Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

 

Szakképzési Hídprogram 2017-2018.

 

A szakképzési Hídprogram segítséget nyújt a tanulónak a középfokú nevelés-oktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódáshoz vagy a munkába álláshoz, valamint az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek megszerzéséhez a komplex, tanulmányi, szociális, kulturális, képességbeli és személyiségfejlesztést támogató pedagógiai tevékenységgel.

 

Az a tanuló, aki annak a tanévnek a végéig, amelyben betölti a tizenötödik életévét, és legfeljebb hat általános iskolai évfolyamot végzett el sikeresen, további tanulmányait a Szakképzési Hídprogramban folytatja.

 

Az életkori határidő egy évvel meghosszabbodik abban az esetben, ha a tanuló az általános iskola első évfolyamán a tanulmányait a hetedik életévében kezdte meg, az első évfolyamot megismételte, továbbá ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudta teljesíteni, mert tartós gyógykezelés alatt állt. [Szt. 24/A.§  (2)]  

 

Szakképzési Hídprogramban részt vehet az is, aki már nem tanköteles és a képzésbe való belépés

időpontjáig legfeljebb a huszonharmadik életévét töltötte be és legfeljebb hat általános iskolai

évfolyamot fejezett be.

 

Figyelem! Ezek szerint, ha a tanuló sikeresen befejezte a 7. vagy a 8. évfolyamot, akkor már nem vehetnek rész a Szakképzési Hídprogramban.

 

Ösztöndíj

A Szakképzési Hídprogramban résztvevő tanuló ösztöndíjat kap, az érintett tanulók egyéni

 

képességeihez igazodó pedagógiai tevékenységrendszer megvalósításában részt vevő pedagógus

 

pótlékra jogosult a Kormány rendeletében meghatározottak szerint.

Évfolyamok száma

A Szakképzési Hídprogram két évfolyamos képzési idejű és záróvizsgával, valamint

 

részszakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgával zárul a kijelölt szakképző

 

iskolákban [Szt. 24/A. § (1)]

A Szakképzési Hídprogram keresztfélévben is indítható.

 

 

 

 

 

Figyelem! Törvény értelmében Szakképzési Hídprogramot a tanuló nem ismételheti meg. Ha a tanulót megbuktatják a tanév végén, akkor javítóvizsgát tehet.

 

 

 

Végzetségi szint I.

 

A Szakképzési Hídprogram záróvizsgája sikeres teljesítése esetén a szervező iskola alapfokú iskolai végzettséget igazoló tanúsítványt* állít ki az alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező tanuló számára.

 

*Tanúsítvány =igazoló irat (okirat). Ebben az esetben az állam törvényben garantálja, hogy az alapfokú végzettséget igazoló tanúsítvány az általános iskolai végbizonyítvánnyal egyenértékű végzettséget igazol.

 

Végzettségi szint II.

Részszakképesítés** megszerzésére irányuló sikeres komplex szakmai vizsga esetén a tanuló

 

szakképesítést igazoló okiratot (bizonyítványt) kap.

 

 

 

**Az országos képzési jegyzékben (OKJ) meghatározott részszakképesítés komplex szakmai vizsga letéttele után  a Szakképzési Hídprogram keretében kiadott  valamilyen dokumentum állam által elismert szakmai képzettség (szakképesítést) igazol.

 

 

 

  1. Tehát a Szakképzési Hídprogramban előírt követelmények teljesítésével a tanuló alapfokú végzettséget szerezhet, és továbbtanulhat bármelyik gimnázium, szakgimnázium 9. évfolyamán, ahol érettségi vizsgát tehet.

  2. Az alapfokú végzettséget igazoló tanúsítvány birtokában továbbtanulhat bármelyik szakközépiskolába és ott 8. évfolyamhoz kötött szakképesítést szerezhet.

  3. A részszakképesítést igazoló okirat (tanúsítvány, szakmunkás bizonyítvány) birtokában a tanuló elhelyezkedhet az adott szakképesítést előíró munkakörben.

Ingyenesség

A Szakképzési Hídprogramban történő részvétel, a záróvizsga és a részszakképesítés

megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsga ingyenes.

A Szakképzési Program nem számít első ingyenes szakképesítésnek, ezért

továbbtanulás esetén az ingyenesség számításakor figyelmen kívül kell hagyni.

.

A szakképzési hídprogram oktatására kijelölt szakképző iskolák listája itt található!

A Köznevelési Hídprogramban részt vevő iskolák listája a 2017-2018. tanévben itt!

A Köznevelési Hídprogramban részt vevő iskolák listája a 2018-2019. tanévben itt!

http://kk.gov.hu/download/7/74/22000/2018_2019_tan%C3%A9v%20K%C3%B6znevel%C3%A9si%20H%C3%ADdprogramra%20kijel%C3%B6lt%20int%C3%A9zm%C3%A9nyek.pdf

Ösztöndíj a Köznevelési Hídprogramban

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Házirend 2018.

Óvoda 2018-2019.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2017.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2018.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2017.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi eljárás az iskolában 2018.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum