Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

 Iskolaigazgató „választás” 2019.

Az állami iskolafenntartó Tankerületi központ (munkáltató) javaslata alapján az oktatásért felelős miniszter a saját hatáskörében - függetlenül a szülők, a tanulók és a pedagógusok véleményétől - saját belátása szerint dönt az intézményvezetők megbízásáról öt évre 2019. július ..-ig.

Tehát az iskolaigazgatókat nem választják, hanem „kiválasztják”!

„Az intézményvezetők kiválasztása nyilvános pályázat útján történik.” [Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 67. § (7)]

Figyelem! A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a Tankerületi központ és a nevelőtestület egyetért.

Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező.

Az intézményvezetői állásra pályázók vezetési programjának véleményezése (formaság)

A Tankerületi központ a köznevelési intézmény vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával véleményének kialakítása előtt köteles beszerezni pályázat részét képező vezetési programmal kapcsolatosan

az intézmény alkalmazotti közössége (pedagógusok és más munkavállalók),

az iskolaszék (ha van),

a szülői szervezet, közösség,

az iskolai diákönkormányzat

véleményét.

A vélemény kialakításához minden olyan információt időben hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói javaslat meghozatalához rendelkezésére áll.

Jogszabály értelmében az óvodaszék, iskolaszék, a szülői szervezet, a diákönkormányzat, illetőleg más véleményezési joggal rendelkezők maguk határozzák meg, hogy miképpen alakítják ki álláspontjukat a vezetői programról.

Figyelem! A laikus szülői közösségnek nincs meg a felkészültsége ahhoz, hogy a pályázók vezetési programját szakmailag elemezze, ezért a vezetői program szakmai véleményezéséhez az Oktatási Hivatal által nyilvántartott köznevelési szakértőt kell biztosítani a laikus szülők számára!

A szakértői vélemény költségeit a fenntartó az iskola költségvetésében tervezi (60-100 000 Ft).

Szakértő hiányában a szülői szervezet csak „szimpátia” alapján tud dönteni a pályázó személyéről!

Az iskolai szülői szervezet (közösség) feladata az igazgató kiválasztásánál

Az iskolai szülői szervezet elnöksége a véleményezésre megküldött pályázati dokumentumok alapján tájékoztatja az osztály szintű szülői közösségeket a pályázók személyéről és/vagy vezetési programjukról.

Az „osztályszintű” szülői közösségek által delegált szülői képviselők az „iskolaszintű” szülői szervezet elnöke által összehívott ülésen megvitatják a pályázati programot vagy programokat.

A szülői szervezeti értekezletre meg kell hívni azt, aki pályázatot nyújtott be. A pályázónak lehetőséget kell biztosítani, hogy a pályázatával kapcsolatos döntés előtt ismertesse elképzeléseit.

A pályázó nem vehet részt a szülői szervezet döntésének meghozatalában akkor, amikor személyéről, illetőleg az általa benyújtott vezetési programról szavaznak.

Végül a rendelkezésre álló információk alapján megszavazzák (kérésre titkosan) az általuk támogatott pályázó személyét. A titkos szavazást egy szülő is kérheti.

Az írásos véleményt átadják regnáló iskolavezetésnek és dokumentálják az ülést (meghívó, jelenléti ív, jegyzőkönyv).

A szülői szervezeti ülésen a pályázati programmal kapcsolatban kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye (a szavazatok száma) közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. [Nkt. 67. § (8)]

Figyelem! A befolyásolás (megfélemlítés) lehetőségének elkerülésének érdekében a szülői szervezet „véleményező összejövetele” a fenntartó és a pedagógusok képviselői számára nem nyilvános.

Szülői panaszok nyomán): Nem a szülői szervezet vezetője (elnöke) véleményez „egyes szám első személyben”, nem a saját véleményét írja alá, hanem az összes szülő véleményét közvetíti a fenntartó felé.

Az iskolai szülői szervezet (közösség) véleményének formái

1. A szülői szervezet véleményének beszerzése kötelező, de a szülők nem kötelesek írásban véleményt nyilvánítani a pályázatokról.

(Ha a véleményezésre jogosult szülői szervezet nem kívánja álláspontját nyilvánosságra hozni, mert pl. tart a megtorlástól, vagy nem akarja kiadni elképzeléseit, akkor megteheti, hogy nem él véleményezési jogával.)

2. Ha a szülői szervezet vállalja, hogy írásban nyilvánít véleményt, akkor nem köteles indokolni a véleményét!

Írásos vélemények lehetnek (minták):

„A szülői szervezet megismerte XY pályázó vezetői programját, az abban foglaltakkal egyetértett és támogatja a pályázatot. Véleményünket nem kívánjuk indokolni.”

„A szülői szervezet megismerte XY pályázó vezetői programját, az abban foglaltakkal nem ért egyet, ezért nem támogatja a pályázatot. Véleményünket nem kívánjuk indokolni.”

„A szülői szervezet a vezetői program (programok) szakmai tartalmát köznevelési szakértő véleménye alapján megtárgyalta, majd ezt követően szavaztunk róla. A szavazás eredményeként XY pályázó vezetői programját támogatjuk. Véleményünket nem kívánjuk indokolni.”

„A szülői szervezet XY pályázót támogatja az igazgatói állás betöltésére.

Indokolás: A vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény hiányában a szülői szervezet ülésén, szimpátia alapján került sor a pályázók személyével kapcsolatos szavazásra.”

„A szülői szervezet azzal a feltétellel támogatja XY pályázó vezetői programját, amennyiben, vállalja, hogy kiegészíti a szülői szervezet által kért intézkedések teljesítésével.

Az elfogadott szülői követelések a jegyzőkönyvben kerültek rögzítésre.”

Stb.

Figyelem! A Tankerületi központ - mint munkáltató - jelenleg nem köteles támogatni annak az igazgatói álláshelyre pályázónak a pályázatát sem, akit az összes szülő támogat!

        Az iskolaigazgatók „kinevezésének” mente

A területileg illetékes Tankerületi központ a fenntartásában lévő köznevelési intézmény vezetőjének kinevezésére és megbízására, megbízásának visszavonására javaslatot(!) tesz az oktatásért felelős miniszternek a budapesti székhelyű Klebelsberg központ útján.

A munkáltató Tankerületi központ feladatai

Pályázat kiírása és nyilvánosságra hozatala

A pályázat véleményezésére jogosultak tájékoztatása (értesítése) és az írásos vélemények begyűjtése.

A köznevelési intézmény vezetőjének kinevezésére vonatkozó javaslat elkészítése és megküldése a középirányító szervnek, a Klebelsberg központnak.

Az logikusnak tűnik, hogy az iskolafenntartó, mint munkáltató szeretné kiválasztani beosztottjait, az általa fenntartott köznevelési intézmények vezetőit.

A Klebelsberg központ feladata

A középirányító szerv összegyűjti tankerületi központok által megküldött munkáltatói dokumentumokat, ellenőrzi és továbbítja az oktatásért felelős miniszternek.

Az oktatásért felelős miniszter feladata

A Tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény vezetőjét – a törvényben foglalt szervezetek, közösségek, személyek véleményének kikérésével és a fenntartó javaslata alapján – az oktatásért felelős miniszter bízza meg öt évre. [Nkt. 68. § (1)]

Az oktatásért felelős miniszter saját hatáskörében - függetlenül a szülők véleményétől - saját belátása szerint dönt az intézményvezetők megbízásáról és felmentéséről.

A miniszteri kinevezés törvényi előírása megnövelte az iskolaigazgató kiválasztás presztízsét.

Figyelem! A véleményezők körének támogató vagy elutasító véleménye a pályázók vezetői programjáról csak tájékoztató jellegű melléklete a tankerületi központ javaslatának, érdemben nem befolyásolja a miniszteri döntést.

Igazgatói kinevezés az egyházi és magán köznevelési intézményekben

A tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény, továbbá a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által fenntartott szakképzési centrum kivételével más állami fenntartású (pl. gyakorlói iskola), az egyházi és magán köznevelési intézmény, valamint a többcélú intézmény vezetőjét az oktatásért felelős miniszter egyetértésével a fenntartó bízza meg, a munkáltatói jogokat a fenntartó gyakorolja. A miniszter az egyetértését csak jogszabálysértés esetén tagadhatja meg. [Nkt. 68.§ (2)]

Figyelem!

Az iskolaigazgató kiválasztás szabályai értelemszerűen a vonatkoznak települési önkormányzatok által fenntartott óvodák intézményvezetőinek kiválasztására és kinevezésére.

Óvodavezető "választás" itt!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum