Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nyitóoldal: KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS KIFIR 2017.

A felvételi jegyzék

Hogyan állapítja meg az iskola a felvételi rangsort?

Szabálytalanságok a középfokú felvételi eljárásban

A felvételi kérelmek tanuló rangsorolásáról a középfokú iskola nem kérhet információt, a tanulói adatlapon feltüntetett rangsorolást nem ismerheti meg.

A középfokú iskola a Felvételi Tájékoztatójában meghatározott módon köteles a felvételi eljárást lebonyolítani, és a jelentkezők rangsorolását elvégezni.

Ha az iskola olyan felvételi követelményeket alkalmaz, amelyek nem szerepelnek a Felvételi Tájékoztatójában, akkor jogszabálysértést követ el, ebben az esetben a jelentkező a felvételi eljárással szemben jogorvoslattal élhet a fenntartónál. További információ a Felvételi Tájékoztatóról itt található!

Felvételi szempontok

A 20/2012. EMMI rendelet 27§ (2) bekezdése szerint:

„Ha a középfokú iskola felvételt hirdet, a felvételi kérelmekről

a) az általános iskolai tanulmányi eredmények (a továbbiakban: tanulmányi eredmények), vagy

b) gimnázium, szakgimnázium esetén a tanulmányi eredmények és a központilag kiadott egységes feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga (a továbbiakban: központi írásbeli vizsga) eredménye, vagy

c) gimnázium, szakgimnázium esetén a tanulmányi eredmények, a központi írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga eredményei

alapján dönthet.”

Figyelem!

Tehát a szakiskolák és a szakközépiskolák az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján vehetik fel a jelentkező tanulókat. Bizonyos szakképesítések esetén egészségügyi és/vagy alkalmassági vizsgálat eredményét is kérhetik.

A gimnáziumok és a szakgimnáziumok vagy a fenti b) pont szerint az általános iskolai tanulmányi eredmények és a központi írásbeli vizsga eredménye alapján vagy a c) pont szerint a tanulmányi eredmények, központi írásbeli vizsgán kapott értékelőlap eredménye és a szóbeli vizsga alapján szervezik a felvételi eljárást. 

Ha az iskola a szóbeli meghallgatás keretében szóbeli vizsgát szervez, a szóbeli vizsga kérdései az iskola pedagógiai programja alapján meghatározott, és az iskola Felvételi Tájékoztatójában nyilvánosságra hozott követelményekre épülhetnek.

A fent meghatározott három szempont alapján megállapított eredményeket veheti figyelembe az iskola a felvételi követelményként, de csak akkor, ha azokat előírta a 2016. október 20-ig nyilvánosságra hozott Felvételi Tájékoztatójában.

Mit nem tehet a felvételt hirdető iskola?

Etikátlan dolog és jogszabálysértés, ha megkérdezik a tanulótól, hányadik helyen jelölte meg az iskolát a tanulói adatlapon. Ugyanis, ha nem az első helyen jelölte meg az adott iskolát, akkor hátrább teszik a rangsorban. Mit mondjon a tanuló? Hazudjon?

Etikátlan dolog és jogszabálysértés a felvételi elbeszélgetésen rákérdezni a család vagyoni és jövedelmi helyzetére, a szülők foglalkozására, iskolai végzettségére (adatvédelem).

Etikátlan dolog és jogszabálysértés, ha a szóbeli meghallgatáson olyan kérdést tesznek fel, amire az általános iskola nem készít fel.

Etikátlan dolog és jogszabálysértés, ha az iskola előnybe részesíti azokat a tanulókat, akik az iskola által szervezett előkészítő tanfolyamokon vettek részt.

Az iskola által meghatározott felvételi rangsor nyilvánosságra

hozatala

A felvételt hirdető iskola legkésőbb 2017. március 10-ig nyilvánosságra hozza (kifüggeszti) a felvételi eljárás eredményét, a jelentkezők rangsorolását az elért eredményekkel.

Lehetőleg ne, az iskola kapujára vagy az iskolán kívüli hirdető táblára függesszék ki a felvételi jegyzéket (adatvédelem).

A tanulói adatlap módosítása

A felvételi eljárásban szerzett tapasztalatokat is figyelembe véve a tanulók 2017. március 16-17. között módosíthatják a tanulói adatlapon megadott iskolák és tanulmányi területek sorrendjét az általános iskolában.

Ha a jelentkezőt a felvételi eljárás során érdeksérelem éri, akkor az iskola igazgatójához fordulhat panaszával, lehetőleg azonnal.

Ha a jelentkező a felvételi eljárás során szabálytalanságot észlel, az iskola fenntartójához fordulhat törvényességi kérelemmel, tizenöt napon belül.

Az ideiglenes felvételi jegyzék

  1. A középfokú iskola igazgatója az iskolai felvételi eljárás befejezését követően tanulmányi területenként elkészíti az „ideiglenes felvételi jegyzéket”, és nyilvánosságra hozza (kifüggeszti).

  2. Az ideiglenes felvételi jegyzéket úgy kell elkészíteni, hogy a jelentkezők jegyzékébe minden jelentkező neve mellé az igazgató beírja a felvétellel kapcsolatos döntését.

  3. Ha a jelentkező teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellé a felvételi rangsorban elfoglalt helye szerinti sorszámot kell beírni.

  4. Ha a jelentkező nem teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellett ezt a tényt, s a felvételi kérelem elutasítását az „E” betű alkalmazásával kell beírni.

  5. A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, vagy tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található, illetve akinek sajátos helyzete azt indokolja. (Tartózkodási hely annak a személynek a lakóhelye, aki hivatalos felügyeleti joggal rendelkezik. Nem elég, ha bejelentik valahová a gyermeket.)

Az ideiglenes felvételi jegyzék csak tájékoztató jellegű!

Az igazgató elküldi az ideiglenes felvételi jegyzéket a Felvételi Központba, ahol a tanulói adatlapok módosításának feldolgozását követően a Felvételi Központ - elektronikus úton - kiegészíti az ideiglenes felvételi jegyzékben található névsort.

A módosítások miatt eleve megváltozik az ideiglenes felvételi jegyzéken található iskolai sorrend!

Végleges felvételi jegyzék

A hivatal a felvételi jegyzékek alapján megállapítja, hogy melyik iskola kinek a jelentkezését fogadta el. Ha ugyanannak a jelentkezőnek több felvételi kérelmét is elfogadták, a hivatal a tanulói adatlap alapján megállapítja, hogy melyik kapta a tanulói adatlapon a legkisebb sorszámot, és azt hagyja rajta a jelentkezést elfogadó iskola felvételi jegyzékén, a többi elfogadott jelentkezés adatait pedig törli a felvételi jegyzékről.

Az iskola felvételi jegyzékén legfeljebb annyi jelentkező maradhat, ahány tanulót az iskola az általa közölt adatok szerint fel tud venni. Ha a rangsorolt jelentkezők száma, a jegyzék felülvizsgálata után meghaladja az iskola által közölt felvehető tanulói létszámot, a hivatal a létszám fölötti jelentkezők adatait törli a jegyzékről.

A hivatal a jegyzéken maradókat a következők szerint állapítja meg: a legalacsonyabb sorszámból kiindulva, minden esetben a következő legalacsonyabb sorszámra lép mindaddig, ameddig a megmaradók száma el nem éri az iskola által megjelölt létszámot.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

Figyelem! Előfordulhat, hogy az iskola által felvehető tanulók közül az informatikai rendszer több tanulót másik az iskolába sorol, ezért az iskolai rangsorban hátrább levő jelentkezők előbbre kerülnek, és fordítva. Pl. az iskola által kifüggesztett rangsorban akár a századik helyen levő jelentkező előbbre kerül a tízedik helyre és felveszik, vagy a tízedik helyről kiesik, mert mások előbbre sorolták az adott iskolát vagy tanulmányi területet a tanulói adatlapjukon. Az „E” jellel elutasítottak nem kerülnek fel a jegyzékre!

Az egyeztetett felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

A hivatal által megküldött egyeztetett felvételi jegyzéket 2017. április 19-én ki kell függeszteni az iskolában.

A jegyzéket tilos kifüggeszteni az iskola kapujára vagy az iskolán kívüli hirdetőtáblára (adatvédelem).

Figyelem!

A Felvételi Központ által működtetett informatikai rendszer elsősorban a jelentkező tanulók érdekében lett kialakítva, többek között azért, hogy az egyes iskolák a felvételi jegyzéken utólag ne tudjanak változtatni.

Jelentkezők értesítése

2017. április 26-án a felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

Figyelem!

A jelentkezés elutasítása esetén az iskola igazgatójának fel kell hívnia a jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a jelentkező és a szülő figyelmét, hogy az Nkt. 37. § (3) bekezdése alapján a döntés ellen jogorvoslattal élhet.

Rendkívüli felvételi eljárás (pótfelvétel)

Ha az általános felvételi eljárás keretében nem veszik fel tanuló egy iskolába sem, akkor augusztus 31-ig kereshet magának olyan iskolát, amelyik felveszi.

Ha a tanköteles tanulót mégsem veszik fel sehová, akkor az általános iskolának kell intézkedni, hogy a tanulót felvegyék a Hídprogramba. Lásd itt!

Szabad iskolaválasztás

A középiskola köteles felvenni a tanulót, de a szabad iskolaválasztás jogán a tanuló nem köteles beiratkozni abba az iskolába, amelyiktől megkapja felvételi értesítést.

További tájékoztatás a felvételi követelményekről és a rangsorolásról itt!

Jogorvoslati lehetőségek

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum