Állami iskolafenntartás 2017.

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

A szülői értekezletről szülőknek!

Szülői igények (panaszok és bejelentések) alapján összeállítottunk egy ajánlást a szeptemberi első szülői értekezletek megtartásához azoknak az iskolai szülői közösségeknek, akik követni szeretnék gyermekeik iskolai útját.

Osztályszülői értekezlet az iskolában

Az osztályszülői értekezletet az osztályfőnök hívja össze az adott osztályba járó tanulók szülei számára szokás szerint évente kétszer lehetőleg 17,30 óra után.

A szülői értekezletről jegyzőkönyvet kell vezetni és jelenléti ívet kell aláíratni, hogy a hiányzó szülőket értesíteni tudják az elhangzottakról.

Figyelem!

Az „osztályszülői értekezlet” nem tévesztendő össze az „osztályszintű Szülői Szervezet alakuló ülésével”, amelyet - pedagógus jelenléte nélkül - a szülők önállóan hívnak össze az osztályszülői értekezlet után a tanteremben.

A jó osztály szülői értekezlet fontos információkat közöl, röviden, érthetően. Szülői értekezlet legyen rövid, olyan témákat tűzzenek napirendre, ami érdekli szülőket, akiknek ezért sokszor a munkahelyükről kell „elkéredzkedni”.

Nem javasolt, hogy olyan információkat közöljenek a szülőkkel, amelyek megtalálhatók az iskola honlapján vagy egy körlevélben elküldhető minden szülőnek, pl. nyitvatartási idő, szünetek időpontja, tanszerek listája, tankönyvellátás rendje, házirend, stb.

A parttalan viták vagy/és az érdektelenség elkerülése érdekében célszerű, ha a szóbeliség mellett készül egy olyan írásos szülői tájékoztató anyag (Útmutató), amely segíti a gyermekeik érdekében eljáró szülőket, hogy el tudjanak igazodni az iskolai rendszabályok és elvárások sokaságában. (Csak a „másolópapír” árát ne fizettessék ki a szülőkkel!) 

Az „Útmutató” segítségével a szülők megismerhetik azokat a - sokszor elspórolt - köznevelési szolgáltatásokat, amelyeket az iskolától meg kell követelni és azokat a követelményeket is, amelyeket gyermekének be kell tartani, ha be akar illeszkedni az osztályközösségbe.

Figyelem!

Egy ilyen írásos tájékoztató anyag alapján szülők számon kérhetik az iskolától a szóban elhangzott ígéreteket, és bizonyíték lehet arra, hogy az iskolai követelmények, esetleg követelések megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak.

Természetesen a szülők sem mondhatják, hogy nem ismerik azokat a jogi előírásokat és az iskola által támasztott feltételeket, amelyeknek kölcsönös betartása a nevelőpartneri viszony alapja.

A gyermekeik oktatásáért elsősorban felelős, mélytudatlanságban tartott szülők számára értékes minden olyan információ, amelyek birtokában el tudnak igazodni az iskolai nevelés, oktatás területén, és meg tudják védeni kiskorú gyermekeik érdekeit.

Az iskolai pénzkövetelések tiltása a szülői értekezleteken

(a köznevelés megújulásának egyik alaptétele)

Elkeseredett szülői vélemény: „azért nem megyek el a szülői értekezletekre, mert ott állandóan pénzt követelnek tőlem.”

Általános „szokás”’, hogy a szeptemberi első szülői értekezleten különböző pénzbeli és természetbeni hozzájárulásokat kérnek és szavaztatnak meg a szülőkkel. Melyik szülő mer ellene szavazni a jogtalan követeléseknek, az osztályfőnök és a többi szülő jelenlétében? Ez a nyomásgyakorlás rögzült gyakorlata.

A jól finanszírozott, törvényesen és etikusan működő állami fenntartású iskolában, az „ebédpénzen” kívül a pedagógusok semmilyen indokkal sem kérhetnek pénzt a szülőktől. Ezért újabban sok iskola a pénzgyűjtést áthárítja a szülőkre, lásd osztálypénz itt).

A pedagógiai programban előírt vagy ahhoz kapcsolódó tanórán kívüli (un. egyéb) iskolai vagy iskolán kívüli foglalkozásokért, pl. a tanulmányi kirándulásért, erdei iskoláért, a múzeum vagy színházlátogatásért, a sportfoglalkozásokért semmilyen anyagi hozzájárulás nem kérhető a szülőktől, az utazási költségekért sem. Ezeknek az iskolán kívüli kötelező foglalkozásoknak a költségeit az iskola költségvetésében kell tervezni.

Ugyanakkor a törvény értelmében az iskola megteheti, hogy tanítási időn kívül, vállalkozási alapon szervez különböző oktatási, sport, utazási, kulturális, vagy más szolgáltatást, de csak akkor, ha szerepel az alapító okiratában és kizárólag önkéntes alapon (nyomásgyakorlás nélkül).

Ha az iskola az ingyenes alapszolgáltatásokon felül kínál valamilyen önkéntesen igénybe vehető szolgáltatást, akkor a beszedett összegéről elismervényt, kérésre számlát kell adni, be kell vételezni, le kell könyvelni és el kell számolni vele.

Az indokolatlan iskolai pénzkövetelésekről itt találhatnak tájékoztatást!

Iskolai etikai kódex

Sokat segítene az iskola anyagias szemléletének megváltoztatásában, ha a minden állami fenntartású iskolákban készülne egy iskolai etikai szabályzat. Az iskolai etikai kódex egyik pontja, hogy az iskola területén a tanulóktól és a szülőktől pénzbeli és/vagy természetbeni hozzájárulás követelni, kérni, gyűjteni tilos. (tiltott pénzügyi manőver, számviteli szabályok megsértése). Másik pont lehet: Az iskola alkalmazottai a szülőktől semmilyen ajándékot nem fogadhatnak el (adózási kérdés, protekció, megvesztegetés)

Osztályszülői értekezlet szervezése és tartalma

Az iskola munkatervében meghatározott osztályszülői értekezletet az osztályfőnök tartja, amelyet dokumentálni kell. (A tanév során az osztálytanító és az osztályfőnök, de akár a szülők is kérhetnek további szülői értekezleteket, akár havi rendszerességgel, főleg az alsós osztályokban).

A szülői értekezletet dokumentumai:

Jelenléti ív (a legitimitás alapdokumentuma)

Meghívó napirendi pontokkal (illik kiküldeni minden szülőnek)

Írásos melléklet (tájékoztató a szülői értekezlet témájáról)

Jegyzőkönyv (emlékeztető vagy hangfelvétel)

A meghívót és a mellékletet, a szülői értekezlet előtt haza kell küldeni a szülőknek, hogy felkészülten érkezzenek a szülői értekezletre, ne ott szembesüljenek az alapvető információkkal.

A szóbeli vagy írásbeli tájékoztatás tartalma lehet

Természetesen a szülői értekezletek tartalma iskola típusonként változik, és mást kell hangsúlyozni a kezdő és mást a befejező évfolyamokon.

1.Tájékoztatás az osztály szintű Szülői Szervezet működéséről

Rövid tájékoztató az iskolai Szülői Szervezet (ISZSZ) jogosítványairól a mellékelt szórólap alapján.

Szülői Szervezet nélkül az iskola nem működhet törvényesen!

Az osztályfőnök bejelenti, hogy az osztályszintű Szülői Szervezet alakuló, vagy megerősítő ülését a szülői értekezlet után az osztályban tarthatja meg a szülői közösség. Egyben kérheti, hogy az ülés jegyzőkönyv másolatát küldjék el számára.

Megkéri a jelenlévő szülőket, hogy vegyenek részt a szülői szervezet ülésén, hogy a szülői közösség el tudja látni a jogszabályban előírt feladatait és gyakorolni tudja véleményező, javaslattevő, egyetértési jogosítványait.

Az osztályszintű Szülői Szervezet alakuló, vagy megerősítő üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A vezetőség választásnál a jelölés nyílt, a választás titkos.

Az osztályszintű Szülői Szervezetnek tagsága: az összes szülő.

2.Tájékoztatás a 2013-2014. tanében hatályba lépő új köznevelési rendszabályokról.

Tájékoztatás a pedagógus béremelésről, a pedagógusok heti munkaidejéről, a pedagógusok minősítéséről, a tanfelügyeletről, a helyettesítési rendszerről, a lyukasórák számának csökkentéséről, stb.

Általános iskola esetén az egésznap nyitva tartő iskoláról (16 vagy 17 óráig)

Tájékoztató a 2. 6. és 10. évfolyamokon felmenő rendszerben bevezetésre kerülő mindennapos testnevelésről. Bővebben itt!

Tájékoztatni kell a szülőket, hogy gyermekük tanulói jogviszonyát az iskola a 16. születésnapján, tanévközben is megszüntetheti.

Ha a tanuló 16 éves koráig nem tudja befejezni az általános iskola 8. évfolyamát, akkor csak a felnőttoktatásba kezdhet új tanévet.

Tájékoztatni kell a szülőket, hogy gyermekük csak 21 éves koráig vehet rész gimnáziumi oktatásban. (Szakképző iskolába addig járhat a tanuló, ameddig évfolyamismétlés nélkül be nem fejezi a szakképzési évfolyamokat)

A szülők többsége a mai napig nem tudja, hogy 2012. január első napjától az iskola új fenntartója a Klebelsberg intézményfenntartó központ által irányított Járási Tankerületi Igazgatóság. Stb.

3. Tanulmányi teljesítmények, magatartás, szorgalom értékelése, minősítésének szabályainak ismertetése

A tanuló teljesítményét az iskola évközben érdemjeggyel értékel, félévben és év végén osztályzattal minősíti.

Az osztálynapló hiteles vezetése, az ellenőrző könyv „ellenőrző szerepe” (a naplóba beírt érdemjegy csak akkor érvényes, ha az ellenőrző könyvbe is beírja a pedagógus).

Az iskola helyi tantervében meghatározott értékelési szabályzat ismertetése, a félévi, év végi tanulmányi átlagok számítása (számtani átlag vagy súlyozott átlag).

Az értékelési és minősítési szabályokról itt találhatnak információt!

Tájékoztató a javító vizsgáról, a független vizsgáról, az évfolyamismétlésre utasításról.

A javítóvizsga szabályairól itt találhatnak részletes elemzést!

5. Az iskolai hiányzások igazolása az igazolatlan mulasztások következményei

Fel kell hívni a szülők figyelmét a 10, a 30, és az 50 óra hiányzás következményeire, a figyelmeztetési fokozatokra, a szabálysértési eljárásra, a családi pótlék felfüggesztésére.

30 óra igazolatlan hiányzás esetén a már nem tanköteles (16 éven felüli) tanuló tanulói jogviszonya automatikusan megszűnik.

6. Az iskola, illetve az osztály munkatervének ismertetése véleményezése

A pedagógiai programban előírt vagy ahhoz kapcsolódó iskolán kívüli térítésmentes programok ismertetése

Tanév helyi rendjének ismertetése.

7. Az iskolai tankönyvellátás, rendjének ismertetése

Tájékoztatás az tankönyvtámogatás rendjéről.

A Tankönyvellátó Kft. (logisztikai központ) működése

Az ingyenességre jogosultak igénybejelentésnek fontossága (az igény bejelentésének elmulasztása jogvesztő)

Tájékoztatás a további tájékoztatások idejéről (felmérés)

8. Tájékoztatás a tanulókat érintő büntetőjogi rendelkezésekről

14 éven aluliak büntethetősége.

A szülő felelőssége, hogy a kiskorú tanuló éjszaka nem tartózkodhat közterületen, éjszakai szórakozóhelyen.

14 éven aluliak bekísérése közterületről tanítási időben

A bűnmegelőzési tanácsadó szerepe az iskolákban

Kis értékű lopások büntetése. Stb.

9. Jogorvoslati lehetőségek az iskolában

Az iskola döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen a tanuló, a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat, kivéve a magatartás, a szorgalom, valamint a tanulmányok értékelése és minősítése ellen. Eljárás indítható a magatartás, szorgalom és a tanulmányok minősítése ellen is, ha a minősítés nem az iskola által alkalmazott helyi tantervben meghatározottak alapján történt, a minősítéssel összefüggő eljárás jogszabályba vagy a tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezésekbe ütközik.

Jogorvoslati utak (első fok, másodfok): iskolavezetés, fenntartó, jegyző, oktatási hivatal, kormányhivatal, bíróság.

További jogorvoslati helyek: alapvető jogok biztosa, egyenlőbánásmód hatóság, oktatási jogok miniszteri biztosa, fogyasztóvédelmi hatóság, jegyző, stb.

Közérdekű bejelentés: A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása, illetőleg megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

Közérdekű bejelentéssel bárki - szóban, írásban vagy elektronikus úton - fordulhat a tárgykörben eljárásra jogosult szervhez. A szóbeli bejelentést az eljárásra jogosult szerv köteles írásba foglalni. 

10.  A legfontosabb oktatási jogszabályok és iskolai szabályzatok felsorolása

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelési törvényről (Nkt.)

20/2012. EMMI rendelet (végrehajtási rendelet)

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről (Szt.)

2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiacról (Tpv.)

16/2013. évi EMMI rendelet a tankönyvellátásról

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.)

Iskolai szabályzatok bemutatása

Szervezeti és Működési szabályzat

Adatvédelmi szabályzat

Értékelési és minősítési szabályzat

Tanulmányok alatti vizsga (javítóvizsga) szabályzat (új)

Házirend

Fegyelmi eljárás rendje

Tankönyvellátás rendje

Tankönyvtámogatás rendje

Pedagógiai program (helyi tanterv)

Közzétételi lista (az iskola honlapján található)

Az osztályszintű Szülői Szervezet vezetőinek egyik feladata az szülők tájékoztatása az gyermekeiket érintő köznevelési szabályokról. (Nem csak a bálszervezés és az illegális pénzgyűjtés.)

Útmutató a tanévkezdéshez

                           (Polcról levehető információk)     

Szülői bejelentések szerint az iskola honlapját a szülők nem mindig tudják megnyitni, az adatok nincsenek mindig aktualizálva, hiányosak, ezért a papír alapú tájékoztat sokszor hitelesebb, mint az iskola weblapja.

A 8-10 oldalas tanévnyitó tájékoztató, un. Útmutató, ami nem azonos az iskolai évkönyvvel, sem a beiskolázási, pályaválasztási kiadvánnyal, de a szülőknek gyors segítséget biztosít a tanévkezdéshez, és utat mutat az iskolai adatok eléréséhez.

A felsorolt információk mellett az Útmutatóban lehet részletezni a szülői értekezleten szóban elmondottakat.

Itt lehet közzétenni az iskola belső szabályzatainak listáját, elérhetőségüket, a közzétételi listát.

Az útmutató tartalmazza az iskola hiteles adatait, az iskola és a pedagógusok elérhetőségét: cím, telefon, e-mail.

Az útmutatót az osztályfőnöknek és az intézményvezetőnek kell aláírni és le kell pecsételni.

Javaslat az  „Útmutató„ szövegéhez itt!

 

 
Írásos útmutató szülői értekezlethez

Meghívó szülői értekezletre

Virtuális szülői értekezlet


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum