Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

 

Főmenü: Ingyenesség a köznevelésben

A térítésmentes köznevelési közszolgáltatások felsorolása

Az állami iskolafenntartás lényege az iskolák törvényes működtetése, vagyis a köznevelési rendszabályok maradéktalan betartása és az oktatási közszolgáltatás ingyenességének biztosítása.


Magyarország Alaptörvénye szerint ingyenes a kötelező alapfokú oktatás és a mindenki számára hozzáférhető középfokú oktatás. [Alaptörvény XI. cikk (2)]

A köznevelési törvény (Nkt.) harmonizálva az alaptörvénnyel megerősíti az alapfokú- és a középfokú oktatás ingyenességére vonatkozó alkotmányos deklarációt.

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 2. § bekezdés szerint:

   (1) Az Alaptörvényben foglalt ingyenes és kötelező alapfokú, ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása az érettségi megszerzéséig, illetve az első szakképzettség megszerzését biztosító első szakmai vizsga befejezéséig a magyar állam közszolgálati feladata.

(2) Az állami, települési önkormányzati fenntartású intézményekben, továbbá az állami feladatellátásban részt vevő más fenntartású intézményben az óvodai nevelés, az óvodai nevelést és az iskolai nevelés-oktatást kiegészítő pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele, valamint a kollégiumi ellátás az ingyenes oktatásban részt vevő, e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő gyermekek, tanulók számára térítésmentes.

Az Nkt. 2. § fenti (2) bekezdésében meghatározottak mellett térítésmentes a gyógypedagógiai tanácsadás, a korai fejlesztés és gondozás, a fejlesztő nevelés, a fejlesztő felkészítés és a fejlesztő iskolai oktatás. [229/2012. Kormányrendelet (2)]

Figyelem!

Az Alaptörvényben nem szerepel az óvodai nevelés ingyenessége, ezért a három éves kortól kötelező óvodai nevelés 2015. évi bevezetése miatt módosítani kell az Alaptörvényt (alkotmányos garancia).

Ha az alaptörvény, a köznevelési és a szakképzési törvény értelmében az alapfokú és a középfokú iskolai oktatás - beleértve az első és második szakképesítés megszerzését is - térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladat, akkor a Klebelsberg oktatási  központ (volt KLIK) által fenntartott iskolákban, kollégiumokban és a települési önkormányzatok által fenntartott óvodákban a kötelezően előírt nevelési, oktatási szolgáltatásokért egyáltalán nem lehet pénzt kérni.

Ugyanakkor gyermekük az iskoláztatása és az óvodáztatás évenként több tízezer forintba kerülhet a szülőknek, ha kifizetnek minden pénzkövetelést, amit az iskola, óvoda jogszabályellenesen előír számukra.

(Az egyházi és magánintézmények az óvodai felvételt, illetve a tanulói jogviszony létesítését „anyagi”, világnézeti és más feltételekhez köthetik. Nkt. 31. §)

Vannak olyan önkéntesen igénybe vehető köznevelési szolgáltatások, amelyek jogszabályban meghatározott térítési díjhoz vagy tandíjfizetéshez kötöttek.

Figyelem!

A köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is, köteles az iskola honlapján közzétenni. [229/2012. kormányrendelet 23.§ (1) c)pont]

 

Miért kell a szülőknek megismerni a térítésmentes szolgáltatásokat?

Ha a szülők megismerik a térítésmentes, a térítési díjas és a tandíjas óvodai, iskolai és kollégiumi szolgáltatásokat, akkor meg tudják akadályozni, a nevelési oktatási intézmény jogtalan pénzköveteléseit, és fel tudnak lépni a köznevelésben kialakult feketegazdasággal szemben.

Ha a szülők megismerik térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladatokat, akkor ellenőrizni tudják, hogy gyermekeik egyáltalán megkapják-e kötelezően előírt és az állam által finanszírozott nevelési, oktatási szolgáltatásokat, vagy „elspórolják” azokat az illetékesek.

Térítésmentes szolgáltatások az állami fenntartású általános és középfokú iskolákban

(a 229/2012. Kormányrendelet szerint)

A nappali rendszerű iskolai oktatás ingyenessége

Az iskolában a nevelés-oktatást a nappali oktatás munkarendje szerint a kötelező és választható, egyéni és csoportos, tanórai és egyéb foglalkozások keretében kell megszervezni, amelyhez a központi költségvetés osztályonként heti 52-58 óra finanszírozott (engedélyezett) időkeretet biztosít.

*egyéb foglalkozás: a tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozás, amely a tanulók fejlődését szolgálja (térítésmentes)

Tudni kell, hogy a köznevelési törvény a „tanulók heti óraszáma” mellett bevezette az „osztályok heti engedélyezett időkeretének” fogalmát. Lásd a táblázatot!

Az iskola a tanuló heti kötelező tanóráinak száma és az osztályok engedélyezett (finanszírozott) heti időkerete különbözetét térítésmentes tanórai foglalkozás, egyéb foglalkozás megtartásához és osztálybontáshoz veheti igénybe.


A tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási időkerete (beleértve a választható tanóráinak számát is)

Évfolyamok

A tanuló heti óraszáma

Az osztályok engedélyezett (finanszírozott) heti időkerete

A heti óraszám és az engedélytett heti időkeret különbözete

első évfolyam

25

52

27

 második évfolyam

25

52

27

harmadik évfolyam

25

52

27

negyedik évfolyam

27

55

28

ötödik évfolyam

28

51

23

hatodik évfolyam

28

51

23

hetedik évfolyam

31

56

25

nyolcadik évfolyam

31

56

25

Nyelvi előkészítő és Híd-évfolyamok

30

56

26

kilencedik évfolyam

35

57

22

tizedik évfolyam

36

57

21

tizenegyedik évfolyam

35

58

23

tizenkettedik évfolyam

35

58

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

További térítésmentes szolgáltatások

Térítésmentes a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a tartósan beteg és a sajátos nevelési igényű gyermek számára megszervezett felzárkóztató foglalkozás.

Az általános iskola, a középfokú iskola köteles megszervezni a tanuló heti kötelező óraszáma és az osztályok engedélyezett heti időkeret különbözete terhére a tehetség kibontakoztatására, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, a beilleszkedési, tanulási nehézség, magatartási rendellenességgel diagnosztizált tanulók számára, továbbá az első–negyedik évfolyamra járó tanulók eredményes felkészítésére szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító egy–háromfős foglalkozásokat.

Ha az elsőtől a negyedik évfolyamokra járó tanuló eredményes felkészülése azt szükségessé teszi, lehetővé kell tenni, hogy legalább heti két alkalommal egyéni foglalkozásokon vegyen részt. E rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a tanköteles tanuló tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt második vagy további alkalommal ismétli ugyanazt az évfolyamot.

Tehetséggondozásra és felzárkóztatásra osztályonként legalább további heti egy-egy óra biztosított az osztályok törvényben meghatározott finanszírozott időkerete felett.

Figyelem!

Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak, továbbá tizenhét óráig – vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben – gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. Az általános iskola e törvény rendelkezéseinek megfelelően egész napos iskolaként is működhet.

Tehát az általános iskolában van finanszírozott idő a tanítási időn kívül megtartott egyéni foglalkozások megtartására, a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra.

Szakképzés

Térítésmentes az első szakképesítésre való felkészülés, ennek keretében a gyakorlati képzéshez biztosított munkaruha, egyéni védőfelszerelés és tisztálkodási eszköz, a szintvizsga, a különbözeti vizsga, a javítóvizsga, a szakmai alkalmassági vizsga, a pályaalkalmassági vizsgálat, valamint az első szakmai vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt, a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett vizsga esetén a pótló szakmai vizsga és első alkalommal a javító szakmai vizsga,

A szakképző iskolában tanuló heti kötelező óraszáma terhére tanulónként heti öt órában egy–három fős foglalkozást kell szervezni, ha az iskola zenész, klasszikus balett-táncos vagy artista szakmai vizsgára készít fel.

   Évfolyamismétlés

Térítésmentes ugyanazon évfolyam második és további alkalommal történő megismétlése abban az esetben, ha arra nem azért van szükség, mert a tanuló a tanulmányi követelményeket nem teljesítette (megbukott). A tanköteles korú tanulót többszöri évfolyamismétlése is térítésmentes.

Egyéb foglalkozás

Térítésmentes az osztályok heti időkerete terhére megszervezett kötelező és a nem kötelező egyéb foglalkozás,

Felügyelet biztosítása

Térítésmentes az iskola nyitva tartása és a jogszerű benntartózkodás ideje alatti, valamint az étkezés ideje alatti felügyelet.

Érettségi vizsga

Térítésmentes az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló vizsgája.

Tanulmányok alatti vizsgák ingyenessége

Térítésmentesek a tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó vizsga, javítóvizsga, szintvizsga, szakmai vizsga) kivéve a független vizsgát (ami csúnya dolog).

   Egészségvédelem

Térítésmentes a tanulók – rendeletben meghatározott – egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres egészségügyi felügyelet,

Vendégtanulói jogviszony

Térítésmentes a közismereti képzés elsajátítására irányuló vagy a tartós gyógykezelés miatt létesített vendégtanulói jogviszony.

Létesítmény és eszközhasználat

A nevelési-oktatási intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata a térítésmentes szolgáltatás igénybevételekor,

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló

Térítésmentes a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló esetén az állapotának megfelelő köznevelési intézményi ellátás.

  További térítésmentes szolgáltatások az iskolában

Térítésmentes a tanulmányi és szakmai verseny, szakkör, érdeklődési kör, diáknap, az énekkari foglalkozás, más művészeti tevékenység, az iskolai sportkör, a házibajnokság, az iskolák közötti verseny, bajnokságok,

A pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, iskolán kívül foglalkozások ingyenessége

A pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, a minden tanuló számára előírt tananyag megismerését, feldolgozását, a mindennapi testedzést szolgáló, intézményen kívüli kulturális, művészeti, sport- vagy más foglalkozás, kirándulás, erdei iskola is térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladat. [229/2012. Kormányrendelet

 Kollégiumi ellátás ingyenessége

A tanulónak a kollégiumi tagsági jogviszony térítésmentes, ha

a) a tanuló nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban vesz részt, mindaddig, amíg számára az iskolai oktatás – jogszabály rendelkezése alapján – ingyenes, vagy

b) a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében vesz részt iskolai oktatásban, tizenkilenc éven aluli és az iskolai szolgáltatást – jogszabály rendelkezése alapján – ingyenesen veszi igénybe.

A térítésmentes a kollégiumi nevelés, amelyet a kötelező és választható, egyéni és csoportos foglalkozások keretében csoportbontásokkal kell megszervezni

Térítésmentes szolgáltatások az óvodában

(a 229/2012. Kormányrendelet szerint)

1. a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások* és a heti kötelező időkeret** terhére a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő, a tartósan beteg és a sajátos nevelési igényű gyermek számára megszervezett felzárkóztató foglalkozás,

2. a gyermekek – rendeletben meghatározott – egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres egészségügyi felügyelet.

*A teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra fordítható időkeretet heti 50 óra

**A gyermekek finanszírozott heti foglalkoztatási időkerete az óvodában 61 óra

Az óvodai nevelés finanszírozott időkerete magába foglalja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra fordítható heti ötven óra időkeretet, továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatásának heti tizenegy óra időkeretét. [Nkt. 8. § (3)]

A térítésmentes az óvoda létesítményeinek, eszközeinek használata a térítésmentes szolgáltatás igénybevételekor.

Figyelem!

Az Alaptörvény értelmében, Magyarországon az általános iskolai és a középfokú iskolai nevelés, oktatás központilag finanszírozott közfeladat, ezért a fent jogszabályi lista alapján felsorolt valamennyi köznevelési szolgáltatást térítésmentesen kell biztosítani minden tanuló számára.

A szülőknek tehát azt kell megérten, hogy az állami iskolafenntartó (KLIK) nem hivatkozhat arra, hogy azért nem látja el a számára előírt köznevelési közfeladatokat, mert a költségvetés nem finanszírozza a tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat.

Az állami iskolafenntartó nem dönthet úgy, hogy a szolgáltatások költségének egy részét áthárítja a szülőkre, és elspórolja az állami normatívát!

Az iskola sem hivatkozhat arra, hogy a pedagógusoknak nincs idejük a helyi tantervben előírt nevelési, oktatási feladataik elvégzésére, mivel az új rendelkezések szerint a pedagógusok heti munkaideje is – más munkavállalókhoz hasonlóan - heti 40 óra. Ha a csoportbontások, az egyéni foglalkozások vagy a pedagógiai programhoz kapcsolódó iskolán kívüli foglalkozások megtartásához nincs elég pedagógus, akkor annyi pedagógust kell alkalmazni, ahány szükséges a feladatok ellátásához.

Az állami iskolafenntartó nem dönthet úgy, hogy pedagógus létszámhiány miatt nem látja el a kötelező feladatait és elspórolja a hiányzó pedagógusok bérét. 

 


 
Térítésmentes szolgáltatások

Tanulmányi kirándulás, erdei iskola

Tanulmányi kirándulás jogszabályi háttere

Osztálypénz helyett közözösségi pénz

Osztálypénz, csoportpénz

Iskolakezdési költségek

Árnyékoktatás, különórák

Állami támogatások az óvodában, iskolában

Zsebpénz

Szülői vélemények osztálypénz

Iskoláztatás költségei a KSH adatai szerint


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum