Tanulószerződések nyilvántartása

 
 
 
Partnereink:

Tanulószerződéses gyakorlati képzés 2017.

Tanulói szerződés vagy „tanoncszerződés”?

A tanulószerződés egy olyan - a tanuló és a képzőhely között megkötött - szerződés, amelynek kötelező tartalmát a szakképzési törvény írja elő. Tanulószerződés kötelező tartalma itt található!

A tanulószerződés kötelező tartalmán kívül a – tanulói érdekek védelmében - felek más kötelezettségek teljesítésében is megállapodhatnak .

A tanulószerződéseket ellenjegyző Gazdasági Kanara összeállított egy munkaadói érdekeket egyoldalúan védő tanulószerződés mintát, amit kötelező elfogadni (aláírni) a szakképzési és munkajogi kérdésekben járatlan tanulóknak és szüleiknek.  A kamarai szerződésminta (tanoncszerződés) és elemzése itt található!

A tanulószerződésre a 2011. évi CLXXXVII. szakképzési törvényben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvényt, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt (Nkt), a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényt (Szt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt (Mtv.) , a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit, valamint a gyakorlati képzéssel és a tanulói juttatásokkal kapcsolatos egyéb hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.

Figyelem!

Az alábbiakban tájékoztatjuk a szülőket a szakképzési törvényben meghatározott tanulószerződéssel kapcsolatos előírásokról.

Hol lehet „tanulószerződéses” gyakorlati képzés folytatni

A gyakorlati képzés célja a szakképesítéshez kapcsolódó munkatevékenységek gyakorlatban történő elsajátítása és a tanulónak a komplex szakmai vizsga gyakorlati részére való felkészítése, amelyet iskolai rendszerű szakképzés esetén a szakképzési kerettanterv határoz meg;

Az iskolai rendszerű szakképzésben a tanulók gyakorlati képzése folyhat iskolai tanműhelyben, vagy együttműködési megállapodás és tanulószerződés alapján a gyakorlati követelményekre való felkészítést végző szervnél.

Figyelem!

A szakiskolai képzésben a kilencedik évfolyamon a szakmai gyakorlati képzést – az összefüggő szakmai gyakorlat kivételével – a szakképző iskolában vagy a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyében kell megszervezni.

Ugyanakkor a kerettantervek szerint 9. évfolyam befejezése után nyári összefüggő szakmai gyakorlaton kell részt venni a tanulóknak. Összefüggő szakmai gyakorlatról bővebben itt!

A tanulószerződés kötésére jogosult tanuló

Ki vehet részt tanulószerződéses gyakorlati képzésben

Gyakorlati képzés szervezése céljából tanulószerződés az iskolai rendszerű szakképzésben magyarországi székhellyel működő köznevelési intézményben, a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében részt vevő tanulóval köthető. 

Tanulószerződés a tanulóval az adott képzés első szakképzési évfolyamának kezdetétől kezdődő hatállyal, az első, állam által elismert szakképesítésre történő felkészítés céljából folyó, költségvetési támogatásban részesíthető képzésre köthető.

Tanulószerződés azzal a tanulóval köthető, aki a szakképesítésre jogszabályban előírt egészségügyi feltételeknek, pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.

Figyelem!

Ha a tanuló olyan szakképesítést tanul, ami államilag nem támogatott, akkor nem köthet tanulószerződést!

A tanulószerződés kötésére jogosult szervezetek és a gyakorlati képzőhelyek nyilvántartása

Tanulószerződést az a gyakorlati képzést szervező gazdálkodó szervezet vagy a törvényben meghatározott egyéb olyan szerv, szervezet köthet, amely a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek közhiteles hatósági nyilvántartásában szerepel.

A tanulószerződést nyilvántartást a tanuló gyakorlati képzését vállaló kérelmező telephelye szerinti területileg illetékes gazdasági kamara vezeti.

Figyelem!

A tanuló gyakorlati képzését vállaló szervezet a tanulószerződés megkötésére vonatkozó szándékát a tanév megkezdése előtti május hó tizenötödik napjáig jelenti be a nyilvántartást vezető szervnek és a tanuló szakmai elméleti képzését ellátó szakképző iskolának. [Szt. 47. § (1)]

Tehát a szakképző iskolának már májusban tudni kell, hogy az általa oktatott államilag támogatott OKJ szakképesítéshez, hol találhatnak tanulószerződéses gyakorlati képzőhelyet. 

A szülők és a tanulók megkövetelhetik, hogy az iskola közölje velük a gyakorlati képzőhelyek listáját.

Ha a szakképző iskola _jogszabálysértő módon – nem rendelkezik ilyen listával, akkor nézzék meg a területileg illetékes gazdasági kamarák honlapját, ahol kötelesek nyilvánosságra hozni az általuk nyilvántartott gyakorlati képzését vállaló szervezetek  megnevezését és címét.

A gyakorlati képzést folyató szervezetek nyilvántartásáról itt található bővebb információ!

A tanulószerződés megkötése és érvényessége

A tanulószerződést lehetőleg minden év augusztus 15-ig kell megkötni.

A tanulószerződést, a módosított tanulószerződés valamennyi példányát a gyakorlati képzést szervező szervezet a tanulószerződés megkötését, módosítását követő öt munkanapon belül megküldi a nyilvántartást vezetőszervnek ellenjegyzés céljából. 

A nyilvántartást vezető szerv a tanulószerződést a megküldéstől számított tíz napon belül ellen jegyzi, ha a tanulószerződés megfelel e törvény előírásainak. Az aláírt és ellenjegyzett tanulószerződés egy példányát a nyilvántartást vezető szerv az ellenjegyzéstől számított öt napon belül megküldi a szakképző iskolának.

A tanulószerződés, a tanulószerződés módosítása az ellenjegyzéssel válik érvényessé, és a tanulószerződésben, a tanulószerződés módosításában megjelölt naptól hatályos.

Figyelem!

A tanulószerződés alapján a tanuló a törvény szerint járó juttatásokra – a tanévkezdést követően megkötött tanulószerződést kivéve – a tanév kezdő napjától jogosult. [Szt. 47. § (4)]

Kinek a feladata a gyakorlati képzőhely biztosítása

Szt. 46. § (1) bekezdés szerint: „A gazdasági kamara feladata a tanulószerződés megkötésének elősegítése. Ha a gazdasági kamara közreműködése eredményeként nem kerül sor tanulószerződés megkötésére, a gazdasági kamara tájékoztatja erről a tanuló jogviszonya szerinti szakképző iskolát. Ebben az esetben a szakképző iskola gondoskodik a tanuló gyakorlati képzéséről.”

Súlyos hiányossága a szakképzési törvénynek, hogy a tanulószerződése gyakorlati képzőhely megszerzését rábízza a tanulóra, kiskorú tanuló esetén a szülőre!

  1. A törvény értelmében a szülőknek (tanulóknak) kell utánajárni, hogy melyik gazdálkodó szervezet kínál gyakorlati képzőhelyet, és próbáljanak „megalkudni” vele, hogy kössenek a tanulóval tanulószerződést. (De ne fizessenek érte, mert az törvénysértés.)

  2. Ha a szülő (tanuló) hosszas keresgélés után sem talál gyermekének tanulószerződéses képzőhelyet, akkor a Gazdasági Kamra területi szervéhez kell fordulni „segítségért”, lehetőleg írásban.

  3. Ha kamarai segítségével sem sikerül tanulószerződést kötni, akkor a szakképző iskolának kell gondoskodni a tanuló gyakorlati képzéséről.

  4. Értelmezésünk szerint a szakképző iskola tanműhelyben kell végeznie a gyakorlatot, ami ellentétes a duális képzés elvével!

  5. A megkötött tanulószerződést a gyakorlati képzését szervező szervezet öt napon belül megküldi a nyilvántartást vezető szerv részére ellenjegyzés céljából. [Szt. 47. § (1)]

Figyelem!

Álláspontunk szerint a szakképző iskola feladata a tanulószerződéses képzőhelyek biztosítása minden tanuló számára, mivel tanuló gyakorlati képzését vállaló szervezet a tanulószerződés megkötésére vonatkozó szándékát a tanév megkezdése előtti május hó tizenötödik napjáig jelenti be a nyilvántartást vezető szervnek és a tanuló szakmai elméleti képzését ellátó szakképző iskolának. [Szt. 47. § (1)]

Javaslat szülőknek a gyakorlati képzőhely „megszerzéséhez” itt található!

MSZOE törvénymódosító javaslata

Javaslat az Szt. 46. § (1) bekezdésének új első mondatára:

A szakképző iskola gondoskodik a tanuló gyakorlati képzéséről.. A gazdasági kamara feladata a tanulószerződés megkötésének elősegítése. Ha a gazdasági kamara közreműködése eredményeként nem kerül sor tanulószerződés megkötésére, a gazdasági kamara tájékoztatja erről a tanuló jogviszonya szerinti szakképző iskolát.

A tanulószerződés megszűnésének egyes esetei szakképzési törvény értelmében

az Szt. 49. §, 50.§, 51.§., 52. § rendelkezési alapján

A gyakorlati képzést szervező szervezet a tanulószerződés megszűnését öt munkanapon belül bejelenti a nyilvántartást vezető szervnek és a tanuló jogviszonya szerinti szakképző iskolának.

A tanulószerződés megszűnik

a) ha a tanuló sikeres komplex szakmai vizsgát tett, a szakmai bizonyítvány kiállításának napján,

b) a szakképző iskolából való kizárással, vagy a tanulói jogviszonynak a nemzeti köznevelésről szóló törvényben szabályozott esetekben történő megszűnésének napján, amennyiben a tanuló az iskolai tanulmányait harminc napon belül más szakképző iskolában nem folytatja,

c) a gyakorlati képzést szervező szervezet jogutód nélküli megszűnésének napján,

d) a gyakorlati képzést szervező szervezetnek a gyakorlati képzésben való részvételtől eltiltó határozata jogerőre emelkedésének napján, azonnali végrehajtás elrendelése esetén a határozat közlésének a napján,

e) közös megegyezéssel történő megszüntetés esetén a közös megegyezésben megjelölt napon,

f) felmondás esetén a felmondás közlésétől számított tizenötödik napon,

g) azonnali hatályú felmondás esetén a felmondás közlésének napján,

h) a tanuló halála napján.

Figyelem!

  1. Ha a tanulószerződés a c) és d) pontja alapján szűnik meg, a nyilvántartást vezető szerv a szakképző iskolával együttműködve köteles elősegíteni a tanuló további gyakorlati képzését és a tanulószerződés megkötését.

  2. Az a) és b) pontja esetében a szakképző iskola haladéktalanul értesíti a tanulói jogviszony megszűnésének napjáról a tanuló gyakorlati képzését szervező szervezetet és a nyilvántartást vezető szervet.

A tanulószerződés felmondással való megszüntetése

A tanulószerződés felmondással való megszüntetése felmondással vagy azonnali hatályú felmondással történhet.

A felmondást írásban kell közölni. A tanulószerződés felmondását közölni kell a szakképző iskolával és a nyilvántartást vezető szervvel.

A tanulószerződés azonnali felmondása a tanuló által

A tanuló a tanulószerződést a nyilvántartást vezető szervvel (kamara) történt egyeztetést követően, jogszabálysértésre hivatkozva a jogszabálysértés pontos megjelölésével azonnali hatályú felmondással felmondhatja. Az egyeztetésnek ki kell terjednie a gyakorlati képzést szervező szervezettel kapcsolatban a tanuló által megjelölt jogszabálysértés körülményeinek tisztázására.

A tanulószerződés felmondása bármely két fél által (hivatkozási alap)

A tanulószerződést azonnali hatályú felmondással bármelyik fél megszüntetheti, ha a másik fél

a) a tanulószerződésben vállalt lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal, jelentős mértékben megszegi, vagy

b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a tanulószerződés fenntartását lehetetlenné teszi, és emiatt lehetetlenné válik, vagy jelentős akadályba ütközik a tanuló komplex szakmai vizsgára történő felkészülése, vagy a gyakorlati képzés további biztosítása a tanuló részére.

A képzést szervező azonnali felmondása

A gyakorlati képzést szervező szervezet azonnali hatályú felmondással abban az esetben is megszüntetheti a tanulószerződést, ha a szakképző iskola a tanulót elégtelen tanulmányi eredmény miatt a képzési idő alatt másodszor utasította a szakképzési évfolyam megismétlésére.

Figyelem!

Bármelyik fél felmondással akkor mondhatja fel a tanulószerződést, ha más gyakorlati képzést szervezőnél a tanuló tanulószerződéssel történő foglalkoztatása biztosított. [Szt. 51. § (4)]

Tehát a tanuló akkor sem mondhatja fel a tanulószerződés, ha megalázzák, megverik, lopással gyanúsítják, képzés helyett segédmunkás feladatokat vagy a felnőtt munkavállalókkal azonos munkát végeztetnek velük, stb.

A gyakorlati képzést szervező szervezet a tanulószerződést nem mondhatja fel

a) a tanuló betegségének időtartama alatt, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy évig,

b) üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés esetén a táppénzre való jogosultság teljes ideje alatt,

c) a terhesség ideje alatt, továbbá a szülést követő hatodik hónap végéig.

Azonnali felmondás indoklása

A gyakorlati képzést szervező szervezet az azonnali hatályú felmondást indokolni köteles. Az indokolásból a felmondás okának világosan ki kell tűnnie. Vita esetén az azonnali hatályú felmondás indokának valódiságát és okszerűségét a gyakorlati képzést szervező szervezetnek kell bizonyítania.

A képzést szervező feladata tanulószerződés megszűnése esetén

A gyakorlati képzést szervező szervezet a tanulószerződés megszűnésével egyidejűleg értesíti a nyilvántartást vezető szervet és a szakképző iskolát a tanulószerződés megszűnéséről.

A gyakorlati képzést szervező szervezet a tanulószerződés megszűnésekor a tanuló részére igazolást állít ki a gyakorlati képzésben eltöltött időről és a megszerzett gyakorlati ismeretekről.

A tanulószerződés szüneteltetése

A tanulói jogviszonynak a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján történő szüneteltetése, továbbá a tanuló szülési szabadsága alatt a tanulószerződésből eredő jogok és kötelezettségek nem illetik meg és nem terhelik a feleket.

A tanulószerződés szüneteltetése alatt a tanuló tanulói pénzbeli juttatásra és az e törvényben meghatározott egyéb juttatásra nem jogosult.

A tanuló tanulói jogviszonya szüneteltetésének kezdetéről és végéről a szakképző iskola haladéktalanul értesíti a gyakorlati képzést szervező szervezetet és a nyilvántartást vezető szervet.

Jogorvoslati lehetőség kizárólag bíróság kereset alapján

A felek az azonnali hatályú felmondással szemben a felmondás közlésétől számított tizenöt napon belül bírósághoz fordulhatnak.

A keresetnek az azonnali hatályú felmondás végrehajtására halasztó hatálya van.

(Kivéve, ha a szakképző iskola a tanulót elégtelen tanulmányi eredmény miatt a képzési idő alatt másodszor utasította a szakképzési évfolyam megismétlésére.)

Kiskorú tanuló esetén a tanulószerződés megkötéséhez, a tanuló részéről történő felmondásához és módosításához be kell szerezni a szülő (gyám) írásbeli hozzájárulását is.

Figyelem!

A rendes felmondással szemben elvileg nincs semmilyen jogorvoslati lehetőség csak feltételek   a másik félnek el kell fogadnia a felmondással élő indokait. Ezért a tanuló ki van szolgáltatva a képzőhelynek. Kényszermunka.

A tanulói pénzbeli és egyéb juttatásai

A gyakorlati képzést szervező szervezet a tanuló részére a tanulószerződés alapján pénzbeli juttatást köteles fizetni. [Szt. 63. § (1])

A tanuló pénzbeli és egyéb juttatásairól itt található bővebb információ!

Egyéb juttatások

A tanulót a gyakorlati képzésével összefüggésben – az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló miniszteri rendelet rendelkezései szerinti – kedvezményes étkeztetés, útiköltség-térítés, munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha), tisztálkodási eszköz és kötelező juttatások illetik meg.

A tanuló részére a gyakorlati képzést szervező szervezetnél a tanuló által választott szakképesítéssel betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatások is adhatók. [Szt. 68. § (1)])

Tehát nincs kizárva a kizsákmányolás az azonos munkáért azonos fizetés biztosítása sem!

A gyakorlati képzést szervező szervezet a tanulót a gyakorlati képzés során elért eredménye, teljesítménye alapján jutalomban, prémiumban, egyéb más juttatásban vagy szociális támogatásban részesítheti. Ezt a szándékot a tanulószerződésben kell rögzíteni!

A tanulószerződéses tanulóra vonatkozó munkajogi szabályok

A tanulót a tanulószerződés alapján a betegsége idejére a munka törvénykönyvéről szóló törvény alapján tíz nap betegszabadság illeti meg. A tanuló a betegszabadságot meghaladó betegsége idejére a társadalombiztosítási jogszabályok szerint táppénzre jogosult. A betegszabadságra egyebekben a munka törvénykönyvéről szóló törvény szabályait kell alkalmazni. [Szt. 67. § (1)]

Üzemi baleset és foglalkozási betegség esetén a gyakorlati képzésen tanulószerződés alapján részt vevő tanuló részére a társadalombiztosítási szabályok szerinti ellátás jár.

A tanulószerződés alapján a terhes és a szülő tanulót a munka törvénykönyvéről szóló törvény szerinti szülési szabadság illeti meg.

Folytatjuk…

Felelősségi körök a tanulószerződéses gyakorlati képzésben

 

Ki a felelős a tanulószerződéses gyakorlati képzésben részt vevő tanulók oktatásáért, neveléséért

 

A tanulónak a komplex szakmai vizsga gyakorlati részére történő felkészítéséért a gyakorlati képzést szervező a felelős a szakképesítésre kiadott szakmai és vizsgakövetelmény és a szakképzési kerettanterv alapján. [Szt. 36. § (1)]

A tanulószerződés tartalmazza a gyakorlati képzést szervező szervezet arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy a tanuló számára – egészségvédelmi és munkavédelmi szempontból biztonságos munkahelyen – a szakképzési kerettantervnek megfelelő gyakorlati képzésről és nevelésről gondoskodik. [Szt. 48. § (2)]

A munkahelyi körülmények között folyó tanulószerződéses gyakorlati képzésben tanulók neveléséért a szakoktató felel, ha van ilyen szakképzett státus az adott képzőhelyen.

Figyelem!

Álláspontunk szerint a tanuló „tapasztalati úton nevelődik” a képzőhelyen, vagy neveletlen marad, ezért ezt a nevelésről szóló fellengzős előírást törölni kell a törvényből!

 

Ki a felelős a tanulószerződéses gyakorlati képzésben részt vevő kiskorú tanulók pedagógiai felügyeletéért

 

Senki!

A szakképzési törvényben nem írja elő, hogy tanulószerződésnek tartalmaznia kell a tanuló felügyeletét ellátó személy nevét.

A balesetveszélyes munkahelyi körülmények között folyó gyakorlati képzésben a kiskorú tanuló szülői és iskolai felügyelet nélkül vesznek részt.

Ezért a szülőknek kell elérni, hogy a tanulószerződésben rögzíteni kell a kiskorú tanulók felügyeletét ellátó személy nevét.

A kiskorú tanulók felügyeletéről itt találnak bővebb információt!

 

Ki a felelős a tanulószerződéses gyakorlati képzésben részt vevő kiskorú tanulókat ért jogsértésekért

 

Senki!

Illetve a szülő a felelős, ha nem védi meg gyermekét.

A szakképző iskola nem felel a tanuló testi épségért, erkölcsi védelméért az iskolán kívül szervezett gyakorlati képzőhelyen.

 A gazdasági kamara nem felel az általa nyilvántartott és ellenőrzött tanulószerződéses gyakorlati képzőhelyeken folyó és kiderült jogsértésekért, ezért - véleményünk szerint - a kötelezően előírt kamarai szerződésmintát nem szabad aláírni szülői és tanulói kiegészítések nélkül, mert a tanulói jogokat és érdekeket sértő rosszul fogalmazott pontok miatt jogvitát csak bíróság előtt lehet érvényesíteni. Már akinek van ideje és pénze rá. [Szt. 70. § (4)]

Figyelem!

Kiskorú gyermeke felügyeletét ellátó szülő joga és feladata a gyakorlati képzés helyszínének ellenőrzése. Ezt törvényben kell rögzíteni!

Folytathatnák a felelőtlenségről szóló felsorolást, de idő hiányában nem tesszük, ráadásul erről szól az egész honlap.

A gyakorlati képzőhelyek kamarai ellenőrzéséről és a jogorvoslati lehetőségektől itt találhatnak információt!

Kártérítési felelősség itt! 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum