Pedagógus alkalmassági vizsgálat

Tanulók etikai kódexe a HÁZIREND

Pedagógus etikai vétség

Etikai kódex jogszabályi háttér

 
 
 
Partnereink:

 

Nemzeti Pedagógus Kar Pedagógus Etikai Kódexe szülői nézőpontból

20 éves késéssel elkészült és 2015. november 14-én hatályba lépett a pedagógusok etikai kódexe

 Pedagógusok készítetették pedagógusoknak, és a pedagógusok tiltakoznak ellene a legjobban

MSZOE hozzászólása és javaslatai a Pedagógus Etikai Kódex tervezetéhez

A pedagógusok gyakran panaszkodnak szakmájuk alacsony megbecsültségére. A kicsi presztízsnek egyik oka, hogy a szakma nem tud olyan garanciákat felmutatni, amelyek az ellenőrizhetőséget, számonkérhetőséget szavatolnák a társadalom számára.”

„Amíg nincs egy olyan szabályrendszer, amelynek megszegőit eltávolítják a pályáról, addig nem szűnnek meg a kétségek a tanárok kompetenciáját illetően, s nem várható javulás. A szabályrendszer lefektetése egy etikai kódex feladata lenne.

Szülői nézőpontból a Pedagógusok Etikai Kódexe adós marad a pedagógus hivatás pontos megfogalmazásával, a felelősség kérdésével és az erkölcsi alkalmasság meghatározásával.

Idézet a kódex tervezetéből:

2.2. A pedagógus hivatás etikai normái

Hivatása a pedagógus teljes személyiségét áthatja és befolyásolja, ezért munkája térbeli és

időbeli keretein túl is tudatában kell lennie annak, hogy minden megnyilvánulásaival kollégái közösségét is minősíti, így számára hivatásának etikai normái mindig és mindenütt

irányadóak.

 De mit jelent a pedagógus hivatás? Véleményünk szerint az etikai Kódexnek elsősorban hivatásbeliség követelményeit kell megfogalmazni, figyelembe véve a gyermekeik érdekében eljáró szülők megbízói és a köznevelési szolgáltatást igénybe vevő gyermekek, tanulók fogyasztói státusát.

 A pedagógushivatás tartalma

 Az „Etikai Kódex” tervezete hivatkozik a pedagógushivatásra (hivatástudatra), de nem fogalmazza meg a pontosan pedagógushivatás kritériumait, ezért javasoljuk a pedagógus hivatás pontos meghatározását a Kódexben.

A szakirodalom szerint a hivatás fő kritériumai:

 •  szaktudás, képzettség,
 • mások iránti szolgálat (különösen ügyfelek iránt),  
 • az etikai viselkedés kódexe és

 • felelősségérzet.

 Ha ezt elfogadjuk, akkor nem az a kérdés, hogy a pedagógus pálya hivatás-e vagy sem, hanem az, hogy az egyes pedagógus mennyire felel meg a hivatásbeliség követelményeinek.

-   Javasoljuk a pedagógushívatás pontos meghatározását a pedagógus etikai kódexben és más jogszabályokban.

A pedagógusfelelősség vagy kockázat mentesség

Az Alaptörvény szerint a szülő felelős elsősorban gyermeke taníttatásáért. és ebben a vonatkozásban őket lehet az iskola elsődleges ügyfeleinek tekinteni.

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák és az iskolák kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be.

 A szülő vállalja a kockázatot gyermeke jövőjéért, amikor óvodát, iskolát, pedagógust választ számára!

 A pedagógusok a rábizott gyermekek egész életére kiható döntéseket, hoznak amikor értékelik és minősítik (osztályozzák) teljesítményüket. A pedagógus nem teszi kockára az életét hivatásáért, de felelősséget kell vállalnia a felügyeletére bízott gyermekek, tanulók neveléséért, eredményes felkészítéséért.

 A pedagógusnak felelősséget kell vállalni a tanulási kudarcaik miatt iskolaelhagyó (lemorzsolódó) diákok számának növekedéséért.

 A pedagógusnak felelősséget kell vállalnia azért, amikor elégtelen év végi osztályzattal javítóvizsgára vagy évfolyamismétlésre utasítja a tanulót, ami sokba kerül a családnak és az államnak (adófizetőknek).

 Az évvesztés vagy az általános iskolai évfolyamok számának növelése miatt a tanuló egy évvel később állhat munkába, ami nyugdíjazásnál csökkenti az elérhető szolgálati időt. („Ez jó az államnak, de sokba kerül az érintetteknek.)

 A pedagógusnak felelősséget kell vállalni a tanítványai iskola és iskolán kívüli viselkedéséért, az iskolai és internetes tanulói zaklatásokért!

  pedagógusok felelőssége, hogy magyar diákok szövegértése és matematikai eszköztudása az OECD országok átlaga alatt van. Lásd PISA jelentés.

 A pedagógus felelősségének kérdését tanítványai jövőjéért nem tárgyalja a Kódex!

  pedagógus jogilag nem tartozik sem szakmai, sem erkölcsi sem anyagi felelősséggel az általa tanított gyermek teljesítményéért, a gyermekek, a tanuló egész életére kiható döntéseiért, ezért társadalmi elvárás a pedagógusok önkéntes felelősségvállalása. (Csak munkajogi felelőssége van a pedagógusnak.)

-   A pedagógus felelősséget vállal az általa nevelt és oktatott gyermekek, tanulók eredményes felkészítéséért, tanítványai mérhető fejlődéséért.

További javaslatok az elfogulatlanság, a protekció, a korrupció, a pedagógus bosszú* gyanújának elkerülése érdekében

 • A pedagógus nem vehet részt semmilyen az óvodai, iskolai, kollégiumi pénzgyűjtésben, pénzkezelésben, ajándékot egyáltalán nem fogadhat el.

Nem kezelheti a csoport vagy osztálypénzt, nem gyűjtheti be a tanulmányi kirándulás, az erdei iskola, színházi belépő, stb. költségeire begyújtott pénzeket, mert ezek a 229/20112. Kormányrendelet szerint térítésmentes köznevelési szolgáltatások. Az állami fenntartású iskolákban, pl. a pedagógus nem kezelheti az ebédpénzt sem, mert az a működtető önkormányzat feladata. Az ellenszolgáltatás feltételezése miatt a pedagógus kis értékű ajándékot sem fogadhat el.

 • A pedagógus iskolán kívüli végzett korrepetálásért csak akkor kérhet pénzt, ha másodállást létesít és számlát ad a szolgáltatásért elkért óradíj összegéről a szülőnek.

Általános jelenség, hogy az egyik iskolában megbuktatott tanuló a másik iskolába tanító pedagógus készíti fel a javítóvizsgára. A feketegazdaság egyik formája az un. árnyékoktatás, ha a szülő nem kap számlát különóráért fizetett összegről. Az ajándék adásának és elfogadásának szokása, ma már kimeríti a korrupció fogalmát.

 • A rábízott gyermekeket, tanulókat nem alázhatja meg, nem sértegetheti, nem alkalmazhat illegális fegyelmező eszközöket.

Nem adhat „barackot” a nebuló fejére, nem zárhatja be a tanulót iskolaidő után az osztályba, nem követelheti meg, hogy a tanuló írjon le százszor valamilyen mondatot, stb. Általánossá vált a tanulók sértegetése: Ti abortusz maradékok!” „Már az anyád is ilyen hülye volt, mielőtt munkanélküli lett.” )

 • Figyelemmel kíséri és kezeli a tanulók közötti erőszakos megnyilvánulásokat, megvédi a tanulókat az internetes zaklatásoktól.

Az osztályfőnökök és pedagógusok erkölcsi kötelessége, hogy megvédjék az egyes tanulókat az áldozattá válástól, akár az iskolában, akár iskolán kívül a tanulók nyilvános levelezésének kontrolján keresztül is.

 • Megismeri és betartja a köznevelési és más jogszabályok rendelkezéseit továbbá az iskolai dokumentumok rendelkezéseit.

Általános szülői panasz, hogy a pedagógusok nem ismerik kellően az iskola belső szabályzatait, dokumentumait, rosszul idézik a folyamatosan változó köznevelési és más jogszabályokat.

A pedagógusképzésben, továbbképzésben tananyagként kell előírni a köznevelési törvény és a kapcsolódó jogszabályok kellő ismeretét!

 • Naprakészen tájékoztatja a tanulókat a személyüket és tanulmányaikat érintő kérdésekről, és a szülőket minden olyan iskolai intézkedésről, amely érinti gyermeküket.

Az oktatási intézmények többsége szelektálja az információkat, a jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségeket nem tartják be, vagy intézményi érdekek alapján manipulálják az információkat.

A tanulók és a szülők hiteles tájékoztatása az aktuális iskolai intézkedésekről nevelési alapkérdés. A tájékozatlan vagy dezinformált tanuló (szülő) nem tudja követni az iskolai elvárásokat, ezért az információhiány miatt magatartása (a szülő hozzáállása) hamar közösségellenessé, deviánssá (pedagógus ellenessé) válhat.  

 • A pedagógus nem késhet a tanórákról.

A kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokról való késésért a pedagógus munkajogi felelősséggel tartozik. Ha a pedagógus késik az óráról, akkor a tanulók pedagógiai felügyelet nélkül maradnak (veszélyeztetés). 5-10-30 perces késés azt jelenti, hogy a tanulók nem kapják meg az előírt köznevelési szolgáltatásokat (fogyasztók megkárosítása).

 • A tanulói teljesítmény értékelése és minősítése ösztönző, következetes, lehetőséget biztosít javításra, az osztályozó naplót naprakészen vezeti, és naponta lezárja, az érdemjegyek hiteles másolatát tartalmazó ellenőrző könyvet saját kezűleg tölti ki.

A magyar oktatási rendszer legnagyobb problémája a tanulók teljesítményének, értékelése és minősítése, amely a pedagógus autonómia része, tehát megtámadhatatlan. Évente 250 ezer tanulót buktatnak meg pedagógiai céllal az iskolák. Ebből 50 ezer tanuló évfolyamismétlésre kényszerül.

Szülők és tanulók panaszolják, hogy időhiányra hivatkozással nem kapnak lehetőséget érdemjegyeik javítására.

Hamis érdemjegy problémája. A 8. évfolyamon (iskolaváltás előtt) és az érettségi vizsgán nagy értéke van egy jeles osztályzatnak. Gyakori az érdemjegyek utólagos beírása és az egy órán három elégtelen érdemjegy kiosztása. A protekció és a megvesztegetés gyanújának elkerülése véget is fontos a pedagógus önkontroll és a kollegák odafigyelése egymás értékelési „szokásaira”.

Ha az értékelő tanár a tanulókra bízza a kapott érdemjegyek beírását vagy egyáltalán nem kerül beírásra a napi értékelés. Ha az osztálynaplóba beírt érdemjegy nem egyezik az „ellenőrző” könyvbe beírt érdemjeggyel, akkor az adott jegy érvénytelen.

 • Nem él vissza a számára biztosított pedagógógiai autonómia eszközeivel.

Többek között az értékelés, minősítés, a tankönyv, taneszköz, felszerelés választás, a saját világnézete szerinti oktatás a pedagógus autonómia részei. Ha a pedagógus becsukja az osztályterem ajtaját, akkor nem ellenőrizhető nevelő-oktató tevékenysége.

 • Nevelő-oktató munkája során mindenben a gyermek, tanuló mindenekfelett álló érdekét tartja szem előtt.

Az ENSZ gyermekjogi egyezmény előírása a gyermek mindenekfelett álló érdekének szem előtt tartása, ami a Pedagógushivatás, az Eikai Kódex és a jogalkotási folyamatok alapelve.

 • A pedagógusnak, mint erkölcsi modellnek, viselkedésével, egész életvitelével méltónak kell lennie társadalmi szerepére.

A pedagógus hatása erősen érezhető a tanulók személyiségének formálásában így kulcsfontosságú szerepet kap az erkölcsi alkalmasság kérdése.

A tanár is, mint minden ember, hibázhat. Viszont szakmája természeténél fogva a hibák megelőzése illetve korrigálása etikai kötelessége.

 • Megtagadja a hivatásával és szakmai meggyőződésével ellentétes utasítások végrehajtását.

A pedagógusok szilárd erkölcsi magatartásnak fő jellemzője, ha nem hajtja végre a szülő és tanuló ellenes központi és iskolai előírásokat és utasításokat. Tucatját tudnánk sorolni az ellenkezőjét! Félelem a munkaadótól.

A Kódex nem az egész embert átmelegítő, rendíthetetlenül

megvalósult erkölcs maga – csak mankó, amelyet majd egyszer

eldobhatunk, mert a töréseket kihevert, ép csontozatú emberlénynek

már semmiféle külső támogatásra sem lesz szüksége. De addig

örüljünk neki: használjuk. Segít. Erősít. Véd.” (Mondta valaki) 

A Nemzeti Pedagógus Kar által elfogadott Etikai kódex itt található: http://www.nemzetipedkar.hu/wp-content/uploads/2015/11/NPK-Etikai-K%C3%B3dex-Hat%C3%A1lyos-2015.-nov.-14..pdf

Pedagógus alkalmassági vizsgálat itt! http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=489&v=marad&fid=182&hol=bal

PISA vizsgálat: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=176&v=nem&hol=bal

*Fővárosi Szülők egyesülete a Gyermekekér (FŐSZEGY)

FŐSZEGY cikk itt:

 http://www.origo.hu/gazdasag/20150807-fovarosi-szulok-egyesulete-a-gyermekekert-pedagogus-etikai-kodex.html

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum