SZÜLŐI PETÍCIÓ Milyen legyen az állami fenntartású iskola?

Klébelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK)

Klebelsbergi iskolareform

Gebinens igazgatók az állami iskolákban?

Tankerületi központ az új fenntartó

Kevés a pedagógus az állami iskolákban

Mit vártak a szülők az állami fenntartástól

 
 
 
Partnereink:

Nyitólap: Állami iskolafenntartás 

Kevés a pedagógus az iskolákban

Kb. 30-40 000 pedagógus hiányzik az iskolarendszerből

Az állami iskolafenntartó elspórolja a pedagógusbért?

Szülői panaszok alapján végzett felméréseink szerint az állami fenntartású iskolákban nem biztosítják a kötelezően előírt köznevelési szolgáltatásokhoz szükséges pedagógus létszámot.

A törvényben előírt kötelező osztálybontás, az egyéni és csoportos foglalkozás garancia az iskolai oktatás hatékonyságára.

Pedagógus létszámszükséglet az osztálybontásokhoz és az egyéni foglalkozásokhoz

Az iskolában a nevelés-oktatást a nappali oktatás munkarendje szerint a kötelező és választható, egyéni és csoportos, tanórai és egyéb foglalkozások, a kollégiumban a kötelező és választható, egyéni és csoportos foglalkozások keretében csoportbontásokkal kell megszervezni. [Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (Nkt.) 7. § (1) bekezdés]

Álláspontunk szerint az iskolai oktatás alacsony hatékonyságának egyik oka a csoportbontásokhoz és a tanulókkal való egyéni foglalkozásokhoz biztosított (finanszírozott) óraszámok költségeinek elspórolása (lenyúlása) az állami fenntartású iskolákban.

A csoportbontások és az egyéni foglalkozások finanszírozása

Az általános iskolák finanszírozott óraszámai lehetővé teszik a tanítás, tanulás hatékonyságát növelő kötelező csoportbontást és az egyéni foglalkozásokat.

A tanuló heti kötelező tanóráinak számát, beleértve a választható tanóráinak számát az Nkt 6. melléklet határozza meg.

Az iskola a tanuló heti kötelező tanóráinak száma és az osztályok engedélyezett heti időkerete különbözetét tanórai foglalkozás, egyéb foglalkozás megtartásához és osztálybontáshoz veheti igénybe. [Nkt. 27. § (4)]

Példa az általános iskola finanszírozott óraszámainak felhasználására

Törvény szerint az első, második és harmadik évfolyamokon a heti kötelező óraszáma 25 óra, az engedélyezett (finanszírozott) heti időkeret 52 óra. Az óraszám különbözet 27 óra (többletóra), amit osztálybontásra, csoportbontásra és egyéni foglalkozásra kell felhasználni!

A negyedik évfolyamon heti 28 finanszírozott óra keret áll rendelkezésre osztálybontásra és egyéni foglalkozásra, az ötödik, hatodik évfolyamokon csak 23 óra (miért?), a hetedik nyolcadik évfolyamokon 25-25 óra.

Ez azt jelenti, hogy a kötelező óraszámokon felül évfolyamonként heti 23-28 finanszírozott óra áll az iskolák rendelkezésére, amelyet osztálybontáshoz, egyéni foglalkozásokhoz lehet és kell felhasználni.

Milyen célra használja az iskola ezt az órakeretet?

Egyéni foglalkozás

Ha az elsőtől a negyedik évfolyamokra járó tanuló eredményes felkészülése azt szükségessé teszi, lehetővé kell tenni, hogy legalább heti két alkalommal egyéni foglalkozásokon vegyen részt. E rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a tanköteles tanuló tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt második vagy további alkalommal ismétli ugyanazt az évfolyamot. [20/2012. EMMI rendelet 27. § (6)]

Magától érthető, hogy a törvény rendelkezésének betartásához az általános iskola 1-4 évfolyamain osztályonként legalább 2 fő szakképzett pedagógus szükséges.

Az iskolák számára engedélyezett (finanszírozott) heti időkeret rögzítése a köznevelési törvényben az egyik legfontosabb oktatáspolitikai intézkedés volt 2011-ben. Sajnálatos, hogy az állami iskolafenntartó nem biztosít hozzá megfelelő pedagóguslétszámot.

Mivel nincs elég pedagógus az osztálybontásokra, az egyéni és csoportos foglalkozások megtartásához, ezért a tanulók nem kapják meg ezeket az ingyenes köznevelési szolgáltatásokat.

Tanítást-tanulást akadályozó magas osztálylétszámok az általános iskolában

A hatékony nevelő, oktató munka akadálya az irreálisan magas osztálylétszámok előírása is.

A magas osztálylétszámok miatt az osztálybontás, az egyéni és csoportos foglalkozás előírása hatékony eszköz lenne az oktatás színvonalának emelésére, ha volna elég pedagógus az iskolákban.

Az iskolai osztályra megállapított maximális létszám a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. [Nkt. 25. § (7)]

Osztálylétszámok az általános iskola 1-8. évfolyamain: minimum 14 fő, maximum 27 fő plusz 20 % = 32,4 tanuló lehet. Az iskolák kezdő évfolyamain ennél magasabb létszámmal is indítanak osztályokat.

MSZOE álláspont

Álláspontunk szerint, ha a felvételre jelentkező tanulók magas száma miatt az osztálylétszám meghaladja a maximum létszámot, akkor - a nevelés-oktatás hatékonysága érdekében - az osztály tanulóit kétfelé kell osztani, és két min. 14 fős osztályt kell indítani.

Helyettesítés elrendelése helyett „lyukasóra”

Tudni kell, hogy a pedagógusok munkaideje - más munkavállalókkal azonosan - heti 40 óra.

A teljes munkaidő ötvenöt–hatvanöt százalékában (22-26 óra) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá „eseti helyettesítést” lát el. [Nkt. 62. § (6)]

Szülők és tanulók panaszolják, egyre több a szakhelyettesítés nélkül elmaradt órák száma. Vannak olyan 3-400 fős iskolák, ahol a pedagógus létszámhiány miatt a lyukas órák száma eléri a heti 120-160 órát, ami 3-4 pedagógus álláshely megtakarítást jelent a fenntartók számára és a tanulók kárára.

Ha elmaradnak az órák, akkor kevesebb idő marad a tanításra és a tananyag átadására és elsajátítására, vagyis a tanulók nem kapják meg az előírt köznevelési szolgáltatásokat.

Felkészítési és felkészülési hiányosságok miatt tanévenként 250 000 tanulót buktatnak meg az iskolák és 50 000 gyermeket utasítanak évfolyamismétlésre.

Figyelem!

A megyei helyettesítési rendszert az iskolafenntartók szándékosan nem veszik igénybe. Na miért nem? Inkább legyen a lyukasóra!

Tanulók felügyelete és felkészítése a nyári szünetben

Jogszabály értelmében a tanítási év lezárását követően az iskola – ha az iskola fenntartója, működtetője azzal egyetért és az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja – a tanulói részére pedagógiai program végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához benyújtott kérelemben kezdeményezheti. [2015/2016. tanév rendjéről szóló 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet2. § (5])

Figyelem!

A megbuktatott tanulók javítóvizsgára történő felkészítése a nyári szünetben évek óta az iskola feladata, ha a szorgalmi idő (181-183 nap) kevés arra, hogy a gyengébb képességű tanulóknak is megtanítsák a megtaníthatatlan mennyiségű tananyagot.

A szülőknek iskolán kívüli meg kell vásárolni az javítóvizsgára való felkészítést magántanárok megfizetésével (árnyékoktatás), mert az iskolafenntartók elspórolják (elszabotálják) az erre a célra felhasználható pedagógusbért.

Pedagógusok szabadságolása

A nevelési-oktatási intézményben a pedagógus álláshelyek számításának képlete nem tartalmazza a pedagógusszabadságolások miatt kieső munkaerő szükségletet, ezért a köznevelési intézmények „házon belül” oldják meg (vagy nem oldják meg!) a szabadságon levő pedagógusok helyettesítését, hogy ne kelljen igénybe venni a megyei „pedagógushelyettesítési” rendszert.

A fenntartók nem akarják fizetni a szabadságolások miatt helyettesítő pedagógusok bérét, inkább növelik az elmaradt órák (lyukasórák) számát. 

Figyelem!

A kormányrendeletben szabályozott pedagógus álláshely számítás nem tartalmazza a pedagógusok szabadságolása miatt kieső munkaidőt, ami különösen az egész évben nyitva tartó óvodákban jelent munkaerő kiesést.

Az óvodában nincs nyári szünet, pedagógusok szabadságának kiadására hivatkozva mégis bezárják a nevelési intézményeket 4-6 hétre.

Pedagógus álláshelyek számítása

A nevelési-oktatási intézményben a pedagógus álláshelyek számításának alapja

a) a gyermekek, tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási időkerete, (Nkt. 6. sz. melléklet)

b) az átlag csoport- és osztálylétszám, valamint (Nkt. 4.sz melléklet)

c) a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő alsó határa. (heti 32-36 óra)

 [326/2013. Korm. rendelet 35. § (2)]


A számítási képletből kimaradt az osztálybontásra, egyéni foglalkozásra meghatározott időkeret.

Figyelem!

A pedagógusok munkaideje is heti 40 óra.

A munkanapok száma azonos a többi munkavállaló számára előírt munkanappal (évi 250-251 munkanap).

Az iskolai szünetek csak a tanulóra vonatkoznak a pedagógusok számára az iskolai szünetek napjai tanítás nélküli munkanapok.

Szülői nézőpontból készült MSZOE javaslatok az iskolai nevelés-oktatás hatékonyságnak növelése érdekében valamennyi iskolatípusra vonatkozóan

 • Az előírt köznevelési szolgáltatásokhoz és a létszámigényes szervezési feladatokhoz (csoportbontás, egyéni foglalkozás) szükséges pedagógus létszám biztosítása és a pedagógusok munkáját segítő alkalmazotti kör kibővítése (pl. pedagógus asszisztensekkel).
 • Az iskola felelősségre vonása az elmaradt órák (lyukasórák) száma és a pedagógusok óráról való késése miatt.
 • A tanítás, tanulás hatékonysága érdekében a maximális osztálylétszámok 30 %-os csökkentése, amit nem lehet túllépni.
 • Az iskola és a pedagógusok felelősségre vonása a buktatásokért.  
 • A buktatás intézményének azonnali megszűntetése 16 óráig nyitva tartó általános iskolában!

 • A tanulók felügyeletét, foglalkoztatását felzárkóztatását biztosító 16 óráig (szülői, tanulói igény esetén 17 óráig vagy tovább) nyitva tartó általános iskolára vonatkozó jogszabályok betartása, pl. felzárkózatás, tehetséggondozás, sportfoglalkozások, művészeti diákkörök működtetése.

 • Tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozások a tanítási szünetekbe. 

 • Egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások megtartásáhot szükséges pedagógus létszám biztosítása.

 • A tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni foglalkozások szervezése.

 • Napi háromszori étkeztetés biztosítása az általános iskolákban (reggeli is).

  Figyelem!

  Az okafogyottá vált írásbeli házi feladatok tiltása alapkövetelmény az általános iskolákban.

  Helyettesítést igénylő indokolt és indokolatlan pedagógus „hiányzások” az iskolából, óvodából

  Legális távolmaradás

  Szabadság (éves szabadság, pótszabadság iskolai szorgalmi időben)

  Szabadság (éves szabadság, pótszabadság óvodai nevelési évben)

  Késés az intézményből (munkajogi szankciókkal)

  Késés az óráról (munkajogi szankciókkal)

  Betegszabadság

  Tiltott pedagógushiányzások munkaidőben (tanítási napon)

  Továbbképzések

  Oktatási fórumokon, szakmai előadásokon való részvétel tanítási napon. 

  Minősítő vizsga és minősítési eljárásba való részvétel ideje (kieső napok)

  Stb.

  Szakértői munka

  Hiányzás az Érettségi- és szakmai vizsga vizsgabizottság tagjaként

  Részvétel az országos szakmai-ellenőrzésben 2-3 nap (tanfelügyelet akár 40 alkalommal))

  Felkészülés a szakmai-ellenőrzésre 4-5 nap a munkahelyen (iskolában)

  Illegális munkavégzés a köznevelési intézményekben

  Pályázatírás

  Portfólió készítés

  Kérdőívek kitöltetése a tanulókkal (jutalékért)

  Ügynöki tevékenység (baleset és más biztosítások szervezése jutalékért)

  Stb.

A teljesség igénye nélkül felsorolt illegális tevékenységek (feladatok) csak tanítási idők kívül, a pedagógus szabadidejében, a pedagógus szabadság vagy fizetetlen szabadság terhére végezhetők. Fizetett tevékenységek esetén munkaidő kedvezmény jár a pedagógusoknak.

Figyelem!

Elemzésünkben nem foglalkoztunk a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő  alkalmazottak és a speciális végzettségű szakemberek létszámának biztosításával,  például orvos, pszichológus, szociális munkás, szociálpedagógus, könyvtáros, könyvtár-technikus, könyvtáros asszisztens, iskolatitkár (óvodatitkár), szabadidő-szervező*, pedagógiai asszisztens, oktatás-technikus, utazó gyógypedagógus, logopédus, konduktor, fejlesztő pedagógus, gyermek- és ifjúsági felügyelő vagy gyógypedagógiai asszisztens dajka, gondozónő, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, stb.

Azért nem foglalkozunk az a nevelő oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazotti létszámokkal, mert az állami iskolafenntartó (KLIK) eleve nem biztosítja azokat az előírt szakmai szolgáltatásokat, amelyekhez a fenti szakemberek foglalkoztatás elengedhetetlen.

*A „szabadidő szervezőt” azért húztuk ki, mert a tanulóknak nincs szabadidejük!

Nem foglalkoztunk a további foglalkoztatottak létszámhiányával, pl. gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő, karbantartó, fűtő, udvari munkás, portás stb. munkakörökben az ellátandó feladatokat végző szakemberek hiányával, mert azok bérét eddig a működtető önkormányzatok nyúlták le.

A fenti elemzést is figyelembe véve hatékonyabb oktatásszervezési, irányítási és pedagógiai módszerek bevezetésére, törvényesen és etikusan működő állami fenntartású altalános iskolákra, a jogszabályokban előírt köznevelési közfeladatok ellátásához szükséges tárgyi feltételek biztosítására és megfelelő pedagóguslétszámra van szükség, nem pedig évfolyamszám emelésre.

Figyelem!

A pedagógusbér emelés nem emelte az oktatás színvonalát.

Vélemény a 9 évfolyamos általános iskoláról itt található! http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=473&v=marad&fid=86&hol=jobb

PISA jelentésről szülőknek itt! http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=176&v=nem&hol=bal

A 16 óráig nyitva tartó általános iskoláról itt található bővebb információ! http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=315&v=marad&fid=86&hol=jobb

Az egész napos iskola az más mint a 16 óráig nyitva tartó általános iskola Lásd itt! http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=318&v=marad&fid=86&hol=jobb

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum