Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Tankötelezettség

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A tankötelezettség általános iskolában, középfokú iskolában, Köznevelési és Szakképzési Hídprogram keretében, valamint fejlesztő nevelés-oktatásban teljesíthető.

A tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából nem hátrányos, a szülő kérelmére magántanulóként teljesíthető.

Az iskola igazgatója a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló a tankötelezettségének magántanulóként tehet eleget.

Tehát a szülő kérheti, de az igazgató korlátozott mérlegelési joga, hogy teljesíti-e magántanulói státust.

Az általános iskolát befejező 16 éven aluli (14-15 éves), tanköteles tanuló, köteles valamelyik középfokú iskolában vagy a Híd-programok keretében tovább tanulni! 

Figyelem!

A szülő kötelessége (büntetőjogi felelőssége) biztosítsa gyermeke tankötelezettségének teljesítését. [Nkt. 72. § (1)]

Tankötelezettség kezdete

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

A tankötelezettség kezdetéről

a) az óvoda vezetője dönt,

b) ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt,

c) az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt

Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a járási hivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.

Figyelem!

A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

Az óvodai jogviszonyt augusztus 31-ig tart. Tehát az áprilisi beiratkozás után a gyermeknek továbbra is óvodába kell járnia! Az óvoda nem teheti meg, hogy szeptember 1. előtt eltávolítja a gyermeket azzal az indokkal, hogy már be van íratva az általános iskolába. (Szülői panaszok nyomán)

Tankötelezettség megszűnése

A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti.

A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti. Kérelmezni kell! A tankötelezettség meghosszabbításáról a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója dönt. [Nkt. 72. § (3)]

Figyelem!

A tanulót nem lehet eltávolítani az iskolákból tanév közben – a születésnapján - azzal az indokkal, hogy betöltötte a 16 életévét.

Tankötelesek nyilvántartása

A járási hivatal gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot közöl a területileg illetékes tankerületi központ, és tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője számára, továbbá hivatalból elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való megjelenést.

A települési önkormányzat jegyzője az óvodás, a járási hivatal a területileg illetékes tankerületi központ útján a tanköteles gyermekekről vezetett nyilvántartást megküldi a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes óvodának, általános iskolának.

18 éves korig tartó tankötelezettség megszűnése

Azok a tanulók, akik tanulmányaikat az iskolai nevelés-oktatás kilencedik évfolyamán a 2011/2012. tanévben vagy azt megelőzően kezdték meg, tankötelezettségük azon tanítási év végéig tart, amelyben a tizennyolcadik életévüket betöltik.

A 18. éves korig tartó tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyikben a tanuló betölti a tizennyolcadik életévét.

Sajnálatos, hogy sok szülő nem tudta ezt a szabályt és hagyta, hogy gyermekét a 18. születésnapján kitegyék az iskolából!

Nem tankötelesek (16 éven felüliek) védelme az iskolákban itt!

A tanulók megkülönböztetése életkoruk alapján: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=569&v=marad&fid=157&hol=jobb

"Óvodakötelezettség"

 

 
16 éven felüli tanulók megkülönböztetése életkoruk miatt

16 éven felüli tanulók védelme

Tankötelezettség kezdete 5 éves korban


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum