Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nyitóoldal: Tanuló értékelése és minősítése

Független vizsgabizottság 2018-2019. tanév

A nemzeti köznevelésről szóló CXC törvény (a továbbiakban: Nkt.) 46. § (6) bekezdés szerint: A tanuló joga különösen, hogy kérelmére – jogszabályban meghatározott eljárás szerint – független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról,

A szülő, a tanuló és az iskola közös érdeke

A független vizsgabizottság lényege, hogy a tanulónak módja és lehetősége van arra, hogy az iskolai környezetből kiszakítva igazolja, rendelkezik-e megfelelő felkészültséggel, meghatározott évfolyam vagy évfolyamok, azokon belül egyes tantárgy, tantárgyak ismeretanyagából.

A független vizsgabizottság igénybevételének lehetősége adott esetben nemcsak a tanulónak és a szülőnek jelent biztonságot. Abban az esetben például, ha a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő - és az iskola között vita alakul ki abban a kérdésben, hogy a tanuló teljesítményének mérése és értékelése az elvárható objektivitásnak megfelelően történt-e, kifejezetten érdeke az iskolának, hogy a tanuló független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról.

A független vizsgabizottság előtt tett tanulmányok alatti vizsga

A független vizsgabizottság előtt letett vizsga lehet osztályzat megállapító osztályozó vizsga vagy javítóvizsga.

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha

a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,

b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,

c) ha a jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,

d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,

Határidők a 2018-2019. tanévben

A tanítási év első tanítási napja 2018. szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2019. június 14. (péntek).

A tanítási év első féléve 2019. január 25-ig tart. Az iskolák 2019. február 1-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

középfokú iskola utolsó befejező évfolyamán illetve a befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap  2019. május 2.

Független vizsga I

Független „osztályozó vizsga” a félévi és év végi osztályzatok megállapítása céljából

A - kiskorú tanuló szülője aláírásával - a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó napját megelőző harmincadik napig, jelentheti be az iskolában, ha osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván osztályozó vizsgát tenni.

Figyelem!

A bejelentéssel megszűnik az iskolának az a jogosítványa, hogy megállapítsa a tanuló osztályzatát. Az adott évfolyam követelményeinek teljesítéséről a független vizsgabizottság előtt nyújtott teljesítmény alapján kell dönteni.

Ha a tanulói, szülői bejelentés megérkezik az iskolába annak teljesítése nem utasítható el. Az iskola igazgatója a bejelentést nyolc napon belül továbbítja a szülői kérelmet a megyeszékhely szerinti járási hivatalnak.

Az iskola már a független vizsga eredményének ismeretében állapítja meg a tanuló félévi és év végi osztályzatát (minősítését).

(Tudni kell, hogy a tanuló teljesítményét évközben érdemjeggyel értékelik, év végén osztályzattal minősítik. Bővebben lásd itt!)

Figyelem!

Ha a tanuló nem elégedett az évközi érdemjegyeivel úgy érzi, hogy érdemjegyei igazságtalanok valamelyik tantárgyból, akkor az első félévben 2019. január 1-ig a második félévben 2019. május 14-ig adhatja le a megyeszékhely szerinti járási hivatalnak címzett kérelmét iskolája igazgatójának, amelyben kéri, hogy félévi, illetve év végi osztályzatainak megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt kíván osztályozó vizsgát tenni.


A 30 napos előzetes bejelentési határidő tarthatatlansága

A tanuló az utolsó tanítási nap előtt 30 nappal még nem ismeri az osztályozó értekezlet eredményét, vagyis nem ismeri félévi minősítését (osztályzatait).

Tehát megérzéseire hagyatkozva kell megelőző kérelmet beadnia érdemjegyeinek iskolától független megállapítása érdekében.

Az érettségire felkészítő középiskolákban az osztályozó értekezleteket április végén (28-29-30-án) tartják, az érettségi vizsgák május 5-én kezdődnek. Mit tegyen a tanuló, ha április 30-án tudja meg, hogy megbuktatták?

MSZOE javaslat

A független osztályozó vizsgának akkor van értelme, ha a nevelőtestületi osztályozó értekezlete a félévi és az év végi utolsó tanítási nap előtt 15 nappal kerül megtartásra és a tanulónak, az osztályzatai megismerése után legalább három nap álljon a rendelkezésére a független vizsga iránti kérelem beadásához.

Független vizsga II.

Független „javítóvizsga” a tanév végén

Amennyiben a tanuló a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, joga van javítóvizsgát tenni a kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottság előtt. Az utolsó tanítási nap 2019. június 14. (péntek).

(Jogszabály értelmében, a nevelőtestület megakadályozhatja, hogy a tanuló független vizsgabizottság előtt tegyen javítóvizsgát, ha még egy tárgyból megbuktatják év végén. Szülői panasz)

A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt független vizsgabizottság előtt tehesse le. (Jogszabály értelmében a tanuló bizonyítványát semmilyen indokkal nem lehet visszatartani!)

Ha a tanulói, szülői bejelentés megérkezik az iskolába annak teljesítése nem utasítható el.  Az iskola igazgatójának ebben a kérdésben nincs mérlegelési joga, tudomásul kell vennie a szülő, illetve a tanuló kérését, és a kérelmet - nyolc napon belül - továbbítania kell a a megyeszékhely szerinti járási hivatalnak.

Az  igazgató speciális bejelentő lapon közli a járási hivatal oktatási osztálya felé a tanuló hivatalos adatait

 

Figyelem!

Jogszabály értelmében a tanuló magasabb évfolyamra lépéséről – figyelembe véve a független vizsgabizottság által adott osztályzatot - az az iskola dönt, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll.

Ezt lehet úgy is érteni, hogy az iskola figyelmen kívül hagyhatja a független vizsga eredményét. Reméljük nem így van! Nyilván arról szól a rendelkezés, hogy a magasabb évfolyamra lépés véglegesítése az iskola hatóköre.

A szülők, tanulók tájékoztatása a független vizsgabizottságról

Figyelem!

Sajnálatos tény, hogy a szülő akkor sem meri független vizsgabizottság elé vinni gyermekét, ha meg van győződve az évközi érdemjegyek, illetve a félévi, év végi osztályzatok jogszabálysértő vagy igazságtalan (szubjektív értékelés) megállapításáról. Vajon miért nem védi meg gyermekét a szülő az illegális értékeléstől és minősítéstől Talán fél?

Az elmúlt években bebizonyosodott, hogy azok a tanulók, akik független vizsgabizottság előtt adtak számot tudásukról kiválóan teljesítettek, ami jelzi a buktatások igazságtalanságát (pedagógus bosszú). Például  több ifjúsági válogatott sportolót buktattak meg testnevelésből.

A független vizsga tanulmányok alatti vizsga

A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a szóbeli, a gyakorlati vizsgarészeket, az értékelés szabályait az iskola pedagógiai programjában kell meghatározni.

Figyelem!

Tehát a független vizsga kérdéseit (tételeit) az iskola pedagógiai programja alapján kell összeállítani és oda kell adni a tanulónak a tantárgyak adott évfolyamra vonatkozó pontos, megtanított tananyagát és követelményeit. A szülőknek is meg kell ismerni a a tanmenetet, vagy a helyi tanterv-részletét, melyben a nem megtanított tananyag részeket jelölni kell!

 

Feltételezhető, hogy olyan kérdéseket nem tesznek fel a vizsgázónak, amelyet nem tanítottak az adott időszakban!

A független vizsgabizottság elnökét és tagjait a területileg illetékes "Járási hivatal" bízza meg.

A vizsgáztatásra kijelölt intézmény által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az a pedagógus, aki abban az iskolában tanít, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll.

A független vizsga időpontja

A vizsgázó, független vizsgát jogszabályban előírt időszakon belül az illetékes Járási hivatal által meghatározott időpontban tehet.

A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell. A tájékoztatóban fel kell/kellene hívni a vizsgázó figyelmét a vizsga eljárási rendjére és a jogorvoslati lehetőségekre.

A független vizsgabizottság előtti vizsga esetén a Járási hivatal vezetője engedélyezheti, hogy a vizsgázó az előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát.

Jogorvoslati lehetőségek

A független vizsgabizottság, az érettségi vizsga és a szakmai vizsga vizsgabizottságának döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen a szülő, a tanuló a Kormányhivatalhoz, a kormányhivatal által működtetett vizsgabizottság esetén az oktatási hivatalhoz – a döntést követő öt napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a Kormányhivatal, az Oktatási hivatal három munkanapon belül bírálja el. Eljárására a köznevelési törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak helye nincs.

Figyelem!

A független vizsgabizottság előtt tett tanulmányok alatti vizsgáért térítési díjat kell fizetni, amely nem lehet magasabb, mint az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 3,75%-a.

A független vizsga díját átutalással és készpénzátutalási megbízással lehet teljesíteni.

A vizsgáztatás szabályait előíró rendelet szövege itt található!  

 
Független vizsgabizottság

Javítóvizsga jogszabályi háttér

Javítóvizsga szervezésének szabályai

Értékelési szabályzat

Jogorvoslati eljárás a javítóvizsgán

Javítási lehetőségek korlátozása

Intézményesített buktatás


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum