Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

 

Nyitóoldal: KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR) 2017.

Iskola nélkül maradt tanköteles tanulók helyzete a felvételi eljárás után

A Köznevelési Hídprogram

A kötelező felvételt biztosító kijelölt iskola

A középfokú felvételi eljárásban véglegesen iskola nélkül maradt – sehová fel nem vett – tanköteles tanulók kötelesek az Köznevelési Hídprogramot indító középfokú iskolákban továbbtanulni!

Miért nem tanultál jobban te büdös kölök? Miért nem gazdagok a szüleid, miért nincs protekciód? Miért nincs szerencséd? Most egy évig törheted rajta fejed! Most aztán fejlődhetsz.

Az a tanköteles korú tanuló, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de középfokú iskolába nem nyert felvételt, tanulmányait az általános iskola kezdeményezésére a Köznevelési Hídprogramban folytatja.

Figyelem!

A Köznevelési Hídprogramban időtartama egy évfolyam., évfolyamismétlésre nincs lehetőség.

Köznevelési Hídprogram szervezése

A szervezett nevelés-oktatás az egyéni képességekre és szükségletekre épülő differenciált fejlődési utak biztosításával pótolja a továbbtanuláshoz szükséges, de hiányzó alapvető ismereteket, kompetenciákat.

A Köznevelési Hídprogramban szervezett nevelés-oktatás felkészíti a tanulókat az egyéni képességeikhez igazodó tanulási módszerek elsajátítására, illetve pályaorientációs tevékenység keretében megismerteti a tanulókat a munkaerőpiacra történő belépéshez szükséges ismeretekkel.

A Köznevelési Hídprogram keretében a tanuló középfokú iskolába történő felvételi vizsgát tesz. A program végén a tanulmányi követelmények teljesítéséről a szervező iskola tanúsítványt állít ki. A Köznevelési Hídprogramot úgy kell megszervezni, hogy az érintett tanulók számára – igény esetén – biztosítható legyen a kollégiumi elhelyezés.

A Köznevelési Hídprogram keretében a tanulók komplex fejlesztését szolgáló tevékenységek, foglalkozások és programok a délelőtti és délutáni időszakban arányosan elosztva kerülnek megszervezésre.

Hídprogram indításához szükséges tanulói létszám  8 fő

A Köznevelési Hídprogram megszervezése az adott megyében, főváros esetén kerületben legalább nyolc tanuló igénye esetén a tankerületi központ a feladata. Amennyiben a Köznevelési Hídprogramban a jelentkezők vagy a program megismétlésére – az évfolyam megismétlésére vonatkozó szabályok szerint – kötelezettek létszáma nem éri el a nyolc főt, a megyeszékhely szerinti járási hivatal gondoskodik a tankötelezettség teljesítéséről. (20/2012. EMMI rendelet 182. §) Hogyan?

A pedagógus munka díjazása

A Köznevelési Hídprogramban az érintett tanulók egyéni képességeihez igazodó pedagógiai tevékenységrendszer megvalósításában résztvevő pedagógusok illetménypótlékra jogosultak abban az esetben, ha az adott tanévben a pedagógiai tevékenységükkel érintett tanulóik legalább hetven százaléka középfokú felvételi eljárásban eredményesen vesz részt. [20/2012. EMMI rendelet 180. § (1) (2) (3) bekezdés]

A Köznevelési Hídprogramban részt vevő középfokú iskolák kijelölése

A Köznevelési Hídprogramban közreműködő intézményeket az állami intézményfenntartó központ jelöli ki.

A tankerületi központ a Köznevelési Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító középfokú intézményt az érintett tanévet megelőző március 31-éig jelöli ki, és erről tájékoztatja az általános iskolákat.

A tankerületi központ az alábbi szempontok figyelembevételével jelöli ki az intézményeket:

a) a középfokú iskola elsősorban a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény (Nkt.) 20. §-ában foglalt többcélú intézményként, összetett iskolaként, egységes iskolaként vagy közös igazgatású köznevelési intézményként működik,

b) érettségi vizsgára felkészítő nevelés-oktatást folytat.

Figyelem!

Ne lepődjenek meg a szülők, ha több száz kilométer távolságra kell utaztatni gyermeküket a tankötelezettség teljesítése érdekében. mivel megyénként csak 1-2 kötelező felvételt biztosító középfokú iskolát kerül kijelölésre.

Az általános iskola feladata a tanköteles tanulók követelése

Ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, az általános iskola tájékoztatást ad a Köznevelési és Szakképzési Hídprogramokról a szülőnek, és értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalnak annak érdekében, hogy a tankötelezettség teljesítését figyelemmel tudja kísérni.

Az általános iskola a Köznevelési Hídprogramba bekapcsolódni kívánó tanulóról értesítést küld a tankerületi központnak. Ha a Köznevelési Hídprogramot a tanköteles tanuló nem kezdi meg, arról a tankerületi központ értesíti az általános szabálysértési hatóságot. [20/2012. EMMI rendelet 181. § (1) (2) (3) bekezdés]

Szakképzési Hídprogram

 

 

 

 

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum