Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Tankönyvellátás 2017.

Újra az iskola a felelős a tanulók tankönyvellátásért, nem a szülők!

Az iskolai tankönyvellátás 2015. évi reformja után újra az iskola felel a tankönyvek kiosztásáért, minőségéért, cseréjéért, pótlásáért!

A tankönyvek kiosztása tanítási napon

A tankönyvek kiosztása az első tanítási napon, vagy azt követően történik.

A nyári szünetben nem lehet kiosztani a tankönyveket! Nem lehet berendelni a tanulókat az iskolába a szünidő befejezése előtt!

Figyelem!

Nem a szülő feladata a hibás tankönyvek kicserélése sem a hiányzó tankönyvek megvásárlása tankönyvellátó üzleteiben, mint eddig.

Iskolaváltásnál, osztályváltásnál vagy a tankönyv elvesztése, megrongálódása esetén az iskola rendeli meg a tanuló számára az új tankönyveket, amelyek bolti felár és szállítási díj nélkül vehetők át az iskolában a tanév közben is.

Mikor és hogyan kell kifizetni a tankönyvek árát?

Az új rendelkezések szerint a tankönyvek árát a szülőknek csak akkor kell kifizetni, ha gyermekeik az iskolában – az első tanítási napon - átvették a tankönyveiket.

.

Az iskola nem vizsgálhatja, hogy a szülő kifizette-e a megrendelt tankönyveket, mindenképen át kell adnia a tanuló számára az oktatásához szükséges könyveket az első tanítási napon!

A befizetési határidő: 2017. szeptember 15.

A fizetős diákok esetében a leszállított könyvek alapján számla készül, melyet a szülők az iskolától kapnak kézhez a tankönyvekkel együtt szeptemberben, átadás/átvételi bizonylat kíséretében. Ellenőrizzék a számla adatait, mielőtt aláírják az átvételt. A hiányzó vagy megrongálódott tankönyvekről vetessenek fel jegyzőkönyvet!

A számla alsó, perforált részén találják a befizetéshez szükséges csekket. A befizetés módja: banki átutalás, csekk, iskolakezdési és más fajta utalvány. 

Személyesen készpénzzel, utalvánnyal, illetve bankkártyával a tankönyvterjesztéssel megbízott könyvtárellátóként a Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (KELLO) Infopontjain és a kijelölt postahivatalokban, valamint készpénzzel és bankkártyával az összes postahivatalban fizethetnek. A pontos címeket az alábbi linkre kattintva találják:http://webshop.kello.hu/postahelyek

Figyelem!

Fontos tudni a szülőknek, hogy tanuló törvényben előírt joga, hogy kérésére engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására vagy részletekben való fizetésre. [Nkt. 46. § (5)]

Tehát a szülő/tanuló nem az iskolának fizet, hanem a Könyvtárellátónak. Az iskola csak megrendeli a tanuló nevében a tankönyveket és szeptemberben kiosztja. De a tanuló jogait az iskolának kell képviselni a tankönyvterjesztővel szemben is.

Ha iskola nem tejesíti a tanuló törvényben előírt jogos kérését, nem intézi el a részletfizetési kedvezményt, vagy a fizetési halasztást, akkor közvetlenül a Könyvtárellátó (KELLO) ügyfélszolgálatához kell fordulnia, mivel tanuló velük áll a „üzleti jogviszonyban”.  

A térítésmentes tankönyvellátásra jogosultak köre

Magyarországon két féle tankönyv támogatási rendszer működik:

1. „Életkorától függetlenül”, térítésmentes tankönyvellátásra jogosult minden iskolába járó tanuló, aki

a) tartósan beteg,

b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,

c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,

d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül [Nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény (Ntt.) 4. § (2) bekezdés]

A sajátos nevelési igényű tanuló csak akkor jogosult a térítésmentes tankönyvellátásra, ha megfelel a fenti követelményeknek.

A térítésmentes tankönyvellátás a szakképzési évfolyamokon is jár az arra jogosult tanulóknak.

A térítésmentes tankönyvellátásra való jogosultságot legkésőbb október 15-ig kell igazolni. Ha addig az időpontig nem sikerül igazolni jogosultságot, akkor a térítésmentesen kapott tankönyvek árát ki kell fizetni.

A térítésmentes tankönyvellátásra való jogosultság igazolásának módja 

feltöltés alatt....

 

 

 

 

Figyelem!

Az ingyenes tankönyvellátás elve azt jelenti, hogy a tanuló számára minden tankönyvet térítésmentesen kell biztosítani. Ha az iskola olyan tankönyvet akar választani, amelyik nem fér bele a 12 000 forintos állami támogatásba, akkor azt az iskolának kell kifizetni.

Az ingyenességre jogosultaktól semmilyen címen sem lehet ráfizetést kérni az iskola által összeállított tankönyvcsomagra!  Nincs olyan, hogy ezt vagy azt a tankönyvet vegye meg a szülő!

2. Ingyenesen kölcsönzött tankönyvek az általános iskolában felmenőrendszerben (jelenleg az 1. 2.  3. és 4. évfolyamain)

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 46. § (5) bekezdése értelmében az elsőtől a nyolcadik évfolyamig, továbbá a nemzetiségi nevelés-oktatásban és a gyógypedagógiai nevelés-oktatásban az állam biztosítja, hogy a tanuló számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre.

Az ingyenesség bevezetése a 2013-2014. tanévtől kezdődően felmenő rendszerben történik. Jelenleg az általános iskolák 1. 2. 3. és 4. évfolyamain a családok jövedelmi és vagyoni helyzetétől függetlenül minden tanuló számára jár az "ingyenes" tankönyvellátás (kölcsönzéssel).

Az ingyenességre jogosultaktól semmilyen címen sem lehet ráfizetést kérni az iskola által összeállított tankönyvcsomagra!  Nincs olyan, hogy ezt vagy azt a tankönyvet külön vegye meg a szülő!

Az állam által évfolyamokon térítésmentesen kölcsönzött tankönyveket az iskola könyvtári állomány-nyilvántartásába veszi (pecsétes tankönyv), az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeli, továbbá az iskolával jogviszonyban álló tanuló részére a tanév feladataihoz az iskola házirendjében meghatározottak szerint kikölcsönzi.

Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket a tanuló köteles az utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni az intézmény könyvtárának. Vajon miért? Hogy használt tankönyvként kiadják a következő tanévben. [17/2014. EMMI rendelet 32. § (5)]

Figyelem!

Ha a tanuló nem tesz eleget az iskola által a házirendben meghatározott kölcsönzési szabályoknak, akkor vele szemben a Polgári Törvénykönyv kártérítésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.  [17/2014. EMMI rendelet 32. § (5/a bekezdés]

A jogos félelműkben a szülők úgy menekülnek ki az iskolával való viták következményei alól, hogy bolti áron megvásárolnak gyermekük számára még egy garnitúra tankönyvet (már aki megteheti). Az eredetileg kapott kölcsön tankönyveket érintetlenül adják vissza a tanév végén. Ez több százmillió forintos többletbevételt jelent a tankönyvkiadóknak! Bővebb információ az 1-2-3-4. évfolyamokon tanuló tankönyvellátásáról itt található

Használt tankönyveket nem lehet kiadni az ingyenességre jogosultaknak

Az iskolai könyvtárból csak azokat a tankönyveket lehet kölcsönözni az ingyenességre jogosult tanulók számára kártérítési felelősséggel, amelyeket „tartós tankönyvvé” nyilvánítottak, és ez rá is van nyomtatva az adott tankönyvre.

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény (Ntt.) 1. § (6) bekezdés i) pontja szerint: tartós tankönyv: az a tankönyv, könyvhöz kapcsolódó kiadvány, amely nem tartalmaz a tankönyvbe történő bejegyzést igénylő feladatokat, és alkalmas arra, hogy a tanulók legalább négy tanéven keresztül használják.

Álláspontunk szerint az év végére elhasználódott, sokszor lapjaira hulló, „egyszer használatos” tankönyveket és a tankönyvhöz kapcsolódó más kiadványokat, segédkönyveket, munkafüzeteket a tanulónál kell hagyni, vagy a tanév végén le kell selejtezni.

A használt tankönyveket nem lehet a következő tanévben ingyenesség címén kiadni! 

Figyelem!

Egyértelmű, hogy a kölcsönzött tankönyvek használat jogát a tanulói jogviszony fennállása alatt addig az időpontig kell a tanuló részére biztosítani, ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, illetve az adott tantárgyból vizsgát lehet vagy kell tenni. Akkor miért kérik vissza a tanév végén a használt tankönyveket?

A tankönyv megrendelése és kiosztása jó üzlet az iskoláknak

 

A Könyvtárellátó (KELLO) saját nyereségéből tanulónként 300 forintot biztosít az iskoláknak a tankönyvfelelős pedagógusok javadalmazására, ami akár százezres nagyságrendű jövedelmet is jelenthet számukra. Megéri!  (törölt szöveg)

 

Az új rendelkezés szerint:

 által fenntartott iskola esetében a tankerületi központon keresztül az iskolának, a nem tankerületi központ által fenntartott iskola esetében az iskolának a Könyvtárellátó díjazást fizet. 

 

A díjazás forrása

 a) a nem a tankerületi központ által fenntartott iskolák esetében a Könyvtárellátó által a tankönyvellátási szerződés alapján az iskolának,
b) a tankerületi központ által fenntartott iskolák esetében a Könyvtárellátó által a tankönyvellátási szerződés alapján a tankerületi központon keresztül az iskolának átengedett összeg. [17/2014. EMMI rendelet (3) (4) bekezdés]


Sajtószóvivő: Keszei Sándor (06-30/ 433-8754 vagy 1-787-7852)

A tankönyvek kiválasztása és megrendelése itt!

16 fontos szabály a tankönyvek kiosztásáról itt található http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=469&v=marad&fid=129&hol=jobb

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2018.

Óvoda 2018-2019.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2017.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2018.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2017.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi eljárás az iskolában 2018.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum