Állami iskolafenntartás 2017.

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Sportiskola

 

Több féle sportiskola létezhet.

A sporttörvény értelmében sportiskola: az a köznevelési intézmény, jogi személy nonprofit gazdasági társaság, sportegyesület, sportvállalkozás, vagy utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, amely utánpótlás-nevelési feladatokat lát el vagy közreműködik azok ellátásában.

A köznevelési típusú sportiskola szervezése

Törvény értelmében sportiskolai feladatokat elláthat az általános iskola, a középiskola (gimnázium, szakközépiskola, a szakiskola, és a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény.

A köznevelési típusú sportiskola az a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó, évfolyamos vagy korcsoportos sportági képzést biztosító köznevelési intézmény, amely a helyi pedagógiai programját   az országos sportági szakszövetség, illetve országos sportági szövetség vagy fogyatékosok országos sportszövetségének szakmai javaslata alapján, az országos sportági szakszövetség, az országos sportági szövetség, vagy a fogyatékosok országos sportszövetsége és a köznevelési típusú sportiskola közötti együttműködési megállapodásban foglaltakra is figyelemmel   sportiskolai kerettanterv alapján készíti el, és biztosítja a testnevelés tantárgy emelt szintű oktatását.

Ha az iskola emelt szintű oktatást szervez, az emelt szintű oktatásban érintett évfolyamokon és tanulócsoportokban minden egyéb tantárgy esetében legalább heti négy tanórai foglalkozást kell biztosítani (Nat rendelet).

A spotiskolában is érvényes a mindennapos testnevelés felmenő rendszerben történő bevezetése.

A köznevelési sportiskolában tanuló napi és heti terhelésével összefüggésben meghatározottak alkalmazásakor figyelmen kívül kell hagyni a mindennapos testnevelési órákat meghaladó többlet testnevelési órát, valamint a mindennapos testnevelés keretében szervezett iskolai sportköri foglalkozásokat.

 

Egyértelmű, hogy a sportiskola helyi tantervébe akár heti 10 testnevelésóra is beépíthető, a délutáni iskolai sportkör, pedig tulajdonképpen sportági edzés, ezért a mindennapos testnevelés bevezetése formális intézkedés.

A köznevelési típusú sportiskola a helyi pedagógiai programja összeállítása során figyelemmel van a sportolók felkészítési és versenyeztetési tevékenységére, továbbá a sportági programok megvalósításával kapcsolatos felkészítéssel és versenyeztetéssel összefüggő feladatait jogi személy nonprofit gazdasági társasággal, sportegyesülettel, sportvállalkozással vagy utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvánnyal fennálló együttműködési megállapodás alapján végzi.

A köznevelési típusú sportiskola nem láthat el kötelező beiskolázási és felvételi feladatokat.

 A köznevelési sportiskola sportiskolai nevelés-oktatásra vonatkozó szabályok

Az iskola akkor láthatja el a köznevelési típusú sportiskolai feladatot ellátó iskola feladatait, ha jogszabályban foglaltak szerint beépíti a helyi tantervébe a miniszter által kiadott kerettanterveket, továbbá eleget tesz az alábbi feltételeknek:

a) az iskola összes évfolyamán beépíti a helyi tantervébe a miniszter által a sportiskolák részére kiadott, testnevelés és sport műveltségterület tantervét,

b) az iskola pedagógiai munkája, sporttevékenységeinek szervezése során alkalmazza az adott sportág országos sportági szakszövetsége vagy országos sportági szövetsége (a továbbiakban együtt: szakszövetség) által jóváhagyott és az iskola által szabadon választott sportágak sportági tanterveit,

b) az általános iskola alsó tagozatán beépíti a helyi tantervébe a miniszter által kiadott küzdelem és játék, továbbá a sportágválasztó kerettanterveket,

c) az általános iskola felső tagozatán beépíti a helyi tantervébe a miniszter által kiadott küzdelem és játék, továbbá a tanulásmódszertan kerettanterveket,

d) a középiskolában beépíti a helyi tantervébe a miniszter által kiadott tanulásmódszertan, továbbá a következő sportelméleti kerettanterveket: sporttörténet, testnevelés-elmélet, edzéselmélet, sportpszichológia, sportegészségtan, sport és szervezetei, sportági ismeretek.

A sportiskola működésének feltételei

A sportiskola akkor rendelkezik a sportiskolai program végrehajtásához szükséges feltételekkel, ha a fenntartója egyetértésével kialakította az infrastrukturális feltételeket, és együttműködési megállapodást kötött

a) a sportiskolai utánpótlás-nevelésben közreműködő sportegyesülettel,

b) a szakszövetséggel és

c) a központi sportigazgatásért felelős szerv Ez a NOB? szakmai szervezetével az utánpótlás-neveléssel kapcsolatos szakmai munka segítésére.

Mind a hárommal?

Alkalmassági vizsgálat, szakszövetség ajánlás

A köznevelési típusú sportiskolára vonatkozó kerettantervi szabályozás alapján végzett oktatásba az a tanuló vehető fel, aki megfelel a sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képességfelmérési vizsgálat követelményeinek és – a sportágválasztás után – a sportági szakszövetség ajánlásával rendelkezik.

 

A tanulók védelme a sportiskolában

A sportiskolának biztosítani kell a köznevelési tanulmányok folytatását azok részére is, akik a nem megfelelő sporttevékenység vagy nem megfelelő sportbéli fejlődés miatt a köznevelési sportiskolára vonatkozó kerettantervi szabályok alapján végzett sportiskolai nevelés-oktatásban nem vehetnek részt.

Majd kitalálnak valami okot a lemaradók eltávolításra.

A sportiskola finanszírozása és az ingyenesség kérdése

A köznevelési típusú sportiskola működéséhez szükséges – a sportegyesülettel, valamint az adott sportág szakszövetségével kötött megállapodás alapján nem fedezett – többletköltségeket a fenntartónak, állami fenntartó esetében az oktatásért felelős miniszter javaslata alapján a központi költségvetésnek kell biztosítania.

 

A köznevelési sportiskolákra is vonatkoznak a Nemzeti köznevelési törvény ingyenességre vonatkozó rendelkezései.

Szülői panasz, hogy egyes sportiskolák pénzt kérnek a testnevelési órán tartott karate foglalkozásért és hozzájárulást követelnek a délutáni spotági edzésekért (iskolai sportkörért).

Kérdéses javaslat

A nemzeti köznevelési törvény (Nkt.) értelmében az általános iskola, a középiskola, és a szakiskola külön jogszabályban meghatározottak szerint – elláthatja a sportiskola feladatait is.

Kérdésünk, hogy ez azt is jelenti, hogy a feltételek megléte esetén bármelyik iskola indíthat egy vagy több olyan osztályt, amely jogszabályban előírtak alapján sportiskolai osztálynak minősül?

Ebben az esetben az iskola elnevezése: pl. Móricz Zsigmond Általános Iskola és Sportiskola lesz.

Jogszabály nem mondja ki, hogy a feltelek megléte esetén az egész iskola köznevelési sportiskola vagy lehet, hogy csak egy ilyen típusú osztályt indít. Utána járunk.

 

 

 
Labdarugás kerettanterv 2015.

Testnevelés célja az 1-4 évfolyamokon

Tanulók fizikai állapotának mérése

GYÓGYTESTNEVELÉS

Mindennapos testnevelés szervezése

Könnyített testnevelés

Iskolai sportkör

Testnevelés kerettanterv 1-4. évf.

Sportiskola

Felmentés problémája

Mindennapos testnevelés feltételei

Úszásoktatás


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum