Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Ingyenesség a köznevelésben

Jogi biztosítékok a tanulmányi kirándulás és az erdei iskola ingyenességére

Alapelvek

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

2. § (1) Az Alaptörvényben foglalt ingyenes és kötelező alapfokú, ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása az érettségi megszerzéséig, illetve a szakképzésről szóló törvényben meghatározott feltételek szerinti második szakképesítés megszerzését biztosító első szakmai vizsga befejezéséig a magyar állam közszolgálati feladata.

(2) Az állami, települési önkormányzati fenntartású intézményekben, továbbá az állami feladatellátásban részt vevő más fenntartású intézményben az óvodai nevelés, az óvodai nevelést és az iskolai nevelés-oktatást kiegészítő pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele, valamint a kollégiumi ellátás az ingyenes oktatásban részt vevő, e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő gyermekek, tanulók számára térítésmentes.

A „tanulmányi kirándulás” és az „erdei iskola” a térítésmentes (ingyenes) köznevelési közszolgáltatások körébe tartozik.  

A következőkben bemutatjuk intézményen kívüli kulturális, művészeti, sport- vagy más foglalkozás, kirándulás, erdei iskola ingyenességére vonatkozó jogi garanciákat és garanciális elemeket.

A tanulmányi kirándulás és az eredei iskola téritésmentes biztosított köznevelési  szolgáltatás

A 229/2012. Kormányrendelet 33. § (1) bekezdés szerint:

Az állami szerv, az állami felsőoktatási intézmény, a települési önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat (a települési és a nemzetiség önkormányzat a továbbiakban együtt: önkormányzat) és az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményben térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladat:

b) általános iskolában és középfokú iskolában

bk) a minden tanuló számára előírt tananyag megismerését, feldolgozását, a mindennapi testedzést szolgáló, intézményen kívüli kulturális, művészeti, sport- vagy más foglalkozás, kirándulás, erdei iskola,

A kormányrendelet egyértelműen meghatározza, hogy a tanulmányi kirándulás és az erdei iskola térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladat!

Iskolán kívüli tanórai foglalkozások szervezésének feltételei

A Nemzeti alaptantervről szóló 100/2012. Kormányrendelet (Nat) 7. §  (1) értelmében:

az iskolai tanórai foglalkozások megszervezhetők a hagyományos, tantermi szervezési formáktól eltérő módon, így különösen projektoktatás, erdei iskola, múzeumi foglalkozás, könyvtári foglalkozás, művészeti előadáshoz vagy kiállításhoz kapcsolódó foglalkozás formájában is, amennyiben biztosított az előírt tananyag átadása, a követelmények teljesítése, a tanítási órák ingyenessége, a tanulói terhelés korlátozására vonatkozó rendelkezések megtartása.

A tanulmányi kirándulás, és az erdei iskola csak akkor szervezhető, ha - többek között -biztosított a tanítási órák ingyenességére vonatkozó rendelkezések megtartása.

Tanítási nap meghatározása

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 4. § (1) 32. pontja szerint „tanítási nap: az egyes osztályokban a tanítási órák, továbbá az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás, környezeti nevelési program, a kulturális, sportrendezvény megtartására fordított nap, ha a foglalkozási órák száma eléri a hármat,”

Tanítási napon (tanítási időben) szervezet tanulmányi kirándulás (erdei iskola) a költségvetési törvényben meghatározottak szerint finanszírozott köznevelési szolgáltatás, ezért térítésmentes,  akár hány órát vesz igénybe  a foglalkozás.

 

Ha az iskolán kívüli  foglakozás ideje nem éri el a hármat, akkor nem tekinthető tanítási napnak tehát nem számolható be a pedagógusok munkaidejébe.

Tanórai foglalkozások meghatározása

Nkt. 27. § (1) bekezdés:

Az iskolában a nevelés-oktatást – ha e törvény másképp nem rendelkezik – a nappali oktatás munkarendje szerint a kötelező és választható, egyéni és csoportos, tanórai és egyéb foglalkozások, a kollégiumban a kötelező és választható, egyéni és csoportos foglalkozások keretében csoportbontásokkal kell megszervezni (a továbbiakban: nappali rendszerű iskolai oktatás).

A tanulmányi kirándulás és az erdei iskola a hagyományos, tantermi szervezési formáktól eltérő módon szervezett kötelező tanórai foglalkozás.

Iskolai felügyelet ingyenessége

Nkt. 4. § (1) bekezdés 10. pontja szerint:

gyermek, tanuló felügyelete a nevelési-oktatási intézményben: a gyermek, tanuló testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről való gondoskodás, a nevelési-oktatási intézménybe történő belépéstől a nevelési-oktatási intézmény jogszerű elhagyásáig terjedő időben, továbbá a pedagógiai program részeként kötelező, a nevelési-oktatási intézményen kívül tartott foglalkozások, programok ideje alatt,

A nevelési-oktatási intézményen kívül tartott foglalkozások, programok ideje alatt, így az erdei iskolai és a tanulmányi kirándulás alatt a tanulók felügyelete ingyenes.

Közalkalmazottakra (pedagógusokra) vonatkozó munkajogi szabályok  

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról  

Az évközi szünetek a pedagogusok számára tanítás nélküli munkanapok

30. § (3) bekezdés: A pedagógus számára az iskolában az őszi, a téli és a tavaszi szünet munkanapjai tanítás nélküli munkanapok, amelyek idejére a köznevelési intézményben ellátandó feladat is elrendelhető.

Tanítás nélküli munkanapokon a munkavállaló pedagógusoknak az iskolában kell tartózkodni!  

Szabadság a nyári szünetben

30. § (4) A nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus szabadságát – a tizenhat évesnél fiatalabb gyermek után járó pótszabadság kivételével – elsősorban a nyári szünetben, óvodákban a július 1-jétől augusztus 31-éig tartó időszakban kell kiadni, annak figyelembevételével, hogy a gyermekek óvodai nevelését a teljes óvodai nevelési évben biztosítani kell. Ha a szabadság a nyári szünetben nem adható ki, akkor azt az őszi, a téli vagy a tavaszi szünetben, a szünet munkanapjait meghaladó szabadságnapokat pedig a szorgalmi időben, illetve a nevelési év többi részében kell kiadni.

Az őszi, téli, tavaszi szünet tanítás nélküli munkanapjainak száma az iskolában 3x6=18 nap. A nyári iskolai szünet általában 54 tanítás nélküli munkanap.  Az iskolai szünetek napjainak száma tehát összesen 72 nap. (Óvodában nincs szünet!)

Ha a pedagógusok szabadságát iskolában szorgalmi időben( tanév közben), óvodában nevelési évben (szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig) adják ki, akkor gondoskodni kell a helyettesítésükről.

Ügyelet, készenlét, átalánydíjazás (tanulmányi kirándulás)

33. § (1) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 110. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl ügyelet és készenlét rendelhető el

a) a tanulók éjszakai felügyeletének megszervezéséhez a kollégiumban, vagy

b) a pedagógiai, nevelési programban meghatározott tanulmányi kirándulás vagy más, nem az óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett program megvalósításához.

(2) Az ügyeletért és a készenlétért a munkavégzésre való rendelkezésre állás és a rendkívüli munka díjazását is magában foglaló átalánydíjazás illeti meg a közalkalmazottat.

(3) Ha a pedagógus, feltéve, hogy a munkaidő-beosztásból más nem következik – a pedagógiai programban meghatározottak szerint tanulmányi kiránduláson vagy más, a pedagógiai, nevelési programban meghatározott, nem az iskolában, kollégiumban, óvodában szervezett programon vesz részt, munkanapon tizennégy órától másnap reggel hat óráig, heti pihenőnapon és munkaszüneti napon nulla órától huszonnégy óráig tartó időszakban ügyeletet teljesít.

Tanítási időben szervezett  többnapos tanulmányi kirándulás esetén a munkaidőn kívüli feladatvégzésért a pedagógust általány díjazás illeti meg.

Rendkívüli munkavégzés

A (3) bekezdés folytatása: "Az ügyelet idejéből huszonkettő órától másnap reggel hat óráig tartó időszakból a ténylegesen munkavégzéssel töltött időt (a továbbiakban: mérhető időtartamú munkavégzéssel járó ügyelet), a reggel hat órától huszonkettő óráig tartó időszaknak pedig a teljes időtartamát (a továbbiakban: nem mérhető időtartamú munkavégzéssel járó ügyelet) – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – be kell számítani a rendkívüli munkavégzés idejébe. E rendelkezésektől a kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató a közalkalmazott javára eltérhet."

Többnapos tanulmányi kirándulás esetén az ügyeleti idő beszámít a pedagógusok számára előírható rendkívüli munkavégzés idejébe.

Nincs pihenőidő

 (7) Nem illeti meg a közalkalmazottat az ügyelet után pihenőidő, ha az ügyeletet kollégiumban, illetve a pedagógiai, nevelési programban előírt tanulmányi kiránduláson vagy más, nem az óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett programon teljesíti, továbbá, ha az ügyelet alatt nem kellett munkát végezni.

Biztos van ilyen, ha ide írták.

Tisztel Szülők!

Olvassák el, a tanulmányi kirándulás és az erdei iskola ingyenességére vonatkozó jogszabályokat és a hozzá fűzött magyarázatokat.

Ha Önök is úgy értelmezik, hogy az erdei iskola és a tanulmányi kirándulás jogszabályi háttere biztosíték az iskolán kívüli foglalkozás ingyenességére, akkor tagadják meg az iskola esetleges pénzkövetelését.

Amennyiben az állami fenntartású iskola nem fogadja el az ingyenességre vonatkozó kérésüket, akkor a területékes Kormányhivatal vezetőjének címzett levélben kérdezzenek rá az iskola pénzkövetelésével kapcsolatos döntésének jogszerűségére.

Tanulmányi kirándulásról bővebb információt itt találhatnak: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=135&v=marad&fid=82&hol=jobb

 
Térítésmentes szolgáltatások

Tanulmányi kirándulás, erdei iskola

Tanulmányi kirándulás jogszabályi háttere

Osztálypénz helyett közözösségi pénz

Osztálypénz, csoportpénz

Iskolakezdési költségek

Árnyékoktatás, különórák

Állami támogatások az óvodában, iskolában

Zsebpénz

Szülői vélemények osztálypénz

Iskoláztatás költségei a KSH adatai szerint


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum