Állami iskolafenntartás 2017.

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Beiskolázás

Egész napos általános iskola

Az új iskolaszervezési modell bevezetése az általános iskolákban

2011. évben a Köznevelési törvényjavaslat vitáin „nagy port vert fel” az egész napos iskola gondolatának felvetése (beharangozása).  A Fidesz oktatási munkacsoportja és a "NEFMI" Oktatási Államtitkárság végül egyetértésre jutott az „egész napos” iskola ügyében, amelynek meghatározása végül bekerült az új köznevelési törvénybe, és az azóta elkészült 20/2012. EMMI rendeletbe.

Az egész napos oktatást 2013/2014. tanévben az első évfolyamon felmenő rendszerben kellett bevezetni, ezért az addig működő iskolaotthonos nevelés-oktatást kifutó rendszerben kell meg szüntetni

Figyelem!

Az „egész napos iskola” nem tévesztendő össze az „egész nap nyitva tartó iskolával”, amelyről itt találhatnak részletes információt!

Az egész napos iskola szervezése

A 2013/2014. tanévtől kezdődően az általános iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezéseinek megfelelően „egész napos iskolaként” is működhet.

Az egész napos iskolai nevelés és oktatás esetében a kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokat a délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen szétosztva, egymást váltva, a tanulók arányos terhelését figyelembe véve kell megszervezni, az intézmény elfogadott pedagógiai programja szerint.

Ez a tanulásszervezési forma lehetővé teszi mind a felzárkóztatás, mind a tehetséggondozás sajátos tevékenységeit, így támogatva a képességfejlesztés hatékony pedagógiai eljárásait.

Amennyiben az általános iskola „egész napos iskolaként” működik, pedagógiai programjának része az oktatásért felelős miniszter által kiadott, vagy saját maga által kidolgozott és e törvényben meghatározottak szerint jóváhagyott nevelési-oktatási program.

Nézzék meg az iskola helyi tantervét, mit tartalmaz az egész napos iskola nevelési oktatási programja.

Figyelem!

Amikor a szülő beíratja gyermekét az „egész napos iskolába”, akkor vállalja, hogy gyermekének a délelőtti és a délutáni órákban is iskolába kell járnia, nincs mód a tanulók foglalkozások alóli felmentésére, az esetleges hiányzásokat igazolni kell.

Az „egész napos iskola”választható forma

Egész napos iskolai nevelés-oktatást akkor szervezhet a körzeti általános iskola, ha szükség esetén másik osztály indításával, ha pedig ez nem oldható meg, az érintett tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő egyetértésével a tanuló másik iskolába történő átvételével gondoskodnak annak a tanulónak az ellátásáról, aki – kiskorú tanuló esetén, akinek a szülei – nem kívánja ezt az ellátást igénybe venni.

Ha az egész napos iskolában nincs olyan osztály, amelyik nem egész napos rendszerben működik, tehát iskolán belül nem lehet válogatni az osztályok között, és a szülő nem ért egyet az egész napos iskolaszervezési formával, akkor az a kérdés, hogy kinek kell „gondoskodnia” tanulók elhelyezéséről, az iskolának, az iskolafenntartónak, a települési önkormányzat jegyzőjének, a kormányhivatalnak?

 Szülői panasz, hogy az illetékesek áthárítják a szülőkre az iskolakereséssel kapcsolatos munkaköri feladatukat.

Figyelem!

Súlyos megkülönböztetésnek tűnik, ha egy kisgyermek nem tanulhat a lakóhelyéhez közel található körzeti iskolába, mert az iskola speciális tanterv szerint egész napos iskolaként működik, és ezért aránytalan terhet kell vállalnia, hogy elérje a számára kijelölt – sokszor másik településen - található „normál” tantervű általános iskolát.  

Az egész napos iskola működése

A fenntartónak az egész napos iskolai nevelés és oktatás megszervezése esetén is biztosítania kell az ingyenes tankönyvellátást és étkezést mindazon tanulók számára, akik a külön jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelnek.

Figyelem!

A fenntartónak az intézményvezető közreműködésével meg kell teremtenie továbbá a feltételeket a tankönyvek, füzetek és más tanulói felszerelések biztonságos iskolai tárolásához. Nem kell „haza vinni” a tankönyvet, de reméljük, hogy azért hazavihető.

Az iskola feladata

Jogszabály értelmében az egész napos iskolai nevelés-oktatás keretében kell biztosítani

a) a segítségnyújtást a házi feladatok elkészítéséhez,

b) a tananyag megértéshez és elsajátításához kapcsolódó többlet pedagógiai támogatást azon tanulók részére, akik bármely okból kifolyólag egyéni tanulási nehézséggel, a tananyag értelmezési problémájával küzdenek,

c) a felzárkóztatással és a tehetséggondozással kapcsolatos feladatok ellátását.

MSZOE vélemény

Az „egész napos” iskolai oktatás és az „egésznap nyitva tartó általános iskola” a munkavállaló szülők gyermekei és a tanulásban lemaradó tanulók számára lett kitalálva, a gyermekek napközbeni ellátása és felzárkóztatása érdekében. Kár hogy nem így működik.

A szülői és tanulói közösségek feladata lenne az általános iskolai nevelés és oktatás törvényes működtetésének ellenőrzése.

Napközi, tanulószoba itt!

 
Heti órszám az általános iskolában

9 évfolyamos általános iskola problémája

16 óráig nyitva tartó általános iskola

Egésznapos iskola


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum