SZÜLŐI PETÍCIÓ Milyen legyen az állami fenntartású iskola?

Klébelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK)

Klebelsbergi iskolareform

Gebinens igazgatók az állami iskolákban?

Tankerületi központ az új fenntartó

Kevés a pedagógus az állami iskolákban

Mit vártak a szülők az állami fenntartástól

 
 
 
Partnereink:

Nyitólap: Állami fenntartású iskola 2017. 

Szülői petíció

Mit várnak a szülők az állami fenntartású iskolától?

Az önkormányzati fenntartású iskolák 2013. január 1-jétől beolvadtak a Klebelsberg állami intézményfenntartó központba (KLIK). Befejeződött a nagy munka, nincs visszaút!

Az oktatásirányítás sikeresen befejezte az önkormányzati iskolák átvételét, most már csak meg kellene valósítani jól finanszírozott, törvényesen és etikusan működő állami iskolát, ahol a gyermekeik neveléséért, oktatásért elsősorban felelős szülők partnereknek tekinthetik a közfeladatot ellátó pedagógusokat, és amivel megnyerhető 2-2,5 millió szülő támogatása.

Az oktatásirányítók azt mondták, hogy a szülők észre sem fogják venni, hogy gyermekeik már nem önkormányzati fenntartási iskolába járnak.

HÁT AZ A NAGY BAJ, HOGY EZ AZ ÍGÉRET BEVÁLT, MINDEN MARADT A RÉGIBEN!

A szülők kikerültek az önkormányzati iskolafenntartás hatalmi csapdájából, ahol előfordulhatott, hogy a polgármester felesége/férje/rokona volt az iskolaigazgató, és úgy terrorizálhatták a helyi lakos szülőket, hogy az iskola túszul ejtette gyermekeiket, ha nem rájuk szavaztak. Az ön kormányzati fenntartású iskolákban szülőkkel fizettették meg a karbantartási költségeket, a taneszközöket, a dologi kiadásokat (kréta, másoló papír, WC papír, ellenőrző könyv, stb.) vagy elspórolták azokat. A pedagógiai programba előírt tanulmányi kirándulás, úszásoktatás, erdei iskola, múzeumlátogatás költségeit áthárították a szülőkre vagy eleve kivették a pedagógiai programokból ezeket az ingyenes köznevelési szolgáltatásokat. (Országos szülői panaszok alapján)

Szülői nézőpontból az egész állami fenntartásnak az lenne a lényege, hogy 2013. január 1-jétől szinte „varázsütésre” megszűnik az iskolák törvénysértő tevékenysége, többek között a jogszabályellenes pénzkövetelések, mert a KLIK felülről nyitott költségvetése biztosítja a minőségi oktatás anyagi feltételei és már nem lehet hivatkozni pénzhiányra.

HÁT EZ NEM JÖTT BE!

A nagy szerkezeti, szervezeti átalakításokat, és a tartalmi szabályozás változásait nem érzékelik a szülők és a tanulók. Sőt!

Az állami fenntartó (KLIK) folytatja az önkormányzati fenntartó által elkövetett törvénysértéseket, és a költségvetési megszorításra hivatkozva elspórolják a köznevelés szolgáltatások biztosításához szükséges pedagógus létszámot és az előírt dologi kiadások fedezetére szánt pénzeszközöket.

Ráadásul a KLIK által innen-onnan összeverbuvált alkalmazottak tanügy-igazgatási ismeretei hiányosak. Az önkormányzatoktól átvett szakemberek együttműködnek (összejátszanak) volt munkaadójukkal, elsősorban az iskolákat működtető települési önkormányzatok érdekeit védik, akik juttatásokkal hálálják meg „lojalitásukat”

Az állami iskolafenntartás hiányosságai (többek között)

  • Az állami iskolák finanszírozási nehézségekre hivatkozva, továbbra is szedik a pénzeket a szülőktől, nem történt meg indokolatlan anyagi követelések befagyasztása, és szankcionálása.

  • Nem emelkedett az oktatás színvonala. Évenként 250 000 tanulót buktatnak meg az állami iskolák, 50 000 gyermek kényszerül évfolyamismétlésre.

  • Növekedett a lemorzsolódó tanulók száma. Folytatódik a tanulók illegális fegyelmezése, a tankötelezettségüket teljesítő 16 éven felüli tanulók indokolatlan eltávolítása az iskolákból.

  • Az állami fenntartású iskolákban folytatódik a tankönyvmizéria, a tanulóktól év végén visszaveszik a tankönyveket, ráfizetést kérnek az ingyenes tankönyvellátásra jogosultaktól, ha megrongálódik a tankönyv, elveszik vagy ellopják, akkor kiskereskedelmi áron kell megvennie a tanulónak, stb.

  • Tovább csökkentették a köznevelési szolgáltatások ellátásához szükséges pedagógus létszámot.

  • Az iskolák továbbra is olyan megtanulhatatlan mennyiségű ismeretanyag megtanulását követelik meg a tanulóktól, amire nincs szükségük a felnőtt életben.

Ha a szülők azt akarják, hogy eredményes legyen az állami iskolafenntartás, akkor nem tüntetnek, nem tiltakoznak, hanem megismerik és megkövetelik az oktatási rendszabályokat betartatását az iskolákban. Ez a társadalmi kontroll

Figyelem!

Szülői panaszok alapján - petíció formában - összeállítottunk egy rövid listát azokról az iskolai tevékenységekről (beidegződésekről, szokásokról), amelyek több mint egy évtizede egyre súlyosabban nehezednek az iskolahasználó szülőkre és tanulókra.

A petíció tartalmaz néhány olyan pontot, amelyeknek megvalósításához néhány jogszabályt is módosítani kell.

SZÜLŐI PETÍCIÓ

Állami garanciát kérünk a törvényesség betartására

Azt várjuk, hogy az iskolafenntartó és az iskolai alkalmazottak 100 százalékosan betartják az ENSZ gyermekjogi egyezmény előírásait, a mindenkori hatályos oktatási rendszabályokat és az iskolák belső szabályzatainak előírásait.

Állami garanciát kérünk a szakmai színvonal biztosítására

Azt várjuk, hogy az állami fenntartású iskolákban jól fizetett, magas hivatástudattal rendelkező, kipihent, türelmes pedagógusok nevelik, oktatják a gyermekeket, és megpróbálják megtanítani a kerettantervekben előírt tananyagot.

Az iskolák, óvodák fokozott szakmai és hatósági ellenőrzése a szülői közösségek bevonásával.

Ha egy osztályban a tanulók 10 százalékát, az egész iskolában a tanulók 5 százalékát megbuktatják, akkor az adott pedagógusokat és az iskolát felelősségre kell vonni!

A minősítő vizsgán „nem megfelelő” minősítést kapott (megbukott) pedagógusokat el kell távolítani a pályáról.(A jelenleg szabályok szerint két év múlva vizsgázhatnak újra, de addig is tovább taníthatnak.)

Az intézményvezetők ellenőrzése, hogy milyen mértékben teljesítette a vezetői pályázatában vállalt ígéreteit. Ha az igazgató vagy az óvodavezető nem teljesítette vállalásait, akkor felelősségre kell vonni és a kinevezését vissza kell vonni.

Várjuk a „Pályaalkalmassági engedély” kiadásának bevezetése, amelynek követelményei egy speciális szakmai alkalmassági vizsga és egy kötelező egészségügyi (pszichológiai) alkalmassági vizsgálat

  1. Pedagógus szakmai alkalmassági vizsga egy olyan jogszabályban meghatározott képességvizsgálat, amely a pedagógushivatás ellátásához szükséges képességeket méri, azt vizsgálja, hogy rendelkezik-e az egyén a pedagógus munkakör betöltéshez szükséges szakmai felkészültséggel, mások iránti szolgálatra való hajlandósággal, felelősségérzettel, szilárd erkölcsi alapokkal.

     

  2. Pedagógus egészségügyi alkalmassági vizsgálat olyan orvosi vizsgálat, amelynek célja annak megállapítása, hogy az egyén testi adottságai, egészségi és mentális állapota alapján képes-e a gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen tevékenység ellátására,és ennek során nem kerül-e veszélybe egészsége,

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű pedagógusok kiszűrése a köznevelési rendszerből Az alulfizetett, rossz lakáskörülmények között élő, testileg, lelkileg elfáradt, vagy krónikus betegségekkel küzdő egyén veszélyezteti a rábízott gyermekek testi, lelki erkölcsi fejlődését.

(Életkoruk és nemük szerint nem lehet különbségeket tenni a munkavállaló pedagógusok között.)

Minden államilag vagy önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményben el kell készíteni és nyilvánosságra kell hozni a Pedagógusok Etikai Kódexét, ugyanúgy, mint a tanulóktól „elvárt magatartást” előíró iskolai házirendet, mint tanulói etikai kódexet. Jogszabály értelmében a szülőktől elvárt viselkedést az intézményi SZMSZ-ben kell rögzíteni.

Állami garanciát kérünk a köznevelés ingyenességre.

Az állami fenntartású iskolákban az ebédpénzen kívül semmilyen térítési díjat nem lehet szedni, az érettségi vizsgáért, a javítóvizsgáért, a pótló vizsgáért, független vizsgáért sem ameddig a tanuló iskolába járhat (25 éves koráig).

Csak olyan – az intézmények pedagógiai programjában meghatározott –felszereléseket, tankönyveket, tanszereket vetetnek meg a szülőkkel, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az adott tantárgy oktatásánál.

Nem lehet ráfizetést kérni az ingyenes tankönyvcsomagra.

Az ingyenes tankönyvellátásra jogosultaknak vissza kell adni azt az összeget, amelyet az állami fenntartású iskolák ráfizetés címén kiköveteltek tőlük szeptemberben (min. 1 milliárd forint).

Nem a szülőkkel kell megfizetetni a dolgi kiadásokat, javítási, karbantartási munkák költségeit. (kb. 5 milliárd forint)

Meg kell szüntetni - a szülőket kétségbeesésbe kergető - az osztálypénz és az óvodai, kollégiumi csoportpénz intézményét, az ajándékozást, az állami iskolák alapítványi pénzköveteléseit és minden más iskolai pénzkövetelést, hogy a tanulók ne tekintsék felnőtt életükben követendő példának ezeket a jogtalan pénzügyi manővereket, ami tanévenként kb. 10 milliárd forint kiadást jelent a családoknak.

Az átláthatóság érdekében be kell vezetni a részletező iskolai költségvetést. Miden iskolának legyen olyan kötelező költségkimutatása (költségvetése), amelyben ellenőrizhető módon tételesen és számszerűen meg van határozva, hogy milyen dologi és más kiadásokra, mennyi pénzt kap az iskola, pl. másolópapírra, „krétára” tisztálkodó eszközökre, a kötelező iskolai dokumentumokra (pl. az ellenőrző könyveket az iskolának kell megvenni, nem a szülőknek).

Állami garanciát kérünk az iskolai protekció és korrupció megszüntetésére

Meg kell szüntetni a protekcióra alkalmat adó szóbeli felvételi vizsgák, „felvételi elbeszélgetés” intézményét.

Az osztályzás és a buktatás nem lehet zsaroló eszköz az iskola kezében.

A protekció és a korrupció gyanújának elkerülése érdekében az osztályozó naplót naponta le kell zárni, az érettségi vizsgák és a javítóvizsgák helyszínén videokamerákat kell felszerelni.

A családi pótlék elvonásával járó igazolatlan órákat az iskolának bizonyítani kell!

A pedagógusok határidőre megkapták a fizetésüket, de a hiány szakképesítést tanulók késve kapják meg szakiskolai ösztöndíjukat.

Szakképzésben a tanulószerződéses tanulók számára garancia kell a tanulói juttatások kifizetésére, mert közülük sokan hiányosan vagy egyáltalán nem kapják meg a kötelező pénzbeli és természetbeni juttatásokat!

A 16 éven felüli (nem tanköteles) tanulókat nem lehet eltávolítani az iskolából, mert csúnyán néznek, vagy 30 órát (4 tanítási napot) mulasztanak igazolatlanul, vagy némi fizetési hátralékuk van az ingyenes iskolában.

A tanulói jogviszonyt csak fegyelmi eljárás keretében lehet megszűntetni, ha bizonyítást nyert a súlyos fegyelmi vétség.

Fel kell számolni az oktatásban dúló feketegazdaságot.

Meg kell szűntetni az árnyékoktatást, a középiskolában folyó pénzdíjas érettségi felkészítő tanfolyamokat, a számla nélkül adott különórákat. Évi 30-35 milliárd forint szülői kiadás.

Azt várjuk, hogy az állami fenntartású általános iskolák első évfolyamán megtanítják a gyermekeket írni, olvasni, számolni, nem kell magántanárt fogadni melléjük (3000 Ft/óra). Ha az óvodában iskolaéretté nyilvánított kisgyermekeket az iskola nem tanítja meg írni, olvasni, számolni, az első évfolyamon, akkor az iskolát felelősségre kell vonni.

Azt várjuk, hogy lesz hatékony nyelvoktatás, a nyelvi érettségi vizsga egyenértékű lesz a középfokú nyelvvizsgával, a tanulóknak nem kell külön nyelviskolába járni.  Ha a középiskola nem készíti fel a tanulókat egy idegen nyelvből a középfokú nyelvvizsgára, akkor az iskolát felelősségre kell vonni.

Azt várjuk, hogy működni fog az iskolai demokrácia, a társadalmi kontroll

Lesz tanfelügyelő és szakfelügyelő hálózat, de a legolcsóbb ellenőrzési forma a javaslattevő, véleményezési, és egyetértési jogosítványokkal rendelkező tanulói és szülői közösségek által létrehozott és működtetett Diákönkormányzat és a Szülői Szervezet valamint az újonnan bevezetett Intézményi Tanács 

Diákönkormányzat, Szülői Szervezet, és Intézményi Tanács nélkül iskola nem működhet törvényesen, mivel a szülői- és tanulói közösségek és az oktatásban érdekelt helyi képviseletek egyetértése és véleményének kikérése nélkül az iskola nem hozhat érdemi döntéseket! 

Szülői és tanulói befolyás nélkül az iskola merev didaktikai központ!

Jogorvoslati lehetőségek biztosítása

A szülők és a tanulók és közösségeik számára biztosítani kell a jogorvoslati utat, ha jogsérelem vagy érdek sérelem éri őket, ne kelljen másodfokon a Bíróságra menni igazukért, mert fizetni kell érte.

A szülői beadványokra (jogorvoslati kérelem, felülbírálati kérelem) határidőn belül érdemi választ kell adni és azonnal intézkedni kell.

A bejelentő szülő gyermekét nem érheti hátrány (megtorlás) a jogos panasz miatt.

Reméljük, hogy a szülők el tudnak majd igazodni azoknak a hivataloknak az útvesztőjében (megyeközponti-, járási tankerületi igazgatóságok, az iskolákat működtető önkormányzatok, oktatási hivatal, gyermekvédelmi hatóságok, kormányhivatalok, minisztériumok, bíróság), amelyekkel a jogorvoslati út során összetalálkoznak.

És így tovább reggeltől estig! Ezekről szól az egész MSZOE weblap.

Van vissza út!

A települési önkormányzatok visszavehetik iskolájukat a KLIK-től, ha úgy látják, hogy a helyi lakosok gyermekei nem kapják meg megfelelő köznevelési szolgáltatásokat az állami iskolafenntartótól.  Már van rá példa.

De nem biztos, hogy ez jó ötlet. Inkább rendbe kell tenni az állami iskolafenntartás rendszerét! 
 
 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum