Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Érettségi 2015-2016.

Buktatják az érettségi előtt álló tanulókat! De miért?

Szülői és tanulói panaszok jelzik, hogy sorozatban buktatják az érettségi előtt álló tanulókat az április végi osztályozó értekezleteken.

Osztályozó értekezlet április végén, érettségi előtt 2-3 nappal

Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és a pedagógus, illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről vagy az érettségi vizsgára bocsájtásról. A jogszabály lehetőséget biztosít az iskolák nevelőtestületei számára, hogy az érettségi vizsga előtt pár nappal megbuktassák a tanulót.

Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év közben adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felhívja az érdekelt pedagógust, hogy adjon tájékoztatást ennek okáról, és indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését, és a nevelőtestület ennek indokaival nem ért egyet, az osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára módosítja.

Probléma az, hogy az osztályozó értekezleteket az iskolák április végén az érettségi vizsgák megkezdése előtt pár nappal tartják, és a tanulókat váratlanul éri, ha számukra kedvezőtlen év végi minősítést kapnak valamelyik tantárgyból.  Ez az iskolai gyakorlat súlyosan sérti a tanulók emberi méltóságát!

Buktatás nem érettségi tantárgyból  

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 12. § (15) bekezdése szerint:

A tanuló kérelmére a rendes érettségi vizsgáját előrehozott érettségi vizsgára kell változtatni bármely érettségi vizsgatárgy esetében, ha rendes érettségi vizsgára jelentkezett, azonban a középiskola utolsó évfolyamán nem tudta befejezni a tanulmányait.”

Értelmezésünk szerint ez azt jelenti, hogy ha a tanulót olyan tantárgyból buktatták meg, amelyik nem érettségi vizsgatárgy, akkor a kötelező vizsgatárgyakból kérelmére tehet érettségi vizsgát a májusi-júniusi vizsga időszakban, de abból a tantárgyból, amelyikből elégtelen osztályzatot kapott augusztus végéig sikeres javítóvizsgát kell tennie, és addig nem kaphatja meg az érettségi oklevelét. Ezért 4-5 évi tanulás után nem tud jelentkezni felsőoktatási intézménybe!

Figyelem!

Ha a tanulót három vagy több tantárgyból buktatták meg az utolsó középiskolai évfolyamon, akkor nem tehet javítóvizsgát, évfolyamot kell ismételnie.

Buktatás érettségi vizsgatárgyból

Ha a tanulót valamelyik érettségi vizsgatárgyból buktatták meg év végén, akkor a sikeres augusztusi javítóvizsga után az október-novemberi vizsgaidőszakban tehet az adott vizsgatárgyból érettségi vizsgát.  Ebben az esetben csak a következő évben jelentkezhet felsőoktatási intézménybe.

Ugyanakkor befejezetlen érettségi vizsga nélkül is jelentkezhet a szakképző iskola szakképzési évfolyamára.

Jelentkezés érettségihez kötött szakképesítés tanulásra érettségi bizonyítvány nélkül

A tanuló az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történő felkészítésbe bekapcsolódhat a középiskola befejező évfolyamának elvégzésével azzal, hogy legkésőbb a tizenharmadik (első szakképzési) évfolyam első félévének utolsó tanítási napjáig megszerzi az érettségi végzettséget. Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya a szakképző iskolában, ha a megadott határidőig az érettségi végzettséget nem szerzi meg. [Szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) 22. § (5)]

Jelentkezés a felsőoktatási intézménybe érettségi bizonyítvány nélkül

Ha a tanulót olyan tantárgyból buktatták meg, amely nem érettségi vizsgatárgy, akkor sikeres érettségi vizsga esetén (előrehozott érettségi) a felvételi pontszámot az érettségi pontok kétszerezésével kell számítani és a hiányzó javítóvizsgát augusztus 31-ig kell letenni. Ebben az esetben biztosítani kell a felsőoktatási előfelvételt a tanuló számára.

Mit tehet az érettségi előtt álló tanuló (kiskorú tanuló esetén a szülő) a váratlan „év végi” buktatások ellen?

1.Jogorvoslati lehetőség a jogszabálysértő évközi értékelés és az év végi minősítéssel szemben

A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy irányítsa és értékelje a gyermekek, tanulók munkáját, minősítse a tanulók teljesítményét. Ez a pedagógus autonómia része! 

A tanuló, illetve a szülő csak akkor kezdeményezhet eljárást a tanulmányok minősítése (osztályzat) ellen. ha a minősítés nem az iskola által alkalmazott helyi tantervben meghatározottak alapján történt, illetve a minősítéssel összefüggő eljárás jogszabályba vagy a tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezésekbe ütközik. [Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 37. § (2]

Mikor lehet megtámadni az év végi osztályzatokat (minősítést)?

-  Ha a tanuló, szülő bizonyítani tudja, hogy az évközi érdemjegyek átlag nem a helyi tantervben meghatározottak szerint lett „kiszámítva” (számtani átlag vagy súlyozott átlag).

-  Jogszabálysértés, pl. 1,8 átlag esetén, ha az egyik tanuló év végi osztályzatát felfelé kerekítik, a másik azonos átlagú tanulót „nevelési céllal” megbuktatják.

-  Ha nincs minden hónapban érdemjegye a tanulónak és nem kapott lehetőséget a felelésre, javításra.

-  Ha nem értesítik rendszeresen a szülőt kiskorú gyermeke érdemjegyeiről.

-  Olyan érdemjegyek kerültek az osztálynaplóba, amelyek nem szerepelnek az ellenőrző könyvben.

-  Ha egy tanórán három elégtelen osztályzatot kap a tanuló egy adott tantárgyból (fegyelmezés).

-  Ha a felmérő dolgozatot nem a helyi tantervben meghatározottak szerinti időközökben (váratlanul) íratják.

-  Fegyelmezési céllal rendkívüli röpdolgozatot iratnak a tanulókkal.

-  Stb.

A tanuló, a szülő, az iskola, döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül.

Az érettségi előtt álló tanulók csak az április végén (28-29-30-án) megtartott osztályozó értekezlet után ismerhetik meg év végi minősítésük eredményét. Néhány nap múlva (május elején) megkezdődnek az érettségi vizsgák, vagyis a fellebbezési határidő ideje alatt az érettségi vizsgák már megkezdődnek.

MSZOE jogszabály módosító javaslata

A jogorvoslati (fellebbezés) kérelem ügyében három napon belül döntést kell hozni, és sikeres fellebbezés esetén a megkezdett érettségi vizsgát rendes érettséginek kell tekinteni.

2. A tanuló joga különösen, hogy független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról

A tanuló - kiskorú tanuló szülője aláírásával – az utolsó tanítási napot megelőző 30. napig, jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról.

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap a középfokú iskolákban 2015. április 30.  

Ha a tanuló nem elégedetlen az évközi érdemjegyeivel vagy úgy érzi, hogy év végi osztályzatai jogszabálysértő módon vagy „igazságtalanul” lettek megállapítva valamelyik tantárgyból, március 30-ig adhatja le a kormányhivatalnak címzett kérelmét iskolája igazgatójának, amelyben kéri, hogy év végi osztályzatainak megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt kíván osztályozó vizsgát tenni.

A 30 napos bejelentési határidő tarthatatlansága!

Az érettségire felkészítő középiskolákban az osztályozó értekezleteket április végén (28-29-30-án) tartják, az érettségi vizsgák május 5-én kezdődnek.

Mit tegyen a tanuló, ha április 28-29.30-án tudja meg, hogy megbuktatták?

A tanuló az utolsó tanítási nap előtt 30 nappal még nem ismeri az osztályozó értekezlet eredményét, vagyis nem ismeri év végi minősítését (osztályzatait). Tehát „megérzéseire” hagyatkozva „megelőző kérelmet” kell beadnia osztályzatainak iskolától független megállapítása érdekében március 30-ig.

MSZOE jogszabály módosító javaslata

A független osztályozó vizsgának akkor van értelme, ha a nevelőtestületi osztályozó értekezlet az év végi utolsó tanítási nap előtt 15 nappal kerül megtartásra, hogy a tanuló megismerhesse év végi minősítését, és legyen ideje független osztályozó vizsga letételére, ha sérelmesnek tartja valamelyik osztályzatát.

A független osztályozó vizsgákat az érettségi vizsgák megkezdése előtt 8 nappal korábban kell megtartani.

Vagy!

Az érettségi vizsgák kezdő időpontja május 15. legyen, hogy megfelelő idő maradjon a jogorvoslati kérelmek elbírálására és a független osztályozó vizsgák megszervezésére. 

Bővebb információ a független vizsgabizottságról itt található!

Mit tehet a tanuló, ha nem ért egyet az érettségi vizsga minősítésével (elégtelen osztályzatával)

Jogorvoslati lehetőségek feltöltés alatt…

 
Érettségi vizsga tisztasága (szülői ellenőrzés)

Buktatják az érettségi előtt álló tanulókat


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum