Állami iskolafenntartás 2017.

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Tanulószerződéses gyakorlati képzés 2017.

Tanulói szerződés vagy „tanoncszerződés”?

A tanulószerződés egy olyan - a tanuló és a képzőhely között megkötött - szerződés, amelynek kötelező tartalmát a szakképzési törvény írja elő. Tanulószerződés kötelező tartalma itt található!

A tanulószerződés kötelező tartalmán kívül a – tanulói érdekek védelmében - felek más kötelezettségek teljesítésében is megállapodhatnak .

A tanulószerződéseket ellenjegyző Gazdasági Kanara összeállított egy munkaadói érdekeket egyoldalúan védő tanulószerződés mintát, amit kötelező elfogadni (aláírni) a szakképzési és munkajogi kérdésekben járatlan tanulóknak és szüleiknek.  A kamarai szerződésminta (tanoncszerződés) és elemzése itt található!

A tanulószerződésre a 2011. évi CLXXXVII. szakképzési törvényben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvényt, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt (Nkt), a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényt (Szt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt (Mtv.) , a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit, valamint a gyakorlati képzéssel és a tanulói juttatásokkal kapcsolatos egyéb hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.

Figyelem!

Az alábbiakban tájékoztatjuk a szülőket a szakképzési törvényben meghatározott tanulószerződéssel kapcsolatos előírásokról.

Hol lehet „tanulószerződéses” gyakorlati képzés folytatni

A gyakorlati képzés célja a szakképesítéshez kapcsolódó munkatevékenységek gyakorlatban történő elsajátítása és a tanulónak a komplex szakmai vizsga gyakorlati részére való felkészítése, amelyet iskolai rendszerű szakképzés esetén a szakképzési kerettanterv határoz meg;

Az iskolai rendszerű szakképzésben a tanulók gyakorlati képzése folyhat iskolai tanműhelyben, vagy együttműködési megállapodás és tanulószerződés alapján a gyakorlati követelményekre való felkészítést végző szervnél.

Figyelem!

A szakiskolai képzésben a kilencedik évfolyamon a szakmai gyakorlati képzést – az összefüggő szakmai gyakorlat kivételével – a szakképző iskolában vagy a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyében kell megszervezni.

Ugyanakkor a kerettantervek szerint 9. évfolyam befejezése után nyári összefüggő szakmai gyakorlaton kell részt venni a tanulóknak. Összefüggő szakmai gyakorlatról bővebben itt!

A tanulószerződés kötésére jogosult tanuló

Ki vehet részt tanulószerződéses gyakorlati képzésben

Gyakorlati képzés szervezése céljából tanulószerződés az iskolai rendszerű szakképzésben magyarországi székhellyel működő köznevelési intézményben, a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében részt vevő tanulóval köthető. 

Tanulószerződés a tanulóval az adott képzés első szakképzési évfolyamának kezdetétől kezdődő hatállyal, az első, állam által elismert szakképesítésre történő felkészítés céljából folyó, költségvetési támogatásban részesíthető képzésre köthető.

Tanulószerződés azzal a tanulóval köthető, aki a szakképesítésre jogszabályban előírt egészségügyi feltételeknek, pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.

Figyelem!

Ha a tanuló olyan szakképesítést tanul, ami államilag nem támogatott, akkor nem köthet tanulószerződést!

A tanulószerződés kötésére jogosult szervezetek és a gyakorlati képzőhelyek nyilvántartása

Tanulószerződést az a gyakorlati képzést szervező gazdálkodó szervezet vagy a törvényben meghatározott egyéb olyan szerv, szervezet köthet, amely a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek közhiteles hatósági nyilvántartásában szerepel.

A tanulószerződést nyilvántartást a tanuló gyakorlati képzését vállaló kérelmező telephelye szerinti területileg illetékes gazdasági kamara vezeti.

Figyelem!

A tanuló gyakorlati képzését vállaló szervezet a tanulószerződés megkötésére vonatkozó szándékát a tanév megkezdése előtti május hó tizenötödik napjáig jelenti be a nyilvántartást vezető szervnek és a tanuló szakmai elméleti képzését ellátó szakképző iskolának. [Szt. 47. § (1)]

Tehát a szakképző iskolának már májusban tudni kell, hogy az általa oktatott államilag támogatott OKJ szakképesítéshez, hol találhatnak tanulószerződéses gyakorlati képzőhelyet. 

A szülők és a tanulók megkövetelhetik, hogy az iskola közölje velük a gyakorlati képzőhelyek listáját.

Ha a szakképző iskola _jogszabálysértő módon – nem rendelkezik ilyen listával, akkor nézzék meg a területileg illetékes gazdasági kamarák honlapját, ahol kötelesek nyilvánosságra hozni az általuk nyilvántartott gyakorlati képzését vállaló szervezetek  megnevezését és címét.

A gyakorlati képzést folyató szervezetek nyilvántartásáról itt található bővebb információ!

A tanulószerződés megkötése és érvényessége

A tanulószerződést lehetőleg minden év augusztus 15-ig kell megkötni.

A tanulószerződést, a módosított tanulószerződés valamennyi példányát a gyakorlati képzést szervező szervezet a tanulószerződés megkötését, módosítását követő öt munkanapon belül megküldi a nyilvántartást vezetőszervnek ellenjegyzés céljából. 

A nyilvántartást vezető szerv a tanulószerződést a megküldéstől számított tíz napon belül ellen jegyzi, ha a tanulószerződés megfelel e törvény előírásainak. Az aláírt és ellenjegyzett tanulószerződés egy példányát a nyilvántartást vezető szerv az ellenjegyzéstől számított öt napon belül megküldi a szakképző iskolának.

A tanulószerződés, a tanulószerződés módosítása az ellenjegyzéssel válik érvényessé, és a tanulószerződésben, a tanulószerződés módosításában megjelölt naptól hatályos.

Figyelem!

A tanulószerződés alapján a tanuló a törvény szerint járó juttatásokra – a tanévkezdést követően megkötött tanulószerződést kivéve – a tanév kezdő napjától jogosult. [Szt. 47. § (4)]

Kinek a feladata a gyakorlati képzőhely biztosítása

Szt. 46. § (1) bekezdés szerint: „A gazdasági kamara feladata a tanulószerződés megkötésének elősegítése. Ha a gazdasági kamara közreműködése eredményeként nem kerül sor tanulószerződés megkötésére, a gazdasági kamara tájékoztatja erről a tanuló jogviszonya szerinti szakképző iskolát. Ebben az esetben a szakképző iskola gondoskodik a tanuló gyakorlati képzéséről.”

Súlyos hiányossága a szakképzési törvénynek, hogy a tanulószerződése gyakorlati képzőhely megszerzését rábízza a tanulóra, kiskorú tanuló esetén a szülőre!

  1. A törvény értelmében a szülőknek (tanulóknak) kell utánajárni, hogy melyik gazdálkodó szervezet kínál gyakorlati képzőhelyet, és próbáljanak „megalkudni” vele, hogy kössenek a tanulóval tanulószerződést. (De ne fizessenek érte, mert az törvénysértés.)

  2. Ha a szülő (tanuló) hosszas keresgélés után sem talál gyermekének tanulószerződéses képzőhelyet, akkor a Gazdasági Kamra területi szervéhez kell fordulni „segítségért”, lehetőleg írásban.

  3. Ha kamarai segítségével sem sikerül tanulószerződést kötni, akkor a szakképző iskolának kell gondoskodni a tanuló gyakorlati képzéséről.

  4. Értelmezésünk szerint a szakképző iskola tanműhelyben kell végeznie a gyakorlatot, ami ellentétes a duális képzés elvével!

  5. A megkötött tanulószerződést a gyakorlati képzését szervező szervezet öt napon belül megküldi a nyilvántartást vezető szerv részére ellenjegyzés céljából. [Szt. 47. § (1)]

Figyelem!

Álláspontunk szerint a szakképző iskola feladata a tanulószerződéses képzőhelyek biztosítása minden tanuló számára, mivel tanuló gyakorlati képzését vállaló szervezet a tanulószerződés megkötésére vonatkozó szándékát a tanév megkezdése előtti május hó tizenötödik napjáig jelenti be a nyilvántartást vezető szervnek és a tanuló szakmai elméleti képzését ellátó szakképző iskolának. [Szt. 47. § (1)]

Javaslat szülőknek a gyakorlati képzőhely „megszerzéséhez” itt található!

MSZOE törvénymódosító javaslata

Javaslat az Szt. 46. § (1) bekezdésének új első mondatára:

A szakképző iskola gondoskodik a tanuló gyakorlati képzéséről.. A gazdasági kamara feladata a tanulószerződés megkötésének elősegítése. Ha a gazdasági kamara közreműködése eredményeként nem kerül sor tanulószerződés megkötésére, a gazdasági kamara tájékoztatja erről a tanuló jogviszonya szerinti szakképző iskolát.

A tanulószerződés megszűnésének egyes esetei szakképzési törvény értelmében

az Szt. 49. §, 50.§, 51.§., 52. § rendelkezési alapján

A gyakorlati képzést szervező szervezet a tanulószerződés megszűnését öt munkanapon belül bejelenti a nyilvántartást vezető szervnek és a tanuló jogviszonya szerinti szakképző iskolának.

A tanulószerződés megszűnik

a) ha a tanuló sikeres komplex szakmai vizsgát tett, a szakmai bizonyítvány kiállításának napján,

b) a szakképző iskolából való kizárással, vagy a tanulói jogviszonynak a nemzeti köznevelésről szóló törvényben szabályozott esetekben történő megszűnésének napján, amennyiben a tanuló az iskolai tanulmányait harminc napon belül más szakképző iskolában nem folytatja,

c) a gyakorlati képzést szervező szervezet jogutód nélküli megszűnésének napján,

d) a gyakorlati képzést szervező szervezetnek a gyakorlati képzésben való részvételtől eltiltó határozata jogerőre emelkedésének napján, azonnali végrehajtás elrendelése esetén a határozat közlésének a napján,

e) közös megegyezéssel történő megszüntetés esetén a közös megegyezésben megjelölt napon,

f) felmondás esetén a felmondás közlésétől számított tizenötödik napon,

g) azonnali hatályú felmondás esetén a felmondás közlésének napján,

h) a tanuló halála napján.

Figyelem!

  1. Ha a tanulószerződés a c) és d) pontja alapján szűnik meg, a nyilvántartást vezető szerv a szakképző iskolával együttműködve köteles elősegíteni a tanuló további gyakorlati képzését és a tanulószerződés megkötését.

  2. Az a) és b) pontja esetében a szakképző iskola haladéktalanul értesíti a tanulói jogviszony megszűnésének napjáról a tanuló gyakorlati képzését szervező szervezetet és a nyilvántartást vezető szervet.

A tanulószerződés felmondással való megszüntetése

A tanulószerződés felmondással való megszüntetése felmondással vagy azonnali hatályú felmondással történhet.

A felmondást írásban kell közölni. A tanulószerződés felmondását közölni kell a szakképző iskolával és a nyilvántartást vezető szervvel.

A tanulószerződés azonnali felmondása a tanuló által

A tanuló a tanulószerződést a nyilvántartást vezető szervvel (kamara) történt egyeztetést követően, jogszabálysértésre hivatkozva a jogszabálysértés pontos megjelölésével azonnali hatályú felmondással felmondhatja. Az egyeztetésnek ki kell terjednie a gyakorlati képzést szervező szervezettel kapcsolatban a tanuló által megjelölt jogszabálysértés körülményeinek tisztázására.

A tanulószerződés felmondása bármely két fél által (hivatkozási alap)

A tanulószerződést azonnali hatályú felmondással bármelyik fél megszüntetheti, ha a másik fél

a) a tanulószerződésben vállalt lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal, jelentős mértékben megszegi, vagy

b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a tanulószerződés fenntartását lehetetlenné teszi, és emiatt lehetetlenné válik, vagy jelentős akadályba ütközik a tanuló komplex szakmai vizsgára történő felkészülése, vagy a gyakorlati képzés további biztosítása a tanuló részére.

A képzést szervező azonnali felmondása

A gyakorlati képzést szervező szervezet azonnali hatályú felmondással abban az esetben is megszüntetheti a tanulószerződést, ha a szakképző iskola a tanulót elégtelen tanulmányi eredmény miatt a képzési idő alatt másodszor utasította a szakképzési évfolyam megismétlésére.

Figyelem!

Bármelyik fél felmondással akkor mondhatja fel a tanulószerződést, ha más gyakorlati képzést szervezőnél a tanuló tanulószerződéssel történő foglalkoztatása biztosított. [Szt. 51. § (4)]

Tehát a tanuló akkor sem mondhatja fel a tanulószerződés, ha megalázzák, megverik, lopással gyanúsítják, képzés helyett segédmunkás feladatokat vagy a felnőtt munkavállalókkal azonos munkát végeztetnek velük, stb.

A gyakorlati képzést szervező szervezet a tanulószerződést nem mondhatja fel

a) a tanuló betegségének időtartama alatt, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy évig,

b) üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés esetén a táppénzre való jogosultság teljes ideje alatt,

c) a terhesség ideje alatt, továbbá a szülést követő hatodik hónap végéig.

Azonnali felmondás indoklása

A gyakorlati képzést szervező szervezet az azonnali hatályú felmondást indokolni köteles. Az indokolásból a felmondás okának világosan ki kell tűnnie. Vita esetén az azonnali hatályú felmondás indokának valódiságát és okszerűségét a gyakorlati képzést szervező szervezetnek kell bizonyítania.

A képzést szervező feladata tanulószerződés megszűnése esetén

A gyakorlati képzést szervező szervezet a tanulószerződés megszűnésével egyidejűleg értesíti a nyilvántartást vezető szervet és a szakképző iskolát a tanulószerződés megszűnéséről.

A gyakorlati képzést szervező szervezet a tanulószerződés megszűnésekor a tanuló részére igazolást állít ki a gyakorlati képzésben eltöltött időről és a megszerzett gyakorlati ismeretekről.

A tanulószerződés szüneteltetése

A tanulói jogviszonynak a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján történő szüneteltetése, továbbá a tanuló szülési szabadsága alatt a tanulószerződésből eredő jogok és kötelezettségek nem illetik meg és nem terhelik a feleket.

A tanulószerződés szüneteltetése alatt a tanuló tanulói pénzbeli juttatásra és az e törvényben meghatározott egyéb juttatásra nem jogosult.

A tanuló tanulói jogviszonya szüneteltetésének kezdetéről és végéről a szakképző iskola haladéktalanul értesíti a gyakorlati képzést szervező szervezetet és a nyilvántartást vezető szervet.

Jogorvoslati lehetőség kizárólag bíróság kereset alapján

A felek az azonnali hatályú felmondással szemben a felmondás közlésétől számított tizenöt napon belül bírósághoz fordulhatnak.

A keresetnek az azonnali hatályú felmondás végrehajtására halasztó hatálya van.

(Kivéve, ha a szakképző iskola a tanulót elégtelen tanulmányi eredmény miatt a képzési idő alatt másodszor utasította a szakképzési évfolyam megismétlésére.)

Kiskorú tanuló esetén a tanulószerződés megkötéséhez, a tanuló részéről történő felmondásához és módosításához be kell szerezni a szülő (gyám) írásbeli hozzájárulását is.

Figyelem!

A rendes felmondással szemben elvileg nincs semmilyen jogorvoslati lehetőség csak feltételek   a másik félnek el kell fogadnia a felmondással élő indokait. Ezért a tanuló ki van szolgáltatva a képzőhelynek. Kényszermunka.

A tanulói pénzbeli és egyéb juttatásai

A gyakorlati képzést szervező szervezet a tanuló részére a tanulószerződés alapján pénzbeli juttatást köteles fizetni. [Szt. 63. § (1])

A tanuló pénzbeli és egyéb juttatásairól itt található bővebb információ!

Egyéb juttatások

A tanulót a gyakorlati képzésével összefüggésben – az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló miniszteri rendelet rendelkezései szerinti – kedvezményes étkeztetés, útiköltség-térítés, munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha), tisztálkodási eszköz és kötelező juttatások illetik meg.

A tanuló részére a gyakorlati képzést szervező szervezetnél a tanuló által választott szakképesítéssel betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatások is adhatók. [Szt. 68. § (1)])

Tehát nincs kizárva a kizsákmányolás az azonos munkáért azonos fizetés biztosítása sem!

A gyakorlati képzést szervező szervezet a tanulót a gyakorlati képzés során elért eredménye, teljesítménye alapján jutalomban, prémiumban, egyéb más juttatásban vagy szociális támogatásban részesítheti. Ezt a szándékot a tanulószerződésben kell rögzíteni!

A tanulószerződéses tanulóra vonatkozó munkajogi szabályok

A tanulót a tanulószerződés alapján a betegsége idejére a munka törvénykönyvéről szóló törvény alapján tíz nap betegszabadság illeti meg. A tanuló a betegszabadságot meghaladó betegsége idejére a társadalombiztosítási jogszabályok szerint táppénzre jogosult. A betegszabadságra egyebekben a munka törvénykönyvéről szóló törvény szabályait kell alkalmazni. [Szt. 67. § (1)]

Üzemi baleset és foglalkozási betegség esetén a gyakorlati képzésen tanulószerződés alapján részt vevő tanuló részére a társadalombiztosítási szabályok szerinti ellátás jár.

A tanulószerződés alapján a terhes és a szülő tanulót a munka törvénykönyvéről szóló törvény szerinti szülési szabadság illeti meg.

Folytatjuk…

Felelősségi körök a tanulószerződéses gyakorlati képzésben

 

Ki a felelős a tanulószerződéses gyakorlati képzésben részt vevő tanulók oktatásáért, neveléséért

 

A tanulónak a komplex szakmai vizsga gyakorlati részére történő felkészítéséért a gyakorlati képzést szervező a felelős a szakképesítésre kiadott szakmai és vizsgakövetelmény és a szakképzési kerettanterv alapján. [Szt. 36. § (1)]

A tanulószerződés tartalmazza a gyakorlati képzést szervező szervezet arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy a tanuló számára – egészségvédelmi és munkavédelmi szempontból biztonságos munkahelyen – a szakképzési kerettantervnek megfelelő gyakorlati képzésről és nevelésről gondoskodik. [Szt. 48. § (2)]

A munkahelyi körülmények között folyó tanulószerződéses gyakorlati képzésben tanulók neveléséért a szakoktató felel, ha van ilyen szakképzett státus az adott képzőhelyen.

Figyelem!

Álláspontunk szerint a tanuló „tapasztalati úton nevelődik” a képzőhelyen, vagy neveletlen marad, ezért ezt a nevelésről szóló fellengzős előírást törölni kell a törvényből!

 

Ki a felelős a tanulószerződéses gyakorlati képzésben részt vevő kiskorú tanulók pedagógiai felügyeletéért

 

Senki!

A szakképzési törvényben nem írja elő, hogy tanulószerződésnek tartalmaznia kell a tanuló felügyeletét ellátó személy nevét.

A balesetveszélyes munkahelyi körülmények között folyó gyakorlati képzésben a kiskorú tanuló szülői és iskolai felügyelet nélkül vesznek részt.

Ezért a szülőknek kell elérni, hogy a tanulószerződésben rögzíteni kell a kiskorú tanulók felügyeletét ellátó személy nevét.

A kiskorú tanulók felügyeletéről itt találnak bővebb információt!

 

Ki a felelős a tanulószerződéses gyakorlati képzésben részt vevő kiskorú tanulókat ért jogsértésekért

 

Senki!

Illetve a szülő a felelős, ha nem védi meg gyermekét.

A szakképző iskola nem felel a tanuló testi épségért, erkölcsi védelméért az iskolán kívül szervezett gyakorlati képzőhelyen.

 A gazdasági kamara nem felel az általa nyilvántartott és ellenőrzött tanulószerződéses gyakorlati képzőhelyeken folyó és kiderült jogsértésekért, ezért - véleményünk szerint - a kötelezően előírt kamarai szerződésmintát nem szabad aláírni szülői és tanulói kiegészítések nélkül, mert a tanulói jogokat és érdekeket sértő rosszul fogalmazott pontok miatt jogvitát csak bíróság előtt lehet érvényesíteni. Már akinek van ideje és pénze rá. [Szt. 70. § (4)]

Figyelem!

Kiskorú gyermeke felügyeletét ellátó szülő joga és feladata a gyakorlati képzés helyszínének ellenőrzése. Ezt törvényben kell rögzíteni!

Folytathatnák a felelőtlenségről szóló felsorolást, de idő hiányában nem tesszük, ráadásul erről szól az egész honlap.

A gyakorlati képzőhelyek kamarai ellenőrzéséről és a jogorvoslati lehetőségektől itt találhatnak információt!

Kártérítési felelősség itt! 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Házirend 2017.

Óvoda 2017-2018.

Érettségi vizsga 2017.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR) 2017.

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2017.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2017.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSOK 2016.

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2017-2018.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Testnevelés mindennap 2018.

TANKÖNYV 2017.

Érettségi vizsga

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum