Állami iskolafenntartás 2017.

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Érettségi vizsga 2017.

Az érettségi vizsga állami vizsga, amelyet országosan egységes vizsgakövetelmények (központi vizsgakövetelmények) szerint kell megtartani. Az érettségi vizsga központi vizsgakövetelményeit a vizsgaszabályzat és az érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeiről szóló jogszabály alapján kell meghatározni.

Az érettségi bizonyítvány „érettségi végzettséget” tanúsít, és jogszabályban meghatározottak szerint felsőoktatási intézménybe való felvételre, szakképzésbe való bekapcsolódásra, valamint munkakör betöltésére, tevékenység folytatására jogosít.

Az érettségi vizsga célja

Az érettségi vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó

  • rendelkezik-e az általános műveltség alapjaival és olyan képességekkel, amelyek alkalmassá teszik az önművelésre;

  • szert tett-e megfelelő tárgyi tudásra, gondolkodási és tájékozódási képességre, képes-e ismereteinek rendszerezésére és gyakorlati alkalmazására;

  • felkészült-e a felsőoktatási intézményekben folyó tanulmányok megkezdésére.  [Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 3. §]

Az érettségi vizsga szintjei

Az érettségi vizsga egyes vizsgatárgyaiból középszinten vagy emelt szinten tehető érettségi vizsga.

A középiskolának a tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamon a kötelező vizsgatárgyból biztosítania kell, hogy a tanuló – választása szerint – mind a középszintű, mind az emelt szintű érettségi vizsgára fel tudjon készülni.

A gimnázium és a szakgimnázium a tizenegyedik–tizenkettedik évfolyamon a kötelező vizsgatárgyból biztosítja, hogy a tanuló – választása szerint – mind a középszintű, mind az emelt szintű érettségi vizsgára fel tudjon készülni.

A szakközépiskola az érettségi vizsgára felkészítő évfolyamokon a kötelező közismereti vizsgatárgyból biztosítja, hogy a tanuló a középszintű érettségi vizsgára fel tudjon készülni.

A gimnáziumi oktatás célja

A gimnázium 4, 6 vagy 8 – nyelvi előkészítő évfolyam esetében 5, 7 vagy 9 – évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény, ahol általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik.

A gimnáziumi érettségivel rendelkező tanulók tovább tanulhatnak a szakgimnáziumok szakképzési évfolyamain, ahol érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítést szerezhetnek.

Figyelem!

Közel 150 olyan szakképesítést van Magyarországon, amit csak érettségivel rendelkezők tanulhatnak, ezért értelmetlen arra hivatkozni, hogy azért kell csökkenteni gimnáziumok számát, mert kevés a szakképzett munkaerő. 

Szakgimnáziumi oktatás célja

A szakgimnáziumnak „szakmai érettségi végzettséget” adó érettségire és ehhez kapcsolódó szakképesítés megszerzésére, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános műveltséget megalapozó négy középiskolai évfolyama és a szakképzésről szóló törvény alapján az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott számú szakképzési évfolyama van, ahol szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik.

A szakgimnázium biztosítja, hogy a tanuló

a) képzési ágazatának megfelelő ágazati*,

b) ágazaton kívüli

szakmai vizsgatárgya érettségi vizsgájára fel tudjon készülni.

*42 ágazat van, pl. egészségügyi, épületgépészeti, vegyipar, közlekedés, vízügyi, földmérés, stb.

A szakgimnáziumban a tizenkettedik évfolyamot követően az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározottak szerint érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik.

A szakközépiskolai (volt szakiskola) oktatás célja

A szakközépiskolának öt évfolyama van, amelyből

a) három, az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti képzést és szakmai elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló szakképzési évfolyam, valamint

b) további kettő, középfokú érettségi vizsgára felkészítő évfolyam.

A szakközépiskolában államilag elismert szakképesítést szerzett tanuló dönt arról, hogy továbbtanul-e az érettségi vizsgára felkészítő további két évfolyamon.

Felkészítési kötelezettség

Az érettségi vizsga egyes vizsgatárgyaiból középszinten vagy emelt szinten tehető érettségi vizsga.

A középiskolának a tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamon a kötelező vizsgatárgyból biztosítania kell, hogy a tanuló – választása szerint – mind a középszintű, mind az emelt szintű érettségi vizsgára fel tudjon készülni.

A vizsgázó tanuló – függetlenül attól, hogy a középiskolában milyen szintű vizsgára készült fel – dönt abban a kérdésben, hogy középszinten vagy emelt szinten tesz érettségi vizsgát az egyes vizsgatárgyakból.

Felkészítési kötelezettség

Ha a középiskola központi vizsgakövetelményekre épülő vizsgatárgyból érettségi vizsgára történő felkészítést kíván biztosítani, akkor a felkészítésre a helyi tantervében középszintű érettségi vizsgára történő felkészítés esetén legalább százharmincnyolc órát (138), emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés esetén pedig legalább kettőszázhetvenhat órát (276) kell biztosítania!

Figyelem!

Fontos azonban megjegyezni, hogy a rendelet a felkészítés kötelezettségét írja elő az iskola számára. Ehhez minimális óraszámot határoz meg, de ez nem jelenti azt, hogy a minimális óraszám biztosításával az iskola teljesítette kötelezettségét.

Az iskolának a helyi tantervébe a megfelelő szintű vizsgakövetelményekre való felkészítést és az ehhez szükséges óraszámot kell beépítenie. (Hát ez nem mindig működik!)

Sok iskola úgy oldja meg a felkészítést, hogy tanítási időn kívül fizetős felkészítő tanfolyamokat szervez a tanulók számára délután, az iskola területén.

Középszintű érettségi vizsga szervezése

Tanulói igény esetén a középiskola köteles megszervezni a középszintű érettségi vizsgát minden olyan vizsgatárgyból, amely a helyi tantervében szerepel.

Figyelem

Amikor a nyolcadikos tanuló középiskolát választ érdemes megnézni a választott iskolák helyi tantervét, hogy szerepel e benne olyan érettségi tantárgy, amelyik majdan szükséges lesz a felsőoktatási felvételi jelentkezéshez.

Persze ehhez négy évre előre rögzíteni kell a felsőoktatási felvételi tárgyakat! (Most kétévenként módosítható az erről szóló rendelet.)

Emeltszintű érettségi vizsga szervezése

A kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül a középiskola a helyi tantervében határozza meg, hogy mely további – legalább két – vizsgatárgyból teszi lehetővé az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészülést. E döntéséhez köteles kikéri az iskolai diákönkormányzat véleményét!

Tanulói igény esetén a tanulói jogviszony fennállása alatt a középiskola köteles fogadni az emelt szintű érettségi vizsgára történő jelentkezést minden olyan vizsgatárgyból, amelyből a tanuló jogosult érettségi vizsgát tenni.

Az emelt szintre történő felkészítés mellett a kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül legalább három vizsgatárgyból lehetővé kell tenni a középszintű vizsgára történő felkészülést. (Az idegen nyelv vizsgatárgyak egy vizsgatárgynak minősülnek.)

Figyelem! Figyelem!

Megváltoztak az iskolai végzetségek szintjei

A gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola (volt szakiskola) együtt továbbra is középiskola, de „középiskolai végzetség” nincs.

A középiskola utolsó évfolyamának befejezése után kiadott bizonyítvány „középfokú iskolai végzetséget” tanúsít, ha a tanuló nem tesz érettségi vizsgát.

Régebben, ha a tanuló sikeresen befejezte a középiskola (gimnázium, szakközépiskola) utolsó évfolyamát, de nem tett érettségi vizsgát, akkor az „általános iskolai végzetsége” maradt érvényben. Most „középfokú iskolai végzetséget” igazol a bizonyítványa.

Iskolai végzettségek:

Alapfokú iskolai végzettség (általános iskola nyolcadik évfolyamának sikeres befejezése után kiadott bizonyítvány igazolja)

Középfokú iskolai végzettség (a gimnázium, a szakgimnázium, a szakközépiskola, a szakiskola és a készségfejlesztő iskola sikeresen befejezett utolsó évfolyam után kiadott bizonyítvány igazolja)

Érettségi végzetség (gimnáziumi-, szakgimnáziumi-, középiskolai érettségi bizonyítvány igazolja)

Szakmai érettségi végzettség (szakgimnáziumi szakérettségi bizonyítvány igazolja)

Szakmai végzettség (a szakképző iskolák szakképzési évfolyamain megszerzett szakképesítésről kiadott szakmai bizonyítvány igazolja)

Szülők az érettségi vizsgabizottságban

Buktatás érettségi vizsga előtt

 
Szülők az érettségi vizsgabizottságban

Írásbeli érettségi vizsga

Szóbeli érettségi vizsga

Videokamerák az éretségi vizsgán


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum