Fakultatív hitoktatás

Különleges szabályok az egyházi iskolákban

Hit- és erkölcstan (vallásoktatás)

Erkölcstan a Nemzeti alaaptantervben

Erkölcstan kerettanterv 1-4. évf.

Etikaoktatás a kerettantervekben

Erkölcstan tanmenet 6. évfolyam

Erkölcstan kerettanterv 5-8. évf.

Milyen legyen az erkölcstan tanár?

 
 
 
Partnereink:

 

Főmenü: Erkölcstan vagy etika?

Különleges szabályok az egyházi fenntartású köznevelési intézményekben

Felvételi követelmény lehet a vallás, világnézet elfogadása

A nevelési-oktatási intézmény vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként működhet, és ennek megfelelően a gyermekek vagy a tanulók felvételének előfeltételeként kikötheti valamely vallás, világnézet elfogadását, és ezt felvételi eljárás keretében vizsgálhatja.

Alkalmazási feltétel szempontjai

A  pedagógusok és egyéb munkavállalók alkalmazása során világnézeti és hitéleti szempontokat érvényesíthet, alkalmazási feltételként írhat elő.

Fenntartói döntés

A fenntartó az iskola számára előírhatja valamely – az oktatásért felelős miniszter által kiadott – kerettanterv választását és meghatározhatja az intézményben használható tankönyveket, taneszközöket.

Vallási világnézeti elkötelezettség

Pedagógiai programjába beépítheti a vallási, világnézeti elkötelezettségnek megfelelő ismereteket, helyi tantervébe a vallási közösség tanításának megfelelő tartalmú hitoktatást építhet be.

Világnézeti korlátozások, tiltások

Korlátozhatja, kizárhatja, hogy a pedagógus a saját világnézete és értékrendje szerint végezze nevelő, oktató munkáját.

Egyértelmű, hogy az egyházi fenntartású nevelési, oktatási intézményekben a pedagógusok vallásilag elkötelezettek.

Hitélettel és a viselkedéssel kapcsolatos speciális szabályok

SZMSZ-ében és házirendjében a vallási közösség tanításával összefüggő viselkedési és megjelenési szabályokat, kötelességeket, jogokat és hitéleti tevékenységet írhat elő.

Az egyházi köznevelési intézmény előírhatja, pl. hogy a szülők és a tanulók kötelesek vasárnap templomba járni.

A tanulók és a pedagógusok számára előírható az egyenruha viselése is.

Fegyelmi eljárás viselkedési és magatartási szabályok megszegése esetén

Az SZMSZ-ben és a házirendben meghatározott viselkedési szabályok és más kötelességek megszegése, elmulasztása miatt a gyermek, tanuló és a pedagógus ellen fegyelmi eljárás indítható.

Hitoktató alkalmazási feltételei

Ha az iskola tananyagában a hittan mint tantárgy szerepel, az állami intézményekre megállapított pedagóguslétszámon felül alkalmazott hitoktatónak, hittantanárnak egyházi felsőoktatási intézményben vagy a vallási tevékenységet végző szervezet által fenntartott felsőoktatási intézményben szerzett hitoktatói, hittantanári vagy a hitélettel kapcsolatos felsőfokú képesítéssel vagy pedagógus szakképzettséggel és az egyházi jogi személy által kibocsátott hitoktatói képesítéssel, továbbá a bevett egyház belső szabálya alapján illetékes egyházi jogi személy vagy a vallási tevékenységet végző szervezet általi megbízással kell rendelkeznie.

A végzettséggel kapcsolatos előírásokat a fakultatív hitoktatás és az általános iskolai hit és erkölcstan oktatás esetén isi alkalmazni kell.

A házirendet a fenntartó hagyja jóvá

A nevelési-oktatási intézmény SZMSZ-e, házirendje, valamint a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programja a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé,

Az állami fenntartású intézményekben a SZMSZ és a házirend megalkotása az igazgató feladata és a nevelőtestület hagyja jóvá. A fenntartó csak akkor szólhat bele a házirend rendelkezésibe, ha azok a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettséggel járnak.

Az ingyenesség korlátozása

Az óvodai, iskolai, kollégiumi felvétel, továbbá az óvodai elhelyezés, a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági viszony fenntartása – írásbeli megállapodásban – fizetési kötelezettséghez köthető, az óvodai elhelyezés, a tanulói jogviszony és a kollégiumi tagsági viszony megszüntetésével kapcsolatosan.

Ez sérti az Alaptörvényben biztosított ingyenesség elvét.

Osztály és csoport létszámok

Nem kell alkalmazni a gyermekek, tanulók felvételével kapcsolatos rendelkezések közül a kötelező felvételre vonatkozó rendelkezéseket, valamint az osztály-, csoportlétszámokat meghatározó rendelkezéseket a maximális létszámra vonatkozó rendelkezések kivételével.

A minimális osztály és csoportlétszámoktól való eltérés lehetősége növeli az oktatás hatékonyságát.

Igazgatói megbízás

A fenntartó pályáztatás és további eljárás nélkül is adhat intézményvezetői megbízást, nem kell alkalmazni az igazgató választással kapcsolatos rendelkezéseket.

Ugyanakkor az intézményvezető-helyettesek megbízása során a fenntartó egyetértési jogot gyakorol,

Etika tantárgy kiváltása

Középfokú egyházi iskolában az etika tantárgy hittan tantárggyal kiváltható, amennyiben az iskola pedagógiai programja a hittan tantárgy vonatkozásában tartalmazza a Nat-ban az etikára meghatározott fejlesztési követelményeket és tartalmakat.

Pedagógusok Etikai Kódexe

Az állami és önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben a Kar által elfogadott Etikai Kódex alkalmazása kötelező.

Az egyházi köznevelési intézmény ajánlásként veszi figyelembe a Kar által elfogadott Etikai Kódex alapelveit.

Pedagógus Etikai Kódexről bővebben itt olvashatnak: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=182&v=igen&hol=bal

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Házirend 2017.

Óvoda 2017-2018.

Érettségi vizsga 2017.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR) 2017.

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2017.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2017.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSOK 2016.

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2017-2018.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Testnevelés mindennap 2018.

TANKÖNYV 2017.

Érettségi vizsga

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum