Állami iskolafenntartás 2017.

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2017

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Közösségi szolgálat

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2017.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Nyitóoldal: Középfokú felvételi eljárás (KIFIR)

Középfokú beiskolázás jogorvoslati eljárás 2017.

A jogorvoslati eljárás rendje a felvételi jelentkezés elutasítása vagy a beiskolázással kapcsolatos más szabálytalanság észlelése esetén

Törvény értelmében a jelentkezés elutasítása esetén, valamint a felvételi eljárás során feltételezett minden érdeksérelem vagy szabálytalanság ügyében a tanuló, illetve a szülő a középfokú iskola fenntartójához fordulhat jogorvoslatért.

A középfokú beiskolázás eljárási rendjét a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), a 20/2012. EMMI rendelet, továbbá tanév rendjéről szóló 12/2016. EMMI rendelet  2. számú melléklete és a felvételt hirdető iskola jogszabály értékű Felvételi Tájékoztatója szabályozza részletesen.

A jogorvoslati eljárásban tapasztalt jogsértések esetén ezekre a jogszabályokra hivatkozva kell a szükséges intézkedéseket megtenni a szülőknek gyermekük érdekében. Lásd lentebb!

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben kifogás merül fel az iskola intézkedésével szemben, akkor először az iskola igazgatójához kell fordulni a panasszal. Csak ha észrevételük nem vezet eredményre, vagy nem értenek egyet az iskola újabb döntésével, akkor folyamodjanak a fenntartóhoz felülbírálati kérelemmel, a szoros határidők miatt lehetőleg azonnal!

Az iskola elutasító magatartása esetén a jogorvoslatkéréstől függetlenül megfontolandó, hogy a tanulói adatlap módosításának lehetőségét, illetve a rendkívüli felvételi lehetőségét kihasználva olyan iskolába írassák be a gyermeket, ahol szívesen fogadják.

A szabad iskolaválasztás joga

A felvételi eljárás lényege, hogy a középfokú iskola köteles felvenni azt a tanulót, akinek elfogadta a jelentkezését és kiküldte számára a felvételi értesítést, de a tanuló nem köteles beiratkozni abba az iskolába., amelyik felvette.

A szülő augusztus 31-ig választhat gyermekének másik középfokú iskolát, ahová felveszik.

Az iskolai Felvételi Tájékoztató

A gimnázium, a szakgimnázium, a szakközépiskola és a szakiskola (a továbbiakban együtt: középfokú iskola) felvételi tájékoztatót készít, melyet 2016. október 31-éig köteles a honlapján nyilvánosságra hozni, valamint a közoktatás információs rendszerében a nyilvánosság számára közzétett, az iskolára vonatkozó dokumentumok között elhelyezni.

Az iskola a Felvételi Tájékoztatójában meghatározhatja a tanulói jogviszony létesítésének speciális feltételeit (a felvételi követelményeket).

Szabálytalanság:

-  Ha a felvételi tájékoztató nem készült el, nem hozták nyilvánosságra az előírt határidőre;

-  Ha felvételi tájékoztató nem tartalmazza teljes egészében a jogszabályban előírtakat;

-  Nem a Felvételi Tájékoztatóban meghatározott szabályok   szerint  folyik a felvételi eljárás;

-  Stb.

Észrevétel az iskolai (ideiglenes) felvételi rangsor nyilvánosságra hozatala előtt és után

Túljelentkezés esetén az igazgatónak lehetősége van rangsorolni a jelentkezőket az ideiglenes felvételi jegyzéken, és elutasíthatja azoknak jelentkezőknek a kérelmét, akik nem teljesítették a felvételi követelményeket („E” jellel).

A felvételi rangsort (ideiglenes felvételi jegyzéket) az iskola legkésőbb az általa szervezett utolsó felvételi vizsganapot követő harmadik napon köteles nyilvánosságra hozni. A legkésőbb 2017. március 10-éig kifüggesztett „ideiglenes felvételi jegyzék” csak tájékoztató jellegű.

Ha a jelentkező tanuló vagy a szülő valamilyen szabálytalanságot észlel a felvételi rangsor megállapításánál, nem ért egyet a jelentkezők rangsorolásával vagy a szóbeli vizsga értékelésével, akkor az iskolához fordulhat észrevételével.

Ha az egyeztetés nem jár eredménnyel, akkor a szülő az iskola fenntartójához fordulhat jogorvoslatért.

Szabálytalanság:

-   Ha  az iskola nem jelentette be a fenntartónak, hogy felvételi vizsgát kíván tartani;

-   Ha  az iskola nem jelöl ki legalább két napot a felvételi vizsgára;

-   Ha a felvételi eljárás időszakát megelőző előzetes próbafelvételihez kötik a jelentkezést;

-   Ha három napon belül nem hozzák nyilvánosságra a felvételi jegyzéket;

-   Ha a háromnapos határidő március 16. utáni időpontra esik;

-   Ha egyáltalán nem függesztik ki rangsort;

-   Ha észreveszik, hogy a felvételi tájékoztató manipulálva van;

-   Ha  a megadott jelige helyett a gyerek nevét hozzák nyilvánosságra;

-   Ha előnybe részesítik azokat, akik részt vettek a felvételi előkészítő tanfolyamokon;

-   Ha a felvételi vizsgán olyan kérdéseket tesznek fel, amire az általános iskola nem készít fel;

-   Ha az állami fenntartású iskola alapítványi befizetéshez köti a felvételt;

-   Ha a szakképző iskolába befogadó nyilatkozatot kell vinni a gyakorlati képzőhelyet biztosító gazdálkodó szervezettől;

-   Ha pénzt kérnek a felvételi eljárás költségeire, pl. postaköltség vagy alapítványi befizetést kérnek;

-   Ha a szóbeli vizsgán nem tartják be a jogszabályban előírt követelményeket

-   Ha  nem biztosították a vizsgázók számára a megfelelő körülményeket;

-   Ha  a vizsgázóknak túl sokat kell várakozniuk;

-   Stb.

A végleges felvételi jegyzék

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort megküldi az Oktatási Hivatalnak informatikai feldolgozásra.

Az Oktatási Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

Az Hivatal a jelentkezőnek azt a tanulói adatlapján szereplő legalacsonyabb sorszámú felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak, amelyet az adott tanulmányi területet meghirdető iskola elfogadott, és a jelentkező a középfokú iskola által közölt felvehető tanulói létszámon belül van.

A végleges felvételi jegyzéket az tanulók és a szülők nem ismerhetik meg! Titkos? Vajon miért?

Figyelem!

A végleges felvételi jegyzéket az iskolák nem kötelesek nyilvánosságra hozni, így a felvételre jelentkező tanulók és szüleik nem ismerhetik meg. Nem tudják összehasonlítani az iskola által megállapított és nyilvánosságra hozott ideiglenes felvételi rangsorral. Vagyis nem tudják ellenőrizni, hogy az iskola azt a felvételi rangsor küldte el a Hivatalnak, amit nyilvánosságra hozott vagy egy manipulált változatot. (Szülői panasz.)

Észrevétel a felvétel értesítéssel kapcsolatban

Az Oktatási Hivatal a felvételi végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapokon található tanulói sorrend egyeztetése alapján legkésőbb 2017. április 19-éig megküldi az iskolának (egyeztetett felvételi jegyzék).

A felvételt hirdető középfokú iskolák 2017. 04. 26-ig megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

 A kollégiumi felvételi kérelem és externátusi elhelyezés iránti kérelem elbírálásáról is értesíteni kell a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt.

Ha a tanköteles tanuló jelentkezését az iskola bármilyen indokkal elutasította, iskola igazgatójának fel kell hívnia a jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a jelentkező és a szülő figyelmét, hogy az Nkt. 37. § (3) bekezdése alapján a döntés ellen jogorvoslattal élhet.

Ha a szülő mégis azt szeretné, hogy gyermekét abba az iskolába vegyék fel, amelyiket kiválasztotta számára, akkor a felvétel elutasítása esetén az iskola fenntartójához fordulhat jogorvoslatért akár jogos volt az elutasító döntés, akár nem.

Szabálytalanságok:

-  Ha az iskola nem hozza nyilvánosságra a felvételi döntését, hogy minden jelentkező meg tudja nézni;

-   Ha az iskola április 26-ig nem küldi el az értesítéseket;

-   Ha az iskola nem értesíti a jelentkezőt az elutasításról, csak a felvételről;

-   Ha az iskola nem értesíti a jelentkezőt a jogorvoslati lehetőségekről;

-   Stb.

Jogorvoslati eljárás felvétel elutasítása esetén (felülbírálati kérelem)

Az iskolafenntartó képviselője jár el, és hoz másodfokú döntést a tanulói jogviszony, valamint a kollégiumi tagsági viszony létesítésével, megszüntetésével kapcsolatban benyújtott felülbírálati kérelem ügyében.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők fegyelmét, hogy a felvételi eljárás során tapasztalt minden érdeksérelem vagy szabálytalanság összefügg a tanulói jogviszony létesítésével.

Ha a jelentkező tanköteles, a jogorvoslati eljárás eredményéről értesíteni kell azt az iskolát, amellyel a jelentkező tanulói jogviszonyban áll.

Ha több jelentkezési kérelemmel kapcsolatos döntés ellen élnek a jogorvoslat lehetőségével, egyidejűleg valamennyi felvételiről szóló döntést tartalmazó lapot továbbítani kell az adott fenntartóhoz.

Jogorvoslati határidők

A köznevelési törvény (Nkt.) 37. § (2) bekezdés értelmében a tanuló, a szülő az óvoda, az iskola, a kollégium döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat. (Az a legjobb megoldás, ha azonnal elküldik az észrevételt tartalmazó beadványt, mindenképpen ajánlva vagy tértivevénnyel.)

Az eljárást megindító kérelmeket az általános felvételi eljárásban oly módon kell elbírálni, hogy a jogorvoslati eljárás 2017. június 1-jéig befejeződjék

Ha a jelentkező tanköteles, a jogorvoslati eljárás eredményéről értesíteni kell azt az iskolát, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll.

A középfokú iskolák igazgatóinak fegyelembe kell venniük, hogy eljárást megindító kérelem elbírálása esetén, ha a jogsérelem megállapítást nyer, a tanulót létszámon felül fel kell venniük! 

Ha a tanuló, illetve a szülő nem fogadja el a fenntartó döntését, kérheti a döntés bírósági felülvizsgálatát.

Hova lehet még panasszal fordulni?

A jogszabályban megjelölt helyeken kívül a szabálytalanságokkal, jogsértésekkel kapcsolatban beadvánnyal lehet fordulni, az Oktatási Hivatalhoz és az Oktatási Jogok Miniszteri Biztosához jogszabálysértésre való hivatkozással.

Megerősítő tanácsok szülőknek

Nem kell félni a jogorvoslati eljárás megindításától a szülőnek, ha gyermeke felvételét igazságtalanul vagy jogszabálysértő módon utasította el az iskola, de nem várhat semmi jót, ha sikeres fellebbezés után oda íratja be gyermekét.

Ha jogszerűen utasították el a gyermeket, de a szülő mégis azt szeretné, hogy felvegyék valamelyik kiválasztott iskolába, akkor az észrevételt inkább méltányossági (elhelyezési) kérelem formájában célszerű benyújtani az iskola igazgatójának.

Ha a tanuló több iskolába felvételizett, ezek az iskolák nem tudnak arról, hogy még hány iskola fogadta el a tanuló jelentkezését, tehát a fellebbezés nem veszélyezteti a tanuló felvételét egy másik iskolában.

A felvételi rendszer lényege, hogy az iskola köteles felvenni a tanulót, ha felvételi ajánlatot tett a számára, de a tanuló nem köteles beiratkozni abba az iskolába.

Ha a jogorvoslat eljárásban a szülőnek lett igaza, de már egy másik iskolába felvették, akkor nem köteles oda beiratkozni.

Figyelem!

Ha a tanköteles tanuló nem kapott felvételi értesítést, nem vették fel sehová, akkor augusztus 31-ig részt vehet a rendkívüli felvételi eljárásban. Kereshet magának egy olyan középfokú iskolát, amelyik felveszi. Ha a tanköteles tanuló nem talál magának iskolát, akkor köteles beiratkozni egy Hídprogramot indító iskolába.

Ha a tanuló a 2016-2017. tanévben  betölti a 16. életévét, akkor mehet ahová akar, nem törődik vele senki, ha lemorzsolódik a szelektív iskolarendszerből.

A Felvételi Tájékoztatóról bővebben itt!

 

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak

Házirend 2017.

Óvoda 2017-2018.

Érettségi vizsga 2017.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR) 2017.

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2017.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2017.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSOK 2016.

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2017-2018.

Értékelés, minősítés (osztályzás), JAVÍTÓVIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Testnevelés mindennap 2018.

TANKÖNYV 2017.

Érettségi vizsga

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum