Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

 

Nyitólap: Középfokú felvételi eljárás KIFIR 2017.

A középfokú iskolák Felvételi Tájékoztatója

A középfokú iskola Felvételi Tájékoztatót készít, és azt 2016. október 10-éig a honlapján nyilvánosságra hozza, valamint a KIFIR rendszerében október 20-áig elhelyezi. [20/2012. EMMI rendelet 32. § (3) (4) bekezdés

A Felvételi Tájékoztató tartalmazza

  • a középfokú iskola OM azonosítóját, feladatellátási helyenként a meghirdetett tanulmányi területek leírását, az azokat jelölő belső kódokat,

  • a középfokú iskola felvételi eljárásának rendjét,

  • a felvételi kérelmek elbírálásának, rangsorolásának módját, szabályait, ezen belül különösen a jogszabályban előírt felvételi szempontok alapján a teljesítmények értékelésének módját és figyelembe vételének arányait,

  • a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőre vonatkozó speciális elbírálási szabályokat,

  • ha az iskola szóbeli vizsgát képesség-, készségfelmérést szervez, a vizsga vagy a felmérés követelményeit, időpontját és helyét,

  • ha az adott középfokú iskola nem készít fel érettségi vizsgára, az arra vonatkozó tájékoztatást,

  • ha a többcélú köznevelési intézmény az általános iskola feladatai mellett a középfokú iskolai feladatok közül legalább egyet ellát, annak szabályait, hogy az iskola tanulója milyen, a pedagógiai programban meghatározott feltételekkel léphet a középfokú iskolai évfolyamokra.

Figyelem!

Csoda történne, ha a felvételt hirdető középfokú iskolák betartanák ezeket az előírásokat!

Milyen szempontok alapján dönthet az iskola jelentkezés elfogadásáról és a felvételről?

A 20/2012. EMMI rendelet 27. (2) bekezdés értelmében:

Ha a középfokú iskola felvételt hirdet, a felvételi kérelmekről

a) az általános iskolai tanulmányi eredmények

vagy

b) gimnázium, szakgimnázium esetén az általános iskolai tanulmányi eredmények és a központilag kiadott egységes feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga (központi írásbeli vizsga) eredménye,

vagy

c) gimnázium, szakgimnázium esetén az általános iskolai tanulmányi eredmények, a központi írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga eredményei

alapján dönthet.

Felvételi követelmények a gimnáziumban és a szakgimnáziumban

Tehát a középiskolák választhatnak, hogy az általános iskolai tanulmányi eredmények és a központi írásbeli eredménye alapján veszik fel a tanulót, vagy harmadik feltételként előírják a szóbeli vizsgát is.

Az iskola Felvételi Tájékoztatójában kell rögzíteni, hogy a melyik felvételi szabályt alkalmazzák a jelentkező tanulók rangsorolásánál.

Ha az iskola eltér a Felvételi Tájékoztatójában meghatározott eljárási szabályoktól, akkor súlyos szabálysértést követ el, ezért a szülőknek fel kell lépni a  

Ha a Felvételi Tájékoztató nem az EMMI rendelet előírásai szerint készült, akkor a szülők jogorvoslati lehetőséggel élhetnek az iskola fenntartójánál.

Felvételi követelmény a szakközépiskolában

Szakközépiskolában a felvételi kérelmekről az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján dönthet az iskola.

A szakközépiskola nem kérhet más adatot a tanulótól, nem rendelheti be „elbeszélgetésre”, nem kérdezheti ki családja anyagi helyzetéről, szülei iskolai végzettségéről. Egyszerűen rangsorolja és elküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a tanulónak.

Egyes szakképesítéseknél esetén feltétel lehet egészségügy és/vagy pályaalkalmassági vizsgálat eredménye is. Lásd lentebb.

Lényeg az, hogy az iskola nem találkozik a jelentkezőkkel.  Csak a felvételi dokumentumokat láthatja, más szempontok alapján nem tud válogatni a tanulók között.nem tudja befolyásolni vagy kiválogatni. A beiratkozás előtt nem ismerheti meg a tanuló vallását, származását, családja anyagi helyzetét, stb.

Felvételi követelmény a szakiskolában

A szakiskolába a felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján történhet.

Tanulmányi eredmények meghatározása

Tanulmányi eredmények alatt kizárólag a középfokú iskolába felvételiző tanuló általános iskolai tanulmányait igazoló 5. 6. 7. évfolyam végén kiadott bizonyítványában, és a 8. évfolyam félévi értesítőjében (ellenőrzőjében) szereplő osztályzatait, minősítéseit kell érteni.

A tanulmányi eredményekbe a magatartás és szorgalom értékelése, minősítése nem számítható be.

A tanulmányi eredmények a jelentkezési lapon található táblázatba kell beírni. A megbuktatott tanulók 8 . évfolyam félévi osztályzatainak beírásával kizárják magukat a felvételből, mivel az iskolák eleve elutasítják őket. 

Ráadásul a jelentkezési lapon a szülőknek aláírásukkal kell szentesíteni, hogy egyetértenek a félévi buktatás nyilvánosságra hozatalával.

Központi írásbeli vizsga

Amennyiben a gimnázium, szakgimnázium valamely tanulmányi területen felvételi eljárásában a jelentkezők számára egyik vagy mindkét tárgyból előírja a központi írásbeli vizsgát, az adott évfolyamra történő felvételi eljárás során köteles mindkét tárgyból meghirdetni és megszervezni azt.

A központi írásbeli vizsgán elért eredményt minden olyan gimnázium, szakgimnázium köteles elfogadni, amelyik előírta az adott központi írásbeli vizsgán való részvételt, függetlenül attól, hogy a jelentkező melyik iskolában vett részt a vizsgán.

Már itt kezdődik a baj!

A központi írásbeli feladatok a tanuló kompetenciáját mérik, ugyanakkor az iskolák többségében ismeret alapú oktatás folyik, ezért akik ilyen iskolából jönnek, azok kudarcra vannak ítélve, mivel őket más módszerekkel oktatták. Előfordul, hogy az egyik iskolában jeles minősítésű tanulók kettes, hármas eredményt érnek el, mig a másik iskolából érkező közepes tanulók négyes, ötös eredményt. Sok olyan feladat van, amelyeket tanárok sem tudnak megoldani. 

Szóbeli vizsga szervezése

Az iskola pedagógiai programja meghatározza az iskola nevelési programját, ennek keretén belül középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményeit,

Ha a gimnázium, szakgimnázium szóbeli vizsgát szervez, a vizsga kérdései a Nemzeti alaptanterv általános iskolai követelményrendszerére és a gimnázium, szakgimnázium pedagógiai programjában meghatározott a Felvételi Tájékoztatóban nyilvánosságra hozott követelményekre épülnek.

A szóbeli vizsgára a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott időszakban kerülhet sor.

A szóbeli vizsgákra a gimnázium, szakgimnázium legalább három napot köteles kijelölni.

A szóbeli vizsgán elérhető eredmény a felvételi eljárás eredményének megállapításakor a felvételi eljárás egészében megszerezhető összpontszám huszonöt százalékánál nem lehet több.

A szóbeli vizsga nyilvános, amelyet az iskola igazgatója indokolt esetben korlátozhat.

Speciális felvételi követelmények

A szakképző iskola a felvételt a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint egészségügyi, pályaalkalmassági követelmények teljesítéséhez kötheti.

A pályaalkalmassági követelményeket a Felvételi Tájékoztatóban nyilvánosságra kell hozni.

Ha a középfokú iskola a művészeti vagy testnevelés tanulmányi területen hirdet felvételt, az előző bekezdésben meghatározottak mellett további képességek, készségek meglétét is vizsgálhatja.

Sportiskolába az a tanuló vehető fel, aki megfelel a sportegészségügyi és fizikai képesség felmérési vizsgálat követelményeinek.

Diszkrecionális jog

Az iskola igazgatója saját belátása szerint dönthet úgy is, hogy nem követeli meg a vizsgálatokat. Majd tanévkezdés után kiderül, hogy a szakképző iskolába jelentkező  tanuló színvak vagy lúdtalpa van és nem tud állni a munkapad mellett vagy nincsenek művészi képességei.

Figyelem!

Egyértelmű, hogy a felvételi eljárás jogszabályi előírásai azt a célt szolgálják, hogy a felvételt hirdető középfokú iskolák a jelentkezők az általános iskolai tanulmányi eredményei, a központi írásbeli és az iskolai szóbeli vizsga eredményei alapján - kiválogassák a számukra kedves tanulókat.

Lesznek olyan iskolák, amelyek a felvételnél előnybe részesítik a jó tanulókat, vagy kreatívakat, a csendes gyerekeket, a szép szőke lányokat, a gazdag családok gyermekeit, az iskolázott és magas pozícióban levő szülők gyermekeit, stb.

A többi iskola azokat a tanulókat veszi fel, akiket az felkapott (elit) iskolák kirostálnak.

Tehát az iskola igazgatója saját hatáskörében, saját belátása szerint dönthet arról, hogy melyik jelentkezőt sorolja előbbre az ideiglenes felvételi jegyzéken. (Diszkrecionális jog)

Ne csodálkozzanak a szülők, ha a gyermekük tanulmányi eredményénél rosszabban teljesítő tanuló megelőzi őt a felvételi rangsorban!

Jogorvoslati lehetőségek a Felvételi Tájékoztatóra való hivatkozással

A szülők és a tanulók törvényességi észrevételt tehetnek, ha az iskola nem készítette el határidőre (tárgyév október 10-ig) a Felvételi Tájékoztatóját, vagy nem hozta nyilvánosságra.

Jogszabálysértést követ el a középfokú iskola, a Felvételi Tájékoztatójában nem tartalmazza azokat az előírásokat, amelyeket a jogszabály ír elő (lásd fent).

Jogszabálysértést követ el az iskola, ha a felvételi eljárás során nem tartja be a saját Felvételi Tájékoztatójában vállalt kötelezettségeit, pl. a jelentkezők rangsorolásának módját.

Ha a tanulók vagy szüleik úgy érzik, hogy az iskola valamilyen módon megsértette a jelentkezők érdekeit, először vizsgálják meg az iskola által nyilvánosságra hozott Felvételi Tájékoztatóját, hogy az abban előírtak szerint folytatták-e le a felvételi eljárást.

A legtöbb panasz abból adódik, hogy az iskola önkényese állapítja meg a felvetetők rangsorát. Sokan panaszolták, hogy náluk rosszabban tanuló osztálytársaik bejutottak az adott iskolába, míg ők nem. Sajnos ezt megteheti felvételt hírdető  iskola, mert nem ellenőrzi senki!

Jogorvoslati eljárás

Ha a jogszerűen elkészített Felvételi Tájékoztató szerint történt a felvételi eljárás lebonyolítása és a rangsorolás, akkor jogorvoslati lehetőség elvileg nincs lehetőség.

Ugyanakkor bármilyen indokkal történik a felvétel elutasítása, helye van a jogorvoslati kérelemnek!

A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak az iskolának a fenntartójához kell benyújtani, amelyiknek a döntésével a tanuló, a szülő nem ért egyet. Az eljárást megindító kérelmeket az általános felvételi eljárásban oly módon kell elbírálni, hogy a jogorvoslati eljárás június 1-jéig befejeződjék.

Ha a jelentkező tanköteles, a jogorvoslati eljárás eredményéről értesíteni kell azt az iskolát, amellyel a jelentkező tanulói jogviszonyban áll.

Figyelem!

A felvételi eljárás költségei a szülőre, tanulóra nem háríthatók át.

Részletesebb tájékoztató a jogorvoslati eljárásról itt található!

Bővebb információ a felvételi rangsor megállapításának szabályairól és a felvételi jegyzékről itt!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum