Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: SZÜLŐPOLITIKA

Szülőpolitika IV.

(Részlet az MSZOE szülőpolitikai koncepciójából)

Szülői Szerződés (megállapodás)

Pedagógusok panaszolják, hogy azok a szülők nem lépnek kapcsolatba az iskolával, akiknek gyermekével tanulási vagy magatartási problémák vannak.

A szülőkkel szemben viszonylag kevés jogi követelmény van, eltekintve attól az alapvető kötelességüktől, hogy biztosítsák gyermekük tanulását, mely megfelel életkoruknak, képességüknek és érdeklődésüknek. Ezt a kötelességet meglehetősen pontatlanul fogalmazták meg, ezért könnyen eleget tesznek neki azzal, hogy gyermekeik rendszeresen látogatják az iskolát. 

A törvény értelmében a tankötelezettség iskolába járással vagy magántanulóként teljesíthető. Az iskolába járás nem kötelező, de a tanulás igen. Bár a családok egy kis hányada eredményesen neveli és oktatja gyermekét otthon az iskola segítségével, nagy részük az iskolára támaszkodik, hogy tegye lehetővé kötelességük teljesítését.

Az ajánlott szülői szerződés a szülők által írt egyezmény lenne, vállalva, hogy bizonyos meghatározott feladatokat teljesítenek, amiért az állam az iskolafenntartón keresztül biztosítaná a gyermekük törvényes előírásoknak megfelelő iskoláztatását (amit viszont az iskola ellenjegyezne).

A javaslat lényeg az, hogy azért, hogy az iskola beveszi gyermekét az iskolába – megszabadítva a szülőket az oktatás technikai terheitől – a szülőket megkérik, hogy írjanak alá egy megállapodást, amelynek értelmében kötelességüket az iskoláztatás folyamatában valósítanák meg.

Figyelem!

A javaslat értelmében az együttműködési dokumentumot (szülői szerződést) elsősorban azok a szülökkel kell megkötni (jogilag nem kötelezhetők rá), akiknek gyermekével problémák vannak, különösen az iskolakerülő gyermekek szüleivel, vagy akiket az iskolából való eltávolítás fenyeget. A bevezetés tapasztalatai alapján később az összes szülőre ki lehet terjeszteni.

Javaslat a megállapodás tartalmára

Szülői Szerződés

Én …………………………………….. …….…………., mint szülő/törvényes képviselő elismerem és megértem:

1. hogy a törvény értelmében elsősorban én vagyok felelős ....................................… nevű gyermekem neveléséért, oktatásáért;

2. hogy az iskola segít nekem kötelességem teljesítésében;

3. hogy gyermekem iskolábajárásának aktív támogatása növeli annak valószínűségét, hogy a legnagyobb haszna származzon belőle.  

Továbbá, vállalom, hogy mindent megteszek, ami képességeimtől telik, annak érdekében, hogy:

a) részt veszek az egyéni megbeszéléseken gyermekem tanárával olyan időpontban, mely mindkettőnknek megfelel;

b) elolvasom az iskolája által küldött írásbeli jelentéseket és reagálok rájuk;

c) részt veszek az osztálygyűléseken és egyéb összejöveteleken, ahol a tantervet magyarázzák meg és azokat az eljárásokat, ahogyan otthon segíthetek a tanagyag elsajátításában;

d) megfelelő feltételeket teremtek gyermekem otthoni tanulásához és segítem házi feladatát;

e) minden olyan tájékoztatást megadok, amit az iskola oktatási célból kér;

f)  támogatom az iskola rendszabályait, és elősegítem gyermekem a közösségbe történő beilleszkedését, az iskola rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását,

g) alávetem magam az igazgató, az iskolaszék és a szülői szervezet határozatainak, melyek az iskolai vezetésére vonatkoznak,

h) tiszteletben tartom az iskola, vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát s jogait.

Dátum: ……………………..

Szülő/törvényes képviselő aláírása: ………………………………..                                               

Javasoljuk, hogy a dokumentum egy példányát írja alá az apa, egy másikat az anya (hogy kiküszöböljük a csúnyán hangzó én/mi megfogalmazást), és a nem teljes családoknál az egyetlen szülő vagy aki törvényesen felelős a gyermekért.

Mi történik akkor, ha a szülők nem teljesítik azt a vállalásukat, amit korábban aláírtak. Feltételezhető, hogy a szülő sohasem jön az iskolába. Ilyenkor inkább meggyőzésre lenne szükség, mint valamilyen eljárásra. Kapcsolatot kell teremteni a szülővel - ha szükséges lakásán - és meg kell magyarázni, hogy milyen fontos a szülői támogatás, és bekapcsolódása a gyermeke javát szolgálja. Ha a szülő továbbra sem vállalja gyermeke támogatását, akkor az iskolaszékhez vagy az iskolai szülői szervezethez kell továbbítani az ügyet, s az beidézi a szülőt.

Ha a szülő továbbra sem működik együtt az iskolával, akkor törvényi rendelkezés értelmében a tanulóval foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére a nevelőtestület javaslatot tesz, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, szükség esetén biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi vizsgálaton való részvételét.

Jóllehet egy ilyen dokumentumot nem lehetne jogilag megkötött szerzőőésként elfogadni (bár az oktatásügyi hatóságok kifejleszthetnék hivatalos szerződéssé) ez lenne az alap ahhoz, hogy a szülők valamennyien tudatában lennének kötelességüknek, és ezzel erkölcsi nyomást lehetne gyakorolni a szerződésszegő szülőkre.

Iskolai ellenjegyzés

Az iskola vállalásai a törvényes előírások és a helyi szabályok betartása érdekébe, amelyet az iskola mellékel a Szülői Szerződéshez

Az iskola tájékoztatási kötelezettsége

1. Az iskola vállalja, hogy a szülőket gyermekük nevelésével és oktatásával, fejlődésével kapcsolatosan, továbbá a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, a szülőt figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek. [Kt. 14. § (1) bekezdés b) pont]

Nyilatkozat beszerzés

2. Az iskola vállalja, hogy a kiskorú tanuló szülőjének írásbeli nyilatkozatát beszerezni minden olyan óvodai, iskolai, kollégiumi döntéshez, amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul, továbbá kiskorú tanuló esetén a tanulói jogviszony, kollégiumi tagsági viszony keletkezésével, megszűnésével, a tanulói jogviszony szünetelésével, a tanórai foglalkozáson való részvétel alóli felmentéssel, az egyes tantárgyak alóli mentesítéssel, a tanulmányi idő megrövidítésével kapcsolatos ügyekben, valamint minden olyan kérdésről, amelynél jogszabály a nyilatkozat beszerzését előírja. (20/2012. EMMI rendelet.)

Az iskola további vállalásai a szülők felé

3. Biztosítja, hogy a szülők részt vehessenek a tanórai foglalkozásokon

4. Biztosítja a szülő számára, hogy gyermeke neveléséhez tanácsokat, szakmai segítséget kapjon

Az iskola vállalásai az iskolai szülői szervezet működésével kapcsolatban (többek között)

5. Biztosítja, hogy a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyenek a tanulók és a szülők, illetőleg képviselőik.

A szülői szervezet működési feltételeinek biztosítása

6. A fenntartó - a nevelési-oktatási intézmény költségvetésében - gondoskodik az iskolaszék, a szülői szervezet (közösség), továbbá az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat működési feltételeiről.  

7. Felkészíti az iskolai szülői szervezet vezetőit a törvényben meghatározott véleményezési és egyetértési joguk gyakorlására.

8. Felkészíti az iskolaszintő szülői vezetőket az iskolai rendszabályok ismeretére, hogy tájékoztatni tudják az osztályszintű szülői közösségeket.

9.    …………………………………és így tovább szükség szerint

Ellenjegyezte az intézményvezető

Záradék

A szülői szerződést és az iskola vállalásait tartalmazó dokumentumot a nevelőtestület, az iskolai szülői szervezet, és a diákönkormányzat megtárgyalta és egyöntetűen elfogadta. A dokumentum az iskolai SZMSZ hivatalos melléklete.

A nevelőtestület részéről:………………………………………………...

A szülői szervezet részéről:………………………………………………

Diákönkormányzat részéről: ……………………………………………..

 
Iskolai erőszak

Szülői ház és az iskola kapcsolata

Szülő-pedagógus viszony minimum programja

Szülői Szerződés

Szülői Charta

Tanulói tulajdonságok véleményezése


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum