Állami iskolafenntartás 2017.

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

 

Nyitóoldal: KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR) 2017.

Iskola nélkül maradt tanköteles tanulók helyzete a felvételi eljárás után

A Köznevelési Hídprogram

A kötelező felvételt biztosító kijelölt iskola

A középfokú felvételi eljárásban véglegesen iskola nélkül maradt – sehová fel nem vett – tanköteles tanulók kötelesek az Köznevelési Hídprogramot indító középfokú iskolákban továbbtanulni!

Miért nem tanultál jobban te büdös kölök? Miért nem gazdagok a szüleid, miért nincs protekciód? Miért nincs szerencséd? Most egy évig törheted rajta fejed! Most aztán fejlődhetsz.

Az a tanköteles korú tanuló, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de középfokú iskolába nem nyert felvételt, tanulmányait az általános iskola kezdeményezésére a Köznevelési Hídprogramban folytatja.

Figyelem!

A Köznevelési Hídprogramban időtartama egy évfolyam., évfolyamismétlésre nincs lehetőség.

Köznevelési Hídprogram szervezése

A szervezett nevelés-oktatás az egyéni képességekre és szükségletekre épülő differenciált fejlődési utak biztosításával pótolja a továbbtanuláshoz szükséges, de hiányzó alapvető ismereteket, kompetenciákat.

A Köznevelési Hídprogramban szervezett nevelés-oktatás felkészíti a tanulókat az egyéni képességeikhez igazodó tanulási módszerek elsajátítására, illetve pályaorientációs tevékenység keretében megismerteti a tanulókat a munkaerőpiacra történő belépéshez szükséges ismeretekkel.

A Köznevelési Hídprogram keretében a tanuló középfokú iskolába történő felvételi vizsgát tesz. A program végén a tanulmányi követelmények teljesítéséről a szervező iskola tanúsítványt állít ki. A Köznevelési Hídprogramot úgy kell megszervezni, hogy az érintett tanulók számára – igény esetén – biztosítható legyen a kollégiumi elhelyezés.

A Köznevelési Hídprogram keretében a tanulók komplex fejlesztését szolgáló tevékenységek, foglalkozások és programok a délelőtti és délutáni időszakban arányosan elosztva kerülnek megszervezésre.

Hídprogram indításához szükséges tanulói létszám  8 fő

A Köznevelési Hídprogram megszervezése az adott megyében, főváros esetén kerületben legalább nyolc tanuló igénye esetén a tankerületi központ a feladata. Amennyiben a Köznevelési Hídprogramban a jelentkezők vagy a program megismétlésére – az évfolyam megismétlésére vonatkozó szabályok szerint – kötelezettek létszáma nem éri el a nyolc főt, a megyeszékhely szerinti járási hivatal gondoskodik a tankötelezettség teljesítéséről. (20/2012. EMMI rendelet 182. §) Hogyan?

A pedagógus munka díjazása

A Köznevelési Hídprogramban az érintett tanulók egyéni képességeihez igazodó pedagógiai tevékenységrendszer megvalósításában résztvevő pedagógusok illetménypótlékra jogosultak abban az esetben, ha az adott tanévben a pedagógiai tevékenységükkel érintett tanulóik legalább hetven százaléka középfokú felvételi eljárásban eredményesen vesz részt. [20/2012. EMMI rendelet 180. § (1) (2) (3) bekezdés]

A Köznevelési Hídprogramban részt vevő középfokú iskolák kijelölése

A Köznevelési Hídprogramban közreműködő intézményeket az állami intézményfenntartó központ jelöli ki.

A tankerületi központ a Köznevelési Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító középfokú intézményt az érintett tanévet megelőző március 31-éig jelöli ki, és erről tájékoztatja az általános iskolákat.

A tankerületi központ az alábbi szempontok figyelembevételével jelöli ki az intézményeket:

a) a középfokú iskola elsősorban a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény (Nkt.) 20. §-ában foglalt többcélú intézményként, összetett iskolaként, egységes iskolaként vagy közös igazgatású köznevelési intézményként működik,

b) érettségi vizsgára felkészítő nevelés-oktatást folytat.

Figyelem!

Ne lepődjenek meg a szülők, ha több száz kilométer távolságra kell utaztatni gyermeküket a tankötelezettség teljesítése érdekében. mivel megyénként csak 1-2 kötelező felvételt biztosító középfokú iskolát kerül kijelölésre.

Az általános iskola feladata a tanköteles tanulók követelése

Ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, az általános iskola tájékoztatást ad a Köznevelési és Szakképzési Hídprogramokról a szülőnek, és értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalnak annak érdekében, hogy a tankötelezettség teljesítését figyelemmel tudja kísérni.

Az általános iskola a Köznevelési Hídprogramba bekapcsolódni kívánó tanulóról értesítést küld a tankerületi központnak. Ha a Köznevelési Hídprogramot a tanköteles tanuló nem kezdi meg, arról a tankerületi központ értesíti az általános szabálysértési hatóságot. [20/2012. EMMI rendelet 181. § (1) (2) (3) bekezdés]

Szakképzési Hídprogram

 

 

 

 

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Házirend 2017.

Óvoda 2017-2018.

Érettségi vizsga 2017.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR) 2017.

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2017.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2017.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSOK 2016.

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2017-2018.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Testnevelés mindennap 2018.

TANKÖNYV 2017.

Érettségi vizsga

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum