Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

A tanuló fegyelmi felelőssége, fegyelmező intézkedések 2020.

A tanulók kötelességszegő magatartása többféle jogkövetkezményt vonhat maga után.

1. Abban az esetben, ha a tanuló súlyosan és vétkesen megszegi kötelességeit, fegyelmi eljárás indításának van helye.

A nevelési-oktatási intézményben a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás, valamint a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályait nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában (SZMSZ) kell meghatározni [20/2012 EMMI rendelet 4. § (1) q) pont]

2. Amennyiben a tanuló cselekménye nem éri el a fegyelmi eljárás megindításához szükséges szintet, úgy annak következménye fegyelmező intézkedések alkalmazása lehet.

fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit az iskola, illetve a kollégium Házirendjében kell meghatározni. [20/2012. EMMI rendelet 5.§ (1) bekezdés]

Fegyelmező intézkedésként nem hozható olyan döntés, nem állapítható meg olyan büntetés, amely a közoktatásról szóló törvény szerint a fegyelmi büntetések körébe tartozik.

Figyelem!

A fegyelmi eljárást (tárgyalást) és a fegyelmi eljárás keretében kiszabható fegyelmi büntetést nem szabad összetéveszteni az iskolában és kollégiumban a kisebb súlyú kötelességszegés esetén alkalmazható fegyelmező intézkedésekkel.

A fegyelmező intézkedésekről itt található bővebb tájékoztatás!

Fegyelmi eljárás az iskolában, kollégiumban

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban: Nkt.) 58. § (3) bekezdése szerint: „Abban az esetben, ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal, fegyelmi büntetésben részesíthető.”

Fegyelmi eljárás lefolytatására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a kötelességszegés vétkes és súlyos. A vétkességen a szándékosságot és a gondatlanságot kell érteni. Hogy mit jelent a „súlyos” kötelességszegés, azt minden esetben, az adott ügyben külön-külön kell mérlegelnie a fegyelmi büntetés kiszabására jogosult nevelőtestületnek.

A nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás pedagógiai célokat szolgál.

Tíz év alatti tanulóval szemben fegyelmi eljárás nem indítható!

Figyelem! Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés óta három hónap már eltelt. [Nkt. 53. § (1)]

A fegyelmi eljárás szabályairól itt található bővebb tájékoztatás!

Fegyelmi eljárás indítása a tanuló kérésére

A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja. [Nkt. 58. § (3)]

Ez az egyik legfontosabb tanulói jog, amiről nem tudnak a szülők. Éljenek vele!

Ezzel lehet kivédeni az illegális iskolai fegyelmezési manővereket, ugyanis egy a szabályosan lebonyolított iskolai fegyelmi eljárásnál a pedagógusok nem kerülhetik ki a jogszabályokban előírt eljárási rendet.

Fegyelmi büntetések

Az Nkt. meghatározza, hogy melyek azok a fegyelmi büntetések, amelyeket az előzőekben ismertetett feltételek fennállása esetén az iskola, illetve a kollégium megalapíthat.

A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza meg

A fegyelmi büntetések felsorolása itt található!

Fegyelmi eljárás az egyházi köznevelési intézményben

SZMSZ-ében és házirendjében a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség tanításával összefüggő viselkedési és megjelenési szabályokat, kötelességeket, jogokat és hitéleti tevékenységet írhat elő.

Ezeknek az előírásoknak a megszegése, elmulasztása miatt a gyermek, tanuló és a pedagógus ellen fegyelmi eljárás indítható. [Nkt. 32 § (1) f) és g) pont]

Természetesen a fegyelmi eljárás jogszabályi előírásait az egyházi iskoláknak is be kell tartan.

A fegyelmi eljárás megindítása

Fegyelmi eljárás megindítása azt jelenti, hogy a szülőt, a tanulót meghallgatják, csak ha vitatják a kötelességszegést, akkor kell tárgyalást tartani.

A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy álláspontját, védekezését előadja.

A kiskorú tanuló kérésére a meghallgatáson a szülő részvételét biztosítani kell.

Ha a meghallgatáskor a tanuló vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy a tényállás tisztázása egyébként indokolja, tárgyalást kell tartani.

A tárgyalásra a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét meg kell hívni. [Nkt. 56. § (2a)bekezdés]

A fegyelmi tárgyalás menetéről itt található bővebb információ!

Fegyelmi eljárást megelőző egyeztetési eljárás

A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás (megbeszélés) előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. [20/2012. EMMI rendelet 53. § (2) (3)]

Bővebb tájékoztatás az egyeztető eljárásról itt található!

A fegyelmező intézkedésekről itt található bővebb tájékoztatás!

A fegyelmi eljárás szabályairól itt található bővebb tájékoztatás!

A fegyelmi büntetések felsorolása itt található!

A fegyelmi tárgyalás menetéről itt található bővebb információ!

Szabálytalanságok a a fegyelmi eljárás során!

 

 

 
Egyeztetési eljárás a fegyelmi tárgyalás előtt

Szabálytalanságok a fegyelmi eljáráaban

A tanuló elhelyezés másik osztályban

Fegyelmi büntetések


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum