Fakultatív hitoktatás

Különleges szabályok az egyházi iskolákban

Hit- és erkölcstan (vallásoktatás)

Erkölcstan a Nemzeti alaaptantervben

Erkölcstan kerettanterv 1-4. évf.

Etikaoktatás a kerettantervekben

Erkölcstan tanmenet 6. évfolyam

Erkölcstan kerettanterv 5-8. évf.

Milyen legyen az erkölcstan tanár?

 
 
 
Partnereink:

Etika tantárgy és hit- és erkölcstan tantárgy oktatása az általános iskolákban

„Erkölcstan” helyett „etika” 2016. szeptember 1-től

Az erkölcstan tantárgy átnevezése!

Az erkölcstan tantárgy bevezetése körül kialakult viták az erkölcstan tanítására magánéleti és más okokból alkalmatlan tanítók, tanárok „kérdőíves kiszűrése" után az oktatáspolitika úgy döntött, hogy 2016. szeptember 1-től kezdve módosítja a jelenleg hatályos jogszabályokat az „erkölcstan tantárgy" és az „erkölcstan óra” szövegrészeket átnevezik etika tantárgy és etika óra kifejezésekre.

Etika tanárokat lehet képezni, de fedhetetlen életű (példamutató) erkölcstan tanárokat nem lehetett hírtelen "előállítani"! 

Természetesen az erkölcsi alapon folyó iskolai oktatás, a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése továbbra is a köznevelés feladata marad.

Az etikaoktatás alapfeltétele a törvényesen és etikusan működő állami fenntartású általános iskola lenne.

Etika tantárgy az állami fenntartású általános iskolákban

A Nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezései szerint az állami fenntartású általános iskola 1-8. évfolyamain az etika” tantárgy, vagy az ehelyett választható, az egyházi jogi személy által szervezett szabadon választható „hit és erkölcstan” tantárgy (vallásoktatás) kötelező tanórai foglalkozás.

Figyelem!

Beiratkozásnál vagy tanévkezdésnél a szülő - gyermeke véleményének tekintetbevételével - választhat, hogy gyermeke etikaoktatásban vagy hit és erkölcstanoktatásban vegyen rész az adott évfolyamon.

A tantárgyválasztás szabályai

A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdéseket az iskola házirendjében kell rögzíteni [20/2012. EMMI rendelet 5. § (2) d) pont] 

Tájékoztatás

Az iskola igazgatója minden év április 15-éig elkészíti és a fenntartó jóváhagyását követően közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, illetve azokról a felekezeti hit- és erkölcstan órákról (hittanórákról), amelyekből a tanulók választhatnak.

A tájékoztatónak tartalmaznia kell, hogy az etika tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni. Tájékoztatni kell továbbá a szülőket, hogy melyik vallási felekezet fog hit- és erkölcstanoktatást szervezni az adott iskolában. A tájékoztatás elmaradása jogszabálysértés.

A tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék, ennek hiányában a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat véleményét. Ha az iskolában nemzetiségi iskolai nevelés és oktatás folyik, ki kell kérni az érintett helyi nemzetiségi önkormányzat véleményét is.

Az iskolának minden év május 20-áig fel kell mérnie, hogy a tanuló a következő tanítási évben milyen szabadon választott tanítási órán kíván részt venni. Etika tantárgyat vagy hit- és erkölcstan tantárgyat válasszon a szülő? [20/2012. EMMI rendelet 14. § (5)]

Figyelem!

Az első évfolyamra beiratkozó gyermekek szüleit beiratkozásnál kell tájékoztatni a választási lehetőségekről.

A tantárgyválasztás speciális szabálya

Ha a tanulót a szülő kérelmére felvették hit- és erkölcstan órára, a tanítási év végéig, vagy, ha a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon részt venni. Erről a tényről a hit- és erkölcstanoktatásra történő jelentkezés előtt – a tanulót és a tizennyolc év alatti, kiskorú tanuló szülőjét írásban tájékoztatni kell. [20/2012. EMMI rendelet 14. § (1)]

A tantárgyválasztás módosítása tanév közben

Jogszabály értelmében: A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja választását.  [20/2012. EMMI rendelet 15. § (3)]

Az igazgató joga, hogy elfogadja a módosítási kérelmet vagy elutasítja. (Diszkrecionális jog.)

A választás módosítása a tanév végén

Ha a szülő úgy gondolja, vagy a tanuló úgy érzi, hogy a következő tanévben inkább etikaoktatásban venne részt, mint hit- és erkölcstanoktatásban, vagy fordítva, akkor a szülőnek írásban kell bejelentenie a változtatási igényt. [20/2012. EMMI rendelet 14. § (6)]

Az igazgató nem mérlegelheti, hogy elfogadja vagy elutasítja a szülői bejelentést!

Figyelem!

Tehát ezekben az esetekben a tantárgyválasztás nincs kőbe vésve. Ha a szülő úgy dönt, hogy gyermekének nem célszerű etikaoktatásra járni, helyette inkább hit- és erkölcstanoktatásra járatná gyermekét, akkor a tanév végén vagy akár tanév közben is bejelentheti, hogy módosítja elképzelését.

Értékelés, minősítés, buktatás, mulasztás kérdése

Jogszabály értelmében a szabadon választott erkölcstan etika, vagy hit- és erkölcstan tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát.

Szülői nyilatkozat

A tanulónak – kiskorú tanuló esetén a szülőnek – írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szabadon választott (kötelezően választott) tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette.

Figyelem!

Ha a tanulót megbuktatják etikából, akkor etikátlan?

Ha a tanuló kettes vagy hármas érdemjegyet kap hit- és erkölcstanból, akkor nem elég erős a hitében?

MSZOE javaslat

Véleményünk szerint az etika tantárgy és a hit- és erkölcstan tantárgy esetén a buktatást (javítóvizsga, évfolyamismétlés) eszközét nem célszerű alkalmazni, vagyis meg kell tiltani!

Ki taníthat etika tantárgyat az állami fenntartású általános iskolában?

(Új törvényi előírás)

Az iskolai nevelés-oktatás ötödik-nyolcadik évfolyamán az etika tantárgy tanítására az alkalmazható, aki a tantárgynak megfelelő szakos tanári végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, vagy az iskolai nevelés oktatás ötödik-nyolcadik évfolyamán pedagógus-munkakör betöltésére jogosító végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, továbbá legalább hatvan órás pedagógus továbbképzés vagy szakirányú továbbképzés keretében elsajátította az etika oktatásához szükséges elméleti és módszertani ismereteket. [Nkt. 98. § (6) bekezdés]

Figyelem!

Az 1-4 évfolyamon az osztályfőnök vagy más pedagógus tanítja az etika tantárgyat. Vagy az alsó évfolyamokon erkölcstanoktatás folyik? Ki tudja? Nincs rá külön jogszabályi előírás.

A kerettanterveket még nem írták át erkölcstanról etikára!

Álláspontunk szerint az etikusan működő iskola 1-4. évfolyamain felesleges külön erkölcstan vagy etikaoktatással terhelni a kisdiákokat.

A tanárnak, mint erkölcsi modellnek, egész lényével és viselkedésével tükröznie kell az általa és a társadalom által elfogadott általános erkölcsi értékeket.

Bővebb információt a hit- és erkölcstanoktatásról itt találhatnak a szülők!

Tájékoztatás a tantárgyválasztásról itt!

Beiratkozás az első évfolyamra

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum