Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nyitóoldal: Tankötelezettség

A 16 éven felüli tanulók megkülönböztetése életkoruk miatt

A tanuláshoz való jog alkotmányos jog. A 16 éven aluli, tanköteles tanulók kötelesek iskolába járni, tanulói jogviszonyukat semmilyen indokkal nem lehet megszűntetni.

A tankötelezettségüket teljesített - 16 éven felüli - tanulók számára az iskolába járás csak lehetőség!

A köznevelési és szakképzési jogszabályok meghatározzák, hogy a tanulók, hány éves korukig vehetnek részt nappali rendszerű iskolai oktatásban.

Az életkori korlátokon kívül az iskola, tanuló és a szülő döntésén is múlik, hogy a tanuló alacsonyiskolai végzettséggel vagy végzettség nélkül kerül ki az iskolarendszerből.

Életkori korlát az általános iskolában

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) szerint általános iskolában 16. életévük betöltéséig tanulhatnak a gyermekek.

Az a tanuló, aki annak a tanévnek a végéig, amelyben betölti a tizenötödik életévét, és legfeljebb hat általános iskolai évfolyamot végzett el sikeresen, további tanulmányait a Szakképzési Hídprogramban folytatja. E határidő egy évvel meghosszabbodik abban az esetben, ha a tanuló az általános iskola első évfolyamán a tanulmányait a hetedik életévében kezdte meg, az első évfolyamot megismételte, továbbá ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudta teljesíteni, mert tartós gyógykezelés alatt állt vagy a tanulmányait külföldön folytatta.[Szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt) 24/A. §(2)]

Figyelem!

Ha tanuló 15 éves koráig csak hat évfolyamot tudott befejezni sikeresen, akkor köteles a Szakképzési Hídprogramban tovább tanulni.

Egy év múlva már kimaradhat! Többségük ki is marad. Kit érdekel? Kevesebb pénzébe kerül az államnak (költségvetésnek)! Majd a társadalom eltartja őket!

Életkori korlát a középfokú iskolában

Az Nkt. új rendelkezése szerint középfokú iskolába annak a tanévnek a végéig tanulhatnak a tanulók, amelyikben betöltik a 24. életévüket. (A sajátos nevelési igényű tanulók két évvel tovább vehetnek részt nappali rendszerű iskolai oktatásban. Ha a tanuló 24 (26) éves koráig nem tudja befejezni a középfokú iskolát, tanulói jogviszonya megszűnik.

Figyelem!

Nincs garancia arra, hogy a tanuló 24 éves koráig iskolába járhat, mivel a tankötelezettségüket teljesítő 16. éven felüli tanulók  különböző indokokkal vagy indok nélkül eltávolíthatók a középiskolából. Vagy önként kimaradnak.

Az iskolák sportot csinálnak abból, hogy hány 16 éven felüli tanulót tudnak kitenni az utcára, mert erős az igazságérzete, vagy, mert csúnyán néz!

Életkori korlátok feloldása a szakképző iskolában

A szakképzési törvény szerint: az a tanuló, aki 21. életévét megelőzően kezdi meg a tanulmányait szakképző évfolyamon a nappali rendszerű oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, a nemzeti köznevelésről szóló törvény előírásaitól eltérően – kizárólag folyamatos képzésben, évfolyamismétlés és szüneteltetés nélkül – befejezheti a megkezdett tanulmányait azonos munkarendben.

Figyelem!

A tankötelezettségük teljesítése után a már nem tanköteles tanulók különböző indokokkal vagy indok nélkül bármikor eltávolíthatók a szakképző iskolák szakképzési évfolyamairól is.

Megkülönböztető intézkedések az évfolyamismétlésnél

Az évfolyam megismétlése - kivéve, ha a tanuló betöltötte a tizenhatodik életévét és nem végezte el az általános iskola hatodik osztályát – nem tagadható meg abban az iskolában, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll.

A nem tanköteles (16 éven felüli) tanulónak az állami fenntartású iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor ingyenes köznevelési szolgáltatások többségéért térítési díjat kell fizetni.

(Ha betegség vagy más hivatalosan elismerhető ok miatt kell évfolyamot ismételnie a nem tanköteles tanulónak, akkor ingyenesen folytathatja tanulmányait, nem kell térítési díjat fizetni.)

Megkülönböztetés a tanulói jogviszony tekintetében

A tanköteles tanulók tanulói jogviszonyát az iskola semmilyen indokkal nem szüntetheti meg.

Ugyanakkor megszűnik, illetve megszűntethető a 16 éven felüli kiskorú gyermekek tanulói jogviszonya:

– Ha a szülő a tanuló egyetértésével, nagykorú tanuló esetén a tanuló írásban bejelenti, hogy kimarad –, a bejelentés tudomásulvételének napján,

- Ha fizetési hátralék miatt az igazgató a szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján. (Kivéve, ha a tanuló hátrányos helyzetű)

– Megszűnik a már nem tanköteles tanuló tanulói jogviszonya, ha az iskola kötelező foglalkozásairól a jogszabályban meghatározott időnél (30 óra) igazolatlanul többet mulasztott.

– Megszűnik a tanulói jogviszony a kizárás az iskolából fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján.

– Az iskola a tanítási év utolsó napján egyoldalú nyilatkozattal is megszüntetheti annak a tanulónak a tanulói jogviszonyát, aki nem tanköteles, ha ugyanannak az évfolyamnak a tanulmányi követelményeit második alkalommal nem teljesítette.

– Az iskolai tanítási év utolsó napján megszüntethető egyoldalú nyilatkozattal annak a tanulónak a tanulói jogviszonya is, aki a nappali rendszerű iskolai oktatásban nem vehet részt (túlkoros), feltéve, hogy az iskolában nincs felnőttoktatás, vagy a tanuló abban nem kíván részt venni.

Figyelem!

Álláspontunk szerint, ha egy iskola a fentiek alapján megszünteti a kiskorú 16 éven felüli (nem tanköteles) tanuló tanulói jogviszonyát, attól még a tanuló folytathatja tanulmányait másik iskolában. Alkotmányos jog!

Nem tankötelesek (16 éven felüliek) védelme az iskolákban itt!

"Óvodakötelezettség"

 

 

 
16 éven felüli tanulók megkülönböztetése életkoruk miatt

16 éven felüli tanulók védelme


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum