Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nyitóoldal: Középfokú felvételi eljárás (KIFIR)

Középfokú beiskolázás jogorvoslati eljárás 2017.

A jogorvoslati eljárás rendje a felvételi jelentkezés elutasítása vagy a beiskolázással kapcsolatos más szabálytalanság észlelése esetén

Törvény értelmében a jelentkezés elutasítása esetén, valamint a felvételi eljárás során feltételezett minden érdeksérelem vagy szabálytalanság ügyében a tanuló, illetve a szülő a középfokú iskola fenntartójához fordulhat jogorvoslatért.

A középfokú beiskolázás eljárási rendjét a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), a 20/2012. EMMI rendelet, továbbá tanév rendjéről szóló 12/2016. EMMI rendelet  2. számú melléklete és a felvételt hirdető iskola jogszabály értékű Felvételi Tájékoztatója szabályozza részletesen.

A jogorvoslati eljárásban tapasztalt jogsértések esetén ezekre a jogszabályokra hivatkozva kell a szükséges intézkedéseket megtenni a szülőknek gyermekük érdekében. Lásd lentebb!

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben kifogás merül fel az iskola intézkedésével szemben, akkor először az iskola igazgatójához kell fordulni a panasszal. Csak ha észrevételük nem vezet eredményre, vagy nem értenek egyet az iskola újabb döntésével, akkor folyamodjanak a fenntartóhoz felülbírálati kérelemmel, a szoros határidők miatt lehetőleg azonnal!

Az iskola elutasító magatartása esetén a jogorvoslatkéréstől függetlenül megfontolandó, hogy a tanulói adatlap módosításának lehetőségét, illetve a rendkívüli felvételi lehetőségét kihasználva olyan iskolába írassák be a gyermeket, ahol szívesen fogadják.

A szabad iskolaválasztás joga

A felvételi eljárás lényege, hogy a középfokú iskola köteles felvenni azt a tanulót, akinek elfogadta a jelentkezését és kiküldte számára a felvételi értesítést, de a tanuló nem köteles beiratkozni abba az iskolába., amelyik felvette.

A szülő augusztus 31-ig választhat gyermekének másik középfokú iskolát, ahová felveszik.

Az iskolai Felvételi Tájékoztató

A gimnázium, a szakgimnázium, a szakközépiskola és a szakiskola (a továbbiakban együtt: középfokú iskola) felvételi tájékoztatót készít, melyet 2016. október 31-éig köteles a honlapján nyilvánosságra hozni, valamint a közoktatás információs rendszerében a nyilvánosság számára közzétett, az iskolára vonatkozó dokumentumok között elhelyezni.

Az iskola a Felvételi Tájékoztatójában meghatározhatja a tanulói jogviszony létesítésének speciális feltételeit (a felvételi követelményeket).

Szabálytalanság:

-  Ha a felvételi tájékoztató nem készült el, nem hozták nyilvánosságra az előírt határidőre;

-  Ha felvételi tájékoztató nem tartalmazza teljes egészében a jogszabályban előírtakat;

-  Nem a Felvételi Tájékoztatóban meghatározott szabályok   szerint  folyik a felvételi eljárás;

-  Stb.

Észrevétel az iskolai (ideiglenes) felvételi rangsor nyilvánosságra hozatala előtt és után

Túljelentkezés esetén az igazgatónak lehetősége van rangsorolni a jelentkezőket az ideiglenes felvételi jegyzéken, és elutasíthatja azoknak jelentkezőknek a kérelmét, akik nem teljesítették a felvételi követelményeket („E” jellel).

A felvételi rangsort (ideiglenes felvételi jegyzéket) az iskola legkésőbb az általa szervezett utolsó felvételi vizsganapot követő harmadik napon köteles nyilvánosságra hozni. A legkésőbb 2017. március 10-éig kifüggesztett „ideiglenes felvételi jegyzék” csak tájékoztató jellegű.

Ha a jelentkező tanuló vagy a szülő valamilyen szabálytalanságot észlel a felvételi rangsor megállapításánál, nem ért egyet a jelentkezők rangsorolásával vagy a szóbeli vizsga értékelésével, akkor az iskolához fordulhat észrevételével.

Ha az egyeztetés nem jár eredménnyel, akkor a szülő az iskola fenntartójához fordulhat jogorvoslatért.

Szabálytalanság:

-   Ha  az iskola nem jelentette be a fenntartónak, hogy felvételi vizsgát kíván tartani;

-   Ha  az iskola nem jelöl ki legalább két napot a felvételi vizsgára;

-   Ha a felvételi eljárás időszakát megelőző előzetes próbafelvételihez kötik a jelentkezést;

-   Ha három napon belül nem hozzák nyilvánosságra a felvételi jegyzéket;

-   Ha a háromnapos határidő március 16. utáni időpontra esik;

-   Ha egyáltalán nem függesztik ki rangsort;

-   Ha észreveszik, hogy a felvételi tájékoztató manipulálva van;

-   Ha  a megadott jelige helyett a gyerek nevét hozzák nyilvánosságra;

-   Ha előnybe részesítik azokat, akik részt vettek a felvételi előkészítő tanfolyamokon;

-   Ha a felvételi vizsgán olyan kérdéseket tesznek fel, amire az általános iskola nem készít fel;

-   Ha az állami fenntartású iskola alapítványi befizetéshez köti a felvételt;

-   Ha a szakképző iskolába befogadó nyilatkozatot kell vinni a gyakorlati képzőhelyet biztosító gazdálkodó szervezettől;

-   Ha pénzt kérnek a felvételi eljárás költségeire, pl. postaköltség vagy alapítványi befizetést kérnek;

-   Ha a szóbeli vizsgán nem tartják be a jogszabályban előírt követelményeket

-   Ha  nem biztosították a vizsgázók számára a megfelelő körülményeket;

-   Ha  a vizsgázóknak túl sokat kell várakozniuk;

-   Stb.

A végleges felvételi jegyzék

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort megküldi az Oktatási Hivatalnak informatikai feldolgozásra.

Az Oktatási Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

Az Hivatal a jelentkezőnek azt a tanulói adatlapján szereplő legalacsonyabb sorszámú felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak, amelyet az adott tanulmányi területet meghirdető iskola elfogadott, és a jelentkező a középfokú iskola által közölt felvehető tanulói létszámon belül van.

A végleges felvételi jegyzéket az tanulók és a szülők nem ismerhetik meg! Titkos? Vajon miért?

Figyelem!

A végleges felvételi jegyzéket az iskolák nem kötelesek nyilvánosságra hozni, így a felvételre jelentkező tanulók és szüleik nem ismerhetik meg. Nem tudják összehasonlítani az iskola által megállapított és nyilvánosságra hozott ideiglenes felvételi rangsorral. Vagyis nem tudják ellenőrizni, hogy az iskola azt a felvételi rangsor küldte el a Hivatalnak, amit nyilvánosságra hozott vagy egy manipulált változatot. (Szülői panasz.)

Észrevétel a felvétel értesítéssel kapcsolatban

Az Oktatási Hivatal a felvételi végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapokon található tanulói sorrend egyeztetése alapján legkésőbb 2017. április 19-éig megküldi az iskolának (egyeztetett felvételi jegyzék).

A felvételt hirdető középfokú iskolák 2017. 04. 26-ig megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

 A kollégiumi felvételi kérelem és externátusi elhelyezés iránti kérelem elbírálásáról is értesíteni kell a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt.

Ha a tanköteles tanuló jelentkezését az iskola bármilyen indokkal elutasította, iskola igazgatójának fel kell hívnia a jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a jelentkező és a szülő figyelmét, hogy az Nkt. 37. § (3) bekezdése alapján a döntés ellen jogorvoslattal élhet.

Ha a szülő mégis azt szeretné, hogy gyermekét abba az iskolába vegyék fel, amelyiket kiválasztotta számára, akkor a felvétel elutasítása esetén az iskola fenntartójához fordulhat jogorvoslatért akár jogos volt az elutasító döntés, akár nem.

Szabálytalanságok:

-  Ha az iskola nem hozza nyilvánosságra a felvételi döntését, hogy minden jelentkező meg tudja nézni;

-   Ha az iskola április 26-ig nem küldi el az értesítéseket;

-   Ha az iskola nem értesíti a jelentkezőt az elutasításról, csak a felvételről;

-   Ha az iskola nem értesíti a jelentkezőt a jogorvoslati lehetőségekről;

-   Stb.

Jogorvoslati eljárás felvétel elutasítása esetén (felülbírálati kérelem)

Az iskolafenntartó képviselője jár el, és hoz másodfokú döntést a tanulói jogviszony, valamint a kollégiumi tagsági viszony létesítésével, megszüntetésével kapcsolatban benyújtott felülbírálati kérelem ügyében.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők fegyelmét, hogy a felvételi eljárás során tapasztalt minden érdeksérelem vagy szabálytalanság összefügg a tanulói jogviszony létesítésével.

Ha a jelentkező tanköteles, a jogorvoslati eljárás eredményéről értesíteni kell azt az iskolát, amellyel a jelentkező tanulói jogviszonyban áll.

Ha több jelentkezési kérelemmel kapcsolatos döntés ellen élnek a jogorvoslat lehetőségével, egyidejűleg valamennyi felvételiről szóló döntést tartalmazó lapot továbbítani kell az adott fenntartóhoz.

Jogorvoslati határidők

A köznevelési törvény (Nkt.) 37. § (2) bekezdés értelmében a tanuló, a szülő az óvoda, az iskola, a kollégium döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat. (Az a legjobb megoldás, ha azonnal elküldik az észrevételt tartalmazó beadványt, mindenképpen ajánlva vagy tértivevénnyel.)

Az eljárást megindító kérelmeket az általános felvételi eljárásban oly módon kell elbírálni, hogy a jogorvoslati eljárás 2017. június 1-jéig befejeződjék

Ha a jelentkező tanköteles, a jogorvoslati eljárás eredményéről értesíteni kell azt az iskolát, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll.

A középfokú iskolák igazgatóinak fegyelembe kell venniük, hogy eljárást megindító kérelem elbírálása esetén, ha a jogsérelem megállapítást nyer, a tanulót létszámon felül fel kell venniük! 

Ha a tanuló, illetve a szülő nem fogadja el a fenntartó döntését, kérheti a döntés bírósági felülvizsgálatát.

Hova lehet még panasszal fordulni?

A jogszabályban megjelölt helyeken kívül a szabálytalanságokkal, jogsértésekkel kapcsolatban beadvánnyal lehet fordulni, az Oktatási Hivatalhoz és az Oktatási Jogok Miniszteri Biztosához jogszabálysértésre való hivatkozással.

Megerősítő tanácsok szülőknek

Nem kell félni a jogorvoslati eljárás megindításától a szülőnek, ha gyermeke felvételét igazságtalanul vagy jogszabálysértő módon utasította el az iskola, de nem várhat semmi jót, ha sikeres fellebbezés után oda íratja be gyermekét.

Ha jogszerűen utasították el a gyermeket, de a szülő mégis azt szeretné, hogy felvegyék valamelyik kiválasztott iskolába, akkor az észrevételt inkább méltányossági (elhelyezési) kérelem formájában célszerű benyújtani az iskola igazgatójának.

Ha a tanuló több iskolába felvételizett, ezek az iskolák nem tudnak arról, hogy még hány iskola fogadta el a tanuló jelentkezését, tehát a fellebbezés nem veszélyezteti a tanuló felvételét egy másik iskolában.

A felvételi rendszer lényege, hogy az iskola köteles felvenni a tanulót, ha felvételi ajánlatot tett a számára, de a tanuló nem köteles beiratkozni abba az iskolába.

Ha a jogorvoslat eljárásban a szülőnek lett igaza, de már egy másik iskolába felvették, akkor nem köteles oda beiratkozni.

Figyelem!

Ha a tanköteles tanuló nem kapott felvételi értesítést, nem vették fel sehová, akkor augusztus 31-ig részt vehet a rendkívüli felvételi eljárásban. Kereshet magának egy olyan középfokú iskolát, amelyik felveszi. Ha a tanköteles tanuló nem talál magának iskolát, akkor köteles beiratkozni egy Hídprogramot indító iskolába.

Ha a tanuló a 2016-2017. tanévben  betölti a 16. életévét, akkor mehet ahová akar, nem törődik vele senki, ha lemorzsolódik a szelektív iskolarendszerből.

A Felvételi Tájékoztatóról bővebben itt!

 

 
Középfokú Felvételi Tájékoztató

Jogorvoslat

9 évfolyamos általános iskola (vélemény)

Beiratkozás

Bukott tanulók beiskolázása

16 éven felüliek felvétele

Rangsorolás, felvételi jegyzék

Felvétel a Hídprogramba


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum