Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Gyermekvédelem 

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének* megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.

*veszélyeztetettség: olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza,

Magyarországon több alrendszerből tevődik össze a gyermekjólét - gyermekvédelem ellátórendszere, amely kettős funkcióval rendelkezik. Egyrészről a pénzbeli és természetbeni ellátásokon, valamint a gyermekjóléti alapellátásokon keresztül a gyermekek családban történő nevelkedését segíti elő, továbbá megelőzi, illetve megszünteti a kialakult veszélyeztetettséget, a családban keletkezett problémákat. Másrészről a gyermekvédelmi szakellátáson keresztül a valamilyen okból családban nem nevelhető gyermekek számára nyújt családpótló ellátást nevelőszülőnél, illetve gyermekotthonban.

Jogszabályi háttér

  • A gyermekvédelem kérdéseit a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló – több százszor módosított, a laikus szülők számára nehezen követhető - 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szabályozza.

A gyermekvédelmi törvényt 2014-ben 100, 2015-ben 163, 2016-ban eddig 37 helyen  módosították, amely megkérdőjelezi a jogalkotási folyamatok komolyságát, a meghatározások hitelességét. A módosítások egy része költségvetési szempontból készült, egyre jobban szűkítve az ingyenes gyermekvédelmi szolgáltatások körét

  • Az iskolába járó tanulók érdekeinek védelmét a nemzeti köznevelésről szóló többször módosított 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) próbálja rendezni, sokszor elfogadhatatlan módon.

A két törvény között (Gyvt. és az Nkt.) legtöbbször a padlóra kerülnek a gyermekek.

A gyermek - és családvédelmi szolgáltatók gyermek és szülő ellenes beállítottsága

A gyermekek védelme során, a „Gyermekvédelmi törvény„ a lehető legszélesebben értelmezi elsősorban a szolgáltatást és az önkéntességet, ami feltételezi a szolgáltató és ügyfélbarát megoldások lehetőségét, az információk és lehetőségek ismeretét, a választás szabadságát is.

Szülői panaszok százai érkeznek hozzánk évente az úgynevezett gyermekjóléti szolgáltatók hatósági eljárásai miatt. amelyek sokszor a szülővel vagy a gyermekével szemben lépnek fel, az úgynevezett szolgáltatásaikkal, nem éppen ügyfélbarát módon!

A panaszolt szolgáltatók listája:

az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,

a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ,

a köznevelési intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmények (óvoda, iskola,kollégium), a pedagógiai szakszolgálatok (nevelési tanácsadás, iskolapszichológus, szakértői bizottságok),

gyámhatóság: a települési önkormányzat jegyzője és a gyámhivatal,

gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók.

Ezek a szolgáltató intézmények, nem a „gyermekek mindenekfelett álló érdekeit” veszik figyelembe, hanem a költségvetési megtakarításokat tartják szem előtt, és a gyermekek és a szülők jogainak megtiprásával, a gyermekjóléti szolgáltatások elvonásával próbálják meghálálni létezésüket.

Magyarországon nincs igazi megelőző (preventív) gyermekvédelem, csak a problémák utólagos - gyermekek érdekeit sokszor figyelmen kívül hagyó – tüneti kezelése folyik

A szülői nézőpontból alkotott véleményünket az alábbi oldalakon erősítjük meg:

Gyermek napközbeni ellátása: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=367&v=marad&fid=100&hol=jobb

Gyermekétkeztetés: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=166&v=igen&hol=jobb

Igazolatlan mulasztás: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=106&v=nem&hol=jobb

Gyermekjogi egyezmény szövege itt: http://www.mszoe.hu/index.php?oldal=alap.php&id=253&v=marad&fid=100&hol=jobb

Figyelem!

Az oldal feltöltés alatt áll.

A folyamatos jogszabály módosítások miatt – kapacitás hiányában - nem tudjuk követni a  jogalkotók kusza szándékait.

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum