Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Szülőpolitika I.

(Részletek az MSZOE szülőpolitikai koncepciójából)

A szülő felelőssége

A szülő elsődlegesen felel gyermeke neveléséért, oktatásáért

Magyarország alaptörvénye XVI. cikk szerint:

„(1) Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.

(2) A szülőknek joguk van megválasztani a gyermeküknek adandó nevelést.

(3) A szülők kötelesek kiskorú gyermekükről gondoskodni. E kötelezettség magában foglalja gyermekük taníttatását.”

Magyarország alaptörvénye XI. cikk szerint:

„(1) Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez.

(2) Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és kötelező alapfokú, az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú, valamint a képességei alapján mindenki számára hozzáférhető felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülők törvényben meghatározottak szerinti anyagi támogatásával biztosítja.

Jelenleg a család társadalmunk alapvető egysége. A szülők joga, hogy védjék gyermekük biztonságát, egészségét, és erkölcsét, és az ő kötelességük, hogy gondozzák, ellenőrizzék, felügyeljék és neveljék őt. A nevelésbe beletartozik az iskoláztatás, az otthoni tanulás és a gyermek magatartása is.

 Az állam csak akkor avatkozik be, és akkor fosztja meg a szülőt természetes jogától, ha elhanyagolja gyermekét.

Szolgáltat azonban az állam, amikor biztosítja a lakást, egészségvédelmet, jólétet és oktatást, melyek lehetővé teszik, hogy a szülők teljesítsék kötelességüket.  Az államnak gondoskodnia kell iskolákról és egyéb létesítményekről, hogy a szülők azt segédeszközként felhasználhassák gyermekeik nevelésében.

Minden iskolarendszer lényege, hogy a szülők támogatására létesültek, akik, viszonzásként, elsődleges felelősséget vállalnak gyermekeik taníttatásában.

A szülő tehát elsősorban felelős gyermeke neveléséért, taníttatásáért. A családok az oktatást magán befektetésnek tekintik, amely lehetővé teszi a társadalmi-gazdasági mobilitást felfelé a szakképzettség megszerzése után.

A szülő mint kockáztató egyén felel azért az oktatásért, ami az iskolában történik, ezért igénye van arra, hogy befolyásolni tudja annak jellegét.

Ha az iskola mentes a szülői befolyástól és a szülői felelősségtől, akkor merev didaktikai központtá válik!

A szülők illetékes személyek ahhoz, hogy megtudják, mi történik az iskolában 5 dolog miatt

1. A Magyar ország alaptörvénye értelmében a szülők felelősek gyermekeik taníttatásáért (16 éves koráig), és ebben a vonatkozásban őket lehet az iskola elsődleges ügyfeleinek tekinteni.

2. Ha a gyermek tanulása az iskolán kívül történik, rendszerint otthon, és ha a gyermekeket a szülők a pedagógusokkal közösen nevelik, logikusnak látszik, hogy az iskolai tanulás és otthoni tanulás folyamatát összeegyeztetve végezzék, s a pedagógusoknak el kell fogadniuk az otthoni tanulást forrásként.

3. A kutatások azt mutatják, hogy a családon belüli nevelés befolyásolja az iskola hatékonyságát. Ez jelentős tényező, mely más hatásokkal együtt előidézheti az egyenlőtlen tanulási lehetőségeket.

4. Amellett, hogy szakmai szolgáltatást nyújt a szülőknek, a pedagógus az oktatásügyi hatóság – és bizonyos mértékig az állam – megbízottja. Funkciói közé tartozik annak az ellenőrzése, hogy a szülő teljesíti-e kötelességét (pl. az iskolalátogatás) és biztonsági hálót is jelent az olyan tanulóknak, akiknek a szülei nem megfelelő módon járnak el vagy nem törődnek gyermekeikkel. 

5. A demokratizmus szempontjából ésszerűnek tűnik, egy decentralizált rendszerben, melyben fontos döntéseket iskolai és osztályszinten hoznak, hogy azok, akik a kockázatot vállalják az iskolában, befolyásolhassák / de nem szükségszerű, hogy el is döntsék/ ezeknek a döntéseknek a minőségét. A szülők gyermekeik képviseletében vállalják a kockázatot, és képviselőik révén befolyásolniuk, kell az iskola-politikát.

Az iskola felelősségvállalása

A közoktatási törvény szerint a nevelési-oktatási intézményeknek gondoskodniuk kell a rábízott gyermekek, tanulók felügyeletéről. Amikor a szülő a felvételi kérelem benyújtásakor él az intézményválasztás szabadságával nemcsak azt kezdeményezi, hogy gyermeke számára biztosítsák a szükséges pedagógiai szolgáltatásokat, hanem azt is, hogy ellássák a felügyeletét.

A szülő e döntésével bevonja az óvodát, az iskolát, a kollégiumot a szülői felügyelettel összefüggő kötelezettségeinek ellátásába. Felügyeleten a közoktatási törvény azt érti, hogy gondoskodni kell a tanuló testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről az intézménybe való belépésétől annak jogszerű elhagyásáig.

A szülőnek joga és kötelessége megvizsgálni, hogy az oktatási intézmény hogyan és milyen minőségben teljesíti gondozói jogviszonyából eredő kötelezettségeit.

Az iskola felelősségvállalása nem szünteti meg a szülőnek azt a kötelességét, hogy biztosítja gyermeke nevelését; a kötelesség megmarad, de a követelményt az iskola elégíti ki.

Szülőpolitika II.

Szülőpolitika III.

Szülőpolitika IV.

Szülői Charta

Iskolai erőszak

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum