkozások, a kollégiumban a kötelező és választható, egyéni és

 

csoportos foglalkozások keretében csoportbontásokkal kell megszervezni (a

 

továbbiakban: nappali rendszerű iskolai oktatás). [Nkt.) 27. § (1)]

Figyelem!


Törvény értelmében az osztálybontásokhoz, a kötelező egyéni és csoportos

 

foglalkozásokhoz biztosítani kell a megfelelő pedagógus létszámot.


Felméréseink szerint a törvénysértő létszámtakarékosság miatt több mint

 

60 000 fő pedagógus hiányzik a köznevelési rendszerből. Ez szabotázs!

Tehetséggondozásra, felzárkóztatásra, egyéni foglalkozásra biztosított időkeret

Az általános iskola köteles megszervezni a tanuló heti kötelező óraszáma és az osztályok

 

engedélyezett heti időkeret különbözete (kék és a sárga oszlop különbsége) terhére a

 

tehetség kibontakoztatására, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, a

 

beilleszkedési, tanulási nehézség, magatartási rendellenességgel diagnosztizált

 

tanulók számára, továbbá az első–negyedik évfolyamra járó tanulók eredményes

 

felkészítésére szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító egy–három fős

 

foglalkozásokat.

Tehetséggondozásra és felzárkóztatásra osztályonként legalább további heti egy-egy

 

óra biztosított az osztályok fenti 6. mellékletben meghatározott időkerete felett.

Mindennapos testneveléshez biztosított időkeret (heti egy óra)

Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben

közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy

szakmai elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább

napi egy testnevelés óra keretében.

Iskolai sportkör (ISK)

A legalább négy évfolyammal működő iskola biztosítja az iskolai sportkör működését. Az


iskolai sportkör feladatait – az iskolával kötött megállapodás alapján – az iskolában

 

működő diáksport egyesület is elláthatja. Az iskolai sportköri foglalkozások

 

megszervezéséhez – sportágak és tevékenységi formák szerint létrehozott

 

iskolai csoportonként – hetente legalább kétszer negyvenöt perc biztosítható. A

 

sportköri foglalkozásokat olyan szakedző vagy a sport területén képesítéshez kötött

 

tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló külön

 

jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező szakember is vezetheti, aki a

 

felsőoktatási intézmény által szervezett, legalább 120 órás pedagógiai továbbképzésben

 

vett részt.

Figyelem! Az iskolai sportkör megszervezése kötelező, de a tanuló nem köteles igénybe venni ezt a köznevelési szolgáltatást.

Egyéni foglalkozás

Ha az elsőtől a negyedik évfolyamokra járó tanuló eredményes felkészülése azt

 

szükségessé teszi, lehetővé kell tenni, hogy legalább heti két alkalommal egyéni

 

foglalkozásokon vegyen részt. E rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a

 

tanköteles tanuló tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt második vagy

 

további alkalommal ismétli ugyanazt az évfolyamot.

Figyelem! Az egyéni foglalkozás megszervezése kötelező.

Speciális magántanuló

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség vagy a sajátos nevelési  miatt a


szakértői bizottság véleménye alapján, vagy súlyos betegség miatt magántanulóként


tanulmányokat folytatók egyéni foglalkozás keretében történő felkészítésére az


iskolának tanulónként az osztályok heti időkeretén felül átlag heti tíz óra áll a


rendelkezésre. Az időkeret az egyes hetek és tanulók között átcsoportosítható.

Figyelem! A sajátos nevelési igényű magántanuló számára biztosítani kell a heti 10 óra felkészítési időt, de a szülők kérésre magántanulói státusba helyezett tanuló felkészítéséről a szülőnek kell gondoskodnia.

Gyógypedagógiai nevelési, oktatási intézmény

A gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézményben a


sajátos nevelési igényű tanulók részére kötelező egészségügyi és pedagógiai célú

 

habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokat kell szervezni.

 

A tanuló annyi egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai

 

foglalkozáson vesz


részt, amennyi a sajátos nevelési igényéből eredő hátránya csökkentéséhez

 

szükséges. A kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs

 

tanórai foglalkozások megszervezésének heti időkeretét a fenti 6. mellékle

 

határozza meg. A heti időkeret a tanítási hetek között a tanuló érdeksérelme nélkül

 

különösen indokolt esetben átcsoportosítható.

Figyelem! Ha tanuló nem tartozik a fenti kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokra szoruló tanulók körébe, de egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alapján könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órára kell beosztani.

A könnyített testnevelés-órát az iskolaorvosi, szakorvosi vélemény alapján a testnevelésóra vagy az iskola által megszervezett külön foglalkozás keretében úgy kell biztosítani, hogy a mindennapos testnevelés ezekben az esetekben is megvalósuljon.

 

Folytatjuk…

 

 

 
Heti órszám az általános iskolában

9 évfolyamos általános iskola problémája

16 óráig nyitva tartó általános iskola

Egésznapos iskola


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum