Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Utaztatás az óvodába, iskolába, kollégiumba 2018.

Az óvodás gyermekek és a tanulók ingyenes utaztatása a körzeti iskolába állami feladat! 

Az utaztatás költségeinek áthárítása a szülőkre törvénysértés

Nehezíti az iskolába járást a jövedelem nélküli tanulók magas utazási költsége, ha szabadon választ megának iskolát

Az óvoda és iskola összevonások (bezárások) és a szakképzés racionalizálása (ésszerűsítése) következtében a lakóhelyüktől egyre nagyobb távolságokba levő óvodák, iskolák miatt több százezer iskolába járó tanuló szülei kényszerülnek gyermekük utaztatásával járó aránytalan teher vállalására az ingyenes köznevelésben.

Figyelem! Aránytalan teher: ha a nevelés, a nevelés-oktatás körülményei az átlagos körülményekhez képest – a gyermek, a tanuló életkorát és sajátos nevelési igényeit figyelembe véve – lényegesen nehezebbek vagy jelentős költségnövekedést okoznak a gyermeknek, tanulónak vagy a szülőnek, [Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 2. pont]

Kiskorú tanulók „veszélyeztetése” és terhelésük növekedése a napi utaztatásuk miatt

A kiskorú tanulók egyre nagyobb távolságra történő folyamatos utaztatása, a magas költségek mellett, állandó balesetveszélyt is jelent.

Ráadásul órákkal korábban kell felkelniük a diákoknak, ha a közlekedési vállalatok nem igazítják menetrendjüket a 8 órai iskolakezdéshez, vagy az iskola nem engedélyezi, hogy egy órával később menjenek iskolába az utazásra kényszerült tanulók.

A tanulóknak napi 7-8 óra kötelező tanórai foglalkozáson kell részt venni, 1-3 órát kell eltölteni az oda-vissza utazással, 2-3 óra kell a lecke megtanulásához, ha nem akarják, hogy megbuktassák őket. Persze, hogy elmegy a kedvük az iskolába járástól!

Tartalom

A kötelező óvodába- és iskolába járás diszkriminatív utazási költségei

Törvényi előírások, amelyek alapján a szülők kérhetik (követelhetik) gyermekük utaztatási költségeinek megtérítését

Utazási költség megtérítése az óvodákban

Utazási költség megtérítése az iskolákban

Utazási költség megtérítése a szakképző iskolában

Utazási költség megtérítése a Köznevelési Hídprogramokban tanulók számára

Utazási költség megtérítése a kollégiumban

Érettségiző tanulók utaztatása a „közösségi szolgálat” helyszínére

Utazási költség megtérítése a kötelező szakértő vizsgálaton

Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermeke, tanulók utaztatása

A nevelőtestület döntése esetén a szülő, fegyelmezetlen gyermekével együtt - köteles nevelési tanácsadáson részt venni

Iskolán kívüli kötelező foglalkozásokra való utazási költségek jogtalan áthárítása a jövedelem nélkül tanulókra, illetve szüleikre

A kötelező óvodába- és iskolába járás diszkriminatív utazási költségei

Az egyenlő bánásmód elve alapján a törvényhozó nem tehet különbséget az óvodához, iskolához, kollégiumhoz közel lakó, az intézményt gyalogosan is elérő vagy "iskolabusszal" bejáró óvodaköteles gyermekek, tanköteles tanulók és az iskolától tömegközlekedési eszközzel vagy gépkocsival távolabbról bejáró óvodás gyermekek/tanulók között a közoktatási intézménybe való eljutás költségeinek tekintetében.

Súlyos megkülönböztetésnek, ha a tanulók, hogy az iskolához közel lakó tanulóknak „semmibe sem”, egy részének 2-3000 forintba kerül az utazási bérlete havonta, másoknak a távolságtól, a közlekedési viszonylattól függően (MÁV, távolsági autóbusz, villamos).  4-6000 forint. Más-más összeget kell fizetni a menetjegyekért a tanulóknak, pl. ha Fonyódon, Balatonbogláron vagy Földváron laknak és Siófokra járnak középfokú iskolába.  Az 50 % -os és a 90 % -os utazási bérlet kedvezményeknél a tanulói önrész is különböző mértékű.

Az adott várostól függően, akár havi több ezer forint különbség is lehet az iskolába utazás költségei között. Másösszegű a tanulói bérlet ára Budapesten és más Miskolcon, ami milliárdos bevételt jelent a közlekedési vállalatoknak.

Figyelem!

A tankötelezettség olyan jog, amelynek teljesítéséhez az államnak kell biztosítani az ingyenes közoktatási szolgáltatásokat a gyermek, a tanuló számára, így az oktatási szolgáltatások eléréséhez szükséges ingyenes utazás lehetőségét is.

Véleményünk szerint a tankötelezettségüket teljesítő kiskorú gyermekek és a szakmát tanulók egy-egy csoportjának iskolába utaztatását különböző térítési díjakhoz kötni az ingyenes köznevelésben alaptörvény ellenes intézkedés.

MSZOE javaslat

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény preambuluma szerint az esélyegyenlőség előmozdítása állami feladat, ezért javasoljuk az alanyi jogon járó 100%-os utazási kedvezmény biztosítását – távolságtól és utazási viszonylatoktól, életkortól függetlenül az összes óvodás korú gyermek és minden tanuló számára.

Továbbá javasoljuk a - tömegközlekedés eszköz díjával arányos - benzinköltség megtérítését és a kisgyermeket kísérő személy napidíjának kifizetését.

Törvényi előírások, amelyek alapján a szülők kérhetik (követelhetik) gyermekük utaztatási költségeinek megtérítését

A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény (Nkt). 74. § (5) bekezdés szerint: „A lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat megtéríti a kötelező felvételt biztosító óvodába való utazás költségeit, továbbá szükség esetén gondoskodik kísérő személyről a gyermek részére, ha az óvoda a településen kívül található, és az óvodába való utaztatást az önkormányzat nem biztosítja.

A kötelező felvételt biztosító iskolába való utaztatásról a fenntartó gondoskodik.”

Figyelem! Ha a kötelező felvételt biztosító iskola, pl. egy másik kerületben van, akkor annak a kerületi önkormányzatnak kell biztosítani a tanuló utaztatásának a költségét, ahol a tanuló lakik.

Utazási költség megtérítése az óvodákban

Törvény értelmében a települési önkormányzat megtéríti a kötelező felvételt biztosító óvodába való utazás költségeit, továbbá szükség szerint gondoskodik a kísérő személyről, ha az óvoda a településen kívül található. [Nkt. 74. § (5)]

A utazási költségtérítés esetén ki kell fizetni a benzinköltséget is.

A költségtérítést kérelmezni kell! A települési önkormányzat nem tagadhatja meg a fizetést.

De tudnak erről a szülők? Megkövetelik az utazási költségeket és a kísérő személy biztosítását a helyi önkormányzattól? Vagy saját költségükön viszik/küldik gyermekeiket óvodába?

MSZOE javaslat jogszabályi előírásra

Ha a körzeti óvoda a településen kívül található vagy a városokban és a budapesti kerületekben a gyermek lakóhelyétől egy kilométernél távolabbra van, akkor a helyi önkormányzat köteles beszerezni a szülő írásos nyilatkozatát, arról, hogy milyen módon utaztatja gyermekét a kötelező felvételt biztosító óvodába, és az milyen költséggel jár a számára (utazási bérlet, vonat- villamosjegy, saját vagy bérelt autó, kísérő biztosítása, munkabérkiesés).

A szülői nyilatkozat alapján a helyi önkormányzat köteles megtéríteni az óvodába utaztatás költségeit (benzin költséget és a kísérő kiöltségeit is).

A társulás által fenntartott óvodába járó gyermekek utazatásának költségeit a központi költségvetés biztosítja. Lásd itt!

Utazási költség megtérítése az iskolákban

Törvény értelmében a kötelező felvételt biztosító iskolába való utaztatásról a fenntartó gondoskodik. Állami fenntartású iskolák esetén a Tankerületi központ (a volt KLIK.) Az iskolák felvételi körzetét a kormányhivatal határozza meg és teszi közzé. A körzeti iskola csak helyhiányra való hivatkozással tagadhatja meg a felvételt. Ez egyértelmű!

A tanköteles tanulók felvételének megtagadása esetén – álláspontunk szerint - az lesz a körzeti iskola, amelyik felveszi a tanulót, hiszen a tankötelezettségét csak így tudja teljesíteni.

MSZOE javaslat

Ha a körzeti iskola valamilyen indokkal megtagadja a körzetében lakó tanköteles tanuló felvételét, akkor arról igazolást köteles kiállítani a szülő számára. A szülő által választott „másik” iskola lesz a tanuló kötelező felvételt biztosító iskolája, amelynek fenntartója köteles megtéríteni a tanuló utaztatásának költségeit.  A tanuló min. 10 éves koráig a kísérőjének költségeit is. [Nkt. 74. § (5)]

Utazási költség megtérítése a szakképző iskolában

A szakképesítések oktatásának – szakmaválasztást nehezítő - centralizációja után országot átívelő utazásra kényszerülnek a szakképző iskolát választó tanulók, hogy olyan szakképző iskolát találjanak, amelyben céljaiknak, képességeiknek megfelelő szakképesítést oktatnak. Az ingázás pénzbe kerül, sok időt, energiát vesz el a tanulóktól.

A családok területi mobilitását elsősorban a gazdasági helyzetük befolyásolja, nem tudnak lakóhelyet változtatni, hogy követni tudják gyermeküket az "ország másik felébe" ahol az áhított szakmát oktatják.

MSZOE javaslat

Javasoljuk, hogy az utazásra kényszerülő szakiskolai és szakközépiskolai tanulók utazási költségeit minden esetben a szakképző iskola fenntartója fizesse ki.

Kevés a szakkollégium, az albérlet drága, ezért alacsonyabb rendű jogszabályban elő kell írni, hogy a szakképző iskolák fenntartói minden kérelmező számára kötelesek kollégiumi vagy externátusi ellátást biztosítani, ha kéri.

Utazási költség megtérítése a Köznevelési Hídprogramokban tanulók számára

Ha az általános iskolát sikeresen befejező tanköteles tanulót nem vették fel középiskolába, akkor a Köznevelési Hídprogramban, a legalább hat évfolyamot befejező tanuló a szakképzési Hídprogramban teljesítheti tankötelezettségét.

Az állami intézményfenntartó központ (KLIK) a Köznevelési Hídprogramokat a következő tanévtől megvalósító középfokú intézményt vagy intézményeket az érintett tanévet megelőző március 31-éig jelöli ki, és erről tájékoztatja az általános iskolákat. Az illetékes kormányhivatal megállapítja a köznevelési intézmények körzethatárait. A körzethatárokkal az Oktatási Hivatal a KIR honlapján közzéteszi.

MSZOE állásfoglalás

Egyértelmű, hogy a Hídprogramokban részt vevő középfokú iskolák a tankötelesek számára kijelölt kötelező felvételt biztosító kijelölt körzeti iskolák, ezért vonatkozik rájuk az Nkt. 74. § (5) bekezdés rendelkezése, amely szerint: „A kötelező felvételt biztosító iskolába való utaztatásról a fenntartó gondoskodik.”

Utazási költség megtérítése a kollégiumban

A tanuló csak akkor tudja teljesíteni tankötelezettségét lakhelyétől távol lévő iskolában, ha számára ingyenes kollégiumi elhelyezést biztosít a fenntartó. A kollégium munkarendjét úgy kell meghatározni, hogy a tanuló elhatározása szerint rendszeresen hazalátogathasson. A tanuló tanítási évben – beleértve az évközi szünetek idejét is – valamint a kötelező szakképzési gyakorlat idejében hazautazásra – a rendkívüli eseteket kivéve – nem kötelezhető.

A kollégium munkarendjét úgy kell meghatározni, hogy a tanuló elhatározása szerint rendszeresen hazalátogathasson. Ha a jövedelem nélküli tanulónak nincs pénze, akkor nem tud hazamenni családjához. Ez embertelenség!

Ugyanakkor sok kollégium kötelezi a tanulókat, hogy a hétvégeken és a tanítási szünetek ideje alatt hagyják el a kollégiumot - bár ezt a törvény tiltja -, hogy kit kiadhassák ágyukat a turistáknak, nem kis pénzért.  Ez csapdahelyzet! Se ágy, se pénz a hazautazáshoz. Sok helyen a kollégistákat osztálytársaik szülei fogadják be, az iskolai szünetekben, mert a kollégium hazaküldi őket.

MSZOE állásfoglalás

Egyértelmű, hogy a kollégiumi tagsággal rendelkező jövedelemnélküli tanulók számára a „hazautazás” nem köthető semmilyen térítési díjhoz. Önrészhez sem.

Érettségiző tanulók utaztatása a „közösségi szolgálat” helyszínére

20/2012. EMMI rendelet 133. § (6) bekezdése szerint: Az érettségiző tanulók számára kötelező un. közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

Az logikus, hogy az utazási idő nem számít bele az effektív a szolgálati időbe, de az nem logikus, hogy a tanuló saját költségén utazzon a számára kijelölt szolgálati helyszínre.

Nem elég, hogy a tanuló tanítási időn kívül a saját szabadidejében, illetve tanulási idejében kényszerül közösségi szolgálatra még az utazási költségeket is neki kell fizetni, ha kötelező társadalmi munkát végez.

MSZOE javaslat

A kötelező közösségi szolgálat helyszínére történő utaztatás költsége minden esetben az iskolafenntartót terheli.

Utazási költség megtérítése a kötelező szakértő vizsgálaton

Az Nkt. 47. § (6) bekezdés értelmében: A gyermek, tanuló érdekében a járási hivatal kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével jelenjen meg szakértői vizsgálaton, továbbá a szakértői vélemény alapján gyermekét a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe írassa be… A szakértői vizsgálaton való részvétel érdekében szükséges utazás költségeit a társadalombiztosítás a szülőnek megtéríti.

Itt a törvény elismeri, hogy csak akkor kötelezheti a szülőt a vizsgálaton való megjelenésre, ha az OEP fizeti az utazási költségeit (a gépkocsi használatot, benzin költséget is). Egyértelmű az is hogy a gyermek számára kijelölt (körzeti) nevelési, oktatási intézmény elérésének költségeivel sem a lehet a szülőket terhelni, lásd fent a Nkt. 74. § (5) bekezdést. 

De itt is kimaradt a kísérők és munkavállaló szülők kieső munkabérének térítése.

MSZOE javaslat

A kötelező szakértői vizsgálatok helyszínére történő utazás költségeinek megtérítése mellett, ki kell fizetni a kísérők költségeit, ill a szülő munkabér-kiesését is. Lásd a következő fejezetben.

Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek, tanulók utaztatása

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet szerint: A gyermek, tanuló részére ellátást nyújtó köznevelési intézmény a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló és kísérője részére a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmény igénybevételére jogosító igazolást és utazásnyilvántartó-lapot ad ki központilag kiadott nyomtatványon, továbbá a kiadott nyomtatványokról – az átadás időpontját és az átvevő aláírását tartalmazó – nyilvántartást vezet. Az ellátást nyújtó köznevelési intézmény a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló legfeljebb két fő kísérője részére ad ki igazolást és utazás-nyilvántartó lapot, és az igazoláson a kísérői létszámot feltünteti.

A szakértői vizsgálaton való részvételre kötelező döntés rendelkező részének tartalmaznia kel a szülő tájékoztatását arról, hogy a szakértői vizsgálatra utazás költségeinek megtérítésére igényt tarthat.

MSZOE vélemény és javaslat

Itt az államilag biztosított 90 százalékos utazási kedvezményről van szó, aminek igénybevételéhez kell az igazolás, a jogszabály nem szól a munkavállaló szülő vagy a kísérők munkabérének megtérítéséről.

A probléma azonos a más helyen leírtakkal, vagyis a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmények mellett biztosítani kell a saját gépkocsival rendelkezők számára az személyautó használat költségeit (a benzinköltséget is).

A nevelőtestület döntése esetén a szülő, fegyelmezetlen gyermekével együtt - köteles nevelési tanácsadáson részt venni

„A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi, óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a tanulóval foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a kormányhivatal kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására.” [Nkt. 72. § (4)]

Ez azt jelenti, hogy a szülő köteles saját költségén, saját munkaidejében nevelési tanácsadásra hordani neveletlen, agresszív vagy pszichológiailag sérült gyermekét a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálathoz vagy más szervhez!

Mi van akkor, ha pl. a gyermek nem akar bemenni a vizsgálatra? Alkalmazzon erőszakot a szülő vagy hívjon rendőrt a bekíséréséhez? A nagykorú tanulókat, hogyan kényszerítik a vizsgálatra?

Ez a törvényi meghatározás gyermek és ifjúságellenes és súlyosan sérti a szülők és gyermekeik emberi méltóságát.

MSZOE javaslat

Ezt a paragrafust azonnal törölni kell a köznevelési törvényből vagy megfelelő jogi és anyagi eszközöket kell biztosítani a szülők számára a végrehajtásához.

Iskolán kívüli kötelező foglalkozásokra való utazási költségek jogtalan áthárítása a jövedelem nélkül tanulókra, illetve szüleikre

A tanítási napon szervezett pedagógiai programban előírt vagy ahhoz kapcsolódó, kötelező iskolán kívüli foglalkozások helyszínére történő utazás költségeit az iskola költségvetésében kell tervezni. [229/2012. Kormányrendelet. 33. §. (1) bk) pont]

Figyelem!

Indokolatlan pénzkövetelés, ha a szülőknek kell kifizetni a gyermekük utaztatásának költségeit a tanítási időben szervezett iskolán kívüli ingyenes foglalkozások esetén (pl. úszásoktatás, tanulmányi kirándulás, múzeumlátogatás, vendégtanulói jogviszony, stb.). Tanulmányi kirándulásról bővebben itt!

Szülők panaszolják, hogy amikor iskolán kívül foglalkozásokra viszik a tanulókat a pedagógusok, akkor teljes áru menetjegyeket vetetnek meg a szülőkkel, nem engedik, hogy felhasználják az utazási kedvezményeket. Azt mondják, hogy nincs idejük adminisztrálni, hogy melyik tanulónak milyen utazási kedvezménye van, és gondot okoz, hogy a csoportos kedvezményeket előző nap be kell jelenteni (utas-lista).

Az iskola azt mondja akkor mire való az illegális osztálypénz, ha nem erre!

Igénybe vehető utazási kedvezmények lehetnek:

Életkor alapján járó utazási kedvezmények 0-6 és 6-14 életévig)

Tanulói és hallgatói jogviszony alapján igénybe vehető utazási kedvezmények (diákigazolvány vagy más igazolás alapján)

Csoportos utazási kedvezmények (10 tanuló + kísérő)

Ezekben az esetekben 50, 90 és 100 százalékos utazási kedvezményekről van szó! Lásd itt: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=347&v=marad&fid=151&hol=jobb

Figyelem!

Etikátlan dolog az is, ha az iskola nem tájékoztatja a szülőket a különböző utazási kedvezményekről, és nem veszi igénybe azokat a tanítási időn kívül (délután vagy pihenőnapokon szervezett), önkéntesen igénybe vehető (nem kötelező)  iskolán kívüli foglalkozások, osztálykirándulások, színházlátogatások alkalmával, hanem megveteti a szülőkkel a teljes áru menetjegyeket.

Végkövetkeztetés

A fenti jogszabályi elemzésből kitűnik, hogy a kijelölt (körzeti) óvodába járó gyermekek utaztatási költsége és a kísérő személyek biztosítása a települési önkormányzatokat terheli.

Mivel a tankötelezettség teljesítése törvényi előírás, ezért minden tanuló köteles a számára kijelölt iskolába járni. Az állam feladata iskolát biztosítani minden tanköteles tanuló számára, hogy teljesíteni tudják tankötelezettségüket. 

Ha tanköteles tanulót férőhely vagy más okból nem veszik fel a kötelező felvételt biztosító iskolába, akkor köteles beiratkozni valamelyik iskolába, ahová felveszik. Ha a tanuló nem talál magának iskolát, akkor a megyei kormányhivatalnak kell intézkedni elhelyezéséről.

Ebből következik, hogy minden általános és középfokú iskola kötelező felvételt biztosító iskola Magyarországon.

Törvény értelmében a kötelező felvételt biztosító iskolába való utaztatásról a fenntartó gondoskodik. Az állami intézményfenntartó központ (KLIK) és a nem állami, nem önkormányzati fenntartók (egyházi és magániskolák) kötelesek kifizetni az általuk fenntartott nevelési, oktatási intézménybe járó tanulók utaztatásának költségeit.

Korlátozza a szabad szakmaválasztás jogát, ha a tanuló az általa választott szakképesítést csak a lakóhelyétől távol levő – utazással elérhető - szakképző iskolában, illetve gyakorlati képzőhelyen tanulhatja, és az iskolafenntartó nem biztosítja számára az utaztatási költséget.

 

Figyelem!

A törvényt és fenti elemzést figyelembe véve egyértelmű, hogy minden tanköteles tanuló számára biztosítani kell az alanyi jogon járó a 100 %-os utazási kedvezmény.

A szülőkön múlik, hogy az iskolafenntartók teljesítik-e törvényben előírt fizetési kötelezttségüket.    

Utazási kedvezmények itt!

Iskolabusz szolgáltatás költségvetési támogatása

 
Utazási rendelet 2016.

Iskolabusz


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum