Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

 

Szakképzési Híd-program 2019.

Felejtsük el!

Egy rossz állom volt. A hozzá nem értés magasiskolája.

Mi lesz helyette?

A kudarcos HÍD-program kivezetése 2020-tól

Általános iskolát 15 éves korig el nem végzőknek Dobbantó programutána mehet műhelyiskolába vagy a normál szakképzésbe.

Bevezetik a műhelyiskolát: egy mester mellett a tanuló, őket egy pedagógiai mentor segíti; addig marad a tanuló, míg részszakképesítést nem szerez (nincs buktatás, ha megszerzi, tanév közben is elmehet), de vissza is kapcsolódhat az iskolai szakképzésbe a szakképesítés megszerzéséig. Megfelelő mesterek és mentorok kellenek (Terv: 100 műhelyiskola 12000 tanulóval/év)

 Rugalmas tankötelezettség lesz!

 Lásd szakképzési stratégia 4.0

 

Íme a régi!

Szakképzési Hídprogram 2017-2018.

A szakképzési Hídprogram segítséget nyújt a tanulónak a középfokú nevelés-oktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódáshoz vagy a munkába álláshoz, valamint az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek megszerzéséhez a komplex, tanulmányi, szociális, kulturális, képességbeli és személyiségfejlesztést támogató pedagógiai tevékenységgel.

Az a tanuló, aki annak a tanévnek a végéig, amelyben betölti a tizenötödik életévét, és legfeljebb hat általános iskolai évfolyamot végzett el sikeresen, további tanulmányait a Szakképzési Hídprogramban folytatja.

Az életkori határidő egy évvel meghosszabbodik abban az esetben, ha a tanuló az általános iskola első évfolyamán a tanulmányait a hetedik életévében kezdte meg, az első évfolyamot megismételte, továbbá ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudta teljesíteni, mert tartós gyógykezelés alatt állt. [Szt. 24/A.§  (2)]  

Szakképzési Hídprogramban részt vehet az is, aki már nem tanköteles és a

képzésbe való belépés időpontjáig legfeljebb a huszonharmadik életévét

töltötte be és legfeljebb  hat általános iskolai évfolyamot fejezett be.

Figyelem! Ezek szerint, ha a tanuló sikeresen befejezte a 7. vagy a 8. évfolyamot, akkor már nem vehetnek rész a Szakképzési Hídprogramban.

Ösztöndíj

A Szakképzési Hídprogramban résztvevő tanuló ösztöndíjat kap, az érintett tanulók egyéni képességeihez igazodó pedagógiai tevékenységrendszer megvalósításában részt vevő pedagógus pótlékra jogosult a Kormány rendeletében meghatározottak szerint.

Évfolyamok száma

A Szakképzési Hídprogram két évfolyamos képzési idejű és záróvizsgával, valamint részszakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgával zárul a kijelölt szakképzőiskolákban [Szt. 24/A. § (1)]

A Szakképzési Hídprogram keresztfélévben is indítható.

Figyelem! Törvény értelmében Szakképzési Hídprogramot a tanuló nem ismételheti meg. Ha a tanulót megbuktatják a tanév végén, akkor javítóvizsgát tehet.

Végzetségi szint I.

A Szakképzési Hídprogram záróvizsgája sikeres teljesítése esetén a szervező iskola alapfokú iskolai végzettséget igazoló tanúsítványt* állít ki az alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező tanuló számára.

*Tanúsítvány =igazoló irat (okirat). Ebben az esetben az állam törvényben garantálja, hogy az alapfokú végzettséget igazoló tanúsítvány az általános iskolai végbizonyítvánnyal egyenértékű végzettséget igazol.

Végzettségi szint II.

Részszakképesítés** megszerzésére irányuló sikeres komplex szakmai vizsga esetén a tanuló szakképesítést igazoló okiratot (bizonyítványt) kap.

**Az országos képzési jegyzékben (OKJ) meghatározott részszakképesítés komplex szakmai vizsga letéttele után  a Szakképzési Hídprogram keretében kiadott  valamilyen dokumentum állam által elismert szakmai képzettség (szakképesítést) igazol.

  1. Tehát a Szakképzési Hídprogramban előírt követelmények teljesítésével a tanuló alapfokú végzettséget szerezhet, és továbbtanulhat bármelyik gimnázium, szakgimnázium 9. évfolyamán, ahol érettségi vizsgát tehet.

  2. Az alapfokú végzettséget igazoló tanúsítvány birtokában továbbtanulhat bármelyik szakközépiskolába és ott 8. évfolyamhoz kötött szakképesítést szerezhet.

  3. A részszakképesítést igazoló okirat (tanúsítvány, szakmunkás bizonyítvány) birtokában a tanuló elhelyezkedhet az adott szakképesítést előíró munkakörben.

Ingyenesség

A Szakképzési Hídprogramban történő részvétel, a záróvizsga és a részszakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsga ingyenes.

A Szakképzési Program nem számít első ingyenes szakképesítésnek, ezérttovábbtanulás esetén az ingyenesség számításakor figyelmen kívül kell hagyni.

A szakképzési hídprogram oktatására kijelölt szakképző iskolák listája itt található!

A Köznevelési Hídprogramban részt vevő iskolák listája a 2017-2018. tanévben itt!

 

A Köznevelési Hídprogramban részt vevő iskolák listája a 2018-2019. tanévben itt!

http://kk.gov.hu/download/7/74/22000/2018_2019_tan%C3%A9v%20K%C3%B6znevel%C3%A9si%20H%C3%ADdprogramra%20kijel%C3%B6lt%20int%C3%A9zm%C3%A9nyek.pdf

 

 

 

Ösztöndíj a Köznevelési Hídprogramban

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum