SZÜLŐI PETÍCIÓ Milyen legyen az állami fenntartású iskola?

Klébelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK)

Klebelsbergi iskolareform

Gebinens igazgatók az állami iskolákban?

Tankerületi központ az új fenntartó

Kevés a pedagógus az állami iskolákban

Mit vártak a szülők az állami fenntartástól

 
 
 
Partnereink:

Nyitólap: Állami fenntartású iskola 2017.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK)

2017. janár 1-től megszünt, ezért ez a cikk már nem érvényes, de ilyen volt. Működésképtelen!

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) az oktatásért felelős miniszter irányítása alatt működő központi hivatal, önállóan működő és gazdálkodó országos költségvetési szerv.

A KLIK közfeladata

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlása (202/2012. Korm. rendelet 3. §)

A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

811000 Építményüzemeltetés

841151 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

841212 Oktatás központi igazgatása és szabályozása

841222 Oktatás területi igazgatása és szabályozása

841232 Oktatás helyi igazgatása és szabályozása

Az Intézményfenntartó Központ központi szervből (1051 Budapest Nádor u. 32.) és területi szervekből áll. Az Intézményfenntartó Központ területi szervei a járási és megyeközponti tankerületek (jelenleg összesen 198), melyeket tankerületi igazgatók irányítanak.

A tankerületek székhelye és illetékességi területe megegyezik a megyeszékhelyek, illetve a járási hivatalok székhelyével és illetékességi területével. (A főváros 23 kerületében 23 járási szintű tankerület működik.)

Figyelem!

A tankerületek tulajdonképpen átvették a települési önkormányzatok intézményfenntartói feladatait, a tanügyigazgatással foglalkozó „oktatási” osztályokon dolgozó szakemberek munkáját, az oktatási bizottságok, képviselőtestület és a jegyző iskolafentartoi hatáskörét.

A 3000 lélekszámnál kisebb települések iskoláinak működtetése is az intézményfenntartó központ kötelessége. Ha az önkormányzat a bevételeiből képes finanszírozni a működtetést, s erről nyilatkozik, átveheti a feladatot.

A 3000-nél nagyobb lélekszámú települések terheit is átvállalja az Intézményfenntartó központ, ha azok nem tudják fedezni a kiadásokat, és erről nyilatkoznak.

A települési önkormányzat a helyi önkormányzati képviselők választását követő év március 31. napjáig nyújthat be kérelmet, ha a következő tanévtől a működtetést az államtól képes átvállalni vagy a működtetést nem képes vállalni.

A 2014. évi önkormányzati választások után a helyi önkormányzatok módosíthatják elképzeléseiket, visszavehetik az államtól vagy átadhatják iskoláikat az intézményfenntartó központnak.

A járási hivatalok székhelyén működő tankerületek

A járási szintű tankerület az illetékességi területén működő általános iskolák, alapfokú művészeti iskolák és gimnáziumok fenntartásával kapcsolatosan ellátja az Intézményfenntartó Központ szervezeti és működési szabályzatában számára meghatározott egyes fenntartói feladatokat.

Megyeközponti tankerület

A megyeközponti tankerület a megye székhelyén működik. Illetékességi területe azon megyére terjed ki, amelynek székhelyén működik. (Pest megyében a megyeközponti tankerület Cegléd székhellyel működik.)

A megyeközponti tankerület a szakképző iskolák, a kollégiumok, a pedagógiai szakszolgálati feladatokat, valamint a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó közoktatási intézmények fenntartásával kapcsolatosan ellátja az Intézményfenntartó Központ szervezeti és működési szabályzatában számára meghatározott egyes fenntartói feladatokat.

Figyelem!

A megyeszékhelyeken működő általános iskolák, alapfokú művészeti iskolák és gimnáziumok fenntartásával kapcsolatosan feladatokat is a megyeközponti tankerületek végzik.

Tankerületi igazgatók

A járási szintű tankerületet és a megyeközponti tankerületet a tankerületi igazgató vezeti.

A tankerület igazgatójával kapcsolatban a kinevezés, a vezetői megbízás, a megbízás visszavonása és a jogviszony megszüntetésének jogát – az elnök és a tankerület székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal kormánymegbízottja véleményének kikérésével – a miniszter gyakorolja. (Tehát a kormánymegbízottaknak is van némi beleszólása a kinevezésekbe, de miért? A KIM kontrolálja az EMMI döntését?)

A tankerületi igazgatók főbb feladata az illetékességi területükön működő köznevelési intézmények irányítása, pedagógiai munkájának koordinálása, kapcsolattartás az intézményvezetőkkel, pedagógusokkal és a köznevelés egyéb szereplőivel; rendszeres jelentések és adatszolgáltatások készítése; bizonyos esetekben az intézmények működési feladatainak ellátása.

Figyelem!

A járási tankerületi és a megyeközponti tankerületi igazgatók nincsenek alá és fölérendeltségi viszonyban egymással. A fenntartói feladatok koordinálását a központi és területi szervekből álló Klebelsberg Intézményfenntartó Központ végzi Budapesten.

Ez hamarosan meg fog változni!

Az Intézményfenntartó Központ Elnökének feladatai és felelőssége

A költségvetési szerv vezetője az elnök, akit az oktatásért felelős miniszter nevez ki határozatlan időtartamra. Az elnököt az oktatásért felelős miniszter (EMMI) menti fel, valamint gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat.

Az elnök – törvényben meghatározott egyes munkáltatói jogok kivételével – gyakorolja az Intézményfenntartó Központban foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogokat.

a) ellátja – a Nemzeti köznevelési törvény (Nkt.) 83. § (2) bekezdésében meghatározott fenntartói feladatokat,

b) érvényesíti és – módszertani segítséget is nyújtva – érvényesítteti az irányítása alá tartozó köznevelési intézmények tevékenységében a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az erőforrásokkal, így különösen az Intézményfenntartó Központ költségvetési előirányzatával, engedélyezett létszámával és a kezelésében álló vagyonnal való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit,

c) előkészít, és a miniszternek megküldi az irányítása alá tartozó köznevelési intézmény vezetőjének kinevezésére és felmentésére vagy megbízására és megbízásának visszavonására vonatkozó dokumentumot,

d) ellátja az oktatáspolitika kialakításához, az azzal kapcsolatos döntés-előkészítéshez szükséges és a költségvetési támogatásból megvalósuló fejlesztések lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,

e) javaslatot tesz a tankerületek illetékességi területének módosítására, a tankerületek kapacitásai és ellátási területe felosztásának általa kidolgozott módszertana alkalmazásával,

f) elemzi az irányítása alá tartozó köznevelési intézményben lefolytatott ellenőrzések eredményeit, és ennek alapján javaslatot tesz a miniszternek a köznevelés közép- és hosszú távú fejlesztési terveinek kidolgozására, módosítására, és

g) ellátja a jogszabályban és az Intézményfenntartó Központ alapító okiratában meghatározott további feladatokat.

A szakképző iskola megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával kapcsolatos döntése előtt az elnök kikéri a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter (NGM) véleményét.

Figyelem!

Egyértelmű az Elnök hatásköre, „egyszemélyi” felelőssége.

Gazdasági elnökhelyettes

Az elnök helyettese a gazdasági elnökhelyettes. A gazdasági elnökhelyettest az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezés szerint az oktatásért felelős miniszter nevezi ki, menti fel, állapítja meg az illetményét. Az egyéb munkáltatói jogokat a gazdasági elnökhelyettes fölött az elnök gyakorolja.

.

Szakképzési elnökhelyettes

Az Intézményfenntartó Központ szakképzési elnökhelyettesét – a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter javaslatára és egyetértésével – az oktatásért felelős miniszter nevezi ki és menti fel.

 

Figyelem!

A KLIK szervezeti felépítése és működése 2015-től gyökeresen megváltozik. Az új rendelkezésekről a hatálybalépésük után részletes tájékoztatást adunk ezen az oldalon.

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum