Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Gyermekvédelem 

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének* megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.

*veszélyeztetettség: olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza,

Magyarországon több alrendszerből tevődik össze a gyermekjólét - gyermekvédelem ellátórendszere, amely kettős funkcióval rendelkezik. Egyrészről a pénzbeli és természetbeni ellátásokon, valamint a gyermekjóléti alapellátásokon keresztül a gyermekek családban történő nevelkedését segíti elő, továbbá megelőzi, illetve megszünteti a kialakult veszélyeztetettséget, a családban keletkezett problémákat. Másrészről a gyermekvédelmi szakellátáson keresztül a valamilyen okból családban nem nevelhető gyermekek számára nyújt családpótló ellátást nevelőszülőnél, illetve gyermekotthonban.

Jogszabályi háttér

  • A gyermekvédelem kérdéseit a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló – több százszor módosított, a laikus szülők számára nehezen követhető - 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szabályozza.

A gyermekvédelmi törvényt 2014-ben 100, 2015-ben 163, 2016-ban eddig 37 helyen  módosították, amely megkérdőjelezi a jogalkotási folyamatok komolyságát, a meghatározások hitelességét. A módosítások egy része költségvetési szempontból készült, egyre jobban szűkítve az ingyenes gyermekvédelmi szolgáltatások körét

  • Az iskolába járó tanulók érdekeinek védelmét a nemzeti köznevelésről szóló többször módosított 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) próbálja rendezni, sokszor elfogadhatatlan módon.

A két törvény között (Gyvt. és az Nkt.) legtöbbször a padlóra kerülnek a gyermekek.

A gyermek - és családvédelmi szolgáltatók gyermek és szülő ellenes beállítottsága

A gyermekek védelme során, a „Gyermekvédelmi törvény„ a lehető legszélesebben értelmezi elsősorban a szolgáltatást és az önkéntességet, ami feltételezi a szolgáltató és ügyfélbarát megoldások lehetőségét, az információk és lehetőségek ismeretét, a választás szabadságát is.

Szülői panaszok százai érkeznek hozzánk évente az úgynevezett gyermekjóléti szolgáltatók hatósági eljárásai miatt. amelyek sokszor a szülővel vagy a gyermekével szemben lépnek fel, az úgynevezett szolgáltatásaikkal, nem éppen ügyfélbarát módon!

A panaszolt szolgáltatók listája:

az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,

a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ,

a köznevelési intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmények (óvoda, iskola,kollégium), a pedagógiai szakszolgálatok (nevelési tanácsadás, iskolapszichológus, szakértői bizottságok),

gyámhatóság: a települési önkormányzat jegyzője és a gyámhivatal,

gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók.

Ezek a szolgáltató intézmények, nem a „gyermekek mindenekfelett álló érdekeit” veszik figyelembe, hanem a költségvetési megtakarításokat tartják szem előtt, és a gyermekek és a szülők jogainak megtiprásával, a gyermekjóléti szolgáltatások elvonásával próbálják meghálálni létezésüket.

Magyarországon nincs igazi megelőző (preventív) gyermekvédelem, csak a problémák utólagos - gyermekek érdekeit sokszor figyelmen kívül hagyó – tüneti kezelése folyik

A szülői nézőpontból alkotott véleményünket az alábbi oldalakon erősítjük meg:

Gyermek napközbeni ellátása: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=367&v=marad&fid=100&hol=jobb

Gyermekétkeztetés: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=166&v=igen&hol=jobb

Igazolatlan mulasztás: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=106&v=nem&hol=jobb

Gyermekjogi egyezmény szövege itt: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=253&v=marad&fid=100&hol=jobb

Figyelem!

Az oldal feltöltés alatt áll.

A folyamatos jogszabály módosítások miatt – kapacitás hiányában - nem tudjuk követni a  jogalkotók kusza szándékait.

 
Szakértői bizottság, szakértői vélemény

Szociális segítő az óvodában iskolában

Gyermekek napközbeni ellátása

Iskolapszichológus, óvodapszichológus

Iskolaegészséügyi ellátás

Gyermekjogi egyezmény

Hátrányos helyzet megállapítása

Drogstratégia szövege

Gyermekvédelmi intézmények listája

Igazgatási bírság kiszabása a gyermekvédelmi intézményekkel szemben


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum