Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fenntartói döntés bírósági felülvizsgálata a köznevelési intézményekben 2019.

A tanuló, a szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntését a közigazgatási ügyben eljáró bíróság megtámadhatja. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani. [Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 38. § (4) bekezdés]

Fontos!

Tehát nem a szülő támadja meg a fenntartói döntést, hanem a Bíróság! A szülőnek csak egy jól megszerkesztett keresetlevelet kell beadnia a bizonyítékokkal együtt.

Keresetlevél halasztó hatálya

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya van kivéve, ha a döntéshozó a nevelési-oktatási intézménybe járó többi tanuló nyomós érdeke miatt a másodfokú döntés azonnali végrehajtását rendelte el. [Nkt. 37. § (6)]

Figyelem!

Ez egy kiskapu! A fenntartó bármikor elrendelheti az elmarasztaló döntése azonnali végrehajtását, ami ellen már nem lehet fellebbezni sehol! Így kell a szülőket sakkba tartani.

Jogszabálysértés és érdeksérelem

A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést

a)a jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá

b) az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással, a tanulói jogviszony, valamint a kollégiumi tagsági viszony létesítésével, megszüntetésével, a tanulói fegyelmi ügyekkel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem

tekintetében. [Nkt. 37. § (3) bekezdés]

Figyelem!

Csak a fent meghatározott speciális érdeksérelem esetén lehet fellebbezni a fenntartó elmarasztaló döntése ellen.

A fenntartói döntés elbírálásának szempontjai az Nkt. 38. § (3) bekezdése értelmében

A jogorvoslati kérelem elbírálása során a tényállás tisztázására, a határidők számítására, az igazolásra, a határozat alakjára, tartalmára és közlésére, a döntés kérelemre vagy hivatalból történő kijavítására, kicserélésére, kiegészítésére, módosítására vagy visszavonására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Figyelem!

Tehát a szülőnek ismernie kell Ákr. vonatkozó rendelkezéseit, ahhoz, hogy meg tudja állapítani a fenntartói döntés helyességét.

Kérdések szülői nézőpontból

Kérdéses, hogy van-e olyan szülő, aki meg meri kockáztatni, hogy Bírósághoz fordul felülvizsgálati kérelemmel, ha úgy érzi, hogy gyermekét olyan jogsérelem érte, amelyre nem kapott megfelelő jogorvoslatot.

Kérdéses, hogy a szülő vállalja-e, hogy a bírósági felülvizsgálat miatt gyermekét az köznevelési intézmény nem kívánatos személynek tekinti, és bosszút áll rajta.

Kérdéses, hogy a szülőnek egyáltalán van-e pénze ügyvédi tiszteletdíjra, perköltségre vagy lehet, hogy költségmentes?

Kérdéses, hogy van-e egységes bírósági gyakorlat a köznevelési perek kezelésére.

Kérdéses, hogy a köznevelési szakértők (akik pedagógusok) szakmai véleménye, mennyire elfogult egy-egy peres eljárásban.

Mégis vannak olyan szülők, akik a végletekig ki mernek állni a gyermeküket érintő jogsértések és igazságtalanságok megszűntetése érdekében! Igaz, hogy kevesen.

 
Közérdek fogalma

Jogorvoslati ügyek száma

Közösségi érdeksérelem orvoslása

Bírósági felülvizsgálat

Közérdekű igényérvényesítés

Közérdekű bejelentés névtelenül

Közérdekű bejelentés és javaslat a köznevelésben

A pedagógusok mérlegelési joga, diszkrecionális jog


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum