Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

A beszámoltató rendszerű szakképzés

A szakképzési évfolyamokra jelentkező tanulók számára nagyon fontos rendelkezésről szeretnénk tájékoztatni a szülőket, amelyet nem nagyon ismernek, pedig nagy segítség lenne a szakmatanulást választó gyermekeik számára.

A szakképzés beszámoltató formában is megszervezhető, ha azt a szakképesítésenkénti kis létszám (tanévenként legfeljebb 10 fő) indokolja.

A beszámoltató rendszerű képzés megszervezését a szakképesítésért felelős miniszter engedélyezi.

Ez a képzési forma nagy segítség azoknak a fiataloknak, akik olyan szakmát szeretnének kitanulni, amelynek szakmai elméleti képzésre az állandó lakó-, illetve tartózkodási helyükhöz közel levő szakképző iskolákban nincs lehetőség, de ugyanakkor helyben biztosítottak a gyakorlati képzés feltételei.

Ebben a képzési formában a szakképző iskola igazgatója, a tanulót felmenti a szakmai elméleti tantárgyak foglalkozásain való rendszeres részvétel alól. A felmentett tanuló beszámoltató rendszerű szakmai elméleti képzésben - konzultációs csoportba beosztva - vesz részt. A konzultációs csoport vezetését a csoportot tanító - e feladat ellátásával megbízott - tanár látja el. Feladatai és jogai az osztályfőnökével azonosak.

A felmentett tanuló havonként – három munkanap kivételével – folyamatos gyakorlati képzésben vesz részt.

A beszámoltató rendszerű képzésben részt vevő tanuló a szakmai elméleti tantárgyak adott képzési szakaszra eső tananyagából köteles félévkor és tanév végén beszámoló vizsgát tenni (osztályozó vizsga).

A fenti három munkanap terhére az iskola a beszámolóra és a beszámoltató vizsgára való felkészülésre havonta legfeljebb kétnapos konzultációt szervezhet.

A tanuló a tanév végén nem tehet beszámoltató vizsgát, ha a konzultációk ötven százalékán nem vett részt.

Beszámoltató képzés igénybevétele estén a tanulónak nem kell családjától távol kollégiumban vagy albérletben lakni, ha szakképesítést akar szerezni. Pl. ha egy településen van olyan ötvös- vagy kovácsmester, aki szívesen foglalkozna saját gyermeke vagy más tanulók gyakorlati képzésével, de csak egy másik megyében található olyan szakképző iskola, ahol a mesterség szakmai elméleti képzése folytatható, akkor havonta kétszeri oda-vissza utazással megoldható a tanuló szakmai elméleti képzése.

A szakmai elméleti tantárgyak konzultációkkal segített otthoni tanulása nem okozhat gondot a választott szakmájukat megtanulni akaró fiatalok számára.

A nyolcadik évfolyamot eredményesen befejező tanulók az új Nemzeti alaptanterv szerint alapműveltséget szereznek, ezért nincs szükség arra, hogy a szakiskolai beszámoltató képzésben részt vevőket közismereti ismeretekkel terheljék.

Tisztelt szülők!

Ha gyermekük ezt a képzési formát szeretné igénybe venni, időben kell tájékozódni a beszámoltató képzésben való részvétel esélyeiről és az eljárási módokról. Forduljanak elhelyezési kérelemmel a megyei- illetve a fővárosi önkormányzathoz (főjegyzőhöz). Ugyanis a megyei-, fővárosi önkormányzat köteles gondoskodni a középiskolai, szakiskolai ellátásról, s így az ingyenes, iskolai rendszerű szakképzésről. Amennyiben ez a településen nem oldható meg, köteles olyan iskolát keresni, ahol a tanuló beszámoltató képzésben vehet részt.

Ebben a kérdésben segítséget kérhet a gyermeke érdekében eljáró szülő a tanuló lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes polgármestertől.

Hiányos és rossz rendelkezések

A közoktatási törvény szerint: polgármester a tankötelezettség ideje alatt segítséget nyújt a szülőnek gyermeke iskolai elhelyezéséhez és utaztatásához, ha a településen nem működik a tankötelezettség végéig nevelő és oktató iskola. Forduljanak bizalommal polgármesterükhöz ebben a témában is! 

Sajnos a köznevelési törvényből ki került ez a fontos előírás.

A beszámoltató rendszerű képzést szabályozó 8/2006. évi OM rendelet elavult, nem harmonizál a az új szakképzési törvénnyel, ezért alkalmatlan a végrehajtása! Módosítani kell.

 

Kérdések:

A szülők, a tanulók és az állam számára a legkevesebb költséggel járó képzési forma!

Csak miniszteri engedéllyel lehet indítani (tehát engedélyeztetni kell)!

A szülők és a tanulók nem tudnak erről a fontos társadalmi szükségletet kielégítő képzési formáról, akkor hogyan kérjék.

A sem a köznevelési törvényben sem a szakképzési törvényben nem szerepel a beszámoltató képzés. Csak a 20/2011. EMMI rendelet és a 8/2006. évi OM rendelet említi.

A felvételi jegyzékben sem szerepelt, mint tanulmányi terület (be kell tenni).

A gazdaság által igényelt szakképesítéseket köztük a hiány-szakképesítéseket így lehet feltölteni!

Az ösztöndíjat kell adni a beszámoltató rendszerű szakképzésben részt vevő tanulóknak is, ha félévi eredményük eléri a 2,51  átlagot.

Javasoljuk, hogy tanulószerződés keretében is lehessen tanulni!

Együttműködési megállapodás keretében is lehessen tanulni!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum