Állami iskolafenntartás 2017.

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Testnevelés mindennap 2017.

A mindennapos testnevelés szervezése

A heti öt kötelező testnevelésórából legfeljebb heti két óra kiváltható

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 27. § (11) bekezdés szerint:  Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra kiváltható az alábbi pontok szerint:

1. Kiváltás a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással.

Figyelem!

Az iskola heti két órában szervezhet a tanulók számára a Testnevelés és sport műveltségterületében meghatározott sporttevékenységet, pl. úszás, néptánc, közösségi és más sportjátékok, szabadtéri sportok, természetjárás, kirándulás, vagy az iskola lehetőségeinek és felszereltségének megfelelően különféle más sporttevékenységek, pl. hagyományos magyar történelmi sportok, mozgásos és ügyességi játékok, csapatjátékok.

A tanuló választhat, hogy heti két órában testnevelési óra helyett az iskola által szervezet más sporttevékenységben vesz részt.

2. Kiváltás iskolai sportkörben való sportolással.

Amennyiben a tanuló – választása alapján – a mindennapos testnevelésből heti két testnevelés órát iskolai sportkörben történő sportolással vált ki, függetlenül attól, hogy az iskolai sportkör feladatait az iskolával kötött megállapodás alapján diáksport egyesület látja-e el, az iskola a tanulótól a két tanórai sportköri foglalkozáson való részvétel tekintetében sportköri tagdíjat nem szedhet.[20/2012. EMMI r.141. § (2)]

 

Figyelem!

Az iskolai sportköri foglalkozásokat választó tanulókat heti két órában ugyanúgy ki kell kérni a testnevelési óráról, mint az igazolt sportolókat.

Az iskolai sportköri foglalkozásokról itt találhatnak bővebb információt

3. Kiváltás versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel.  

Figyelem!

Ha az iskolában minden nap van testnevelési óra, amelyből heti két órán nem kell részt vennie az igazolt sportolónak, akkor mit csinál ezen két óra alatt a tanuló? Kimegy az iskolából vagy felöltözve ül a testnevelési órán és nézi a többieket?

Ha a testnevelés első óra, akkor később megy be az iskolába? Ha utolsó óra a testnevelés, akkor előbb megy haza.

4. Kiváltás egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján – amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik – a félévre érvényes, az egyesület által kiállított igazolással.

  Figyelem!

Ezzel a rendelkezéssel bevezették a délutáni testnevelés fogalmát!

A jogalkotó úgy akarja megoldani mindennapos testnevelés személyi és tárgyi feltételeinek hiányát (tornaterem és más létesítmény hiányát), hogy előírja a testnevelésóra délutáni szervezését.

Vagyis az iskola megszakítja a tanórák folyamatosságát és egy két órás ebédszünet után az iskola visszarendeli a tanulókat a délutáni testnevelési foglalkozásra, amiből egyesületi igazolással heti két órát kiválthat a tanuló, hogy edzésre tudjon menni.

A tanulók szabadidejének terhére szervezett délutáni kötelező testnevelés óra bevezetését a törvény nem tiltja. A délutáni testnevelési óra bevezetése után gyakorlattá válhat, hogy az iskolák - a tanulók és a szülők megkérdezése nélkül- délután tartják a kötelező matematika órát vagy az énekórát is. Ez egy új helyzet.

Ugyanakkor, ha az iskola az első tanítási órát reggel 8 óra előtti legfeljebb negyvenöt perccel korábban akarja meg kezdeni, azt csak az iskolaszék, ennek hiányában az iskolai szülői szervezet, közösség és az iskolai diákönkormányzat beleegyezésével teheti meg. [20/2012. EMMI rendelet 16. § (1) bekezdés]

A tanórai foglalkozások áthelyezése a délutáni időszakra megvalósul az egész napos iskolai nevelés és oktatás (új iskolaszervezési modell), amely egy választható oktatásszervezési forma, de csak az általános iskolákban. [20/2012. EMMI rendelet 19. § (1)] Egésznapos iskola itt!

Testnevelési többletórák

Annak nincs akadálya, hogy az iskola heti hat-nyolc, akár tíz testnevelési órát tartson hetente természetesen más tantárgyak óraszámának terhére

Úszásoktatás iskolán kívül

Amennyiben a testnevelésóra keretében megvalósított úszásoktatás infrastrukturális feltételei a nevelési-oktatási intézményben nem állnak rendelkezésre, akkor heti egy alkalommal legfeljebb két testnevelésórát egy tanítási napon összevonva lehet megszervezni az iskolán kívüli uszodában. [Nkt. 27. § (11a)]

Ilyenkor nem működik a mindennapos testnevelés elve, mert lesz egy olyan nap, amikor nincs testnevelési óra.

  Figyelem!

A mindennapos testnevelés keretében szervezet úszásoktatás a tanuló számára kötelező térítesmentes tanórai foglalkozás, akár délelőtt, akár délután szervezik.

A mindennapos gyógytestnevelés

A gyógytestnevelés-órákat a pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátására kijelölt nevelési-oktatási intézményben kell megszervezni legkevesebb heti három, de legfeljebb heti öt tanóra keretében. Bővebben itt!

Felmerülő kérdések:

Az egy iskolában összevont Gyógytestnevelési órák mikor lesznek megtartva, délelőtti tanítási időben vagy délután tanítási időn kívül?

Hány más óráról hiányzik a tanuló egy nap, ha tanítási időben utazni kell a kijelölt iskolába?

Mit csinál a tanuló, ha a fennmaradó két órában, amikor nincs Gyógytestnevelési óra, és nem vehet részt a rendes testnevelési foglalkozásokon, hol és ki látja el a felügyeletét?

Ha a Gyógytestnevelési foglalkozást délután tartják, akkor ki elügyeli a tanulót az iskolában?

Ha megengedett a heti három Gyógytestnevelési óra, akkor, hogyan valósul meg a mindennapos testnevelés?

Könnyített testnevelés

Az új rendelkezések szerint a könnyített testnevelés-órát az iskolaorvosi, szakorvosi vélemény alapján a testnevelési óra vagy az iskola által megszervezett külön foglalkozás keretében úgy kell biztosítani, hogy a mindennapos könnyített testnevelés ezekben az esetekben is megvalósuljon. Lásd itt bővebben!

Felmerülő kérdések:

Hol és hogyan biztosítja az iskola a külön foglalkozás keretében szervezet mindennapos könnyített testnevelést?

A külön könnyített testnevelési foglalkozást, milyen szakember tartja, gyógy-testnevelő vagy testnevelő tanár?

A testnevelő tanár nem dönthet arról, hogy könnyíti a tanuló terhelését, ha jónak látja, csak a szűrővizsgálat?

Felmentés problémája

Szülői, tanulói kérésre vagy orvosi igazolásra a testnevelő tanár felmentheti a tanulót a napi testnevelési óra alól. Bővebben itt!

Felmerülő kérdés:

A felmentett tanulók, hol tartózkodna a testnevelési óra alatt, az osztályban, a tornateremben, ki felügyeli őket?

Állandó felmentés

Fel kell menteni a tanulót a testnevelésórán való részvétel alól, ha mozgásszervi, belgyógyászati vagy egyéb, szakorvos által megállapított egészségkárosodása nem teszi lehetővé a gyógytestnevelés-órán való részvételét sem. Lásd itt!

Felmerül a kérdés:

Hol tartózkodnak, és mit csinálnak a véglegesen felmentett tanulók a testnevelési órák ideje alatt, ki felügyeli őket?

Mindennapos testnevelés a szakképzési évfolyamokon

Sajnálatos tény, hogy a szakgimnáziumok (volt szakközépiskola átnevezés 2016. szeptember 1-től) éretségihez kötött szakképzési évfolyamain már nincs közismereti oktatás, ezért ott nem lesz mindennapos testnevelés. A szakképzési évfolyamokon ezentúl egyáltalán nem lesz a testnevelési foglalkozás, ez ugyan komoly megtakarítást jelent az államnak, de diszkriminálja a szakképzésben tanulókat.

Hány tanuló vesz részt egy testnevelési órán, ha a tanuló él a fenti távolmaradási lehetőségekkel?

Értelmezésünk szerint a mindennapos testnevelés azt jelenti, hogy a hét minden napján van órarendben meghatározott kötelező délelőtti testnevelési óra, amelyből - a tanuló választása, illetve jogosultsága alapján - két óra kiváltható, más jellegű testmozgással vagy sporttevékenységgel.

Ha egy 25 fős osztályban 2-3 igazolt versenysportoló edzésre megy, 5-6 tanuló részt vesz az iskolai sportkör foglalkozásain, 4-5 tanuló jár műveltségterületi oktatásra (néptánc, úszás, történelmi sport stb.), akkor ezek a tanulók felváltva vagy egyszerre hiányozni fognak a testnevelési órákról.

Ha figyelembe vesszük azt is, hogy 4-6 tanuló gyógytestnevelésen, vagy külön könnyített testnevelési foglalkozáson vesz részt és van napi 3-4 felmentett tanuló akkor elképzelhető, hogy egy huszonöt fős osztályban átlag 8-10 tanuló vesz részt minden testnevelési órán!

MSZOE javaslatok többek között

Az iskolában legyen három olyan testnevelési óra, amelyen az adott osztályban járó minden tanulónak egyszerre jelen kell lenni, akár kiváltotta a testnevelési órát akár nem.

Minden iskola helyi tantervében össze kell állítani egy törzsanyagot, amely „belefér” heti három iskolai testnevelési órába, amelynek alapján az évközben értékelni, féléviben és év végi minősíteni lehet a tanulókat.

A felmentett vagy az órát kiváltó tanulóknak az iskolában kell tartózkodni, ezért a pedagógiai felügyeletüket biztosítani kell, pl. ott kell lenni a testnevelési órán, ülve tornateremben, vagy a sportszereket tartsák karban, vagy hozzák rendbe a sportudvart (ha van), vagy az osztályteremben maradnak, vagy ha utolsó óra a testnevelés, akkor hazamehetnek, ha első, akkor később mehetnek be az iskolába, stb.

Ha egy-egy osztályban kevés tanuló marad „óraképes”, akkor a testnevelési órákat, az egyes évfolyamok, ezen belül az egyes osztályok tanulóinak összevonásával kell megszervezni.

A jelenlegi jogi szabályozás értelmében minden iskolának adottságai és saját belső szabályai szerint kell megoldani a mindennapos testnevelés fentebb részletezett kérdéseit, vagy még azoknak sem lesz megtartva a testnevelési órájuk (lyukas óra), akik nem váltják ki, vagy nem mentetik fel magukat az óra látogatása alól.

MSZOE álláspont a mindennapos testnevelés bevezetésével kapcsolatban

Még egyszer kijelentjük, hogy a „mindennapos testnevelés”törvényi előírása fontos eszköz, hogy az iskolai testnevelés és sport műveltségi terület egyenértékű legyen más műveltségi területekkel, illetve tantárgyakkal.

  Figyelem!

Jelenlegi szabályozás rákfenéje a „kiváltás” szabálya, amelyet azonnal meg kell szűntetni!

 

 
Labdarugás kerettanterv 2015.

Testnevelés célja az 1-4 évfolyamokon

Tanulók fizikai állapotának mérése

GYÓGYTESTNEVELÉS

Mindennapos testnevelés szervezése

Könnyített testnevelés

Iskolai sportkör

Testnevelés kerettanterv 1-4. évf.

Sportiskola

Felmentés problémája

Mindennapos testnevelés feltételei

Úszásoktatás


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum