Állami iskolafenntartás

Szakgimnázium (új)

Szakközépiskola (új)

Szakképzési Hídprogram

Gyakorlati képzés 2018.

Tanulószerződés

Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

Tanulók védelme a szakképzésben

ÖSZTÖNDÍJ a szakképző iskolákban

GAZDASÁGI KAMARA szerepe a szakképzésben

Beszámoltató rendszerű szakképzés

Erkölcstan vagy Etika 2017-2018.

PISA vizsgálattról szülőknek

PEDAGÓGUS SZAKMA vagy HIVATÁS

Tanfelügyelet

Pedagógus Etikai Kódex 2018.

MSZOE működése

 
 
 
Partnereink:

Főmenü: Tanulók értékelése és minősítése

.

Javítási lehetőség korlátozása az iskolában

Az érdemjegyek javítása tanév közben

Szülői és tanulói panasz, hogy az iskola, illetve a tantárgyat tanító pedagógus nem biztosít folyamatos lehetőséget az érdemjegyek javítására. Azt mondják, hogy nem fér bele a tanítási időbe. Ez hihető érv, mivel a – szülői panaszok szerint - a tanulók többségének nincs havi érdemjegye (esetleg fél évenként egy-két jegy található az osztálynaplóban az adott tantárgyból). Persze az is lehet, hogy a tanulók lapítanak és örülnek ennek.

Álláspontunk szerint tanulói igény esetén az iskolának biztosítani kell a szóbeli és írásbeli beszámolás (javítás) lehetőségét tanítási órán kívül is.

A 16 óráig nyitva tartó általános iskolákban magától érthető, hogy a tanítási órák után marad idő az egyéni foglalkozások szervezésére, tanulók felzárkóztatására, ezen belül az érdemjegyek javítására is, csak elő kell írni az iskola pedagógiai programjában és a házirendben.

A pedagógus munkaideje heti 40 óra, a kötelező óraszáma 22-26 óra. A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat lát el.

A csoportbontásokhoz és az egyéni foglalkozások megtartásához szükséges személyi feltételek tehát adottak

MSZOE javaslat

Általános iskolában tilos a buktatás!

Ha a tanköteles tanuló a társaihoz képest egyáltalán nem tud teljesíteni, képtelen a felzárkózásra, akkor pl. az erre a célra létrehozott gyógypedagógiai iskolába, osztályba kell áthelyezni.

A középfokú iskolákban az intézményvezető elrendelheti, hogy a le nem kötött munkaidő terhére pedagógus biztosítsa a tanulók számára a javítás lehetőségét egész tanévben, különösen a félévi és a tanév végi minősítés előtt.

Az osztályzatok javításának biztosítása a fél év és tanév vége előtt

Az osztályzatok lezárására a félév és tanév vége előtt néhány nappal megtartott osztályozó értekezleten kerül sor. A pedagógus joga, hogy a tanuló évközi érdemjegyei alapján megállapítsa a tanuló végleges osztályzatát.

Az osztályozó értekezleten a nevelőtestület csak akkor változtathat a pedagógus által, a tanuló javítási eredményei alapján, véglegesített osztályzatokon, ha a félévi, év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér. [Nkt 54. § (6)]

Mivel a tanuló csak a nevelőtestületi konferencia után tudja meg végleges osztályzatait, nincs lehetősége a javításra, sem független osztályozó vizsgára.

MSZOE javaslatok

 Ahhoz, hogy a tanuló igénye a javításra ne a pedagógus jóindulatától vagy szabadidejétől függjön, jogszabályban kell meghatározni az alábbiakban javasoltakat.

Jogszabályban kell elő írni, hogy az iskola minden tanuló számara köteles biztosítani tantárgyanként havonta egy - tanórai vagy tanórán kívüli - szóbeli beszámolási lehetőséget és értékelést (érdemjegy).

A pedagógus nem teheti meg hogy az egyik tanulónak havonta három (legtöbbször elégtelen) érdemjegye legyen beírva az osztályozó naplóba (sokszor egy napon belül) a másik tanulónak egy vagy egy sem.

Elő kell írni, hogy a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére az iskola köteles szóbeli vagy írásbeli javítási lehetőséget biztosítani a tanulók számára, tanítási órán kívüli időben is.

A pedagógus a félévi és az év végi osztályozó értekezlet időpontja előtt 30 nappal köteles megállapítani a tanuló végleges osztályzatát és erről köteles írásban értesíteni a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt.

A 30 napos időszakban - a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő kérelmére - iskola köteles javítási lehetőséget biztosítani a tanulók számára.

A félévi és az év vége előtti 30 tanítási napon csak a tananyag ismétlése, és az osztályzatok javítása érdekében történő beszámoltatás folyhat, új tananyagot nem lehet tanítani.

Törvényben kell rögzíteni: Ha a tanuló osztályzata a tanuló előnyre tér el lényegesen, akkor a protekció és a megvesztegetés gyanújának elkerülése végett - vizsgálni kell az érintett tanuló értékelésének és minősítésének szabályosságát. 

Az iskola feladata a bukott tanulók felkészítése a nyári szünetben

Ha az iskola nem tudja megtanítani tanulóit a megtaníthatatlan mennyiségű tananyagra szorgalmi időben, akkor kötelessége, hogy a megbuktatott tanulóit a nyári szünetben felkészítse a javítóvizsgára.

Jogszabály értelmében a szülők kérhetik, hogy a tanítási év lezárását követően az iskola a javítóvizsgára utasított tanulói részére pedagógiai célú foglalkozásokat szervezzen. Csak az a baj, hogy a szülők nem tudnak róla, és az iskola nem nagyon akarja a tanítási és tanulási hiányosságokat kiküszöbölni, könnyebb évfolyamismétlésre utasítani a tanulókat, [2018-2019.Tanév rendjéről szóló 13/2018. EMMI rendelet  2. § (5) bekezdés]

MSZOE javaslat

Javasoljuk, hogy az állami fenntartású iskolákban központilag oldják meg a bukott tanulók javítóvizsgára történő ingyenes felkészítését a nyári szünetben. 

Javítóvizsga szervezése itt!

Független javítóvizsgáról bővebben itt!

 
Szülői Szervezet az iskolában, óvodában

SZÜLŐPOLITIKA

Szülői jogok, SZÜLŐI STÁTUSZ

Tanulói jogok, tanulói státus

Iskolai, óvodai erőszak (agresszió)

Házirend 2019.

Óvoda 2018-2019-2020.

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS (KIFIR)

Beiratkozás az általános iskola első évfolyamra 2019.

Tájékoztatási kötelezettség Adatvédelem

Iskolai szünetek (VAKÁCIÓ)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET TEMATIKÁJA

UTAZÁS iskolába, óvodába 2019.

Tanulói biztosítások

Ingyenesség a köznevelésben (OSZTÁLYPÉNZ, TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS)

Kiskorú tanulók FELÜGYELETE

Iskolai hiányzások (IGAZOLATLAN ÓRA)

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANKÖTELEZETTSÉG 2018-2019.

Értékelés, minősítés (osztályzás), FÜGGETLEN VIZSGA

Gyermekvédelem (napközbeni ellátás)

GYERMEKÉTKEZTETÉS az iskolában, óvodában

Különórák (árnyékoktatás)

Mindennapos testnevelés 2018.

TANKÖNYV 2019.

Érettségi vizsga 2017.

JOGORVOSLAT a KÖZNEVELÉSBEN

Fegyelmi intézkedések az iskolában, kollégiuban 2020.

TÁMOGATÁSOK az iskolában, óvodában 2018.

Iskolaigazgató választás 2019.


Ez a honlap a 32/2007 MPA KA OKM sz. Miniszteri Döntés alapján, figyelembe véve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) 86/2007.11.28. számú állásfoglalását (támogató javaslatát) az FKA-KT-52/2007 számú NSZFI támogatás felhasználásával készült.
 
 
 
 
  Vissza a főoldalra  |  Elérhetőség  |   Súgó  |  Tartalomjegyzék  |  Impresszum