SZÜLŐI PETÍCIÓ Milyen legyen az állami fenntartású iskola?

Klébelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK)

Klebelsbergi iskolareform

Gebinens igazgatók az állami iskolákban?

Tankerületi központ az új fenntartó

Kevés a pedagógus az állami iskolákban

Mit vártak a szülők az állami fenntartástól

 
 
 
Partnereink:

Nyitólap: Állami fenntartású iskola 2017.

Bérbe (gebinbe) kapták az állami iskolákat az igazgatók?

Maszekolnak az állami iskolák?

Egy újabb oktatási reform keretében decentralizálják, azaz összevonták a járási tankerületi igazgatóságokat, 2017. január 1-től megalakultnak az iskolafenntartó „Tankerületi központok” és az un. Szakképzési Centrumok.

Az újonnan decentralizált állami iskolarendszert birtokukba vették az „iskolaigazgatók”.  

Bővültek az intézményvezetők munkáltatói jogosítványai.

A tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézményben a pedagógus munkakörben alkalmazottat a köznevelési intézmény vezetője javaslatára a tankerületi központ vezetője nevezi ki és menti fel.

Ez nagy kaland lesz. Ki lesz az erősebb az intézményvezető vagy a tankerületi központ vezetője?

A köznevelési intézmény vezetője a pedagógus munkavégzése színvonalát, nyújtott munkateljesítményét kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszer alapján értékeli, és ennek figyelembevételével – tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény esetében a köznevelési intézmény vezetője, szakképzési centrum esetében a tagintézmény-vezető javaslatára és egyetértésével – a tanévre vonatkozóan a pedagógus besorolása szerinti illetménytől eltérően növelheti vagy csökkentheti a pedagógusok illetményét.

Tehát az intézményvezető - saját hatáskörben - különbséget tehet a pedagógusok bére között.

A kiszolgáltatott pedagógusok jogos „félelműkben” végrehajtják a legképtelenebb igazgatói utasításokat is.

Az egyes állami fenntartású köznevelési intézmények (iskolák, kollégiumok) OM azonosítóval és keretgazdálkodással rendelkező jogi személyekként működnek tovább.

A tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény vezetője költségvetésének keretei között önálló gazdálkodási joggal rendelkezik.

Az iskolaigazgatók szabad kezet kaptak különböző iskolai vállalkozások indítására, pályázhatnak, adományokat gyűjthetnek, mindent megcsinálhatnak, amivel csökkentik a központi költségvetés terheit és növelhetik saját bevételüket. 

Soha nem látott „kaszálás” az első szülői értekezleteken

Az igazgatók élnek korlátlan hatalmukkal, az általuk vezetett iskolák már beszedték a pénzeket az ingyenes tanulmányi kirándulásra, erdei iskolára, úszásoktatásra, a nyelvkönyvekre, újabban a diétás étkeztetést is a szülőkkel fizettetik meg. (Szülői panaszok alapján.)

Azt mondják, hogy azért van az osztálypénz „hagyományos” intézménye, hogy a szülők azon keresztül járuljanak hozzá „szeretett iskolájuk" működtetéséhez, a dologi kiadásokhoz és a pedagógusnapi ajándékozáshoz. Van, ahol az iskola új pecsétjét is a szülőknek kellett kifizetni.

A szülőkkel töltetik fel az iskolai alapítványok bankszámláit. Ide fizetik be a szülők adójuk 1%- át is.

Az illegálisan beszedett pénzekről az iskola nem számol el a szülők felé. Nem adnak számlát, elismervényt vagy pénztári bizonylatot, nem könyvelik le a tételeket, vagyis nem marad nyoma a „pénzmozgásnak”.

Figyelem!

A szülők, akkor is fizetnek, ha tilos. Miért? Talán azért, mert félnek a többi szülőtől vagy attól, hogy az iskola gyermekeiken bosszulja meg a szülői ellenállást?

Ha az „öntudatos”, becsületes szülők nem fizetnek sarcot az iskolának, akkor fizetési felszólítást kapnak, sok helyen nyilvánosságra hozzák nevüket az illegálisan követelt tartozások összegével együtt.

Tanulók iskolai kizsákmányolása vagy gyermekmunka?

Jól felszerelt iskolai tanműhelyekben nagy anyagi hasznot hozó termelő munkát végeztetnek a kiskorú tanulókkal.

Vannak olyan szakképző iskolák, ahol a tanulók tanműhelyi munkájából évi 60-100 millió forintos bevételhez jut az iskola, amivel nem kell elszámolniuk senkinek.

A szülők az hiszik, hogy a gyakorlati képzés része, ha az iskola termelőüzemet tart fenn (pékség, nyomda, varroda, stb.) és értékesíti a tanulók által előállított termékeket.

A szülők az hiszik, hogy a gyakorlati képzés része, ha szakképző iskola olyan „boltot” üzemeltet, ahol az eladók tanulók és a tanulók által előállított termékeket, vagy a különböző cégek adományait árusítják, jelentős haszonnal, adómentesen.

A szülők az hiszik, hogy a gyakorlati képzés része, ha az iskola lakásfelújítást, burkoló és kőműves munkát végeztet tanulóival különböző cégeknek vagy magánszemélyeknek tanítási időben.

A gyakorlati oktatásban részesülő kiskorú gyermekek többségét olyan munkavégzésre kényszerítik, amely megfosztja őket oktatásuk teljes körű előnyétől, amikor nem a képzési programban időarányosan meghatározott munkát végeztetnek velük.

Figyelem!

Jogszabályban kell rögzíteni a szakképzésben tanulók jogát a méltányos bérhez, és a megfelelő juttatásokra, ha nyereséggel járó termelőmunkát végeznek gyakorlati képzésük során.

Szakképzési törvénybe kell rögzíteni a tanulók által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályait.

Milyen legyen az állami fenntartású iskola?

Az állami iskolafenntartás lényege a törvényesen és etikusan működő iskola. Az állami iskolákban a pedagógusok nevelnek és tanítanak, nem buktatnak, nem kezelnek és nem fogadnak el pénzt a szülőktől. Az állami iskola vezetője nem vállalkozik, nem üzletel, nem pályázik saját szakállára.

Ha az iskola számára kötelező bevételt ír elő a fenntartó, és szabadon vállalkozhat, nyereséget termelhet, akkor azt „magániskolának” vagy „iskolaszövetkezetnek” kell nevezni.

A köznevelés ingyenessége

Magyarország Alaptörvénye XI. cikk szerint:

 (1) Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez.

(2) Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és kötelező alapfokú, az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú, oktatással.

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 2. § (1) bekezdés szerint: „Az Alaptörvényben foglalt ingyenes és kötelező alapfokú, ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása az érettségi megszerzéséig, illetve a szakképzésről szóló törvényben meghatározott feltételek szerinti második szakképesítés megszerzését biztosító első szakmai vizsga befejezéséig a magyar állam közszolgálati feladata.”

HA IGEN, AKKOR MIÉRT NEM?

Milyen lehet a nem állami, nem önkormányzati (magán és egyházi) fenntartású iskola a törvény szerint

Ha a Köznevelési intézményt nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végző szervezet vagy más személy vagy szervezet tartja fenn, akkor az óvodai, iskolai, kollégiumi felvétel, továbbá az óvodai elhelyezés, a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági viszony fenntartása – írásbeli megállapodásban – fizetési kötelezettséghez köthető. [Nkt. 31. § 2. § c) pont]

Ha az egyházi és magán köznevelési intézmények pénzt kérhetnek a köznevelési szolgáltatásokért, akkor ezek az iskolafenntartók nem vehetnek részt az ingyenes és kötelező általános iskolai oktatásban és a kötelező óvodai ellátásban. Működésük jelenleg Alaptörvény ellenes. 

Mit tegyenek a szülők az iskola jogtalan pénzköveteléseivel szemben?

Az egyes szülő feladata az illegális iskolai pénzkövetelések megtagadása!

Az egyes szülő feladata gyermekeik védelme a szakképző iskolák kizsákmányolásával szemben.

Az ebédpénzen kívül ne fizessenek semmit az iskolának!

Figyelem!

Ha a szülők úgy érzi, hogy az iskolai, óvodai pénzkövetelések ellentétesek ingyenesség alkotmányos elvével, akkor kezdeményezzenek jogorvoslati eljárást az illetékes Kormányhivatalnál.

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdés szerint: „Az illetékes kormányhivatal a köznevelési intézményben hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a köznevelési feladatok ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartását.

A kormányhivatal ellenőrzési jogköre

A kormányhivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a köznevelési intézmény jogszabályi feltételeknek megfelelő működését. (Nkt. 79. §)

a) felhívja a köznevelési intézmény vezetőjét a szabálytalanság megszüntetésére, és erről tájékoztatja az intézmény fenntartóját,

b) felügyeleti bírságot szab ki, amelynek összege nem haladhatja meg az egymillió forintot.

A jogorvoslati eljárások itt találhatnak bővebb információt! 

Tájékoztatás a köznevelés ingyenességéről itt!

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum