Gyakorlati képzés szombaton, vasárnap és ünnepnapon

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat

 
 
 
Partnereink:

 

Gyakorlati képzés 2019.

A gyakorlati képzésben való részvétel

A gyakorlati képzés – a szülők számára - a szakképzési rendszer homályos része pedig a szakképzési törvény átfogóan szabályozza a tanulók gyakorlati foglalkoztatásának minden területét. A következő oldalakon összefoglaljuk azokat a legfontosabb jogszabályi meghatározásokat, amelyek segítik az érdekelteket, hogy el tudjanak igazodni a gyakorlati képzés területén is.

 A gazdálkodó szervezet főbb törvényi kötelezettségei a gyakorlati foglalkoztatás ideje alatt.

A gyakorlati képzés minden olyan szakképző iskolában (tanműhelyben) vagy a szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás, továbbá tanulószerződés alapján gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezet (pl. kis- és nagyvállalat, intézmény, ügyvédi iroda, egyéni vállalkozó, stb.) által fenntartott, illetőleg működtetett gyakorlóhelyen megszervezhető, illetőleg folytatható, ahol a gyakorlati követelményekre való felkészítés jogszabályban elírt feltételei biztosítottak.

A tanuló gyakorlati képzés keretében csak a gyakorlati képzés programjában meghatározott feladat ellátására kötelezhető és csak egészséges, biztonságos körülmények között foglalkoztatható. A képzési idő alatt a gyakorlati képzést szervezőnek gondoskodnia kell a tanuló rendszeres orvosi vizsgálatáról.

Az első szakképesítés megszerzésére irányuló képzés esetén a gazdálkodó szervezet a tanulótól a gyakorlati képzésének megszervezéséért, végzéséért és a gyakorlati képzés feltételeinek a biztosításáért nem kérhet, és nem fogadhat el költség-hozzájárulást, illetőleg költségtérítést.

Az e tilalmat megszegő gazdálkodó szervezetet a gazdasági kamara legfeljebb öt évre eltilthatja a gyakorlati képzésben való részvételtől!

A szakmai elméleti képzés az iskolába folyik.

A gyakorlati képzésen való részvétel kötelező!

A tanuló részvételét, illetőleg mulasztását a gazdálkodó szervezet is nyilvántartja és azt a tanuló foglalkozási naplójába, bejegyzi. A tanuló köteles mulasztását igazolni.

Ha a tanulónak a gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja a gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. Ha a gyakorlati képzést tanulószerződés keretében gazdálkodó szervezet végzi, az évfolyam megismétléséhez a gazdálkodó szervezet hozzájárulása is szükséges.

Ha a tanuló mulasztása a fentiekben meghatározott mértéket eléri, de igazolatlan mulasztása nincs és szorgalma elért teljesítménye alapján úgy ítélhető meg, hogy mulasztását a következő tanév megkezdéséig (akár nyáron is) pótolja, illetőleg az előírt gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja, az évfolyam ismétlésétől el lehet tekinteni.

A tanuló képzési és pihenőideje

A gyakorlati képzést és a szakmai elméleti képzést lehetőleg egy héten belüli váltakozással kell megszervezni

A nyári szakmai gyakorlatot összefüggően kell megtartani.

Fiatalkorú tanuló esetében a képzési idő a napi hét órát, nagykorú tanuló esetében pedig a napi nyolc órát nem haladhatja meg.

A napi képzési időt arányosan csökkenteni kell, ha a gyakorlati képzés rendszeresen olyan területen (munkahelyen) történik, ahol a gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban álló munkavállalókat is rövidebb munkaidőben foglalkoztatják.

Fiatalkorú tanuló napi képzését hat óra és huszonkét óra között kell megszervezni. A tanuló részére a gyakorlati képzés befejezése és a következő napi gyakorlati képzés megkezdése között legalább tizenhat óra pihenőidőt kell biztosítani.

A tanuló a napi képzési időt meghaladó gyakorlati képzésre nem vehető igénybe!

A szakképző iskolában a tanműhelyi gyakorlati képzést folyamatosan – hatvanperces tanítási órákkal – kell megszervezni.

Ha a gyakorlati képzés nem az iskolában folyik és a napi gyakorlati képzési idő a hat órát meghaladja, a tanuló részére a munkavállalókkal azonos idejű munkaközi szünetet a képzési időn belül kell biztosítani.

A gazdálkodó szervezetnél a tanuló gyakorlati képzésére nem kerülhet sor:

-  az elméleti képzési napokon,

-  a szakképző iskola által szervezett olyan rendezvény napján, amelyen minden tanuló részvétele kötelező,

-  a képzési idő alatti köztes vizsga és a tanulmányokat befejező szakmai vizsga napjain,

-  minden olyan esetben, amikor a munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettség alól.

A gazdálkodó szervezet heti pihenőnapokon, illetőleg munkaszüneti napokon a tanulót gyakorlati képzésre csak a rendeltetése folytán e napon is működő gyakorlati képzési helyen és a szakképző iskola hozzájárulásával veheti igénybe. Az igénybe vett idő helyett a hét más gyakorlati képzési napján kell ugyanolyan mértékben szabadidőt biztosítani.

A gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételei

A tárgyi feltételek

A tárgyi feltételeknél vizsgálandó, hogy az adott szakmai képzés központi programjában előírt tárgyi feltételek, a felszerelési jegyzékben felsorolt eszközök rendelkezésre állnak e. Fontos, hogy a fiatalok lehetőleg korszerű technikával, technológiával ismerkedjenek meg. Gondosan kell mérlegelni a tanműhely, a munkahelyi képzőhely alkalmasságát, amennyiben elavult berendezéssel rendelkezik.              

A gyakorlati képzőhely szervezőjének biztosítani kell többek között:

-  a balesetmentes munkavégzést,

-  a megfelelő tisztálkodási és étkezési lehet?ségeket,

-  a gyakorláshoz szükséges anyagokat illetve információhordozókat,

-  a nyugodt problémamentes gyakorlás lehetőségét.

Megállapodásban kell rögzíteni a szakmai követelmények elsajátításához szükséges tárgyi feltételeket (pl. a felszerelések meglétét, színvonalát), hogy ellenőrizhető legyen azok teljesítése.

Figyelem!

Törvény értelmében: „A szakképzésben részt vevő tanuló javára az, aki a gyakorlati képzést szervezi, köteles felelősségbiztosítást kötni, amelyről részletes információ itt található!

Személyi feltételek

A szakképző iskolákban folyó szakmai elméleti, valamint gyakorlati képzést a közoktatási törvényben előírt képesítésű pedagógusok illetve szakemberek láthatják el.  Az iskolai tanműhelyben folyó gyakorlati képzésben magas képzettségű, pedagógiai ismeretekkel rendelkező oktatók.

A gazdálkodó szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki megfelelő szakirányú szakképesítéssel, továbbá legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik és büntetlen előéletű. A gyakorlati oktatók kiválasztása során előnybe kell részesíteni a mestervizsgával, vagy szakoktatói képesítéssel rendelkező személyeket.

Az egyedi munkahelyre (pl. egy kézműves vállalkozónál vagy egy kiskereskedőnél) beosztott tanuló gyakorlati képzését csak olyan személy láthatja el, aki szakirányú képesítéssel, továbbá kétéves szakmai gyakorlattal rendelkezik és büntetlen előéletű.

Sajnálatos, hogy a pedagógiai végzettség nem lehet követelmény a munkahelyi körülmények között szervezett gyakorlati képzésben.

Sokat segíthet ebben a helyzetben a Gazdasági Kamara által szervezett új típusú mestervizsga, amelynek része a pedagógiai ismeretek oktatása.

A gyakorlati képzés felügyelete

A gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati képzés ellenőrzésére csak a gazdasági kamaráknak van kompetenciája. Sem a fenntartónak, sem a tanügyigazgatásnak, sem az iskolaszéknek, sem a kiskorú gyermekek szüleinek nincs lehetősége a gyakorlati képzésre vonatkozó rendelkezések megtartásának ellenőrzésére.

A gyakorlati képzést biztosító gazdálkodó szervezetek és a szakképző iskolák közötti „együttműködési megállapodások” ellenőrzésére az szakképző iskola fenntartójának sincs jogosultsága, csak a működési költségek jóváhagyására korlátozódik illetékessége.

Némi segítség a jogorvoslatra: ha a megállapodásban foglaltaknak valamelyik fél nem tesz eleget, a mulasztást sérelmező fél a szakképző iskolát fenntartó önkormányzat jegyzőjénél, főjegyzőjénél egyeztetést kezdeményezhet.

A gazdálkodó szervezetnél folyó gyakorlati képzés felügyeletét és a képzésre vonatkozó rendelkezések megtartásának ellenőrzését az illetékes területi gazdasági kamara - a feltételek biztosítása mellett - a szakképző iskola közreműködésével látja el.

Ha a szakképesítés nem tartozik egyik gazdasági kamara hatáskörébe sem, a gyakorlati képzés felügyeletéről a szakképző iskola gondoskodik.

A gyakorlati képzőhely alkalmassági vizsgálatát a kamaráknak a megállapodások megkötése előtt kell vizsgálni!

Szakképzésben részt vevő tanulók gyakorlati oktatására vonatkozó szabályok megszegése

Aki a tanuló gyakorlati képzésére vonatkozó jogszabályban meghatározott kötelezettségét megsérti, illetve a tanuló számára előírt juttatásokat nem biztosítja, 50 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható (17/1968. (IV. 14.) Korm. rend. 80/a §).

A gazdálkodó szervezet a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban részt vevő tanulótól a gyakorlati képzés megszervezéséért, végzéséért és a gyakorlati képzés feltételeinek a biztosításáért nem kérhet és nem fogadhat el hozzájárulást, illetve költségtérítést.  

Az illetékes szakképző iskola e tilalom megszegéséről a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül köteles tájékoztatni az illetékes területi gazdasági kamarát. A tilalmat megszegő gazdálkodó szervezetet az illetékes területi gazdasági kamara - a gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel együttműködve - legfeljebb öt évre eltilthatja a gyakorlati képzésben való részvételtől. Az eltiltásról szóló döntést öt napon belül írásban az illetékes szakképző iskola tudomására hozza.  

Tisztelt Szülők!

A gyakorlati képzéssel kapcsolatos panaszaikkal először az iskolához forduljanak, ha az iskola nem tudja orvosolni panaszukat, akkor a fordulhatnak  az illetékes területi gazdasági kamarához. Jogszabálysértés esetén törvényességi kérelemmel az iskola fenntartójához, illetve a jegyzőhöz lehet folyamodni.

Tanulószerződésről bővebben itt:http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=175&v=igen&hol=bal

Gyakorlati képzés együttműködési megállapodás alapján 

 

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum