Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

 

Főmenü: Érettségi 2015-2016.

Az iskolai szülői szervezet feladata az érettségi vizsgák tisztaságának ellenőrzésében

A középiskola igazgatója a felkéri az iskolai szülői szervezetet, az iskolai diákönkormányzatot, hogy képviselője útján kísérje figyelemmel az érettségi vizsga előkészítését, megszervezését, lebonyolítását. [100/1997. Kormányrendelet (ÉVSZ) 17 § (1) ]

Az írásbeli felkérés elmulasztása jogszabálysértés!

A szülői és tanulói kontroll a felkérés első napjától az eredményhirdetést követő negyedik munkanap végéig, ha a vizsgabizottság döntése ellen jogorvoslati kérelmet nyújtottak be, a jogerős döntésnek megfelelő intézkedés megtételét követő munkanap végéig működik az érettségi vizsga tisztasága és emberségessége érdekében.

Figyelem!

Ha az iskolai szülői szervezet és a diákönkormányzat nem delegál képviselőt az érettségi vizsgabizottságba, akkor kivonja magát a felelősség alól.  Az iskolai szülői szervezet joga és kötelessége őrködni az érettségi vizsga tisztasága felett, és fellépni szabálytalanságokkal szemben, amelyet akár a tanulók, akár a pedagógusok követnek el.

A szülők és diákok felkészítése a közreműködésre

Már jóval az igazgató felkérése előtt meg kell kezdeni azoknak az önkéntes szülőknek, illetve diákoknak a felkészítését, akik majd képviselik ezeket a szervezeteket a vizsgabizottságban. Az érettségin több vizsgabizottság működik, nyilvánvaló, hogy nem csak egy közreműködőt kell delegálni, hanem bizottságonként egy-egy főt. Fontos, hogy legyen valaki, aki összefogja, és bizonyos értelemben irányítja a képviseleti munkát. Ajánlható a pótközreműködők felkészítése is. Célszerű felkérni szülőket és diákokat a 9. 10. 11. évfolyamról is, hogy tapasztalatokat szerezzenek a vizsgabizottság munkájáról.

Elvárható, hogy az igazgató a vizsgára jelentkező tanulók és, a vizsgabizottság tagjainak felkészítése mellett gondoskodik arról, hogy az iskolai szülői- és diákszervezetek közreműködő képviselői is megismerhessék a vizsgaszabályzatot és a vizsga lebonyolítási rendjét.

Fontos megjegyezni, hogy csak jól képzett szülők és diákok tudnak érdemben részt venni a vizsgabizottság munkájában. Reméljük, ez a tájékoztató anyag is segíti felkészülésüket, és hozzájárulhatunk ahhoz, hogy megfelelő szinten tudják ellátni fontos képviseleti szerepüket az érettségi vizsgabizottságban.

Tanácskozási és véleményezési jogosítvány, titoktartási kötelezettség

A vizsgabizottság munkájában tanácskozási joggal részt vehet a szülői szervezet képviselője.

A tanácskozási jog sok mindent jelenthet. Elsősorban a részvétel jogát, amely azt jelenti, hogy a közreműködő szülők és diákok jelen lehetnek minden olyan eseményen, ahol a vizsgabizottság tevékenykedik, betekinthetnek a vizsgairatokba, javaslatokat tehetnek, véleményt nyilváníthatnak valamennyi felmerülő kérdésben. Pozitív irányban befolyásolhatják a vizsgabizottság munkáját.

A szülői szervezet képviselőjének véleményét ki kell kérni az írásbeli vizsga szervezésével, a szóbeli vizsganapok kijelölésével, beosztásával, a vizsgacsoportok kialakításával összefüggő igazgatói döntések meghozatala előtt.

Véleményezési jogosítvány

A szülői szervezet és a diákönkormányzat képviselőinek véleményét ki kell kérni többek között az írásbeli vizsga szervezésével, a szóbeli vizsganapok kijelölésével, beosztásával, a vizsgacsoportok kialakításával összefüggő igazgatói döntések meghozatala előtt. Vagyis az igazgatónak konzultálnia kell a közreműködőkkel. Ezeken a megbeszéléseken érvényesíteni lehet a tanulók és a gyermekeik érdekében eljáró szülők igényeit, hiszen ők érzékelik elsősorban, mik azok a sokszor elhanyagolhatónak tűnő intézkedések, amelyek javíthatják a vizsgázók közérzetét ebben a feszült légkörben.

Titoktartási kötelezettség

A közreműködők képviselőit a vizsgabizottság döntéseinek meghozatalával kapcsolatosan titoktartási kötelezettség terheli, és nem működhetnek közre közeli hozzátartozójuk vizsgáztatásában. A titoktartási kötelezettség nem a döntések ismeretére, hanem a döntések meghozatalával kapcsolatos bizottsági vitákra, szavazatokra, véleményeltérésekre stb. vonatkozik. Ez a kötelezettség nem akadályozza a közreműködőket abban, hogy a vizsga lényegéről és tevékenységükről megbízóiknak beszámoljanak.

A közreműködők további jogosítványai

A közreműködő szervezetek képviselője szükség esetén megkeresheti

a) az iskolafenntartót, ha az iskola működésével kapcsolatban a közoktatásról szóló törvény 104. § (1) bekezdésében szabályozott törvényességi ellenőrzést tart szükségesnek, illetve

b) az Oktatási Hivatalt annak érdekében, hogy az érettségi vizsga törvényes megtartását veszélyeztető esemény esetén tegye meg a jogszabályban meghatározott intézkedését.

A szóbeli vizsga nyilvánossága

A szóbeli vizsga nyilvánosságát a vizsgabizottság elnöke hivatalból vagy kérelemre korlátozhatja, illetve zárhatja ki. Ki kell zárni a nyilvánosságot, ha azt a vizsgázó érdeke indokolja. A vizsgabizottság munkájában közreműködő szülői szervezet képviselője nem zárható ki a szóbeli vizsgáról. A nyilvánosság kizárásával kapcsolatos döntést a vizsga jegyzőkönyvében meg kell indokolni, és a vizsga helyszínén közzé kell tenni. [ÉVSZ 35. § (1)]

Összeférhetetlenség

Az ÉVSZ 13. § (4) bekezdés értelmében: „A vizsgabizottság tagja nem működhet közre a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozójának, továbbá bejegyzett élettársának vizsgáztatásában.”

Értelmezésünk szerint az érettségi vizsgabizottság munkájában közreműködő szülői és diák képviselő sem működhet közre közeli hozzátartozójának vizsgáztatásában.

Véleményünk szerint nincs akadálya, hogy a diákok képviselője részt vegyen saját osztálytársai vizsgáztatásában. A szülői képviselőnek csak saját hozzátartozójának (gyermekének) vizsgájáról kell távol maradnia.

Az érettségi vizsga tisztasága és emberségessége

Az érettségi vizsgák zavartalan lebonyolítása a szülőknek és minden érettségiző tanulónak alapvető érdeke

Az elmúlt tanévben, több iskolában előfordult, hogy az érettségiző tanulók tömegesen szegték meg vizsgaszabályzatot. Közismert szabálysértés volt az illegálisan nyilvánosságra hozott érettségi tételek felhasználása (megvásárlása), amelynek következménye lett az érettségi vizsgák megismétlése. Egyértelmű, hogy az osztályok tanuló közösségei és a szülők többsége tudott a manőverekről mégsem tettek lépéseket az érettségi tisztaságának megőrzése érdekében.

Jogszabály értelmében az érettségi vizsgán elkövetett szabálytalanságokat szankcionálni kell, vagyis felelősségre kell vonni azokat a tanulókat, akik csalnak, puskáznak, ezzel jogtalan előnyhöz jutnak becsületes társaikkal szemben. Az elmúlt évben mégis amnesztiát kaptak azok a tanulók, akik szinte büszkék voltak arra, hogy a vizsga előtt hozzájutottak a tételekhez, és ezzel rákényszeríttették az oktatásirányítást és tanulótársaikat az érettségi vizsgák megismétlésére.

A botrányok elkerülésének garanciális eleme az a rendelkezés, amely meghatározza a diákönkormányzat és az iskolai szülői szervezet részvétele az érettségi vizsgabizottságok munkájában.

A szülői szervezet képviselője természetesen figyelemmel kíséri az érettségi vizsga jogszerű lebonyolítását és a vizsgabizottság munkáját is. Ha a szülői képviselő valamilyen szabálytalanságot észlel vagy jogsértés, protekció, megvesztegetés vagy alulminősítést (bosszú) gyanúja merül fel a vizsga során, akkor kéri az feltárt ügy kivizsgálását és , ne történjen a tanulók emberi méltóságát sértő intézkedés.  jegyzőkönyvbe vételét.

A szülői és diák képviselők feladata annak az elérése, hogy az érettségi vizsga diszkrimináció mentes emberséges légkörben folyjon, és ne történjen  olyan esemény, amely sérti a tanuló emberi méltóságát.

Az érettségi vizsga tisztaságáért az iskolai szülői szervezetés és a diákönkormányzat is felelős.

 
Érettségi vizsga tisztasága (szülői ellenőrzés)

Buktatják az érettségi előtt álló tanulókat


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum