Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Tankönyvellátás 2019.

Az iskola a felelős a tanulók tankönyvellátásért, nem a szülők!

Az iskolai tankönyvellátás 2015. évi reformja után újra az iskola felel a tankönyvek kiosztásáért, minőségéért, cseréjéért, pótlásáért!

A tankönyvek kiosztása csak tanítási napon

A tankönyvek kiosztása az első tanítási napon, vagy azt követően történik.

A nyári szünetben nem lehet kiosztani a tankönyveket! Nem lehet berendelni a tanulókat az iskolába a szünidő befejezése előtt!

Nem a szülő feladata a hibás tankönyvek kicserélése sem a hiányzó tankönyvek megvásárlása tankönyvellátó üzleteiben, mint eddig.

Iskolaváltásnál, osztályváltásnál vagy a tankönyv elvesztése, megrongálódása esetén az iskola rendeli meg a tanuló számára az új tankönyveket, amelyek bolti felár és szállítási díj nélkül vehetők át az iskolában a tanév közben is.

A tankönyv használata nem kötelező

A tankönyvet nem kötelező becipelni az iskolába.

Nincs olyan jogszabály, hogy a tankönyvet kell megtanítani.

A tankönyv egy segédeszköz a szülők és a tanulók számára, hogy megismerjék, milyen ismeretanyagot kellene megtanítani a pedagógusoknak, ha lenne rá elég idejük. Bővebb információ itt található

A térítésmentes (ingyenes) tankönyvellátásra jogosultak köre

Magyarországon  évfolyamoktól függően háromféle tankönyv támogatási rendszer működik.

Az általános iskola 3-8 évfolyamain és a középfokú iskola 9. évfolyamán a tanulók kölcsön kapják a tankönyveiket kártérítési felelősséggel, amelyeket a tanév végén vissza kell adni az iskolának.

Az általános iskola 1-2 évfolyamán a tanulók térítésmentesen kapják a tankönyveiket, amelyek a tanuló tulajdonába kerülnek. Nem kell visszaadni a tanév végén.

A középfokú iskola 11, 12 13. 14, 15 évfolyamain rászorultság alapon működő tankönyv támogatási rendszer működik.

Ingyenesen kölcsönzött tankönyvek az általános iskola 2-8. évfolyamain és a középfokú iskolák 9. évfolyamán

Az ingyenesség bevezetése a 2013-2014. tanévtől kezdődően felmenő rendszerben történt. Jelenleg az általános iskolák 1-8. évfolyamain és egy nagy ugrással a középfokú  iskolák 9. évfolyamain a családok jövedelmi és vagyoni helyzetétől függetlenül minden tanuló számára alanyi jogon jár a térítésmentes tankönyvellátás. 

Az ingyenességre jogosultaktól semmilyen címen sem lehet ráfizetést kérni az iskola által összeállított tankönyvcsomagra!  Nincs olyan, hogy ezt vagy azt a tankönyvet külön vegye meg a szülő!

Az állam által térítésmentesen kikölcsönzött tankönyveket az iskola könyvtári állomány-nyilvántartásába veszi,  - a munkafüzetek és az 1-2. évfolyamos tanulók tankönyveinek kivételével  - az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeli, továbbá az iskolával jogviszonyban álló tanuló részére a tanév feladataihoz az iskola házirendjében meghatározottak szerint kikölcsönzi.  

Figyelem!               

Nézzék meg a házirendben a kölcsönzés szabályait.

Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket a tanuló köteles az utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni az intézmény könyvtárának, hogy a következő tanévben, használt tankönyvként ki tudják adni az évfolyamra újonnan belépő tanulóknak. [17/2014. EMMI rendelet 32. § (5)]

A munkafüzetet nem kell év végén visszaadni!

Figyelem!

Ha a tanuló nem tesz eleget az iskola által a házirendben meghatározott kölcsönzési szabályoknak, akkor vele szemben a Polgári Törvénykönyv kártérítésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.  [17/2014. EMMI rendelet 32. § (5/a bekezdés]

A jogos félelműkben a szülők úgy menekülnek ki az iskolával való viták következményei alól, hogy bolti áron megvásárolnak gyermekük számára még egy garnitúra tankönyvet (már aki megteheti). Az eredetileg kapott kölcsön tankönyveket érintetlenül adják vissza a tanév végén. Ez több százmillió forintos többletbevételt jelent a tankönyvkiadóknak! Bővebb információ az 3-9. évfolyamokon tanuló tankönyvellátásáról itt található!

Az általános iskola 1. és 2. évfolyamára járó tanulók tankönyvellátása

2017/2018. tanévtől megszűnt az 1‒2. évfolyamon a tartós tankönyvek használata.

Ezután minden 1. és 2. évfolyamos tanuló új tankönyvet kap, tankönyveiket nem kell az iskolai könyvtárba bevételezni, és nem kell azokat év végén visszaadni az iskolának.

Azt csinál vele a tanuló, amit akar, beleírhat, kiszínezheti, összegyűrheti, de ha elveszti, akkor saját költségén vesz magának új tankönyvet.

Rászorultság alapján biztosított tankönyvtámogatás a 11. évfolyamtól kezdődően

„Életkorától függetlenül”, térítésmentes tankönyvellátásra jogosult minden szociálisan rászoruló tanuló, aki

a) tartósan beteg,

b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,

c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,

d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül [Nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény (Ntt.) 4. § (2) bekezdés]

Figyelem!

A térítésmentes tankönyvellátás a szakképzési évfolyamokon is jár az arra jogosult tanulóknak.

A térítésmentes tankönyvellátásra való jogosultságot legkésőbb október 15-ig kell igazolni. Ha addig az időpontig nem sikerül igazolni jogosultságot, akkor a térítésmentesen kapott tankönyvek árát ki kell fizetni.

A rászorultság alapján térítésmentes tankönyvellátásra való jogosultság igazolásának módja 

 A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:

a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,

b) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,

c) a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye,

d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat,

e) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő tanuló esetén a számára gyámhatósági határozat alapján gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által a 11. melléklet szerint kiállított igazolás.

A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a lakossági folyószámla-kivonatot, a postai igazolószelvényt.

Az iskola – a helyben szokásos módon – hirdetményben teszi közzé a normatív kedvezményen túli további kedvezmények körét, feltételeit, az igényjogosultság igazolásának formáját és az igénylés elbírálásának elveit.

Figyelem!

A családi pótlék csak 20 éves korig jár a tanulóknak, ezért a három vagy többgyerekes családokban élő 20 éven felüli a tanulóknak más dokumentummal kell igazolni jogosultságukat.

Mi az, hogy ingyenes tankönyvellátás?

Az ingyenes tankönyvellátás elve azt jelenti, hogy a tanuló számára minden tankönyvet térítésmentesen kell biztosítani. Ha az iskola olyan tankönyvet akar választani, amelyik nem fér bele a normatív állami támogatásba, akkor azt az iskolának kell kifizetnie.

Az ingyenességre jogosultaktól semmilyen címen sem lehet ráfizetést kérni az iskola által összeállított tankönyvcsomagra!  Nincs olyan, hogy ezt vagy azt a tankönyvet külön vegye meg a szülő!

Az ingyenességre nem jogosult tanulók tankönyvellátása

Mikor és hogyan kell kifizetni a tankönyvek árát?

Az új rendelkezések szerint a tankönyvek árát a szülőknek csak akkor kell kifizetni, ha gyermekeik az iskolában – az első tanítási napon - átvették a tankönyveiket.

Az iskola nem vizsgálhatja, hogy a szülő kifizette-e a megrendelt tankönyveket, mindenképen át kell adnia a tanuló számára az oktatásához szükséges könyveket az első tanítási napon! 
A befizetési határidő: 2019. szeptember 15.

A fizetős diákok esetében a leszállított könyvek alapján számla készül, melyet a szülők az iskolától kapnak kézhez a tankönyvekkel együtt szeptemberben, átadás/átvételi bizonylat kíséretében. Ellenőrizzék a számla adatait, mielőtt aláírják az átvételt. A hiányzó vagy megrongálódott tankönyvekről vetessenek fel jegyzőkönyvet!

A számla alsó, perforált részén találják a befizetéshez szükséges csekket. A befizetés módja: banki átutalás, csekk, iskolakezdési és más fajta utalvány. 

Személyesen készpénzzel, utalvánnyal, illetve bankkártyával a tankönyvterjesztéssel megbízott könyvtárellátóként a Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (KELLO) Infópontjain és a kijelölt postahivatalokban, valamint készpénzzel és bankkártyával az összes postahivatalban fizethetnek. A pontos címeket az alábbi linkre kattintva találják:http://webshop.kello.hu/postahelyek

Figyelem! Fizetési könnyítések

Fontos tudni a szülőknek, hogy tanuló törvényben előírt joga, hogy kérésére engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására vagy részletekben való fizetésre. [Nkt. 46. § (5)]

A szülő/tanuló nem az iskolának fizet, hanem a Könyvtárellátónak. Bár az iskola csak megrendeli a tanuló nevében a tankönyveket és szeptemberben kiosztja, de a tanuló jogait az iskolának kell képviselni a tankönyvterjesztővel szemben is.

Ha iskola nem tejesíti a tanuló törvényben előírt jogos kérését, nem intézi el a részletfizetési kedvezményt, vagy a fizetési halasztást, akkor közvetlenül a Könyvtárellátó (KELLO) ügyfélszolgálatához kell fordulnia, mivel tanuló velük áll a „üzleti jogviszonyban”.  

Használt tankönyvek az ingyenességre jogosultaknak?

Az iskolai könyvtárból csak azokat a tankönyveket lehet kölcsönözni az ingyenességre jogosult tanulók számára kártérítési felelősséggel, amelyeket „tartós tankönyvvé” nyilvánítottak, és az rá is van nyomtatva az adott tankönyvre.

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény (Ntt.) 1. § (6) bekezdés i) pontja szerint: tartós tankönyv: az a tankönyv, könyvhöz kapcsolódó kiadvány, amely nem tartalmaz a tankönyvbe történő bejegyzést igénylő feladatokat, és alkalmas arra, hogy a tanulók legalább négy tanéven keresztül használják.

Álláspontunk szerint az év végére elhasználódott, sokszor lapjaira hulló, „egyszer használatos” tankönyveket és a tankönyvhöz kapcsolódó más kiadványokat, segédkönyveket, munkafüzeteket a tanulónál kell hagyni, vagy a tanév végén le kell selejtezni, akár rá van írva, hogy tartós. akár nem

A használt értékcsökkent tankönyveket nem lehet a következő tanévben ingyenesség címén kiadni! 

A tartós tankönyvek használati joga

Egyértelmű, hogy a kölcsönzött tartós tankönyvek használat jogát a tanulói jogviszony fennállása alatt addig az időpontig kell a tanuló részére biztosítani, ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, illetve az adott tantárgyból vizsgát lehet vagy kell tenni.

Akkor miért kérik vissza a tanév végén a használt tankönyveket?

A tankönyv megrendelése és kiosztása jó üzlet az iskoláknak

Az iskola a tankönyveket, pedagógus-kézikönyveket a könyvtárellátótól a tanulók, a pedagógusok részére megbízásából átveszi, majd a tankönyvellátás helyi rendjének elkészítésében foglaltaknak megfelelően a tankönyvfelelős részt vesz a tankönyvellátással, pedagóguskézikönyv-ellátással kapcsolatos

A tankerületi központ által fenntartott iskola esetében a tankerületi központon keresztül az iskolának, a nem a tankerületi központ által fenntartott iskola esetében az iskolának a könyvtárellátó ellentételezést nyújt.

Az ellentételezés módja a nyújtott engedmény. Mekkora? Milliós tétel?

A tankönyvek kiválasztása és megrendelése itt!

 
A tankönyvtámogatás igénylése

Az iskolatáska súlya

Tankönyvkiosztás szabályai

Könyvtárellátó (Kello) üzleti levele Szülőknek

A tankönyv használata nem kötelező

Tankönyv kiválasztás, rendelés és átvétel

Tankönyv az általános iskola 1-2-3-4 évfolyamain

A tankönyv tulajdonjoga

A tankönyv ingyenessége nem évül el

A tankönyvekkel nem lehet üzletelni


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum