Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Fegyelmi eljárás és fegyelmező intézkedések az iskolában 2018.

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban: Nkt.) 58. § (3) bekezdése szerint: „Abban az esetben, ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal, fegyelmi büntetésben részesíthető.”

A nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás pedagógiai célokat szolgál.

Fegyelmi eljárás lefolytatására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a kötelességszegés vétkes és súlyos. A vétkességen a szándékosságot és a gondatlanságot kell érteni. Hogy mit jelent a „súlyos” kötelességszegés, azt minden esetben, az adott ügyben külön-külön kell mérlegelnie a fegyelmi büntetés kiszabására jogosult nevelőtestületnek.

Figyelem!

A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. [Nkt. 58.§ (3)]

Ez az egyik legfontosabb tanulói jog, éljenek vele!

Ezzel lehet kivédeni az illegális iskolai fegyelmezési manővereket, ugyanis egy a szabályosan lebonyolított iskolai fegyelmi eljárásnál a pedagógusok nem kerülhetik ki a törvényekben előírt eljárási szabályokat.

Bővebb információ az önfeljelentésről itt található!

Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés óta három hónap már eltelt. [Nkt. 53. § (1)]

Az Nkt. meghatározza, hogy melyek azok a fegyelmi büntetések, amelyeket az előzőekben ismertetett feltételek fennállása esetén az iskola, illetve a kollégium megalapíthat.

Fegyelmi eljárás keretében hozott határozatban rögzített fegyelmi büntetések lehetnek

a) megrovás,

b) szigorú megrovás,

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása (ez a büntetés a szociális kedvezményekre és juttatásokra nem terjed ki),

d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába (a másik iskolába való áthelyezés fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola igazgatója a tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójával megállapodott),

e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától (tanköteles tanulóval szemben nem alkalmazható),

f) kizárás az iskolából (csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható).

Bővebb magyarázat a fegyelmi büntetések alkalmazásának szabályairól itt található!

Figyelem!

Tíz év alatti tanulóval szemben fegyelmi eljárás nem indítható!

Fegyelmező intézkedések

A fegyelmi eljárást és a fegyelmi eljárás keretében kiszabható fegyelmi büntetést nem szabad összetéveszteni az iskolában és kollégiumban alkalmazható fegyelmező intézkedésekkel.

A 20/2012. EMMI rendelet 5.§ (1) bekezdése szerint: „A fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit az iskola, illetve a kollégium Házirendjében kell meghatározni.”

A fegyelmező intézkedés kiszabására a kisebb súlyú kötelességszegés esetén kerülhet sor.

Fegyelmező intézkedések lehetnek, például:

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->szaktanári figyelmeztetés, intő, rovó: órai munka megtagadása, használata órán, házi feladat hiány, felszerelés hiány, órai fegyelmezetlenség, passzivitás,

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->osztályfőnöki figyelmeztetés, intő, rovó: a tanuló tanulmányi és magatartásbeli kötelezettségeinek megszegése, és a házirend megsértése,

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->igazgatói figyelmeztetés, intő, rovó,

Az iskola az enyhébb vétségek terén támogathatja a jóvátételt. A tanuló megbánása jeleként jóváteheti vétségét a károsult féllel szemben. Ebben az esetben a büntetés mértéke csökken – a tanár vagy az igazgató megítélése alapján.

Figyelem!

Fegyelmező intézkedésként nem hozható olyan döntés, nem állapítható meg olyan büntetés, amely a közoktatásról szóló törvény szerint a fegyelmi büntetések körébe tartozik.

Fegyelmi eljárás megindítása

Fegyelmi eljárás megindítása azt jelenti, hogy a szülőt, a tanulót meghallgatják, csak ha vitatják a kötelességszegést, akkor kell tárgyalást tartani.

Fegyelmi eljárás lebonyolítása

Fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy álláspontját védekezését előadja.

Tényállás tisztázása

A fegyelmi büntetés megállapítása előtt minden esetben fegyelmi eljárás keretében kell tisztázni a tényállást.

Ennek során vizsgálni kell azt, hogy

ki követte el a kötelességszegést,

fennáll-e a vétkesség, valamint

fel kell tárni minden olyan tényt és körülményt, amely a tanuló ellen, illetve a tanuló mellett szól.

Mi a konkrét vétség?

Mikor követte el a vétsége, mi a tényállás?

Mi bizonyítja, hogy a tanuló követte el?

Milyen írásos anyagok vannak figyelmeztetés, jegyzőkönyv?

Kik a tanúk?

Stb.

Figyelem!

Ha tanuló kiskorú tanuló esetén a szülő megismeri a konkrét vétséget és az időpontot, akkor lehet, hogy nem vitatják a kötelességszegést!

A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza meg

Folytatás hamarosan…

Nehéz feladat lesz, de erről máshol nem találhatnak hiteles információt.

 

Bővebb magyarázat a fegyelmi büntetések alkalmazásának szabályairól itt található!

Bővebb információ az önfeljelentésről itt található!

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi eljárás az iskolában 2019.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum