Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Szülőpolitika I.

(Részletek az MSZOE szülőpolitikai koncepciójából)

A szülő felelőssége

A szülő elsődlegesen felel gyermeke neveléséért, oktatásáért

Magyarország alaptörvénye XVI. cikk szerint:

„(1) Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.

(2) A szülőknek joguk van megválasztani a gyermeküknek adandó nevelést.

(3) A szülők kötelesek kiskorú gyermekükről gondoskodni. E kötelezettség magában foglalja gyermekük taníttatását.”

Magyarország alaptörvénye XI. cikk szerint:

„(1) Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez.

(2) Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és kötelező alapfokú, az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú, valamint a képességei alapján mindenki számára hozzáférhető felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülők törvényben meghatározottak szerinti anyagi támogatásával biztosítja.

Jelenleg a család társadalmunk alapvető egysége. A szülők joga, hogy védjék gyermekük biztonságát, egészségét, és erkölcsét, és az ő kötelességük, hogy gondozzák, ellenőrizzék, felügyeljék és neveljék őt. A nevelésbe beletartozik az iskoláztatás, az otthoni tanulás és a gyermek magatartása is.

 Az állam csak akkor avatkozik be, és akkor fosztja meg a szülőt természetes jogától, ha elhanyagolja gyermekét.

Szolgáltat azonban az állam, amikor biztosítja a lakást, egészségvédelmet, jólétet és oktatást, melyek lehetővé teszik, hogy a szülők teljesítsék kötelességüket.  Az államnak gondoskodnia kell iskolákról és egyéb létesítményekről, hogy a szülők azt segédeszközként felhasználhassák gyermekeik nevelésében.

Minden iskolarendszer lényege, hogy a szülők támogatására létesültek, akik, viszonzásként, elsődleges felelősséget vállalnak gyermekeik taníttatásában.

A szülő tehát elsősorban felelős gyermeke neveléséért, taníttatásáért. A családok az oktatást magán befektetésnek tekintik, amely lehetővé teszi a társadalmi-gazdasági mobilitást felfelé a szakképzettség megszerzése után.

A szülő mint kockáztató egyén felel azért az oktatásért, ami az iskolában történik, ezért igénye van arra, hogy befolyásolni tudja annak jellegét.

Ha az iskola mentes a szülői befolyástól és a szülői felelősségtől, akkor merev didaktikai központtá válik!

A szülők illetékes személyek ahhoz, hogy megtudják, mi történik az iskolában 5 dolog miatt

1. A Magyar ország alaptörvénye értelmében a szülők felelősek gyermekeik taníttatásáért (16 éves koráig), és ebben a vonatkozásban őket lehet az iskola elsődleges ügyfeleinek tekinteni.

2. Ha a gyermek tanulása az iskolán kívül történik, rendszerint otthon, és ha a gyermekeket a szülők a pedagógusokkal közösen nevelik, logikusnak látszik, hogy az iskolai tanulás és otthoni tanulás folyamatát összeegyeztetve végezzék, s a pedagógusoknak el kell fogadniuk az otthoni tanulást forrásként.

3. A kutatások azt mutatják, hogy a családon belüli nevelés befolyásolja az iskola hatékonyságát. Ez jelentős tényező, mely más hatásokkal együtt előidézheti az egyenlőtlen tanulási lehetőségeket.

4. Amellett, hogy szakmai szolgáltatást nyújt a szülőknek, a pedagógus az oktatásügyi hatóság – és bizonyos mértékig az állam – megbízottja. Funkciói közé tartozik annak az ellenőrzése, hogy a szülő teljesíti-e kötelességét (pl. az iskolalátogatás) és biztonsági hálót is jelent az olyan tanulóknak, akiknek a szülei nem megfelelő módon járnak el vagy nem törődnek gyermekeikkel. 

5. A demokratizmus szempontjából ésszerűnek tűnik, egy decentralizált rendszerben, melyben fontos döntéseket iskolai és osztályszinten hoznak, hogy azok, akik a kockázatot vállalják az iskolában, befolyásolhassák / de nem szükségszerű, hogy el is döntsék/ ezeknek a döntéseknek a minőségét. A szülők gyermekeik képviseletében vállalják a kockázatot, és képviselőik révén befolyásolniuk, kell az iskola-politikát.

Az iskola felelősségvállalása

A közoktatási törvény szerint a nevelési-oktatási intézményeknek gondoskodniuk kell a rábízott gyermekek, tanulók felügyeletéről. Amikor a szülő a felvételi kérelem benyújtásakor él az intézményválasztás szabadságával nemcsak azt kezdeményezi, hogy gyermeke számára biztosítsák a szükséges pedagógiai szolgáltatásokat, hanem azt is, hogy ellássák a felügyeletét.

A szülő e döntésével bevonja az óvodát, az iskolát, a kollégiumot a szülői felügyelettel összefüggő kötelezettségeinek ellátásába. Felügyeleten a közoktatási törvény azt érti, hogy gondoskodni kell a tanuló testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről az intézménybe való belépésétől annak jogszerű elhagyásáig.

A szülőnek joga és kötelessége megvizsgálni, hogy az oktatási intézmény hogyan és milyen minőségben teljesíti gondozói jogviszonyából eredő kötelezettségeit.

Az iskola felelősségvállalása nem szünteti meg a szülőnek azt a kötelességét, hogy biztosítja gyermeke nevelését; a kötelesség megmarad, de a követelményt az iskola elégíti ki.

Szülőpolitika II.

Szülőpolitika III.

Szülőpolitika IV.

Szülői Charta

Iskolai erőszak

 

 
Iskolai erőszak

Szülői ház és az iskola kapcsolata

Szülő-pedagógus viszony minimum programja

Szülői Szerződés

Szülői Charta

Tanulói tulajdonságok véleményezése


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum