Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

 

Főmenü: Ingyenesség a köznevelésben

 A tanulmányi kirándulás és az erdei iskola ingyenes köznevelési szolgáltatás

Tanév vége felé megnövekedik a Budapesten és a nagyobb városokban a városnéző tanulói csoportok száma, megtelnek az erdei iskolák, növekszik a népszerű kiránduló helyek, múzeumok látogatottsága.

Az évek folyamán növekvő számú szülői panasz érkezik a szülői egyesületekhez, hogy az iskola 10-20- 30 000 forint összeget is követel az egy vagy többnapos, „tanulmányi kirándulásért”,  „erdei iskolásért”. Vannak olyan iskolák, ahol a szülőknek havi részletekben kell befizetni a tanulmányi kirándulás költségeit (osztálypénz) van, ahol egy összegben kérik a díjakat hónapokkal előre.

A szülők nem ismerik a köznevelési jogszabályokat, és a szokásjogoknak megfelelően megszavazzák az iskola által a tanulmányi kirándulásra , erdei iskolára kért összegeket, akkor is, ha azok indokolatlan pénzkövetelések.

Ha a szülő nem akarja kifizetni a tanulmányi kirándulás vagy az erdei iskola költségét, akkor gyermekét otthon hagyják”, pedig a tanítási napon szervezett „tanulmányi kirándulás”, „erdei iskola” - az állami intézményfenntartó központ, és a települési önkormányzat által fenntartott iskolákban  -  ingyenes köznevelési közszolgáltatás, amelynek költségeit az iskola költségvetésében kell tervezni. [229/2012. Kormányrendelet 33. § (1)]

Ha a szülő úgy dönt, hogy nem fizet, és nem engedi el gyermekét a tanulmányi kirándulásra, akkor arra az időre egy másik osztályban helyezik el, ami törvényben előírt fegyelmi fokozat  vagy „igazolatlan mulasztásnak” tekintik a tanuló távolmaradását.

Egyes iskolának különleges elképzeléseik vannak a tanulmányi kirándulásról különösen az erdei iskoláról, amikor megfizettetik a szülőkkel a tanítási időben szervezett ingyenes köznevelési szolgáltatást (osztálypénz). Ugyanakkor a többnapos, a szülők pénzén szervezett, úgynevezett tanulmányi kirándulás esetén a tanulók felügyeletét ellátó pedagógusoknak nem kell fizetni a szállásért, az utazásért az étkezésért. (Szülői panasz)

Jogszabály értelmében a pedagógiai, nevelési programban meghatározott tanulmányi kirándulás vagy más, nem az óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett program megvalósítása esetén a pedagógusok a teljes fizetés mellett ügyeleti díjat is kapnak. [326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet]

 Sok helyen az iskola vagy a pedagógus jutalékot kap attól a vállalkozástól, amelyik szervezi az erdei iskolát, vagy a külföldi tanulmányi kirándulást. (Szülői panasz)

Figyelem!

Javasoljuk a szülőknek, hogy ne fizessék ki a tanítási napon szervezett tanulmányi kirándulás vagy erdei iskola költségét (az utazási és étkezési költségeket sem) mert azt az állami iskolafenntartónak, illetve a települési önkormányzatnak kell finanszírozni.

Panaszukkal forduljanak a területileg illetékes Kormányhivatalhoz, hogy az adott a köznevelési intézményben hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a köznevelési feladatok ingyenességére vonatkozó rendelkezések megtartását. [229/2013. Kormányrendelet 38. § (1) g)]

A tanítási napon szervezet tanulmányi kirándulásra vagy erdei iskolára illegálisan beszedett pénzeket az állami fenntartású iskolákban vissza kell fizetni a szülőknek!

A tanulmányi kirándulás nem osztálykirándulás

A szülők és a pedagógusok körében keveredik a tanítási időben szervezett tanulmányi kirándulás fogalma, a tanulók szabadidejében szervezett osztálykirándulás fogalmával.

A tanulmányi kirándulás és az erdei iskola pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó hagyományostól eltérő oktatási módszer, amelynek tartalmát és szervezésének feltételeit köznevelési és más jogszabályok határozzák meg. 

Az erdei iskola és a tanulmányi kirándulás olyan, a környezet adottságaira építő többnapos tanulási forma, ahol a tananyag szervesen összefügg az iskola tantervével és a tanítás helyszínével. A tudás tárgya az iskola természeti környezete, amiről a tanulók ismeretbővítő és képességfejlesztő céllal, aktív tevékenységen keresztül, szereznek ismereteket.

Az osztálykirándulás a tanulók kikapcsolódását, szórakozását elősegítő, közösségformáló iskolán kívüli önkénes csoportos összejövetel, amelyet a tanulók szabadidejében kell szervezni.

Figyelem! Az erdei iskola többnapos tanulmányi kirándulás

A tanulmányi kirándulás és az erdei iskola szervezésének jogszabályi meghatározása

A tanulmányi kiránduláson és az erdei iskolában minden tanuló számára előírt tananyag megismerését, feldolgozását szolgáló foglalkozás folyik.

  • A tanórai foglalkozások megszervezhetők a hagyományos, tantermi szervezési formáktól eltérő módon, így különösen a tanulmányi kirándulás, projekt oktatás, erdei iskola, múzeumi foglalkozás, könyvtári foglalkozás, művészeti előadáshoz vagy kiállításhoz kapcsolódó foglalkozás formájában is, amennyiben biztosított az előírt tananyag átadása, a követelmények teljesítése, a tanítási órák ingyenessége, a tanulói terhelés korlátozására vonatkozó rendelkezések megtartása. [A Nemzeti alaptantervről szóló 110/2012. Korm. rendelet 7. § (1)]

  • Az iskolán kívül, tanítási napon szervezett tanulmányi kirándulá s és erdei iskola ingyenes köznevelési közszolgáltatás. [229/2012. Kormányrendelet 33. § (1)]

  • Tanulmányi kirándulás és erdei iskola a tanítási napokon csak akkor szervezhető, amennyiben biztosított az előírt tananyag átadása, a követelmények teljesítése, a tanítási órák ingyenessége, a tanulói terhelés korlátozására vonatkozó rendelkezések megtartása. [100/2012. Kormányrendelet 7. §  (1)]

  • A tanítási napon szervezett erdei iskola és a tanulmányi kirándulás iskolán kívüli kötelező tanórai foglalkozás. A tanuló távolmaradását igazolni kell.

  • Az iskola munkatervében kell meghatározni az erdei iskola és a tanulmányi kirándulások időpontját, amelyhez az iskolai szülői szervezet véleményét ki kell kérni.

  • A pedagógiai program részeként kötelező, a nevelési-oktatási intézményen kívül tartott tanulmányi kiránduláson tartott foglalkozások és az erdei iskolai programok ideje alatt az iskola feladata a tanulók testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről való gondoskodás. [Nkt. 4. § (1)bekezdés  10. pont]

 Figyelem!

A tanulmányi kirándulás és az erdei iskolai szolgáltatás költségeit állami vagy önkormányzati fenntartású intézmény esetén az iskola költségvetésében kell tervezni. A szülőktől csak speciális (fakultatív) szolgáltatások önkénes igénybevétele esetén lehet anyagi hozzájárulást kérni. 

 Az osztálykirándulás nem tanulmányi kirándulás 

Osztálykirándulás és más szabadidős program körülírása:

 A tanulók szabadidejében (tanítási órák után, szombat-vasárnap, vagy az iskolai szünetekben) szervezet osztálykirándulás, színház, mozi múzeumlátogatás, sportfoglalkozás, üdülés, tábor és más szórakozás nem tekinthető iskolai foglalkozásnak, akkor sem, ha a pedagógusok szervezik.

  • Az osztálykirándulás költségeit a szülők fizetik (a felügyeletet vállaló pedagógusok bérét is).

  • A tanuló szabadidejében szervezet osztálykiránduláson vagy más iskolán kívüli foglalkozáson való részvétel a tanuló számára nem kötelező.

  • Osztálykirándulási alkalmakkal és más közös programokkal tanítási óra nem teljesíthető, ezért nem számítható be a kísérő pedagógus kötelező óraszámának teljesítésébe.

 Figyelem!

 Az tanítási időn kívül az iskola által szervezett osztálykirándulásokra az iskola felügyeleti joga nem tejed ki. A csoportot vezető pedagógus és a szülők felelőssége a kiskorú tanulók testi és erkölcsi védelme (felügyelete).

 A tanuló szabadidejében szervezett költségtérítéses iskolai kirándulás

 Az iskola csak akkor szervezhet kirándulást, üdülést, külföldi utazást a tanulók számára pénzért, ha alapító okiratában szerepel az ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke. Természetesen az ilyen iskolai kirándulást sem lehet tanulmányi kirándulásnak nevezni, és nem lehet kötelezővé tenni. 

 Szabadidő felelős iskolai alkalmazott feladata (ha van ilyen)

 A szabadidő-szervező munkakörökben foglalkoztatottak feladata különösen: az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó (fenntartó által finanszírozott) tanórán kívüli foglalkozások, programok előkészítése, szervezése, a környezeti neveléssel összefüggő tevékenységek tanulmányi kirándulás, erdei iskola, tábor stb. segítése.

 Viselkedési szabályok a tanulmányi kránduláson

Az iskola és a kollégium házirendje állapítja meg az e törvényben, továbbá a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és – a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül – a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola, kollégium által elvárt viselkedés szabályait. [Nkt. 25. § (2)]

Jogszabály értelmében az iskola, kollégium által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán, kollégiumon kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartást  az iskolai, kollégiumi házirendbe, kell előírni. [20/2012. EMMI rendelet 5. § (2) g)]

Baleseti oktatás a tanulmányi kirándulás előtt

A tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a tanulmányi kirándulással és más programokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetni kell. Az ismertetés (balesetoktatás) tényét és tartalmát dokumentálni kell.

Tanulmányi kirándulás jogszabályi háttere: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=377&v=marad&fid=82&hol=jobb

 Az iskoláztatás indokolt és indokolatlan költségei: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=82&v=igen&hol=jobb

 

 
Térítésmentes szolgáltatások

Tanulmányi kirándulás, erdei iskola

Tanulmányi kirándulás jogszabályi háttere

Osztálypénz helyett közözösségi pénz

Osztálypénz, csoportpénz

Iskolakezdési költségek

Árnyékoktatás, különórák

Állami támogatások az óvodában, iskolában

Zsebpénz

Szülői vélemények osztálypénz

Iskoláztatás költségei a KSH adatai szerint


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum